icra takibi nasil baslatilir

İcra takibi, bir alacağın tahsil edilebilmesi için icra müdürlüklerinde işlem başlatarak ve bu işlemleri resmi bir şekilde devam ettirerek alacağı tahsil etmeye çalışmaktır. İcra takibini bir avukat yürütebileceği gibi bizzat alacaklının kendisi de bu işlemi yürütebilir.

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir nedenle ifa etmemesi durumunda alacaklının söz konusu borcu devlet gücü ile icra müdürlükleri vasıtasıyla başlatmış olduğu takiptir. İcra; ilamlı icra, ilamsız icra ve kambiyo senedine dayanan icra olmak üzere üçe ayrılmaktadır. İlamlı icra takibi başlatmak için bir mahkeme kararının varlığı aranmaktadır. Yani bir mahkeme kararına dayanılarak ilamlı icra takibinin başlatılması mümkündür. İlamsız icra takibinde ise bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsil edilebilmesi için başlatılacak olan icra takibidir. Aynı zamanda kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de icra müdürlüğünden ilamsız icra yoluyla istenebilmektedir.

İlamlı icra takiplerinin konusu paranın yanı sıra aynı zamanda eda yükümlülükleri iken ilamsız icra takiplerinin konusunu para ve teminatlar oluşturmaktadır. Kambiyo senetlerine dayanılarak icra takibinde bulunulması genel takip yollarından ayrı tutulmuştur. Kambiyo senetleri kıymetli evraklardandır ve bunlar kanunda sınırlı sayıda belirtilmiştir. Kambiyo senetleri; poliçe, bono ve çektir. Takip konusu olan alacağın dayanağı eğer belirtmiş olduğumuz bu üç kıymetli evraktan birisi değil ise kambiyo senedine özgü olan icra takibinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. 

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi başlatmak ancak çeşitli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi ile mümkündür. İcra takibinin nasıl başlatılacağı hususunda öncelikle hangi tür takibin yapılacağına dair karar verilmelidir. Verilen karar doğrultusunda takibin niteliğine göre gerekli belgeler hazırlanarak ilgili mercilere başvurulması sonucunda icra takibi başlatmak mümkün olacaktır. 

İcra takibi başlatmak alacaklının kendisi ya da avukatı aracılığıyla yapabileceği bir işlemdir. Tarafların haklarının korunması ve sürecin hızlı ilerlemesi bakımından alanında uzman bir icra avukatına danışmak yararlı olacaktır. 

İcra Takibi Nerede Açılır?

İcra takibi başlatmak isteyen kimse İcra Müdürlüğüne alacak miktarını içeren dosya ile başvurarak icra takibini başlatabilir. İlamlı icra takiplerinde alacaklının elinde bir mahkeme kararı olması gerekmektedir. İlamlı icra bu özelliğiyle ilamsız icradan ayrılmaktadır. 

İcra takibi nerede açılır dediğimizde ilk olarak alacaklının hangi cebri icra türüne başvurduğuna bakmak gerekir. İlamlı takiplerde yetki problemi söz konusu değildir. İlamlı icra takipleri kanunda belirtildiği üzere Türkiye’nin her yerinde açılabilen takiplerdir. Bu sebeple borçlu kimse yetkisizlikten dolayı itirazda bulunmayacaktır. Herhangi bir icra dairesinde takip başlatılması mümkündür. 

İlamlı icrada takip talebinde bulunabilmek için icra takip zamanaşımı süresi 10 yıldır. 

İlamsız icra takipleri ise yalnızca yetkili icra dairelerinde açılabilmektedir. Kural olarak bu icra takibindeki yetkili merci borçlunun yerleşim yerinde bulunan icra dairesidir. Fakat sözleşmeden kaynaklı para ya da teminat alacağı söz konusu ise sözleşmenin ifa yerindeki icra dairesi yetkili merci olacaktır. Eğer taraflar yetkili icra dairesini önceden kararlaştırılmışsa bu duruma uymak zorunlu olacaktır.

Yapılacak olan icra takibinin niteliğine göre belgelerin hazırlanması ve gerekirse mahkeme kararının alınmasıyla birlikte icra takibinde bir basamak geçilmiş olacaktır. Sayılan işlemlerin sonrasında yatırılması gereken harç, alacaklı tarafından yatırılır ve ilgili İcra Müdürlüğüne gidilerek icra takibi başlatmak mümkün hale gelir. Bu süreçleri alacaklının kendisi gerçekleştirebileceği gibi bir avukatın kendisini temsil etmesiyle de gerçekleştirilmesi mümkündür.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi nasıl yapılır sorusunun üç farklı cevabı bulunmaktadır. Bunlardan ilki ilamlı icra takibi, ikincisi ilamsız icra takibi ve üçüncüsü de kambiyo senedine dayanan icra takibi olarak karşımıza çıkmaktadır. İcra takibinin türüne göre gerekli belgeler hazırlandıktan sonra borçlunun yerleşim yerindeki İcra Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Tek başına söz konusu belgeler yeterli olmayacağından dolayı icra takibi başlatmak için ödeme emri ve takip talebi de hazırlanmış olmalıdır. Bunun ardından İcra Tevzi Bürosuna gidilmeli ve takibe konu olan alacağın miktarına göre belirlenecek olan harç tutarı icra takibini başlatmak isteyen kişi tarafından ödenmelidir. Bu işlemin ardından Tevzi Bürosu ilgiliyi bir İcra Müdürlüğüne yönlendirecektir. 

İcra Müdürlüğüne hazırlanmış tüm belgelerin bırakılması ile öncelikli olarak karşı tarafa ödeme emri gönderilecektir. Gönderilen ödeme emrine borçlu kişi itiraz etmezse ya da verilmiş olan süre içerisinde takibe konu olan borcunu ödemez ise icra takibi kesinleşmiş olacaktır.

İcra avukatı ile icra takibi başlatmak isteyen kişi takibi kendisi yürütebilir. Fakat icra ve iflas hukuku ayrıntıların kritik öneme sahip olduğu bir hukuk alanıdır. Bu nedenle söz konusu alanda uzman olan avukatların takibi hızlı ve hatasız bir şekilde yürütmesi mümkün olacağından dolayı icra takibi başlatmak isteyenlerin bir icra hukuku avukatından hukuki destek alması kendisi adına oldukça faydalı olacaktır. Yalnızca kişiler açısından değil şirketler açısından da durum farklı olmayacaktır. 

Bazı şirketlerin birden çok alacağı mevcuttur. Bunların takibinin yapılması ve yürütülmesi kolay bir iş olmadığından icra ve iflas hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınması ve icra avukatına vekalet verilerek işlerin yürütülmesi daha yararlı olacaktır.

İcra Takip Formu Nedir?

İcra takip formu nedir sorusu ile merak edilen icra takip talebinin gönderileceği formdur. Borçlu kural olarak borcunu kendiliğinden, alacaklı ile olan anlaşmasına sadık kalarak ödemelidir. Ancak borçlu bu borcunu rızası ile yerine getirmediğinde alacaklı devlet kuvvetini araya sokarak alacağını temin edebilir. Alacaklı icra takip talebini yetkili icra dairesine sözlü ya da yazılı olarak başvurmak suretiyle veya elektronik ortamda yapabilir. 

İcra takip talebi alacaklının, borçlunun borcunu ödememesi sebebiyle başvurduğu takip işlemidir. Takip talebi borçluya ödeme emri gönderilmesi sonucunu doğurur. 

İcra Takibine İtiraz Süresi

İcra takibi başlatmak isteyen kimsenin bilmesi gereken konulardan birisi de icra takibine itirazın mümkün olduğudur. İlamsız icra takibine itiraz etmek isteyen borçlu bunu yazılı olarak yapabileceği gibi sözlü olarak da gerçekleştirebilir. İtirazın sözlü olarak yapılması halinde bu durum tutanağa geçirilecektir. İlamsız icra takibinde itiraz 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Belirtilen 7 günlük süre ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren başlayacaktır. Borçlu, icra takibine itiraz ettiği zaman bu takip durmuş olacaktır. Bunun üzerine alacaklı itirazı kaldırabilmek adına dava açma hakkına sahip olacaktır ve söz konusu davayı açma süresi 6 aydır. Davanın açılması halinde ispat yükü alacaklıya ait olmaktadır. Borçlu olan kişi ilamsız icra takibine itirazda bulunduğu zamanda borcun tamamı için itiraz edebileceği gibi bir kısmı için de itiraz edebilme hakkına sahiptir.

İcra takibi başlatmak isteyen kişi eğer ilamlı icra takibi yoluna başvurmuşsa bu durumda borçlu kişi borcun varlığına karşı itirazda bulunamayacaktır. Fakat öte yandan borçlunun diğer itirazları ile ilgili İcra Mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Borçlu, İcra ve İflas Kanunu’nun 33. maddesine göre icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde bir dilekçe ile İcra Mahkemesine başvurarak itirazda bulunabilmektedir.

İcra Takibine İtiraz Süresinin Kaçırılması

İlamsız icra takibinde verilmiş olan 7 günlük süre içerisinde itiraz gerçekleşmediği takdirde ödeme emri ve icra takibi kesinleşmiş olacaktır. Süresinden sonra yapılmış olan ilamsız icra takibine itiraz kural olarak hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Fakat bu durumun tek istisnası gecikmiş itirazdır. Buna göre, bir kusur olmaksızın herhangi bir engel nedeniyle takibe itiraz edilememesi halinde sonradan ilamsız icra takibine itiraz edilmesi mümkün olacaktır. İcra müdürü, itirazın süresi içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediğini kendiliğinden araştırmaktadır. Çünkü belirtmiş olduğumuz 7 günlük süre hak düşürücü süredir. İlamlı icrada ise borçluya icra emri yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde itirazın yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde cebri icra yoluna başvurulacağı ilgili mevzuatta yer almaktadır.

İcra Takip Dosyası Nasıl Hazırlanır?

İcra takip dosyası hazırlamadan önce takip hazırlıkları tamamlanmalıdır. Takip hazırlık işlemleri borçlu alacaklının bilgilerinin, alacak miktarının ve ödeme vadesi bilgilerinin girilmesidir. Bu işlemler çoğunlukla kendilerine özgü icra takip programları ile tamamlanmaktadır. 

Hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından icra takip dosyası hazırlanırken dosyaya eklenecek olan belgelerin sıralamasına dikkat edilmelidir. Dosyaya eklenecek belgeler ise icra takip türüne göre değişiklik göstermektedir. İlamlı ve ilamsız icra takiplerinde ortak olarak dosyaya eklenecek ilk belge vekaletnamedir. Vekaletnameye baro pulu eklenmiş olmalıdır.

İlamlı icra takiplerinde vekaletnamenin üstüne ilgili mahkeme emrinin aslı ya da ‘aslı gibidir’ onaylı sureti eklenir. Ardından icra emri ve takip talebi ile belgeler tamamlanır. İlamsız icra takiplerinde ise vekaletnamenin üstüne alacaklının alacağına dayanak oluşturan belgeleri eklenmelidir. Ardından ödeme emri ve takip talebi eklenerek tamamlanmalıdır. 

İcra takip işlemleriniz hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz için Topo Hukuk Bürosu icra avukatları iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz. 

Yayım tarihi: 22 Eki 2016