Davadan Feragat Nedir?

Davadan feragat Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m.307’de öngörülmüş hukuki bir uyuşmazlık sonucunda açılan davadan kısmen veya tamamen vazgeçilmesini ifade eden kavramdır. Günlük hayatında hukuki bir sorunla karşılaşan bireyler bu sorunu dava açmak yoluyla yargıya taşıyarak çözüme kavuşturulmasını amaçlar. Fakat hukuki sorun hakkında dava açıp açmamak bireylerin özgür iradesine bırakılmış bir haktır. Hiç kimse lehine olan bir davayı açmaya zorlanamaz. Bunun gibi, dava açmış ve fakat davayı devam ettirmek istemeyen bireylerin davadan feragat etmeleri de HMK 307 düzenlemesiyle mümkün kılınmıştır.

Birey, bu sayede dava yoluyla talep ettiği haktan feragat etmiş sayılmaktadır. Diğer bir ifadeyle davacı, dava dilekçesinin sonuç ve istem (talep sonucu) bölümünde belirtmiş olduğu hakların bir kısmı veya tamamından feragat etmektedir. Haktan feragat etmiş olmak ilgili hakkın bir daha dava konusu yapılamaması sonucunu doğurur.

Bu işlem, kısmen veya tamamen yapılabilir. Davacı talep sonucundan kısmen feragat ediyorsa feragat edilen kısmın dilekçede ya da tutanakta açıkça gösterilmesi gereklidir.

Davadan Feragat Süreci Nasıl İşler?

Süreç yazılı veya yargılama sırasında sözlü feragat beyanıyla başlatılabilir.

Sözlü feragat beyanı duruşma sırasında ileri sürülürse duruşma tutanağına geçirilir, davacının imzası alınır. Davacı sözlü feragat beyanını keşif sırasında da sunabilir. Bu halde feragat istemi keşif tutanağında belirtilir ve davacının imzası alınır.

Davacı mahkemeye sunacağı bir dilekçe ile yazılı olarak bu işlemi gerçekleştirebilir. Yazılı feragat UYAP sistemi üzerinden gönderilecek bir dilekçeyle yapılabileceği gibi feragat dilekçesinin mahkemeye duruşma sırasında sunulması da mümkündür. Davacının feragat dilekçesi verdiği duruşma tutanağına kaydolunur ya da ara karar olarak belirtilir.

Feragat, kısmen veya tamamen yapılabilmekle birlikte davacının yalnızca bir usul işleminden feragat etmesi davadan feragat olarak kabul edilemez. Buna göre davacının hüküm verildikten sonra istinaf yoluna başvurmayacağına ilişkin feragat beyanı, sürece ilişkin feragat nitelendirilemeyecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Feragat edilebilecek davalar hangileridir?

Kural olarak halihazırda derdest ve konusu davacının üzerinde tasarrufta bulunabileceği bir hak olan her davadan feragat edilebilir. 

Feragatten dönme mümkün mü?

Feragat gerçekleştiğinde, bu işlemden dönmenin mümkün değildir. Ancak feragat işleminde irade sakatlığı söz konusuysa feragatin iptali istenebilir.

Feragat şarta bağlanabilir mi?

Davadan şartlı feragat edilmesi mümkün değildir. HMK 309 uyarınca feragat beyanının geçerli olabilmesi için kayıtsız ve şartsız yapılması gerekir.

Feragat kabule bağlı mıdır?

Davacının beyanının yeterli olduğu bir işlem olup mahkeme ya da karşı tarafın kabul veya onayına bağlı değildir.

Feragat edilen dava tekrar açılabilir mi?

Kesin hüküm teşkil edecek feragat işleminden sonra aynı hak ve istemle yeniden dava açılamaz.

Feragat ne zaman yapılır?

Davacı, dava hakkında verilen hüküm kesinleşinceye dek feragat beyanını mahkemeye sunabilir.

Feragat halinde yargılama giderleri hangi tarafa yükletilir?

Davadan feragat halinde yargılama giderleri feragat eden davacı tarafa yükletilir. Kısmi feragat halinde yargılama giderlerine mahkumiyet buna göre belirlenir.

Harçlar Kanunu m.22 davadan feragat halinde karar ve ilam harcını düzenlemektedir. Buna göre davacı ilk celsede davadan feragat ederse karar ve ilam harcının üçte birini, daha sonra feragat ederse üçte ikisini ödemeye mahkum edilir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m.6 gereğince feragat ön inceleme tutanağı imzalanıncaya dek gerçekleştirilirse tarifede belirtilen vekalet ücretinin yarısına, daha sonra yapılırsa ücretin tamamına hükmedilir.

Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Davadan feragat dilekçesi feragat edilen davanın görüldüğü mahkemeye hitaben yazılır. Feragat eden asıl davanın davacısıdır. Dilekçe davalı tarafa yöneltilir. Dilekçenin konusu feragat beyanının sunulmasından ibarettir. Dilekçenin açıklamalar bölümünde feragat edilen davanın dosya numarası belirtilerek davadan ve taleplerden feragat edildiği açıkça yazılmalıdır.

Bu işlem, kısmi olarak yapılabilir. Bu halde feragat dilekçesi yazımında davanın feragat edilen kısmı belirtilmelidir. Kısmi feragat beyanı anlaşılır olmalıdır. Bu halde asıl dava dilekçesinde belirtilen sonuç ve istem bölümündeki hangi taleplerden feragat edildiği feragat dilekçesine açıkça yazılmalıdır.

 Feragatin dönülemez ve kesin hüküm teşkil edecek bir taraf işlemi olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Kısmi feragat ileri sürmek isterken tam feragat yapılması halinde feragat tam olarak sonuç doğuracaktır. Bunun gibi usul hatalarından ya da hukuki bilgi eksikliğinden doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi açısından dilekçe yazımında avukatınızdan destek alınız.

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği

… MAHKEMESİNE,

DOSYA NO                                     :

DAVADAN FERAGAT EDEN      : (DAVACI)

DAVALI                                            :

KONU                                              : Davadan feragat beyanımın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                             :

… Mahkemesi huzurunda açmış olduğum … Dosya No’lu davamdan ve dava dilekçemde belirttiğim tüm taleplerimden kendi özgür iradem ile feragat etmiş bulunmaktayım.

HUKUKİ SEBEPLER                      : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM                        : Feragat beyanımın kabulü yönünde karar verilmesini talep ederim. 20/07/2020

DAVACI AD SOYAD

İMZA

Feragat dilekçesi yazımında Topo Hukuk Bürosu avukatlarından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. 

Yayım tarihi: 16 Eyl 2020