TCK Madde 136 – Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 136 – Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu
✅ TCK Madde 136 Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu
✅ Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunun cezası nedir? İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek:17/10/2019-7188/17 md.) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

TCK Madde 136 Gerekçesi

Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.

Yayım tarihi: 15 Şub 2023