TCK Madde 115 – İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 115 – İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
✅ TCK Madde 115 İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
✅ İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçunun cezası nedir? Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Değişik: 2/3/2014-6529/14 md.) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

(3) (Ek: 2/3/2014-6529/14 md.) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.

TCK Madde 115 Gerekçesi

Madde metninde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suç olarak tanımlanmıştır.

Yayım tarihi: 2 Şub 2023