Tapu ve Gayrimenkul Avukatı Nedir? Hangi Davalara Bakar?

 1. Topo Hukuk
 2. Gayrimenkul Hukuku
 3. Tapu ve Gayrimenkul Avukatı Nedir? Hangi Davalara Bakar?
Gayrimenkul Avukatı
0
(0)

Gayrimenkul Avukatı Nedir?

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul ve inşaat hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklara bakan avukat olarak tanımlanır. Gayrimenkul davalarına bakan avukatlar çoğunlukla mülk sahiplerine, gayrimenkul yatırımcılarına, müteahhitlere, mimarlara, finansörlere, inşaat firmalarına hizmet vermektedir.

Bir gayrimenkul avukatı olabilmek için kişinin ilk olarak hukuk fakültesinden mezun olup stajını tamamlamış olması gerekmektedir. Daha sonra kendini gayrimenkul hukuku alanında geliştirmek istiyorsa, bu alanda çalışmalar yürütmelidir. Genel olarak gayrimenkul hukukuna ilişkin davalar takip etmeli ve tecrübe edinmelidir.

En iyi gayrimenkul avukatı gayrimenkul sektörüne ilişkin güncel gelişmeleri takip eden, gayrimenkul hukukuna hakim olan, kendini gayrimenkul hukuku alanında geliştirmiş, tecrübe edinmiş avukattır. Topo Hukuk Bürosu ile en iyi gayrimenkul avukatları İstanbul ilinde çalışmalar yürütmektedir.

Gayrimenkul Avukatı ve Tapu Avukatı Ne Yapar?

Gayrimenkul hukuku gayrimenkulleri hukuken koruyan, gayrimenkullerin alım-satım vb. işlemlerinde gerekli düzenlemeleri yapan hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku aslında borçlar hukuku, icra hukuku, eşya hukuku gibi pek çok hukuk dalı ile ilişkilidir. Bu anlamda gayrimenkul dava avukatları da gayrimenkul hukukunun ilişkili olduğu hukuk dalları ile ilgili, bunlara dair mevzuata hakimdir.

Gayrimenkul avukatı ev, iş yeri, arsa vb. taşınmazların korunması ve bunlarla ilgili hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesinde rol oynayan avukata verilen isimdir. Gayrimenkul hukuku avukatına tapu avukatı, emlak avukatı, inşaat avukatı, imar avukatı gibi isimler de verilebilmektedir.

Ülkemizde gayrimenkul ve inşaat sektörünün bu denli canlı olması gayrimenkul avukatlarına duyulan ihtiyacın artmasına sebep olmuştur. Zira gayrimenkul sektöründeki hareketlilik ekonomiyle ve ticari yaşamla da doğrudan ilişkilidir. Gittikçe önemini artıran gayrimenkul hukukundan doğan uyuşmanlıkların çözümünde ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafları öngörüp bunlar doğmadan ortadan kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmalarda gayrimenkul avukatları büyük rol oynamaktadır.

Kişiler gayrimenkul hukukundan doğan uyuşmazlıklarının çözümü için internette “Gayrimenkul avukatı İstanbul, gayrimenkul avukatı Kadıköy, gayrimenkul avukatı Beylikdüzü” vb aramalar yapmaktadır. Aramaların çoğunun İstanbul ili içerisinden olması, Kadıköy ve Beylikdüzü üzerine yoğunlaşması anlaşılabilir bir durumdur. Zira gayrimenkul davalarına bakan avukatlar bugün çoğunlukla İstanbul ilinde konumlanmıştır. Bunun sebebi olarak İstanbul’un ülkemizde inşaat ve gayrimenkul sektörünün en aktif şekilde rol aldığı il olması gösterilebilir.

Gayrimenkul Avukatı ve Tapu, Emlak, Arsa, Arazi, İnşaat ve İpotek Alanında Verdiği Hizmetler

Gayrimenkul avukatı borçlar, eşya, icra hukuku gibi birçok konuda bilgi sahibidir. Tapu, emlak, arsa, arazi, inşaat, ipotek gibi pek çok alanda hizmet vermektedir. Gayrimenkul avukatı çalışma alanına göre pek çok farklı isimle anılmaktadır.

Gayrimenkul avukatı gayrimenkullerin alımı, satımı, satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi gibi alanlarda hukuki hizmet vermektedir. Emlak avukatı olarak da adlandırılan gayrimenkul avukatı kiralama sözleşmeleri, aracılık sözleşmeleri, bina yönetimi gibi sözleşmelerin hazırlanmasında hukuki danışmanlık vermektedir. Tapu davaları avukatı olarak tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki ihtilafların çözümü için hukuki danışmanlık hizmeti verip davaların takibini yapmaktadır.

İnşaat Hukuku ve Arazi Avukatı

İnşaat hukuku avukat ihtiyacının bulunduğu bir alandır. Zira inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, denetlenmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yazımı hukuki ve teknik bilgiye sahip inşaat hukuku avukatı ile gerçekleştirilmelidir. İnşaat ruhsatının alınması, iskan izni için resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, başvuru için gerekli evrakların toparlanması gibi işlemler inşaat hukuku avukatının çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Arazi avukatı ise arazi alım-satımlarında müvekkillerine danışmanlık yapan gayrimenkul avukatına verilen isimdir.

Yukarıda sayılan işlemler haricinde ipotek, kat irtifakı, proje yönetimi, alışveriş merkezleri yönetimi, ayni hak tesisi sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi gayrimenkul avukatı ile gerçekleştirilir. Yabancıların mülk edinmesinde, gayrimenkul finansmanı ihtiyacı duyulduğunda başvurulması gereken isim gayrimenkul avukatı olmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Avukat Gerektiren Bir Alan Mıdır?

Gayrimenkul alanında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların dava yoluna başvurarak çözülmesine ülkemizde sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu sebeple gayrimenkul hukuku avukat gerektiren bir alandır demek yanlış olmayacaktır. Hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiren gayrimenkul hukuku avukat ile birlikte çalışılmadığı takdirde birçok hak kaybına sebep olabilecektir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere birçok farklı hukuk alanı ile bağlantılı olan gayrimenkul hukukunu doğru anlayarak hukuki prosedürü ilerletmek düşünüldüğü kadar kolay olmamaktadır. Üstelik mülk problemlerinin çözümü çoğunlukla karşılıklı anlaşma ile çözülememekte, bu şekilde çözülmeye çalışıldığında daha büyük sıkıntılara yol açabilmektedir. Hal böyle olduğunda gayrimenkul hukuku avukatı ile araya girilmekte ve hukuki uyuşmazlığın çözümünde yol gösterici olunmaktadır.

Gayrimenkul ve Emlak Avukatı ile Satış Vaadi Sözleşmelerinin İncelenmesi

Emlak avukatı olarak da bilinen gayrimenkul avukatının piyasada en çok bilinen sözleşmelerden biri olan satış vaadi sözleşmesinde hukuki koruma etkisi tartışılamayacak kadar fazladır. Satış vaadi sözleşmesi bir taşınmazın belirlenen şartlar dahilinde sonraki bir tarihte satılmasını ve devredilmesini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile taraflardan biri (vaad borçlusu) bahse konu taşınmazı satma, diğeri (vaad alacaklısı) ise taşınmazı satın alma borcu altına girmektedir.

Satış vaadi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için birtakım şartlar öngörülmüştür. Geçerlilik için ilk şart resmi senet şeklinde düzenlenmesi ve noter huzurunda taraflarca imzalanmış olmasıdır. Ödenecek bedel ile nasıl ödeneceği açıkça belirlenmiş olmalıdır. Son olarak sözleşmeye konu olan taşınmazın tapuya kayıtlı olması gerekmektedir. Gayrimenkul avukatı bu işlemlerin gerekliliği hakkında müvekkillerine bilgi verecek ve işlemlerin tamamlanmasında rol oynayacaktır.

Emlak avukatı ise satış vaadi sözleşmesinin hazırlanmasında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Satış vaadi sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Emlak avukatı tarafların gerçekleştirmeyi üstlendiği bu borçlar hakkında tarafları bilgilendirecek, sözleşmenin nasıl sona erdirileceği hakkında onlara bilgi verecek ve gerekli hukuki prosedüre uygun işlem yapacaktır. Sözleşmenin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için gerekli olan tapuya şerh işlemlerinde müvekkillerine yol gösterecektir. Emlak avukatı taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin iptali için açılacak davanın takibini sağlamakta ve kişi ve kurumlara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul (Taşınmaz) Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Türk hukuk sisteminde kural olarak davalarda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kuralın istisnasını bazı ceza davaları oluşturmaktadır. Dolayısıyla gayrimenkul uyuşmazlıklarında, taşınmazlara ilişkin davalarda avukat tutma zorunluluğu yoktur. Fakat gayrimenkul hukuku mevzuatı geniş, birçok hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiren bir alandır. Uygulamada yapılan usul hataları sebebiyle tarafların davalarını kaybetmesi sorunu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu anlamda gayrimenkul davalarında hak kayıplarının önüne geçebilmek için alanında uzman ve tecrübeli bir gayrimenkul avukatıyla çalışmak faydalı olmaktadır.

Men-i Müdahale (Müdahalenin Önlenmesi) Davası

Men-i müdahale (müdahalenin önlenmesi) davası esasen mülkiyet hakkının korunmasına ilişlin bir davadır. Mülkiyet hakkı sahibi hakka konu eşya üzerinde dilediğince tasarrufta bulunabileceği gibi bu hakka yönelen tecavüzlere karşı koruma hakkını da haizdir. Müdahalenin önlenmesi davası malikin, mülkiyet hakkına yönelen tecavüzlere karşı hakka konu eşyayı koruyabilmesine olanak verir. Bu tecavüz, mülkiyet hakkından doğan yetkilerin kullanılmasını önleyen ve fiilen devam ediyor olan saldırıları ifade etmektedir.

El atmanın önlenmesi olarak da bilinen men-i müdahale davası uygulamada en sık karşılaşılan dava türlerinden birisidir. Gayrimenkul hukukunda bu husus kendisini sahibinden onay almadan taşınmazın kullanılmasında gösterir. Hukuka aykırı olan bu izinsiz kullanım malikin açacağı men-i müdahale davasıyla sona erdirilecek, saldırı önlenebilecektir.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i şuyu, yeni adıyla ortaklığın giderilmesi davası elbirliği veya paylı mülkiyete konu bir taşınmazın üzerindeki birlikte mülkiyet ilişkisinin sona erdirilmesi amacıyla açılır. Paydaşlar kendi aralarında taşınmazı taksim edebilecekleri gibi bu taksimin anlaşma yoluyla sağlanamaması halinde dava açılması mümkündür. Uygulamada çoğunlukla mirasçıların elbirliği ile malik olduğu taşınmazların paylaşımının anlaşma yoluyla gerçekleştirilememesi halinde izale-i şuyu davası açılmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davasında davanın tüm paydaşlara yöneltilmesi gerekmektedir. Böylece taraflar hem davalı hem davacı konumunda olduğundan iki taraflı dava söz konusu olacaktır.

Ortaklığın giderilmesi davası açıldığında taşınmaz, varsa mevcut paydaş oranlarına göre aynen taksim edilecek, maddi olarak bölünecektir. Ancak aynen taksimin mümkün olmaması halinde taşınmaz icra dairesi aracılığıyla artırma yoluyla satılacak ve parası paydaşlar arasında taksim edilecektir.

Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası

Kamulaştırmaya dair tapu iptal davası idarenin taşınmaz sahibi aleyhine adli yargıda açacağı bir davadır. Bu davayı daha iyi anlayabilmek için kamulaştırmayı açıklamak gerekecektir.

Kamulaştırma, özel mülkiyete tabi bir taşınmazın mülkiyetinin kamu yararı gözetilerek idari bir işlemle kamuya geçirilmesini ifade etmektedir. Kamulaştırmanın işlemlerinin tamamlanabilmesi için idare, adli yargıda taşınmaz sahibi üzerine kayıtlı tapu kaydının silinmesi amacıyla tapu iptal davası açacaktır. Kamulaştırmaya dair tapu iptal davası, kamulaştırmanın iptali davası ile yakından ilgilidir. Taşınmazın sahibi kamu yararı bulunmadığı gerekçesiyle idari yargıda kamulaştırmanın iptali davası açabilecektir. Kamulaştırmanın iptali davasında kamulaştırmanın iptal edilmesi kararı verildiği takdirde tapu iptal davasının sonucu da buna göre şekillenecektir. Kamulaştırmaya dair tapu iptal davası işbu halde taşınmaz sahibi lehine sonuçlanacaktır. Gayrimenkul avukatı bağlantılı davalar ile ilgili süreci yakından takip edecek, taşınmaz sahibinin haklarının en iyi şekilde korunmasında rol oynayacaktır.

Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası

Kadastro Kanunu kadastroyu taşınmazların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilip hukuki durumları ile üzerindeki hakların tespit edilmesi olarak tanımlamıştır. Böylece kadastro işlemiyle arazide bulunan hak sahiplerinin devlet tarafından tapu kaydına tescilleri sağlanacaktır. Ancak bu işlem gerçekleştirilirken arazinin sınırları her zaman doğru tespit edilemeyebilmektedir. Kadastro işlemi ile verilen tapunun iptali ve tescili davası da burada önem kazanmaktadır. Tespitin doğru veya yanlış olması gayrimenkul avukatının itiraz süresi içinde yapacağı tapu kayıtları ve tespit tutanaklarının incelemesi ile ortaya çıkacaktır. Bu inceleme neticesinde kadastro işleminin hatalı olduğu sonucuna ulaşılırsa gayrimenkul avukatı kadastro işlemi ile verilen tapunun iptali ve tescili davası açacaktır.

Şufa Davası (Önalım Hakkı Davası)

Şufa, yeni adıyla önalım hakkı paylı mülkiyetten veya sözleşmeden kaynaklanabilen bir haktır. Bu hak önalım davası yoluyla kullanılabilir. Paylı mülkiyette paydaşlardan biri kendi payını bir üçüncü kişiye satacak olursa önalım hakkı diğer paydaşlara payın öncelikli satın alınabilmesini sağlar. Şufa hakkının tanınmasıyla amaçlanan, taşınmazın mevcut paydaşlar arasında kalmasıdır. Dolayısıyla açılacak olan şufa davasında davalı, taşınmazda satışa çıkarılan payı satın alan alıcı yani üçüncü kişidir. Paydaşlar arasında yapılan satışta paydaşa karşı önalım hakkı kullanılamayacaktır.

Paylı mülkiyetten doğan şufa hakkında satışın alıcı tarafından noter aracılığıyla paydaşlara bildirilmesi gerekir. Yapılan bu bildirimden itibaren 3 ay ve herhalde satıştan itibaren 2 yıl içerisinde şufa hakkı sona erer. Bu süreler hak düşürücü nitelikte olup süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde bir daha dava açılması mümkün olmayacaktır.

Sözleşmeden doğan şufa hakkının söz konusu olabilmesi için sözleşmenin tapu kütüğüne şerh verilmiş olması gerekmektedir. Sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı da taşınmazın satımı söz konusu olduğunda hak düşürücü süreler gözetilerek kullanılabilecektir. Önalım hakkı sözleşmeden doğmuş ise hak düşürücü süre sözleşmenin şerhinden itibaren 10 yıldır.

Gayrimenkul avukatı önalım hakkının kaynağına göre süresi içerisinde paydaşların haklarının korunması amacıyla şufa, ön alım hakkı davası açacaktır.

Mirasta Mal Paylaşım Davası

Mirasbırakanın ölümünden sonra açılan tereke üzerinde bütün mirasçıların elbirliği mülkiyeti söz konusudur. Ancak mirasçılar kendi aralarında miras paylaşımının nasıl yapılacağını kararlaştırabilmektedir. Bu mümkün olmazsa, mirasçılar arasında çıkan ihtilafların çözüme kavuşturulması amacıyla mirasta mal paylaşım davası açılabilir. Mirasta mal paylaşım davasını her bir mirasçı ortaklığı sürdürme yükümlülükleri olmaması şartıyla her zaman açabilmektedir.

Mirasta mal paylaşımı veya terekenin açılması sırasında muvazaalı bir satış işleminin mevcut olduğu iddia edilirse tapu iptal ve tescil yoluna gidilecektir. Mirasta muvazaa, mirasbırakanın mirasçısını, mirastan yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış gibi göstermesi halinde söz konusu olmaktadır. Yapılan muvazaalı işleme karşı gayrimenkul avukatı mirasbırakanın ölümünden sonra tapu kayıtlarının iptali ile taşınmazın mirasçılar adına tescilini dava edecektir.

Gayrimenkul ve Tapu Avukatı ile Tapu İptal Tescil Davaları

Tapu iptal ve tescil davası kanuna aykırı yollarla düzenlenen tapu kaydının düzeltilmesi amacıyla açılan davadır. Burada taşınmaz ile ilgili belgenin iptali talep edilmektedir. Tapu avukatı ile tapu iptal ve tescil davasının açılması mümkündür. Tapu avukatı bu davayı açmak için gerekli belgelerin hazırlanmasını, dilekçenin yazımınını gerçekleştirecek ve müvekkillerinin dava süreci hakkında bilgilendirecektir. Davayı yakından takip edecek ve istenilen sonucu elde etmeyi amaçlayacaktır. En iyi tapu avukatı tapuda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgili, ilgili mevzuata hakim olan avukattır. En iyi tapu avukatı olabilmek için bu alanda çalışmış ve tecrübe edinmiş olmak gerekir.

Gayrimenkul avukatı da diyebileceğimiz tapu avukatları İstanbul ili başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde bulunmaktadır. Ancak ülkemizde İstanbul’un gayrimenkul sektörünün en aktif şehir olduğu düşünüldüğünde çoğunlukla tapu avukatı İstanbul ilinde faaliyet gösterir demek yanlış olmayacaktır.

Tapu ve Gayrimenkul Konuları İle İlgili Bilmek İstediklerinizi, Topo Hukuk’a Danışın.

Tapu Kadastro Davaları ve Arsa Avukatı

Tapu kadastro avukatları, kadastro işlemlerinden doğan hukuki ihtilafların çözümünde rol oynamaktadır. Kadastro bir bölgedeki arazilerin, arsa ve mülklerin kayıt altına alınması; sınırlarının, değerlerinin, hukuki niteliklerinin devlet tarafından belirlenerek plana bağlanmasıdır. Bu oldukça teknik bir işlem olup gerçekleştirilmesinde sıklıkla hata yapılabilmektedir. Bu hataların varlığı durumunda tapu kadastro avukatları ile arsa avukatlarına duyulan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Tapu kadastro avukatları tespit tutanaklarını inceleyecek ve herhangi bir hata varsa, bu hatalar hak kaybına sebep olmuşsa tapu iptal ve tescil davası açacaktır.

Arsa avukatları İstanbul ilinde olduğu kadar Türkiye’nin her yerinde de bulunmaktadır. En iyi tapu kadastro ve arsa avukatı İstanbul ilindedir cümlesinin kurulması doğru olmayacaktır. Zira ülkemizin her alanında yapılan kadastro çalışmaları hakkında avukatlar her ilde kendilerini geliştirme fırsatı bulabilmektedir. Tapu kadastro davalarında avukat ile yol alınmadığı durumlarda ise davaların düşmesine sebep olunabilmektedir. 

Gayrimenkul ve Arazi Avukatı ile Osmanlı Tapuları Hakkında Yapılabilecekler

Osmanlı tapularının geçerliliği birtakım şartlara bağlanmıştır. Bu şartların gerçekleştirilebilmesi için gayrimenkul ve arazi davası avukatları ile birlikte çalışmak gereklilik halini almıştır. Zira bunun için gereken zor şartlar hukuki problemler barındırmaktadır. Titiz bir çalışma ve ciddi araştırma isteyen Osmanlı tapularının geçerli hale getirilmesi işlemi için internet üzerinden edinilen bilgiler yetersiz veya yanlış olabilmektedir.

Arazi davalarına bakan avukatlar Osmanlı tapuları hakkında ne yapabilir? Bu işlem için öncelikle Osmanlı tapularının günümüzde hangi ada, parsel ile kayıtlandığının tespiti gerekecektir. Bu konuda Tapu Müdürlüklerinde araştırma yapılması gerekmektedir. Araştırma neticesinde kadastro çalışmaları sırasında ada parselin dedeniz adına yapılıp yapılmadığı ortaya çıkacaktır. Eğer dedeniz adına yapılmamış ise kadastro uygulaması sırasında yanlış tespit yapıldığı anlaşılacaktır. Bu durumda izlenmesi gereken yol ve yöntemler bir arazi avukatı ile birlikte belirlenmelidir. Zira itiraz davası açılacaktır ve süresi içinde gerekli belgelerin toplanması ve dilekçenin hukuki prosedürlere uygun yazılması önem arz edecektir.

İpotek Tesisi ve Fekki İşlemlerinde Gayrimenkul Avukatı

İpotek, bir borcun teminatı olarak bir gayrimenkulün, taşınmaz malın gösterilmesidir. Söz konusu borç doğmuş veya ileride doğması muhtemel olabilir. Bu taşınmaz üzerine konulmuş olan ipoteğin kaldırılması işlemi ise ipoteğin fekki olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemin gerçekleşmesi için borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranmaktadır. Borç tamamen ödenerek kapatıldıktan sonra ipotek fek yazısı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne ipotek şerhinin kaldırılması talebiyle başvuruda bulunmak gerekecektir.

İpotek avukatı ipotek tesisi ve fekki işlemlerinde müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde, gerekli evrakların toplanmasında, ipotek tesisi ve fekkine dair açılacak dava dilekçelerinin yazımında gayrimenkul avukatı ve ipotek avukatı büyük bir rol oynamaktadır. Bu anlamda ipotek koyma, ipoteğin tesisi ve ipoteğin fekki, iptal edilmesi işlemlerinde uzman bir ipotek avukatı ile yol haritasının belirlenmesi faydalı olacaktır.

Kamulaştırma Davalarında Gayrimenkul Avukatı ile Yol Almak

Kamulaştırma özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza kamu yararı gözetilerek bedeli karşılığında idare tarafından el konulmasıdır. Ancak kamulaştırma işleminin gerçekleşebilmesi için birtakım şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlar gerçekleşmeden idarenin kamulaştırma işlemini yapması mümkün değildir. Kamulaştırmanın haksız ve hukuka aykırı olarak yapılmaya çalışılması mülkiyet hakkını ihlali anlamına gelmektedir. Bu halde hukuki uyuşmazlık ortaya çıkacak ve dava yoluna gidilmesi gerekecektir.

Kamulaştırma davaları; kamulaştırma bedelinin tespit ve tescili davası, kamulaştırma işleminin iptali davası, kamulaştırma maddi düzeltim davası olarak kendini gösterir. Kamulaştırma davalarında gayrimenkul hukukuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı gözetildiğinde bu davalarda gayrimenkul avukatı ile yol almanın gerekliliği anlaşılacaktır.

Gayrimenkul, kamulaştırma avukatı idareye karşı adli ve idari yargıda açılacak olan davalarda yol gösterici olmaktadır. Kamulaştırma davaları özel kişiler ile idare arasındadır. Bu anlamda uzman kamulaştırma avukatı idari ve adli hukuk bilgisine sahip olacak, müvekkilini doğru şekilde temsil ederek istenilen sonuca ulaşmayı hedefleyecektir.

Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinmesi Durumunda Avukatın İşlevi

Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi Türkiye’de faaliyet gösteren gayrimenkul avukatlarının danışmanlığı ile mümkündür. Çünkü yabancı uyruklu kişinin gayrimenkul edinebilmesi için kanunlarımızda birtakım sınırlamalar öngörülmüştür. Buna göre yabancı kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu aşamayacaktır. Bununla birlikte kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçmesi de mümkün değildir. Yabancıların Türk kanunlarında belirlenen sınırlamalara uyması ve gayrimenkul edinmek için gerekli evrakların tam ve doğru hazırlanması gerekecektir. Gayrimenkul avukatı bu anlamda yabancı uyruklu kişiyi hukuki prosedür hakkında bilgilendirecek ve işlemlerin hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Gayrimenkul Avukatının Rolü

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu türlerinden bir tanesi de gayrimenkul satın almaktır. Yabancı 250.000 Amerikan Doları değerinde ev veya konut alarak Türk vatandaşı olmaya hak kazanabilmektedir. Ancak bu vatandaşlık kazanım türünde de birtakım şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Gayrimenkul avukatı yabancıyı Türk hukukuna göre gayrimenkul satın alma işlemleri ve  vatandaşlık için gerçekleşmesi gereken şartlar hakkında bilgilendirecektir. Bir yabancının 250.000 dolar karşılığı Türk vatandaşlığı alabilmesi için satın aldığı gayrimenkulün tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurması gerekmektedir. Tapu davalarına bakan avukatlar bu şerhin konulması noktasında müvekkillerine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte Türkiye’de gayrimenkul sektörü hakkında yeteri kadar fikir sahibi olmayan bir yabancının 250.000 dolarlık yatırımı için sektör ile ilgili, gelişmeleri takip eden, hukuki bilgiye sahip bir avukata danışması gereklilik halini almaktadır. Bu noktada gayrimenkul avukatlarına danışmak ve görüşlerini almak faydalı olacaktır.

Gayrimenkul Avukatı İstanbul

Gayrimenkul avukatları İstanbul ilinde emlak, tapu, ipotek, arazi, imar vb. konularda uzmanlaşmış avukatlardır.  Gayrimenkul avukatı olarak İstanbul ilinin Şişli ilçesinde faaliyet gösteren Topo Hukuk Bürosu yıllardır gayrimenkul hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Gayrimenkulun her alanında soracağınız hukuki soruların yanıtlanması için danışma formunu doldurabilir veya bizimle iletişim sayfasından bağlantı kurabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

102 Yorum. Yeni Yorum

 • bir çok ilde inşaat işiyle uğraşıyorum ve projelerin çevre mevzuatlarına uygunluğunun denetlenmesini istiyorum, bu işi nasıl yaparım, kime yaptırırım ?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   25 Ocak 2017 23:02

   Merhabalar, projenin bulunduğu yerin belediyesine giderek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne giderseniz size yardımcı olacaklardır. Saygılarımla

   Cevapla
 • meraba babadan kalma hisseli bir arazimiz var. bizim tapumuz var fakat diğer hissedarların kim oldukları belli değil. Hissedarların belli olmamasından dolayı arsayı satamıyoruz. bu durumda ne yapmam gerekir

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 11:47

   Merhabalar,

   Hisseleri tapudan sorgulayabilirsiniz. Tapu müdürlüğünün evrakları size gösterme zorunluluğu mevcuttur. Ardından gayrimenkul hakkında görüşmeleri sağlayıp yol haritanızı çizebilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Avatar
  gülçin ç.
  16 Ocak 2017 00:22

  daha önceden ortağı olduğum arsayı pek ilgilenmediğim için diğer ortak arazinin üzerine sözleşmeler yaparak çiftlik kurmak istiyormuş benden izinsiz böyle bir şey yapabilirmi?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 11:46

   Merhabalar,

   Ortağınız sizden izin almadan arsa üzerine çiftlik kuramaz. Eğer anlaşmazlığa düşerseniz izaleyi şuyu davası açarak arsanın paylaşımını yapmanız gerekir. Kendi aranızda anlaşamadığınız takdirde uzman bir gayrimenkul avukatından yardım almanız daha doğru olacaktır.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Mrb. Ben 1 sene önce banka kredisiyle mütahitten yeni bina 2 yıllık bodrum daire aldım. Yerleştikten bi zaman sonra komşuların bana gelip burada sizden önce birilerinin oturduğunu ve evinin eşyalarını kullanılamaz hale getirecek şekilde su bastığını ve daireyi geri iade ettiğini söylediler. Bunun üzerine mütahit firmaya gidip siz bana ayıplı mal satmışsınız, bundan neden haberim olmadığını olsaydı hiç almıyacağımı bildirdim. Bodrum daireye 2. bir logar açıp su basma sorunu giderdikten sonra test ederek tekrar satışa çıkardıklarını beyan ettiler ve bundan sonra doğabilecek su basmalarına karşı çıkan zararları firmada karışılacaklarını bildirdiler, ve o firmadan karşılıklı imzaları bi yazı aldık. Aradan geçen zamanda o ilk su basma olayının kalıntıları devamlı karşımıza çıktı bunları her seferinde resimleyip sakladım, müteahe söyledim ve yaptılar. Fakat 1 yıldır sorunlar bu sorunlar çıktığı için uğraşılmaz hale geldi. En son yağmur suları daire girişi önü apartman merdiven boşluğuna dolmaya başladı, araştırmam sonucu bina çevresinde Drenaj boru sistemi olmadığındanmış. (Şimdi kredisi devam eden bu daireyi müteahit firmaya tüm zararları (kredi faizlerim,evin şu anki değeri, tapu masraflarım) karşılaması üzerine dava açsam kazanma şansım ne kadardır.) Sabırla okuduğunuz için gerçekten çok teşekkürler cevaplarınız beklerim.

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   30 Ocak 2017 17:00

   Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun. Dediğiniz gibi ayıplı bir daire satılmış size. Bu ayıp da ispatlanabilecek bir ayıp. Gerekli davayı açarsanız oluşan tüm menfi zararları talep edip hak kazanabilirsiniz. Bunun içi uzman bir gayrimenkul avukattından hukuki destek almanız sizin yararınıza olacaktır. Saygılarımla

   Cevapla
 • merhaba ben kişisel gayrimenkul alım satım işleriyle uğraşıyorum ama alım satım yaparken sözleşmeler gerekiyor. bu işlemler için sözleşme işlerimde ortak çalışabilirmiyiz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   7 Şubat 2017 12:09

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • almanyada yaşıyorum türkiyede yazlık almayı düşünüyorum. alacağım yazlığın ileride problem çıkmaması için türkiyede benim yerimde sözleşmeleri imzalayacak iyi bir avukat arkadaş arıyorum acaba sizin yerime imza atma yetkiniz varmı?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   15 Şubat 2017 12:28

   Merhabalar, gerekli vekaletnamenin verilmesi durumunda sizin yerinize gerekli hukuki işlemler yapılabilecektir. Bize ulaşmak için sitemizin iletişim bölümünde yer alan numaradan bizi arayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • yeni aldığım daireyi kiraya vermek istiyorum, kira sözleşmesi hazırlanması lazım hazırlıyormusunuz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 12:17

   Merhabalar, sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • arkadaşımla ortak ev almayı istiyoruz ama gayrimenkulde ortaklık nasıl olur detaylı bilgi almak istiyorum?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   22 Şubat 2017 15:50

   Merhabalar, arkdaşınızla birlikte alacağınız ev tapuda ikiniz adına gözükür. Bir gün satmaya karar verdiğinizde ikinizin de rızası olması gerekir. Saygılarımızla

   Cevapla
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir de bu ruhsatın teminine yönelik ilgili başvuruları bireysel avukat olmadan yapabilirmiyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   23 Şubat 2017 13:15

   Merhabalar, avukat aracılığıyla olmadan da belediyeye gidip ruhsat için başvuru yapabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • tekirdağdan bir arsa aldık, arsayı çiftliğe çevirmek istiyoruz bunun için imar işleri, sözleşme kağıt evrak işleri vs. resmi bütün işleri bir avukat aracılığıyla halletmek istiyoruz böyle bir iş alırmısınız?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 10:26

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • bize acil inşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması başvuruların yapılması için işini özveri ve itinayla yapan biri lazım serdar bey yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 11:43

   Merhabalar, yapı ruhsatı inşa edilecek tüm yapılar için alınması zorunludur. Dilekçe ile belediyeye müracaatı gerekir. Aynı şekilde iskan izni için de bu prosedürler geçerlidir. Bize ulaşmak için internet sayfamızda yer alan iletişim bölümündeki numaradan bizi arayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • temelden daire aldım elimde tapu var tapu kat irtifaklı daire numarası falan yazıyor. evi 140 bin tlye aldığımıza dair elimizde makbuz var ama tapuda satış bedeli 5 bin tl yazıyor. İnşaat 15 gündür ilerlemiyor. Müteahhite 1 hafta önce ulaştım bayramdan sonra devam edecegini söyledi ama şimdi telefonlarımı açmıyor. Ne olur bu işin sonu mağdur olur muyum, param yanar mı yani dolandırılma ihtimalim var mı ?

  Cevapla
 • merhabalar ist esnyurttan yeni aldığım daire iskansız mütahit 8 aydır oyalıyor kolay kolay alam taraftarı değil binanın eksikleride var asansör boya gibi kat malikleri olarak avukata vermeyi düşünüyoruz yasal olarak olumlu bi sonuç alabiliyormuyuz… tşk

  Cevapla
 • Hisseli bir arsada hisse satin aldik sozlesme tapu memuru tarafindan hazirlandi ve tarafkarca imzanlandi .benim sorum bu yapilan sozlesmede herhangibirsey eklenebilirmi ornegin 3, 5 ay sonra satisin su sahsa devrini istiyorum gibi bi ibare eklenebilirmi mumkunmudur bu

  Cevapla
 • 93 yılında müteahitle sözleşme yapılarak alınan ve senetlerle ödenen evi bi süre sonra müteahit bitirmeden bıraktı gitti. Evi alıcılar ve toprak sahibi bitirdi. Herkes yerleşti ve kiraya verdi 25 yıl boyunca. Bina ruhsatsız. Toprak sahibi,hisseli toprak tapularını dağıtmaktan vazgeçti.Bizler bu süre zarfında bütün emlak vergilerini ödemekteyiz. Bu süre boyunca üst kattaki toprak sahibi hiç bi ihtar ve işgale ilişkin suç duyurusunda bulunmadı. Tapu almamız söz konusu olabilir mi? Sizle işbirliğine gitmeyi düşünüyoruz.

  Cevapla
 • Merhaba. 98 de sozlendik. Kayınvalide min üzerine tapulu olan arsanın üzerinde kaba inşaat tek katli bi ev vardı.biz sozluyken içini yaptırdık ve 99 da evlendikten sonra oturduk. Bütün düğün takılarını ,bu evi yaparken malzemeleri aldığımız nalbura verdik.2001 de gorumcem üstüne ev yaptı hala oturuyor. 2002_2003 de 3. Ve 4. kati biz yaptık. 2012 de esinle anlaşmalı bosandik .kayınvalide 3. katın benim 4.katın ise eşimin olduğunu söyledi. Protokolde bu evler yok fakat kimin üstüne ne varsa onun üzerinde kalacağı, taki ziynet tazminat vs. istemediğini mal tasfiyesinden bulunduğumuz yazıyor. Bu evler ,kayinvalidemin üzerine olduğu için protokolde yazmadik.. 2 çocuğumuz var. 2014 de baska biriyle evlendi.ondnda 3 çocuğu var.simdi bunlar 4. katta oturuyorlar ve benim olduğunu söyledikleri evinde kiraya vermisler.bu kirayida eski eşim alıyor. Bu evliyken yapilan bu evlerden hakkımı istiyorum ama vermiyorlar.katkı payı alacağı yada edinilmiş mal olarak.bana yardimci olursaniz sevinirim. Çocuklarımın ve benim hakkım yeniyor.

  Cevapla
 • Miras kalan mulkiyet mahkeme yoluyla satış yapılacak değerinde satış yapılması için ne yapmalıyım.

  Cevapla
 • Merhaba Serdar bey size bi sorum olacaktı. Babamın şuan oturduğu ev babasından kalma eski yapı bir ev , evi tamir ettirmek istiyor kardeşlerinden de izin almasına gerek var mı kardeşleriyle miras yüzünden konuşmuyorlar

  Cevapla
 • İyi günler benim 20 yıla yakın tapusuz bir arsam var bunun üzerinde bağ bahçe ve ev bulunmakta bu arsa daha önce mera ydı şuan beledıye adına gözüken bir arsa durumunda ben bunun tapusunu nasıl alabilirim

  Cevapla
 • Avatar
  Denizhan G.
  26 Nisan 2018 16:11

  Merhabalar , belediye eskiden yol genişletmesi için tarafımızla herhangi bir sözleşme yapmadan arazinin bir kısmını yola almış durumda.Bu konuyla ilgili bir tazminat almamız mümkünmüdür ?

  Cevapla
 • Merhaba, babam ve amcam arasında noter satışı ile gerçekleştirilen daire satışı ikisininde ölmesinden sonra yengem tarafından dava açılarak elimizden alındı. Noter satışında yazan tutarın bugünki değeri hesaplanarak 8 bin tl gibi komik bir rakam tarafımıza ödendi. Yeni çıkacak imar barışı yasası ile tekrar dava açabilirmiyiz. davayı kaybetmemizdeki en büyük nedenlerden biri de binanın arsa gözükmesi ve kaçak yapı olması.

  Cevapla
 • merhaba,

  Bolu Taşkesti Sarot Termal Devremülk almıştık. Yaklaşık 5 yıl olacak halen tapu alamadık. Yetkilileri sürekli birbirlerinin üzerine atıyor ,istanbul merkez ilgileniyor diğer tarafta sarot termal ilgileniyor diye. Geçen yıl vekalet çıkartın dediler noter üzerinden dediler vekalete daire numarası konulduğu için kabul etmediklerini uzun uğraşlar sonucu öğrendik. Tekrar vekalet çıkarmamız gerektiği söylendi bu yılda yine yetkilisi bir türlü gelmek bilmedi. uzun lafın kısası oyalanıyoruz. Tapusunu alan insanlar olduğunu duyuyoruz. Nasıl bir yol izlenmeli bu konuyla ilgili ?

  Cevapla
 • Merhaba izmir de babadan kalma bir ev var.şu an annem yasiyor.imar affindan faydalanmak icin belediyeye muracat ettik .evin vergi vs borcu yok.1980 yilinda bir baska sahistan bu ev aĺinmis.evraklarida var.belediye bize 350.000.üçyüzellibin tl fiyat cikardi.180 metre kare icin.belediyeden bu parayla alabiliriz ama .belediyede is yaptigi bu firmaya ödeme yapmadigi icin bizim evi o firma haciz ettirmis.alsak bile bu firmada bizden para istiycek.bu evin fiyatini düsürüp hacizi kaldirip nasil alabiliriz.lutfen yardim edin.teşekkürler

  Cevapla
 • Merhabalar haziran ayında insaat halindeyken almıs oldugumuz evımize aralık ayında tasındık ama sözleşmede fiili teslim tarıhı hazıran 2018 oldugu için eksiklerin giderilmesi için bu zaman kadar bekledik. Ancak nisan ayında kurulan site yönetimi ki insaat fırmasına ait bır yönetim, temmuz ayında toplantı yaptıgını ve ek butce cıkarttıgını söyleyerek daire bası borc cıkardı ve bu borc detayları incelendiğinde havuz küpesteden cocuk oyun alanı zeminine agac cicek alımjndan site içi çöp kovası alımına hatta asansör iletişim vs gıbı insaat firmasının yapmasını beklediğimiz bircok seyı bıze ödetmeye calısıyorlar. Bu duruma itıraz edebılırmıyız ? Şimdiden tesekkürler

  Cevapla
 • Merhaba baba vefat et 2006 yılında biz 3 kız 2 erkek birde anneme miras kaldı şuan küçük erkek kardeşim le annem bir evde oturmakta diğer evde de büyük erkek oturmakta bir tane kira getiren dükkan var biz 3 kız kardeş olarak bu ev dükkandan kira bedeli istedik bunlar bize öyle bir hakkınız yok biz de alamazsınız dediler biz de hukuksal yolda bu hakkımızı talep edeceğiz baba vefat edeli ne evlerden nede dükkanlardan hiç bir şekil de bedel almadık mağdur olarak böyle bir hakkımız var mı yok mu varsa ne kadar bedel alırız

  Cevapla
 • Merhabalar, babama dedelerinden kalmış bir arsa bulunmakta. Bu arsayı yıllardır biz kullanmaltayız. Bu durumu çevredeki herkes bilmektedir. Tapu Kadastro bölgeden geçmiş fakat aileme bu durumdan bilgi verilmemiş. Tapu başkalarının üzerine çıkarılmış. Bu arsanın tapusunu nasıl alabiliriz ?

  Cevapla
 • Serdar bey merhaba, Toki ile ilgili geçmişe dönük dava açabilir miyiz. 3,5 senedir düzenli olarak taksitlerimi ödüyorum 2,5 yıl önce daire tarafıma teslim edildi fakat bir türlü sıkıntılarını gideremediler. iki defa daireye kiracı girdi ve içinde oturanlar varken su tesisatı ve kanalizayson taşmalarından dolayı bırakıp çıktılar. Defalarca internet ve telefon üzerinden şikayet oluşturdum, iki üç defa yazılı ıslak imzalı dilekçe verdim. Bir tanıdık avukata gittik oda zamanında noter tespiti yaptırman lazımdı eskiye dönük hiçbir şey yapamazsın dedi, bende çok tatmin olmadım açıkcası. 19.09.2018 tarihinde de en son eve giren kiracı tekrar kanalizasyon taşması yaşandığı için evden çıktı. Ev şuan su içinde ve kokudan dairenin içine girilemiyor. Daireyi teslim aldığımdan beri toplam daireyi kullanım sürem 4-5 ay. Maddi manevi bitmiş durumdayım ve ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu resmi olarak oluşturulan şikayet ve/veya yazılan dilekçelerin hiç mi bir geçerliliği yok. Kullanamadığım halde ödediğim aidatları da hesaplarsak 20 bin tl nin üzerinde zararım var. Sizce ne yapmalıyım veya ne yapabilirim. Teşekkürler.

  Cevapla
 • merhaba serdar bey bizim 2 dönüm tarlamız var bu tarlayı satın alma aşamasında 1978 yılında gayri menkul satış senedi yapılmış tarlanın bedeli ödenmiş olmasına rağmen tarla hisseli gözüküyor yani tapuda işlem olmamış bu sorun nasıl çözülür dava açılabilir mi.

  Cevapla
 • merhaba serdar bey bizim 2 dönüm tarlamız var bu tarlayı satın alma aşamasında 1978 yılında gayri menkul satış senedi yapılmış tarlanın bedeli ödenmiş olmasına rağmen tarla hisseli gözüküyor yani tapuda işlem olmamış bu sorun nasıl çözülür dava açılabilir mi.

  Cevapla
 • Merhabalar
  Vaktinizi alarak bir Bilgi almak istiyorum.
  Babaannem 80 yaşında köyde babamın evinde yaşıyor ve babamın sağlık sigortasından yararlanıyor.
  tam karşılarında halamlar oturuyor yeme içmeyi beraber yapıyorlar. Halamın oğlu babaanneme bakıyor iddaa sı ile Babaannemin üzerine olan bir tarlayı almaya çalışıyor. Tapuda böyle bir işlem yapabilirmi? Babam sağ böyle bir yola başvurmadan önceden bir tedbir alınabilir mi?
  Saygılarımla

  Cevapla
 • İyi akşamlar avukat bey gayrimenkul umum üzerinde 2003 senesine ait 14 icradan şerh konmuş bunun şuan düşmesi gerekmez mi dosyayı çıkartmaya gittim çök eski dediler bulamadılar

  Cevapla
  • Merhaba Ersin Bey,

   Gayrimenkullerin üzerine konulan hacizler belirli bir süre geçtikten sonra düşmektedir. Ancak düşme işlemleri için yapmanız gereken bazı hukuki işlemler vardır. İcra dosyasının 2003 yılına ait olması durumu değiştirmez. Konuyu gayrimenkul hukuku konusunda uzman olarak çalışan bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • hocam benim büyük dedemden kalma bir arsa varmış köylünün biri yıllardır kullanıyormuş zilliyet davası acmış devletde beni buldu veraset ilamı cıktı üzerime ve yerel mahkemeyi kazandım ama istinafa gitti ve istinafda bir üye lehime vermiş diger iki üye usulden bozarak tekrardan yerel mahkemeye geri gönderdi ve iki mahkemedir uzuyor ve yeri ben kullanamıyorum karşıdaki kullanabiliyor bu konuda ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla

  Cevapla
 • hocam benim büyük dedemden kalma bir arsa varmış köylünün biri yıllardır kullanıyormuş zilliyet davası acmış devletde beni buldu veraset ilamı cıktı üzerime ve yerel mahkemeyi kazandım ama istinafa gitti ve istinafda bir üye lehime vermiş diger iki üye usulden bozarak tekrardan yerel mahkemeye geri gönderdi ve iki mahkemedir uzuyor ve yeri ben kullanamıyorum karşıdaki kullanabiliyor bu konuda ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla

  Cevapla
 • Merhabalar
  2014 yılında istanbul kağıthanede bulunan evimizi ada bazında mütahite vermiştik 60 hissedar kaba inşaatı bitirdiler ince işi 1 yıldır duruyor. Söylediklerine göre nakit akışı yani paraları yok şu an mağdur durumdayız nasıl çözebiliriz teşekkür ederim
  Saygılarımla

  Cevapla
  • Merhaba Murat Bey,

   Gayrimenkul inşaatlarında maalesef hukuka aykırı olarak durdurmalar söz konusu olabiliyor. Ada bazında inşaatlar için kat karşılığı inşaat sözleşmesine imza atan her malikin ihtarname göndermesi sonraki süreçte haklılığı ispatlamaya faydalı olmaktadır. Bu anlamda alanında uzman bir gayrimenkul avukatı ile yola devam etmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Kolay gelsin temelden bi daire aldım inşaatın %10 luk bi kısmı kaldı 31 aralıkda teslim ama şuan tapuyu almanın bi zararı olurmu alıp almamakta kararsızım şimdiden teşekkür ederim

  Cevapla
  • Merhaba Musa Bey,

   Sözleşmenizde tapuyu teslim aldıktan sonra yapılacak işlemleri kontrol edip ona göre gayrimenkulünüzün teslimi ile ilgili tavsiyede bulunabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba hisseli mülkiyetiniz var yalnız ben kendi hakkima düşen payi satmak istiyorum bunla ilgili ne yapmam gerekiyor

  Cevapla
  • Merhaba Veysel Bey,

   Uzman gayrimenkul avukatı olarak ilgilendiğimiz izale-i şuyu davası ile ilgili detay bilgiyi edinmenizi tavsiye ediyoruz. Bu yolla payınızı satabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Hayırlı geceler geçen sene nısanlım kasım ayında ev aldı evı Ocak ayında Kıraya verdık adam verdık ten bı ay sonra elektriği kaçak kullandı sıkayetle aydemın zoruyla uzerıne aldı sımdı de çıkmıyor avukata verdık oda çıkartamıyor dugun yaklaştı eşya alıcaz kıracı çıkmıyor napmalıyız yardımcı olur musunuz

  Cevapla
  • Merhaba Çilem Hanım,

   Gayrimenkul avukatı olarak kiracının tahliyesi davalarıyla ilgilenmekteyiz. Tahliye davaları biraz uzun sürebilecek davalar, ancak profesyonel destek ile daha kısa sürede tahliye işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar,
  Bir müteahhit şirketinden satış vaadi sözleşmesiyle (noterden değil) ev satın aldım. Ancak senetli borçlarım bitmeden şirket konkordato sürecine gitti. Bu durumda satın almış olduğum evi mahkemenin bana verme ihtimali var mı? Yoksa sadece ödediğim parayı mı verirler? Vermiş olduğum senetleri ödemem gerekir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
  • Merhaba Bülent Bey,

   Bu tür gayrimenkul davalarına bakan avukatlar olarak şunu söyleyebiliriz ki; yaptığınız sözleşme geçersizdir. Ödediğiniz bir para varsa iadesi için dava açabilirsiniz. Şirketin konkordato sürecine gitmesi izleyeceğiniz yolu değiştirmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba lar dedem 1957 ve 1958 yılında resen satis vaadi sözleşmesiyle bahçe almış. O tarih den bu yana bahçeyi biz ekiyoruz üstüne ev yaptık 57 den beri oturuyoruz alan satan öldü. Sicilini üstümuze alabilir miyiz. Tapusu satan tarafın adına… tesekkurler

  Cevapla
 • Merhaba avukat bey
  Bir sorunumuz var. Dedemden kalma bir evimiz vardır. Babam kendi imkanlarıyla evi yaptı. Yıllar sonrası bu iki amcam köye geldıler. Babam bunlara para verdi
  Onlarda vekaletname kayınbabama verdiler. Tapu işlemleri için. Tabu babamın üzerine geçti. Bunlar iki yil sonra geldiler. Babama ve kayınbabam dava açtılar. Bunlar para vermediler diyorlar şimdi. Ne yapacağimizi bilmiyoruz
  Yardımcı olurmusunuz. Yada bu davayı alırmısınız. Saygılarımla.

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Ağustos 2018 de 1+1 rezidans tuttum. 1 yıllığına kira sözleşmesi imzaladım. Ancak sözleşme belirtilen (Kira depozito olarak 1 yıllık kira bedelini senet olarak imzalamayı kabul eder.) şartına istinaden senet imzaladım. Ancak evliliğin nedeniyle çıkmak istedim. Olmaz diyor. Yalnızca başka bir ile tayin gerçekleşirse sözleşme feshediliyor. Başka yolu var mı acaba yardımcı olursanız sözleşmenin bir nüshasını göndersem bir yolu bulunur mu yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Kolay gelsin kısaca anlatayım . Babam bizden habersiz evin satışını bi başka adama vermiş . Bizim evler koopa bağlı olduğu için satış la noter de satılıyor. Yani biz bu durumu nasıl halledeceğiz. Babam adamlara borçlu ya para verin yada evden çıkın diyor ve aylık borca faiz koyuyor 77 bin TL borç 96 bin olmuş yani bu durumda biz ne yapacağız . Babamın hatasını biz nasıl çözecez. Evin satışını almamıştık evi alırken akrabadan aldık ve babam bizden habersiz evin satışını başkasına vermiş bunu nasıl hallederiz . Şimdiden teşekkürler cevap verirseniz çok iyi olacak .

  Cevapla
  • Merhaba Mustafa Bey,

   Babanızın yaptığı işlemle ilgili hangi hukuki sakatlık olduğunu düşünüyorsunuz ? Eğer hata, hile veya aldatma varsa gayrimenkul davası avukatları olarak işlemi iptal ettirebiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba, benim babannemin arazi tapulu 4 katli binasi var. Şu an imar barisi ile yapi kayit belgesini aldı, 3 katın her birinde oğulları oturuyor, en alt kattada kendi oturuyor, kendi oturduğu daireyi bana vermek istiyor kendisi 69 yaşında , ileride oğullarinin bana vermesine itiraz edeceğinide göz önünde bulundurarak daireyi bana verirken nasıl bir yol izlemeliyiz.

  Cevapla
 • Merhabalar

  Babama babasından kalan yerler var.. yalnız babam zamaninda üzerine almadı.Simdi biz çocukları olarak babamiza düşen payı babamın uzerine alip satmak istiyoruz.Yerler memlekette biz uzak bir sehirdeyiz.bulundugumuz yerden işleri halledebilirmiyiz

  Cevapla
  • Merhaba Nida Hanım,

   Babanızın üzerine olan mallar eğer babanız vefat ettiyse Türkiye’nin en büyük şehirlerinde çalışan tapu avukatları tarafından satılıp olayınız çözüme kavuşturulabilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Evim üzerinde bulunan haczi kaldırmak istiyorum. Ne yapabilirsiniz ?

  Cevapla
  • Merhaba Gülden Hanım,

   Gayrimenkul avukatı olarak evinizin üzerinde bulunan haczin konulma tarihine ve ödeme yapılıp yapılmadığına göre hareket ederek haczi kaldırabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Geçen hafta elimize bir tebligat geldi kiracı olarak oturudğmuz evle ilgili. Benim sorum ne zaman cevaplamalıyız ?

  Cevapla
  • Merhaba Şenol Bey,

   Kiracı olarak oturduğunuz evle ilgili gelen tebligatın konusuna göre vereceğimiz cevabın detayı değişir. Ancak uzman gayrimenkul avukatı olarak çalıştığımız için HMK’daki cevap süresinin tebligat tarihinden itibaren 14 gün olduğunu söyleyebiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba
  Kardeşler arasında babadan kalan tarlamız vardı. Babam vefat ettiginde tarlayı ikiye böldük kadostro bolmeye geldiginde ben gidemedim abim benim yokluğumdan faydalanarak kendi uzerine 3 dönüm fazla geçirmiş. Ben abimi 2003 te mahkemeye verdim mahkemeyi kazandım ama maddi sıkıntılardan ve birazda cahillikten kaynaklı kadastronun verdigi evrakla gidip vergiyi odeyemedigim için kazanmış olduğum tarla uzerime geçmemiş. Ben bu durumu yeni öğrendim tapu dairesine gittim bu durumun zaman aşımına uğradığını öğrendim. Kadastronun verdigi evrak elimde var tekrar mahkeme açsam kazanma şansım nedir. Cevap verirseniz çok sevinirim simdiden teşekkürler.

  Cevapla
  • Merhaba Şehnaz Hanım,

   Kadastrodan kaynaklanan vergiyi ödememenizden dolayı tarlanın hakkını kaybetmiş olmazsınız. Gayrimenkul avukatı olarak ilgilendiğimiz davalarda görmekteyiz ki bu tür davalarda uzman avukat desteği önemlidir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Serdar Bey çok teşekkür ederim. Yani bir daha dava açsam çok uzun surmeden sonuçlanır mı ? Sizinle iletisime geçip bu konuyu detayli bir şekilde konuşma sansim varmi

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Dedem kendi tarlalarını kazılaya hibe etti babam da bu tarlaları kiralayıp kullanıyordu. Geçen sene kızılay ihale yoluyla satışa çıkardı ve ben girip ihaleyi aldım. Parayı ödedikten sonra tapuyu üstüme çevirdim.
  Babamda parayı kendisinin verdiğini ve tarlada kendi hakkı olduğunu iddaa ederek avukat tutarak be mahkemeye verdi. Mahkemede şu an itibariyle tapu ihtiyati tedbir koydu.
  Almanyada çalıştığım için paraları babama ben gönderiyordum ya da gelip elden veriyordum bu paralarla arsa alıp üstüne yapmıştı şimdi de o arsayı satıp parasını bana verdi tapuyu aldım. Daha sonra tapuyu istedi verecektim ama vermekten vazgeçtim ve daha sonra yukarda bahsettiğim avukat vr mahkeme olaylaru başladı.
  Bu konuda ne yapabilirim?
  Yardımcı olabilir misiniz?

  Cevapla
 • Merhaba biz yaklasık 3 sene önce inşaattan ev aldık evin ücretini arsa karşılığ ve bi miktarınıysa para olarak ödedik elimizde sözleşme var sadeceödememiz gereken 30000 gibi bir meblağ kaldı bunuda ödeyip tapuyu almak istediğimizde tapuyu kendi adlarına düzenleyip bankadan kredi çektiklerini gördük bizde kalan parayı ödemedik tapuyu biz alırsak krediyi ödemeyeceklerini düşündüğümüz için almadık ama evimizin tapusunu biran önce almak istiyoruz ne yapmalıyız

  Cevapla
  • Sayın Şazi,

   Gayrimenkul dava çeşitlerinden tapu iptal ve tescil davası açmanız durumunda deliller değerlendirilip söz konusu durum hakka kavuşturulacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar
  Bızım 142mt2 arsamız var bızım ada olarak gecıyor 1024mt2 6 kısı nın mutaıtle anlaşamamıyoruz 1 daıre verıyor bız 2 daıre ıstıyoruz dıyer 5 kıdı anlaşır bız anlaşamazsak bızı mahkemeye verırlerse kazanırlarmı pekı bız ımar barısı yaptırıp mustakıl ewımızı resmılestırsek gene kazanırlarmı bıze nası bır artı katar … Sımdıden tesekkurler…

  Cevapla
  • Merhaba Ali Bey,

   Hem gayrimenkul avukatı hem de kentsel dönüşüm avukatının çalışma alanına giren bu konuyla ilgili 2/3 çoğunluk kuralının bulunduğunu ifade etmek isteriz. Konuyla ilgili uzmanından danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • iyi günler
  Ben yurt dişında yaşıyorum 7 yıl õnce abime 30000 bin euro göndererek bana 27 dönūn tarla aldı tapuyuda kedi Adına çıkartı
  Şimdide bana tapuyu vermeil istemiyor
  Yurt dışında parayı bankayla gõnderdim
  Banka evraklarım var
  Dava şimdiden teşekurler

  Cevapla
  • Merhaba Önder Bey,

   Parayı o gayrimenkulun alımı için gönderdiğinizi ispatlayan bir açıklama vs. mevcut mudur ? Konuyla ilgili gayrimenkul hukuku avukatı danışmanlığı almanızı tavsiye ediyoruz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • iyi günler.1998 yılında 20 yıl önce bir bina yapıp teslim ettik.iskan belgesi yok o zaman iskan belgesi alınma zorunluluğu varmıydı bilmiyorum.2019 ocak ayında aşırı yağıştan istinat duvarı devrilmiş .Üstteki yolda park yapan araba istınat duvarının düşmesiyle zarar gördü.belediyeyi mahkemeye vermiş bilir kişi tespit tutanagı hazırlatmış araç sahibi.bilir kişi duvarın 3 metre yuksek olmasından ,duvarda barbakan delikleri bırakılmaması ve duvarın arkasına nebati toprak dolgusu yapılması tekniğine uygun yapılmamıştır raporu yazmıştır.müteahhit olarak 20 yıl gecmesine ragmen bir yukumlulugumuz var mı.ev maliklerinin sorumlugu yok mu?ev malikleri duvar ile ilgili yıkılmadan önce bize bilgi vermedi.

  Cevapla
  • Merhaba Mustafa Bey,

   Sorunuzun cevabı için gayrimenkul avukatından danışmanlık almanızı tavsiye ederiz. Çünkü dava evrakları yüksek önemi haizdir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba bir kiracım var benim tüm iyi niyetlerine karşın kira ödemiyor ve bana hakarette bulundu Çık dedim sıkıysa çıkart dedi kira kontratım ve tahliye kağıdımda imzalamıştı evi tutarken bir buçuk Yıldır oturuyor ne yapabilirim lütfen yardımcı olurmuştunuz emlakçımda ilgilenmedi saygılar dilerim

  Cevapla
 • Merhaba ben evimi kiraya versin diye emlakci ile sozlesme yaptim.fakat sozlesme dokumunu bana gonderdi ve ben iki sayfalik sozlesmenin son sayfasina isim soyisim tc kimlik no ve imza atip watsap yoluyla foto olarak emlakciya attim.simdi hala kiraci yok evde ve ben evi kiraya vermekten vazgectim.emlakcinin elindeki sozlsme dokumanlari ise yarar mi eger kabul etmese.

  Cevapla
 • Merhaba serdarhan bey bizim incirlik alaninda yerler cıktı gecen yıl bir avukata verdik bize evet var uzlaşma olucak biticek dedi bizde bir yıldır bekliyoruz bilgi vermiyor randevu istiyoruz geri dönmüyor
  Haklarımız nelerdir geri cékebilirmiyiz .Teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Gamze Hanım,

   İncirlik alanında derken kastınız haksız bir el atma ise uzlaşma mantıklı yol olabilecektir. Aksi takdirde tapunuz ile birlikte avukatlı veya avukatsız dava açabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • iyi günler iyi çalışmalar 1962 yılında dedem evinin arsasını amcasının oğlundan noter satışı ile almış 1962 yılından noterden imzalı belgenin aslı elimizde mevcut tapu fen memuru olmadığından bu satış noterden yapılmış 600 metrekare arsa 250 binlira bedelle dedeme satılmış. ancak tapu satan şahıs adına çıkmış dedem içine ev yapmış emlak vergilerini yatırmış 1962 yılından 2014 yılına kadar yani ölene kadar bu evde ikamet etmiş. Dedem öldükten sonra tapunun sahibi yani satışı yapan kişinin mirasçıları yeri başkasına satmış bizim bu yerde hak idda etme şansımız varmı içerisinde hala evimiz var yardımcı olur yol gösterirseniz çok teşekkür ederim iyi günler kolay gelsin

  Cevapla
  • Merhaba Saim Bey,

   Noter satış evrağı ile birlikte tapu iptal tescil davası açabilirsiniz. Ancak 3. kişinin iyiniyeti korunabilmektedir. Buna dayanarak tecrübeli bir gayrimenkul avukatı ile süreci yürütmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 30 yıl önce alınmış olan arsa daha sonra 1. Derece sit alanı özelliği kazandı. İmar verilmemesi ve değer kaybı yaşadığından hak kaybı gerekçesi ile dava açılırsa eşdeğer bir arsa devlet tarafından takas edilir mi?

  Cevapla
 • Annemin babası sağ iken dedemin abisi bi arazi için sürekli baskı israr ile defalarca o araziyi istemiş ve en sonunda dedem lanet olsun diyerek araziyi vermiş fakat imzayı attıktan sonra dedemin abisi apar topar gitmiş arazi nin maddi olarak satışı olamamış devir oldu ve dedemden yaşlı olduğu için herhangi bi sağlık raporu da alınmamış imza verir iken bu dava nasıl sonuçlanır ? Çok teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba. Ben bir konu hakkında bilgi ve yönlendirme rica ediyorum. 1950 lerde Bitlis sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 100 dönüm olan arazimizin ortasından Şehirlerarası ana yol geçirilmiştir. Ve yaklaşık olarak 40dönümü yol yapılmış geriye yaklaşık 60dönüm kalmıştır. O dönemde dedem zamanında yapılan bu işlemin ne şekilde ve nasıl yapıldığına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Sorumlu kurum olan Van bölge karayollarından açıklayıcı bir bilgi alamadık. Ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Nasıl bir yol izleyebiliriz. İyi günler. İyi çalışmalar

  Cevapla
 • Merhaba,
  Oturduğumuz sitemiz 13 blok 61 daireden oluşuyor. Aynı parsel üzerinde kurulu bir site imar barışından yararlandık şimdi site yönetimi kat mülkiyeti almak için işlem başlattı fakat bazı malikler kat mülkiyeti almak istemiyor. Bu durumda blok blok kat mülkiyetine geçilebilirmi? Bazı yerlerde blok maliklerinin % 100 onayıyla blok bazında kat mülkiyeti alınabileceği yazarken bazı yerlerde site olduğu için tüm blokların aynı anda başvurması yani tüm maliklerin rızası olmadan geçilemez diyor. Açıkçası aklımız çok karıştı. Cevap verebilirseniz çok sevinirim.

  Cevapla
 • Sayın avukat murisimizden kalan taşınmazları Osmanlı tapu kayıtlarından çıkartıp yeminli bilirkişiye tercüme ettirdik.Murisimizin adına İki bahçe bir köy evi bir tarla ve kardeşiyle ortak bir adet tarla 1960 senesinde kadastro geçerken ”TAPUSU OLMASINA RAĞMEN ARZ ÜZERİNDE BULUNAMAYAN YERLER”isimli bir listeye kayıt yapılmış.Yaklaşık 200 adet yer kadastro sırasında bulunamamış.Zaman aşımı süresi dolmuş olmasına rağmen AYM sinin 2009 kasım ayında almış oldugu kararla 2019 kasım ayna kadar geçen sürede zaman aşımının işlemeyeceğine dair verdiği karar bizim içinde geçerlimi.Tapuları olmasına rağmen yerleri bulunamayan bu taşınmazlarla ilgili yapabileceğimiz bir şey varmı.Saygılarımla.

  Cevapla
 • merhabalar hatay büyükşehir belediyesi 16 dönüm arsamın imar planını değişikliği ile yeşil alan yol payı vesaye işlem yapmış.itirazımızada red cevabı vermiş.imar planına baktığımda yüzde 80 arsamın alındığı görülüyor dava açmayı düşünüyorum.davayı kazanma ihtimali var mi ne gibi yol izlemem gerekiyor saygılar…

  Cevapla
 • Avatar
  Nazlıcan E.
  3 Kasım 2019 09:48

  merhaba,yaklasik 2 hafta once bir daire alimi icin saticiyla gorustuk fiyatta anlastik ve bir meblag kapora verdik ilani kaldirmasi icin. saticinin evi ipotekli oldugu icin ve bizde kredi kullanarak alacagimiz icin bankalar arasi bir islem olacagini bankanin ipotegi kaldirip satis islemini yapacagini vs bu tarz prosedurleri konuastuk kendisiyle ve anlastik.eve ekspertiz gitti kredi onaylandi satis gubu geldiginde satici supheli hareketleriyle tapuda bankaya guvenmedigi ipotegi kaldirip kaldirmayacagini nerden biliyim gibi sacmaliklarla satis isleminden caydi.sadece tek bir sartla olur dedi ipotek parasini kendisi alip bankaya bizzat kendi gidip borcunu kapadiktan sonra islemin olabilecegini soyledi.buna guvenmedigim icin ben islerin resmi banka yoluyla yapilmasini tekrardan soyledim.satici caydi ve suanda kaporami vermiyor,ekspertiz vs dosya masraflarimi nasil talep edebilirim bunun icin hangi hukuki haklarimi kullanabilirim saygilar.

  Cevapla
 • Merhaba.
  Bir yıllık kontratını imzalayıp bir daireyi kiraladım.Kontrat bitimine 2 ay kala emlakçı “Kontratı uzatmayacağız.Daireyi boşaltın” diye bir mesaj çekti.Böyle bir smsin hukuki geçerliliği var mı acaba?(Kiraya veren emlakçı değildi) Ev sahibinin yazılı ihtarı göndermesi gerekmiyor mu?
  Teşekkür ederim.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü