3.8
(5)

Taahhüdü ihlal suçu, İcra ve İflas Kanununca düzenlenen yetkili mercii eşliğinde yapılan borç ödeme sözünden kaynaklı bir suçtur. Buna göre başlayan icra takibinden sonra borcunu ödemeyi taahhüt eden borçlunun haklı bir sebep olmaksızın ödemeyi yapmaması taahhüdü ihlal suçu oluşturacaktır.

Taahhüdü İhlal Ne Demektir?

Taahhüdü ihlal ne anlama geldiğini açıklamak için öncelikle taahhüt kelimesinden söz etmek gerekecektir. Taahhüt kelime anlamı itibariyle bir şeyi yapmayı üstlenmek demektir. Taahhüdü ihlal ise İcra ve İflas Kanununun 111. maddesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, borçlu tarafından ifa edilmeyen bir borç olması durumunda alacaklı yetkili icra dairelerine başvurarak icra takibi başlatabilir. Takibin kesinleşmesinin yahut ihtiyati haciz kararı alınmasının ardından haciz talebinde bulunularak borçlunun bilinen adreslerine icra memuru yahut kâtipleri eşliğinde gidilecektir. Haciz esnasında borçlu haczi önlemek amacıyla ödeme taahhüdü vermektedir. İşte bu taahhüdün ödenmemesi halinde İİK 340 hükmünün uygulanması sonucu doğacaktır. 

İİK 340 – Borçlunun Ödeme Şartını İhlali Halinde Ceza

İİK 340 taahhüdü ihlal suçunun düzenlendiği “Borçlunun Ödeme Şartını İhlali Halinde Ceza” başlıklı icra hukuku hükmüdür. Düzenleme; borçlunun alacaklının satış talebinden önce icra dairesinde yazılı olarak borcunu taksitle ödeme veya alacaklı ile borçlunun icra dairesinde anlaşmasıyla borcu ödeme taahhüdü vermesine ilişkindir. Şayet alacaklı borcu ödeme taahhüdünü verir de şarta uygun olarak ödemelerini zamanında ve tam yapmazsa taahhüdü ihlal etmiş olacaktır. 

Taahhüdü İhlal Suçunun Şartları

Taahhüdü ihlal suçunun şartları nelerdir? Taahhüdü ihlal suçunun oluşabilmesi için öncelikle bir taahhüdün bulunması şarttır. Bununla birlikte suçun oluşması verilen bu taahhüdün ihlal edilmesine bağlıdır. İİK 111. maddesinden anlaşılacağı üzere taahhüdün geçerli şekilde kurulabilmesi için;

 • Borçlunun borcun ifasına yeterli olacak kadar malı haczedilmiş olmalı,
 • Borçlu borcu taksitlendirerek ödeme taahhüdünün alacaklının haczedilen malları satış talebinden önce yapılmış olmalı,
 • Taksitlendirme üç ayı aşmamalı,
 • Taksitler borcun çeyreğinden az olmamalı
 • İlk taksitin peşin ödenmesi gerekmektedir. Bu şartlar yasal taahhüdün geçerli şekilde kurulması için gereken şartlardır. İİK madde 340 ise bu şartların ihlalini ve ihlali halinde verilecek cezayı belirtmektedir.

Taahhüdü İhlal Cezası

Taahhüdü ihlal cezasının düzenlendiği İİK 340 açıkça 111. Maddeye atıf yapmıştır. Hüküm taahhüdü ihlal suçu için tazyik hapsi cezası öngörmektedir. Buna göre belirlenen borcu ödeme şartını uygun bir sebep olmaksızın ihlal eden kişi alacaklının şikayeti üzerine üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılacaktır. 

Tazyik hapsi borçluyu borcu ödemeye zorlamak için verilen bir yaptırımdır. Bu bilgiler ışığında “Taahhüdü ihlal hapis cezası nasıl kaldırılır ?” sorusuna verilecek cevap tazyik hapsine sebep olan borcun ödenmesi olacaktır. Buna göre taahhüdü ihlal suçunun infazı sürecinde borç ödenir ise borçlu (hükümlü) tahliye edilecektir.

Taahhüdü İhlal Davası Nasıl Açılır?

“Taahhüdü ihlal davası nasıl açılır ?” borçlunun taahhüdünü yerine getirmemesi halinde alacaklının aklına gelen ilk soru olacaktır. Öncelikle bu suçta dava diğer borca dayalı davaların pek çoğundan farklı olarak direkt mahkeme nezdinde açılmaktadır. İİK’nin 349. maddesinde yer alan bu düzenlemeye göre dava dilekçe yoluyla mahkemeden ya da sözlü olarak mahkeme kaleminden açtırılır. Taahhüdü ihlal davasının suçun oluştuğu tarihten itibaren 1 yıl ve suçun öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay geçmeden açılması gerekir.

Taahhüdü İhlal Davası Nasıl Düşer?

Taahhüdü ihlal davası nasıl düşer sorusunun cevabı İİK 354/1’de verilmiştir. Buna göre müşteki yani alacaklı davadan feragat ederse dava düşecektir. Bununla birlikte borcun ödendiğinin mahkeme tarafından anlaşılması halinde de taahhüdü ihlal davası düşecektir.

Merak edilen bir diğer konu da taahhüdü ihlal beraat kararı alınıp alınamayacağıdır. Kanun tazyik hapsini “…makul bir sebep olmaksızın ihlal eden…” şeklinde düzenlemiştir. Buna göre mahkeme taahhüdü ihlalde borçlunun borcunu makul bir sebep olup olmadığını inceleyerek karar vermelidir. Eğer makul bir sebep söz konusu ise taahhüdü ihlal beraat kararı verilmelidir.

Taahhüdü İhlal Davası Ne Kadar Sürer?

Taahhüdü ihlal davası ne kadar sürer sorusunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Her dava gibi taahhüdü ihlal davasının ne kadar süreceği de kesin değildir. Çünkü davanın açılacağı mahkemenin iş yükü ve belgelerin eksiksiz hazırlanması gibi hususlar bu konuda rol oynamaktadır.

Taahhüdü ihlal davalarında her ne kadar dava süresinin tam olarak belirlenemeyeceği söylenebilirse de karar süresi 5 gün olarak belirlenmiştir. Yani İcra mahkemesi iki tarafın ifadelerini ve bütün delillerini ve iddia ve müdafaalarını dinleyecek ve nihayet beş gün içinde kararını verecektir (İİK m.352/1).

Taahhüdü İhlal için Denetimli Serbestlik Var Mı?

Taahhüdü ihlal denetimli serbestlik var mı, denetimli serbestlik alabilir miyim sorularıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Ancak taahhüdü ihlalin denetimli serbestliğin söz konusu olabileceği bir yaptırımı yoktur. 

Taahhüdü ihlal için denetimli serbestlik konusunda 5275 S. Kanun 105/A maddesi denetimli serbestlik hükümlerini düzenlemektedir. Bu hüküm ve taahhüdü ihlal suçu Yargıtay kararları söz konusu hükümlerin disiplin tazyik hapsi için geçerli olmayacağı yönündedir.

Taahhüdü İhlalde Yakalama Kararı

Taahhüdü ihlal yakalama kararı için duruşmanın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Duruşma neticesinde verilen karar tazyik hapsi olabilir. Bu durumda borçlunun itiraz süresi kararın tebliğinden itibaren 7 gün olmaktadır. Borçlu taahhüdü ihlal suçu itiraz dilekçesi ile mahkemeye başvurmalıdır. Aksi halde karar kesinleşecektir. Ceza ve İnfaz Kurumlarının Denetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 193. maddesi gereğince mahkemece verilen tazyik hapsi kararları hükümlünün kararda belirtilen adresinde bulunan mahalli kolluk kuvvetlerine veya ilgilinin bu adreste bulunamaması halinde yargı çevresi dışındaki o yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilecektir.

Taahhüdü İhlal Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Taahhüdü ihlal dilekçesi yazımında alacaklının öncelikle bir avukata danışması faydalı olacaktır. Belirtmek gerekir ki dilekçe yazımı açılacak dava için oldukça önem arz etmektedir. Zira dilekçede yapılacak açıklamalar ve sonuç kısmında belirtilen talep davanın gidişatını belirlemektedir. İnternette bulunan taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi örneği /örnekleri yalnızca birer örnektir ve her somut olaya uygulanması mümkün olmayacaktır. Bu anlamda hukuki ve teknik bilgi birikimine sahip kimseler tarafından kişinin yaşamakta olduğu somut duruma göre yazılması yararlı olmaktadır.

Taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi alacaklı ya da vekili tarafından hazırlanmaktadır. Burada şikayet edilen kişi taahhüdünü ihlal eden, yerine getirmeyen borçludur. Taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi ihlalde bulunan borçlu hakkında hapis cezasına karar verilmesi talepli olacaktır. Dilekçede açıklamaların eksiksiz ve anlaşılır olması gerekmektedir. Dilekçenin taahhüdü ihlal şikayet süresi içerisinde hazırlanması ve mahkemeye başvurulması gerektiği unutulmamalıdır.

Topo Hukuk Bürosu taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi, taahhüdü ihlal savunma dilekçesi, taahhüdü ihlal hapis cezasına itiraz dilekçesi yazımında ve ceza hukukunun alanı olan diğer konularda müvekkillerine uzman hukuki destek sağlamaktadır.

Taahhüdü İhlal Dilekçesi Örneği

İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

İCRA DOSYA NO :

ŞİKAYETÇİ(ALACAKLI) :

VEKİLİ :

SANIK(BORÇLU) :

SUÇ : Taahhüdü İhlal

SUÇ TARİHİ : ../../20..

KONU : Taahhüdü ihlal suçu işleyen borçlunun tazyik hapis cezası ile cezalandırılması talebimize ilişkindir. 

AÇIKLAMALAR :

1- Borçlu aleyhine … İcra Müdürlüğünce yapılan … Dosya No’lu icra takibinde takibin kesinleşmesinin ardından borcunu ödemeyi taahhüt eden borçlunun bu taahhüdü usulüne uygun olarak kabul olunmuştur. 

2- Borçlu borcunu … TL’lik taksitler halinde ödemeyi ../../20.. tarihinde taahhüt etmiş olmasına rağmen Şubat 2020 tarihli aylık ödemesini makul bir sebep bildirilmeksizin geciktirmiş ve halen ödememiştir.

3- Borçlu sanık usulüne uygun verilmiş taahhüdünü ihlal ettiğinden mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz olunan sebeplerle taahhüdü ihlal suçu işlemiş bulunan sanık borçlunun İcra İflas Kanunu 340. Madde ve ilgili diğer maddeleri uyarınca hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederim. ../../20..

ALACAKLI VEKİLİ

İMZA

Taahhüdü İhlal Suçu ve Hapis Cezası

Hukuk sistemimizde aslen para borçları yüzünden bir kimseye hapis cezası verilmemesi ilkesi benimsenmiştir. Bununla birlikte ödeme taahhüdünde bulunma hali gerçekleşmediği takdirde taahhüdü ihlal hapis cezası da söz konusu olmayacaktır. Yani esasen borçlu ödeme taahhüdünde bulunmadığında taahhüdü ihlal suçu oluşmayacak ve hapis cezasına hükmolunmayacaktır. Fakat taahhütte bulunma halinde İİK para borçları sebebiyle hapis cezası verilmemesine bir istisna getirmiştir. Buna göre icra memuru eşliğinde verilen ödeme taahhütlerinin ihlali halinde 3 aya kadar tazyik hapsi cezası uygun görmüştür. Bu noktada “Taahhüdü ihlal hapis cezası erteleme mümkün müdür?” sorusu akla gelmektedir. Bu soru için HSYK’nın görüşü tazyik hapsine mahkum kişilerinin cezalarının infazı engelleyecek bir hastalık halinin ve 5275 s. Kanun 16. maddesinde belirlenen koşulların varlığı durumunda ertelemenin mümkün olabileceği yönündedir. Bununla birlikte HYSK tazyik hapsine mahkum kişilerin asker olması halinde de taahhüdü ihlal hapis cezası erteleme için söz konusu olabileceği yönünde görüş bildirmiştir.

Taahhüdü İhlal Cezası Zamanaşımı

Taahhüdü ihlal suçu zamanaşımı kaç yıl sorusu İİK madde 354 fıkra 2 ile cevaplandırılmıştır. Buna göre taahhüdü ihlal hapis cezası zamanaşımı kararın kesinleşmesinden itibaren 2 yıldır. 

Taahhüdü ihlal suçu Yargıtay kararları zamanaşımı kesilme hükümlerinin uygulanmayacağı yönündedir. Yani hapis cezası kesinleştikten 2 yıl sonra her halde zamanaşımına uğramış olacaktır.

Taahhüdü İhlal Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Taahhüdü ihlal suçu görevli ve yetkili mahkeme icra takibinin başlatıldığı yer İcra Ceza Mahkemesidir.

Taahhüdü İhlal Yargılama Usulü Hakkında Bilgiler

Taahhüdü ihlal davası dilekçeyle ya da sözlü olarak açılır. Dilekçeyi veya dava beyanını alan icra mahkemesi duruşma yapılması için bir gün belirler ve şikâyetçinin imzasını alarak sanığa mahkeme çağrısı gönderir. Şahit gösterilmişse o da çağırılır. Taraflar, belirlenen gün ve saatte mahkemeye gelmek ya da vekillerini göndermek zorundadırlar. Sanık başka bir yerde ikamet ediyorsa ikamet adresindeki mahkeme aracılığıyla sorguya çekilebilir. Sanık davanın görüldüğü mahkemeye gelmez ya da ikamet adresindeki mahkemeye de gitmezse zabıta marifetiyle getirilir. Yine de gelmezse mahkeme gıyabında görülür. Şikâyetçi belirlenen zamanda gelmez ve vekilini de göndermezse şikâyet hakkı düşer. Gelmeyen şahitlere yapılacak muamele ve borçlunun gıyabında verilen kararlara ilişkin eski hale getirme talebi hakkında CMK hükümleri uygulanacaktır.

Taahhüdü ihlal yargılama usulü hakkında en doğru bilgiyi almak için birebir danışılması gereken isim, icra avukatı olarak bilinir. Taahhüdü ihlal suçuyla ilgili aklınıza takılan tüm hukuki sorularınızı uzman icra ceza avukatlarımıza danışma formundan sorabilirsiniz.

Taahhüdü İhlal Şikayet Süresi Ne Kadar?

Taahhüdü ihlal şikayet süresi diğer icra hapis cezası gerektiren fiillerin de kapsamına girdiği İİK 347’de düzenleme altına alınmıştır. İlgili hüküm uyarınca taahhüdü ihlali şikayet hakkı fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve herhalde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşmektedir. 

Taahhüdü ihlal zamanaşımı süresi İİK 354’te belirlenmiş olup iki yıldır. Diğer bir ifadeyle icra hapis cezalarına ilişkin kararlar kesinleştikleri tarihten itibaren iki yıl geçmekle artık uygulanamaz hale gelmiş olmaktadır. 

Taahhüdü İhlal Cezası Kalktı mı?

Son zamanlarda taahhüdü ihlal cezası kalktı mı sorusuyla sıklıkla karşılaşmaktayız ancak bu sorunun herhangi bir dayanağı olmadığı gibi taahhüdü ihlal cezası da İİK 340’ta varlığını devam ettirmektedir. Madde hükmü açıkça borçlunun borcu ödeme şartını makul sebebi olmaksızın ihlal etmesi halinde üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılacağını öngörmektedir. Ancak borçlunun borcu sebebiyle tazyik hapsiyle cezalandırılması için borcu ödeme taahhüdü vermiş olması gerektiğinin altını çizmek gerekir. 

Tazyik Hapsi Hakkında

Tazyik hapsi bir kimseyi bir işi yapmaya veya bir yükümlülüğü yerine getirmeye zorlamak amacıyla uygulanan bir yaptırım türüdür. Tazyik hapsi ertelenemez, ön ödemeye tabi tutulamaz, seçenek yaptırımlara çevrilemez, denetimli serbestlik veya şartlı salıverilme hükümleri uygulanamaz yaptırımlardan biridir. 

İcra İflas Kanununda tazyik hapsi yaptırımına yol açacak yükümlülükler tek tek sayılmış olup yükümlülüğün yerine getirilmesi ile yaptırım sona erer. Yükümlülüğün ifası haricinde şikayetten vazgeçme suretiyle tazyik hapsi affı ile yaptırımın sona ermesi de mümkündür. 

Tazyik hapsine ilişkin ayrıntılı bilgi almak için “Tazyik Hapsi Nedir?” yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. 

İcra Hapis Cezası, Taahhüdü İhlal ile mi Olur?

Borçlu borcunu belirli bir tarihte veya ilk taksiti elden vermek kaydıyla belirli taksitlerle ödeme taahhüdü altına girer ve fakat ödemeyi geciktirir, taahhüde uygun şekilde gerçekleştirmezse icra hapis cezası ile karşılaşabilir. Ancak icra hapis cezası yalnızca taahhüdü ihlal halinde verilen bir ceza değildir.

İcra hapis cezası tazyik hapsi ile disiplin hapis cezalarını ifade etmektedir. Disiplin hapis cezası kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış bir fiilin işlenmesi dolayısıyla verilen cezadır. Tazyik hapis cezasından farklı olarak disiplin hapsi Ceza Muhakemesi Kanununda tanımlanmış bir yaptırımdır.

İcra İflas Kanunu On Altıncı Bap Cezai Hükümler başlığı altında icra hapis cezası gerektiren halleri düzenlemiştir. Nitekim taahhüdü ihlal cezası da Kanunun bu bölümünde düzenleme altına alınmıştır. Kanuna göre:

 1. Hakkında aciz vesikası alınmış olan bir borçlunun asgari ücretin üzerinde geçim sürdürmesi
 2. Borçlunun alacaklısını zarara uğratma kastı ile mevcudunu eksiltmesi
 3. İflas ve konkordato işlemlerinde borçlunun hususi menfaat elde etmesi
 4. Ticari işletmelerde yöneticinin Kanundan doğan sorumluluğunu yerine getirmemesi
 5. Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında hile yoluyla zarara sebep olunması veya borçlunun konkordato ya da yeniden yapılandırma şartlarına uymaması halleri ile;
 6. İİK 335 uyarınca kiracının cezalandırılacağı hallerde
 7. İİK 336 uyarınca müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki düzenlemelere göre
 8. İİK 337’ye göre yükümlülüklerini yerine getirmeyenler 
 9. Usulüne aykırı olarak ticareti terk edenler
 10. Hakikate aykırı surette beyanda bulunanlar
 11. Beyandan sonra gerçekleşen, mal ve kazançtaki değişimleri bildirmeyenler
 12. Alacaklıya veya icra dairesine vermiş olduğu taahhüdü ihlal edenler
 13. Çocuk teslimine ilişkin verilen ilam veya ara kararın gereğini yerine getirmeyenler
 14. İcra dairesi tarafından alacaklıya teslim edilen taşınmaza veya gemiye yeniden girenler
 15. Bir işin yapılması veya yapılmamasına ya da bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırılmasına ilişkin ilama aykırı hareket edenler
 16. Nafakaya ilişkin verilen kararlara uymayanlar
 17. Sermaye şirketlerinin iflasını isteme mecburiyetinde olanlar
 18. Yapılan ihalede kendisine vaat olunan ya da sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilen/artırmaya katılmayanlar icra hapis cezası ile cezalandırılır. 

Taahhüdü ihlal suçu ile ilgili sorularınızı aşağıdaki yorum yaz bölümünden sorabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 3.8 / 5. Oy sayısı: 5

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

35 Yorum. Yeni Yorum

 • İsmim hakan 22.01 tahahüt ihlal ettiğimden hakkımda 3 ay tazyik cezası verildi . Mahkeme heyetine itiraz dilekçesi verdim engelli raporumu çalışamadığımı bildiren bi itiraz dilekçesi ile birlikte . İtirazımı yerinde bulunmamış yani cezayı onaylamışlar . Ne yapabilirim bu parayı ödeyecek gücüm yok başka bi mahkemeye başka bi itiraz hakkım var mı engelli olduğumu çalışamadığımı bildirdim … yardımcı olur cevap yazarsanız çok sevinirim tşk ederim

  Cevapla
 • İsmim Berksan. Geçen senenin mayıs ayında vermiş olduğum taahhüdün ocak 2019 da ödenmesi gereken taksit tutarını ödeyemedim. Şimdi taahhüdü ihlal suçu oluştu. Ancak dava açılmadı ve dava görülmedi. Tamamını ödemeniz lazım diyorlar. Biraz araştırdım ama dava açılana kadar geciken taksitleri ödesem bu dava açılmasını engeller mi? Yada dava açılırsa ben savunmamda veya ceza verilmesi durumunda itiraz dilekçeme ceza verilmesi durumunda mevcut çalıştığım işimden çıkartılacağımı ve bu borcu ödeyemeyecek duruma düşeceğimi belirtsem lehime bir durum oluşur mu? Borcu ödemek istiyorum ancak mali durumlardan ötürü taksit ödemesini gerçekleştiremedim. Tamamını ise tek seferde kapatma durumum yok. Mahkemede nasıl bir savunma yapabilirim yada ceza durumunda işimden çıkartılmam durumunda borcu ödeyemeyeceğim ve daha kötü duruma düşeceğimi belirtmem lehime olabilir mi? Cevap verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler,

  Cevapla
 • Mrb ismim Hasan ben bir taahhutte bulundum fakat borcumu odeyemedim şimdi bir hafta sonra mahkeme var durusmada beni hemen tutuklayip cezadvjne gönderirler mi yoksa ödemeyi yapabilmem için bir süre tanırlar mi cvp verirseniz sevinirim

  Cevapla
 • Merhaba ben tahututlu banka borcunu taksitini oduyemedik 12 ay taksit yapıldı 11 ay ödedim son taksidi yüklü olması ile ödeme gucumuz yok .Avukat 2 taksit yaptı ama ödeyecek güç yok.isyerinden bu borcu odemek için çıkış yapıldı fakat icra borçlarım var diye oraya kesildi. Bu sebeple de işsiz kaldım nasıl bir yol izleyelim yardimci olursaniz sevinirim

  Cevapla
 • Hakkimda taahhüdü ihlal mahkemem var avukatim sorunlu oldugumuzdan dolayi davalarima cikmiyor dosyalarimi verip feragat etmiyor baska avukat tutamiyorum parayi odedigim halde ispatlayamiyorum ne yapmam gerekiyor caresizim son kez erteleme ile dava 26 nisana kaldi ne yapabilirim

  Cevapla
 • hakkımda acılan Denizbank taahhudu-ihlal-sucu her takside 1 dava acmış ..şimdi her dosyaya 3 aymı hapis yatacagım..adresimde yokum baska sehirdeyim telefoum degişti zaman aşımı varmı
  ulasamıyorlar
  Mahkeme
  Ayvalık İcra Ceza Mahkemesi
  Dosya Yıl/No
  2018/1.
  Dosya Türü
  Ceza Dava Dosyası
  Açılış Tarihi
  04/12/2018
  Dosya Durumu
  Gerekçeli Karar Yazıldı

  aynı bankada diğer dosyalarda böyle
  Ayvalık İcra Ceza Mahkemesi 2018/134 04/12/2018 Sanık Detay Görüntüle
  Ayvalık İcra Ceza Mahkemesi 2018/133 04/12/2018 Sanık Detay Görüntüle
  Ayvalık İcra Ceza Mahkemesi 2018/88 03/09/2018 Sanık Detay Görüntüle
  Ayvalık İcra Ceza Mahkemesi 2018/87 03/09/2018 Sanık Detay Görüntüle
  Ayvalık İcra Ceza Mahkemesi 2018/86 03/09/2018 Sanık Detay Görüntüle
  Ayvalık İcra Ceza Mahkemesi 2018/59 28/06/2018 Sanık Detay Görüntüle
  Ayvalık İcra Ceza Mahkemesi 2018/7 12/01/2018 Sanık Detay Görüntüle
  Ayvalık İcra Ceza Mahkemesi 2018/6 12/01/2018 Sanık Detay Görüntüle
  Ayvalık İcra Ceza Mahkemesi 2018/5 12/01/2018 Sanık

  Cevapla
  • Merhaba Fatih Bey,

   Taahhüdü ihlal suçunun cezası tazyik hapsidir. Nasıl bir yol izleyeceğinizi ceza avukatı aracılığıyla belirlemeniz daha iyi olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 2 sene yakalanma DBT sorguya yakanlanma yeterki 2 sene sonra hüküm tarihinden sonra Dava düşer.insan hakları mahkemesine başvurmak gerek böyle bir ceza olamaz.

  Cevapla
 • Merhaba tahahüdü ihlal ettiğimden hakkımda ceza mahkemesi açılmış ancak tahahüd etmiş olduğum taksidi dava açılışından sonra yatırdım şuan geciken taksit bulunmuyor budurumda sonuç neolur? Teşeklürler

  Cevapla
 • SAYIN FERDİ ******, GARANTİ BANKASINA OLAN BORCUNUZLA İLGİLİ SÖZ VERMİŞ OLDUĞUNUZ TARİHLERDE ÖDEME GERÇEKLEŞMEMESİ VE DE YALAN BEYANDA BULUNMANIZ SEBEBİYLE HAKKINIZDA TAAHHÜDÜ İHLAL CEZA DAVASI AÇILACAKTIR . MAHKEME GÜN VE SAATİ TARAFINIZA TEBLİGAT İLE TEBLİĞ EDİLECEKTİR. B270

  Bu şekilde bana mesaj geldi ama benim bu bankadan maaş haczim var prim ve maaştan kesiyorlar.
  Ben para ödeyeceğim demedim.
  Sizce birşey yapabilirler mi?

  Teşekkürler…

  Cevapla
 • İyi günler ödeme gücümün olmadığından kredi taksit borçlarımı odeyemedigimden taahhüdü ihlalden cezaevine girer miyim ayrıca nasıl bir savunma yolu izlerim

  Cevapla
 • Ticaretle uğraşan bir insanin. İşlerim bozuldu. Farklı 4 firmaya ayrı ayrı 6 şer taksit olarak taahhüt verdim. İkişer taksidini odeyebildim. 5aydir hiçbir ödeme yapamadım. Taahhütu ihlalden toplam ne kadar hapis yatarım.

  Cevapla
 • Alacaklı olduğum kisiden taahhütname izmzası aldım fakat taahhütname ye uyulmadı bu surecte alacaklı oldugum kisi ne kadar surede cezasını alır ?

  Cevapla
 • Merhaba kolay gelsin maaşımdan icra kesintisi yapılıyor taahhüt den dolayı 3 ay tazyık hapis cezası onaylanmış bu durumdan nasıl kurtulabilirim verdiğim taahhüt ün yarıdan fazlası zaten maaşımdan kesiliyor

  Cevapla
 • Merhaba ben ev hanımıyım taahut bozmadan 3 ay ceza aldım ama araya bayram tatili girdi ne yapmalıyım bayram sonuna bıraksam ödemeyi sorun olurmuş.

  Cevapla
 • İyigünler ödeme tahattünde bulundum ama sonra işten çıkartıldım borçlarım birikti ödeyemedim mahkemeye vermişler hapis cezası için borcumu ödemek için tekrar işe girdim ama bu süreç içinde başka yerlerede borcum olduğundan maaşıma iki yerden icra geldi birtanesi bitti bu ay ikincisini ödemeye başlıyorum amma tahattüt ettiğim yeri ödüyemedim maaş hacizlerinden dolayı bunları mahkemede söylesem genede ceza alırmıyım

  Cevapla
 • Slm yarin sabah 9.50 3 aylik hapis davasi acildi adima kredi borvumu odeyemedin diye tahattu sartalrina yerine getir.edim diye ilkez bir mahkemeye gdiecem hic norsey bilmiykrum ki yol yordam yarin mahkemeden ne yapam gerekiyor karar cikarmi direk hapsemi giderim bana yaridm edin hilgi verin ne olir sevinirim

  Cevapla
 • Merhaba taahhütü ihlalden 3 ay hapis cezası aldım,İşten çıkarıldım ve taksitlerimi ödeyemedim ve malesef itirazım kabul görmedi.Bu kararda yakalama emri oluyor mu? Ya da teslim olup kurtulmak mantıklı mı? Ayrıca cezayı yattıktan sonra bu borcu benden nasıl temin edecekler yinemi masaya oturmak isteyecekler yoksa maaş haczimi gelir bilgi alabilirmiyim.

  Cevapla
 • Meraba serdar bey ben 2017 nin 6 ayiın 15 inde ceza aldim tahaaduut ihladan bu cezanin kesinleşmesi cagrı tebligati geldigi gun mu başlar yoksa mahkeme gunu mu gecerlidir itiraz edmistim ama dusmedi cevabınız icin simdiden tesekkurler

  Cevapla
 • İşimi batırdm ve tahattut verdim odemeyince ceza evine girdim ve firar ettim annemle kardeşim dayanamayıp benm adıma tahattut verdiler ama odeyemedik çok sıkıntıya düştük annem 1 aydır ceza evinde ve odeyemiyorum kardeşimin yakalamayı var ve kaçıyorum ne yapabilirim avukatın istediği parayi bulamıyorum

  Cevapla
 • 3 ay ceza evinde kaldiktan sonra ne oluyor tekrar taahhut mu vermek gerekiyor yoksa bor odenene kadar ceza evinde mi kaliniyor uc ayin sonunda da odeyemezsek ne oluyor

  Cevapla
 • merhaba
  ihlal davalarında sonuç 3 ay hapis cezası olarak onaylanıyor. ceza zaman aşımı da kesinleşme tarihinden itibaren 2 yıl olarak belirtilmekte.
  benim sorum zaman aşımı dolduktan sonra ne yapılması gerekiyor.(2 yıl tamamlanınca) tekrar davamı açılıyor. ceza dosyası kapatılıyormu.
  ceza alan kişi dosya kapanması için savcılığa mı gidiyor , yoksa savcılık dosya ya bakıp kendisi aramasını mı düşürüyor. alacaklı dosyamız için bu bilgilere ihtiyacımız var. cevap verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • merhaba
  ihlal davalarında sonuç 3 ay hapis cezası olarak onaylanıyor. ceza zaman aşımı da kesinleşme tarihinden itibaren 2 yıl olarak belirtilmekte.
  benim sorum zaman aşımı dolduktan sonra ne yapılması gerekiyor.(2 yıl tamamlanınca) tekrar davamı açılıyor. ceza dosyası kapatılıyormu.
  ceza alan kişi dosya kapanması için savcılığa mı gidiyor , yoksa savcılık dosya ya bakıp kendisi aramasını mı düşürüyor. alacaklı dosyamız için bu bilgilere ihtiyacımız var. cevap verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • Merhaba.Borçlu olan karşı taraftan alınan ödeme taahhüdü ile icra ceza mahkemesine dava açma arasındaki süre zamanı ne kadardır?Taahhüdname tarihi 14.06.2019 ve şuana kadar hala borcunu ödemedi…Teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba.Borçlu olan karşı taraftan alınan ödeme taahhüdü ile icra ceza mahkemesine dava açma arasındaki süre zamanı ne kadardır?Taahhüdname tarihi 14.06.2019 ve şuana kadar hala borcunu ödemedi…Teşekkürler

  Cevapla
 • Ben özşanaldan dolayı avukatlık oldum avukatla telde gorustukten sonra her ay 250 ödemek.sartiyla.anlastik ve ödedim 4 ay daha sonra bürolarına giderek.orda tahahhut imzaladım ve imzaladigim gunde 250 lira ödedim borc ve taahhütte ilk 6 ay 250 olmak şartıyla diger aylar 500 odemek şartıyla anlaştık ve iki senedir.hic aksatmadan ödüyorum son 6 aydır 500 ödemeye başladım ama şu iki aydır 400 400 yatırdım.oda maddi durumum olmadığı için oldu 200 eksik yatırdığım.icin iki aylık gecikme sayıldığını ve tahhut ihlal davası açılacağını söylediler ama durumumu.izah ettim ona rağmen direttiler bugüne kadar hiç geciktirmeden ödedim ve sunuda eklemek.istiyorum.henim ana borcum 3
  500 du avukatlar bana faizndosya parası diye 9 bine imza attirdilar bu fazı çok degilmidir ve bu durumda ne olur iç aksatmadan ödediğim.halde böyle.oldu dava açılacağını soylediler ve bostanda kaçmadım borçtan kaçsam yeni numarami arayıp avukata guncelletirmezdim

  Cevapla
 • Ben özşanaldan dolayı avukatlık oldum avukatla telde gorustukten sonra her ay 250 ödemek.sartiyla.anlastik ve ödedim 4 ay daha sonra bürolarına giderek.orda tahahhut imzaladım ve imzaladigim gunde 250 lira ödedim borc ve taahhütte ilk 6 ay 250 olmak şartıyla diger aylar 500 odemek şartıyla anlaştık ve iki senedir.hic aksatmadan ödüyorum son 6 aydır 500 ödemeye başladım ama şu iki aydır 400 400 yatırdım.oda maddi durumum olmadığı için oldu 200 eksik yatırdığım.icin iki aylık gecikme sayıldığını ve tahhut ihlal davası açılacağını söylediler ama durumumu.izah ettim ona rağmen direttiler bugüne kadar hiç geciktirmeden ödedim ve sunuda eklemek.istiyorum.henim ana borcum 3
  500 du avukatlar bana faizndosya parası diye 9 bine imza attirdilar bu fazı çok degilmidir ve bu durumda ne olur iç aksatmadan ödediğim.halde böyle.oldu dava açılacağını soylediler ve bostanda kaçmadım borçtan kaçsam yeni numarami arayıp avukata guncelletirmezdim

  Cevapla
 • Sayın Yetkili, tazyik hapsi cezası alan davalımız icra ceza mahkemesine itiraz dilekçesi sundu. Bir sonraki numaralı icra mahkemesinin inceleme süresi çok uzar mı, ortalama olarak ne kadar sürer, bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.

  Cevapla
 • Sayın Yetkili, tazyik hapsi cezası alan davalımız icra ceza mahkemesine itiraz dilekçesi sundu. Bir sonraki numaralı icra mahkemesinin inceleme süresi çok uzar mı, ortalama olarak ne kadar sürer, bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.

  Cevapla
 • 3.icra ceza mahkemesi kararıyla hakkinda 3 ay tazyik hapis kararı kesinleşen şahısın tutuklanıp tutuklanmadığı bilgisini adliyedeki infaz biriminden mi yada nereden öğrenilebilir?

  Cevapla
 • 3.icra ceza mahkemesi kararıyla hakkinda 3 ay tazyik hapis kararı kesinleşen şahısın tutuklanıp tutuklanmadığı bilgisini adliyedeki infaz biriminden mi yada nereden öğrenilebilir?

  Cevapla
 • Merhaba tahut ihlal in gerceklesmesı ve yerine getirilmesi yanı tahütalındığıgun gerekli harcarın avkattarafından gerekli bankalara harcları yatması zorunlumudur yada harcarın yatırılmadıgı tespıt edıldiğinde tahüt işlemi gecekleşmemiş olurmuu???

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü