İdari Para Cezası

İdari Para Cezası Nedir?

İdari para cezası nedir, idari para cezasına itiraz idari para cezası devletin idari kurumlarınca verilen para cezalarına denir. Emniyet Müdürlüğü, Bakanlık, Kaymakamlık, Valilik, Belediye idari para cezası verebilecek idari kurumlardandır. İdari para cezası kabahatler karşılığında uygulanacak idari bir yaptırımdır. Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanuna göre idari para cezaları maktu veya nispi olabilmektedir. İdari para cezası ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilemez, icra yoluna gidilir. Bu cezanın miktarının belirlenmesinde bazı hususlar dikkate alınacaktır. Bunlar, kabahatin haksızlık içeriği, failin kusuru, failin ekonomik durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetle idari para cezası nedir sorusunu kabahat niteliğindeki fiiller sebebiyle idari kurumların vermiş oldukları cezalar olarak cevaplandırabiliriz.

İdari Para Cezası Nereye Ödenir?

İdari para cezası nereye ödenir sorusunun cevabı için Kabahatler Kanunu’na bakmak yeterli olacaktır. İlgili kanunun 17. maddesine göre idari para cezaları Devlet Hazinesine ödenecektir. Ancak idari para cezası ile yükümlendirilen kimseler ödemelerini mal müdürlüklerine yapacaktır. Bazı idari kurumlar verdikleri cezanın ödemesini kendileri tahsil edebilmektedir. İlgilinin rıza göstermesi halinde kamu görevlisi vermiş olduğu idari para cezasını derhal tahsil edebilir. İdari para cezası ödeme yeri 337 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği’nde idari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce ve sonra olmak üzere iki farklı şekilde belirlenmiştir. Kararın kesinleşmesinden önce idareler tahsil etmiş oldukları cezayı Hazinenin hesabına aktaracaklardır. İdari para cezaları Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılıklarınca veya 2918, 4925, 5539 sayılı kanunlara göre verilmiş ise kesinleşmeden önce sayman mutemetlerine ve vergi dairelerine ödenebilir. Yahut vergi daireleri adına tahsilat yetkisi bulunan bankalara da ödeme yapılabilir. İdari yaptırım kararı kesinleştikten sonra idari para cezası nereye ödenir? İlgili tebliğ gereğince borçlunun ikametgahının bulunduğu vergi dairesine ödeme yapılır.

İdari Para Cezası Ödeme Süresi Ve Zamanaşımı

İdari para cezası ödeme süresi ne kadardır, idari para cezası ödeme süresi özel kanuunlarda belirtilmiş ise belirtilen sürelerde ödenmelidir. İdari para cezasının düzenlendiği kanunlarda süreler 7 gün, 15 gün yahut 30 gün olabilmektedir. Şayet özel kanunlarda idari para cezası ödeme süreleri belirlenmemiş ise 337 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği uyarınca ilgiliye tebliğ tarihinden bir ay içerisinde ödenmelidir. Kabahatler Kanunu 20. ve 21. maddede zamanaşımları düzenlenmiştir. Buna göre soruşturma zamanaşımı dolduğunda kişi hakkında idari para cezasına hükmolunamayacaktır. Nispi idari para cezalarında zamanaşımı süresi 8 yıldır. Soruşturma ve yerine getirme zamanaşımı süreleri verilmiş olan cezanın miktarına göre değişiklik göstermektedir.

İdari Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

İdari para cezası ödenmezse ne olur? Bu, adli para cezası ile idari para cezası arasındaki farklardandır. İdari para cezası idari kurumlar tarafından verildiği için hapis yoluna gidilemeyecektir. Zira kişinin ekonomik durumu idari para cezasının ödenmesine müsait olmayabilir. İşbu halde cezanın ilk taksidinin peşin ödenmesi şartıyla dört taksit halinde ödenmesine ve 1 yıl içerisinde tamamlanmasına karar verilebilmektedir. Şayet taksitler de zamanında ya da tam olarak ödenemezse cezanın kalanı tamamen tahsil edilecektir. Peki idari para cezası ödenmezse ne olur, hapis cezasına mı çevrilir? İdari para cezaları ödenmezse icra, haciz yoluna gidilir. Bu cezanın ödenmemesi hapis cezasına çevrilebileceği anlamına gelmez.

İdari Para Cezası ve Adli Para Cezası Arasındaki Farklar

İdari para cezaları ile adli para cezaları arasındaki fark nedir? Bu soruya yanıt verebilmek için adli para cezası nedir sorusunu soruyoruz. Adli para cezası mahkemenin kararı ile hükümlünün Devlet Hazinesine ödemesi gereken ceza olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkacak olursak adli para cezasına mahkeme hükmedebilir demek doğru olacaktır. Ancak idari para cezaları devletin idari kurumları tarafından verilebilmektedir. Her iki ceza şeklinde de para, Devlet Hazinesine ödenmelidir. İdari para cezası kabahat niteliğindeki eylemler sebebiyle verilmektedir. Adli para cezası birtakım suçlar için düzenlenmiş olup Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bazı suçlarda da hapis cezası adli para cezasına çevrilebilmektedir. Yahut adli para cezası hapis cezası ile birlikte de verilebilmektedir. Adli para cezası hapis ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilebilecekken idari para cezasının ödenmemesi halinde icrai yola başvurulur. İdari para cezaları ödenmediği için hapis cezasına çevrilemez.

Hapis cezasının paraya çevrilme işlemlerinin detayları hakkında bilgi sahibi olmak için adli para cezası makalemizi okuyunuz. 

İdari Para Cezasına İtiraz Davası Nasıl Açılır?

İdari para cezasına itiraz Kabahatler Kanununda öngörülmüştür. Buna göre karara karşı başvuru en geç kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Ancak herhangi bir mücbir sebebin varlığında sebebin ortadan kalkmasından 7 gün içerisinde bu başvuru yapılmalıdır. Başvuru dilekçesi mücbir sebebin varlığı halinde  sebebi dayanaklarıyla birlikte göstermelidir. Başvuru bizzat kanuni temsilci tarafından yahut avukat tarafından yapılmalıdır. Başvuru yetkili mahkemeye verilecek dilekçe ile yapılır. Ancak karara karşı yapılan başvuru kararın kesinleşmesini engelleyemez, yürütmeyi durdurabilir. Son olarak mahkemenin bu başvuruya verdiği karara karşı yetkili mahkemede itiraz davası açılabilecektir. Bu itirazın ise kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Mahkeme artık itirazın kabulüne veya itirazın reddine karar verecektir. İdari para cezasına itiraz yetkili mahkeme ve görevli mahkeme nedir? Makalemizin devamında bu soruya yanıt bulabilirsiniz.

Sgk İdari Para Cezaları İçin Nasıl İtiraz Edilir?

Sgk idari para cezaları verebilir mi, sgk idari para cezalarına nasıl itiraz ederim? Sgk idari para cezaları verebilir idari bir kurumdur. Sgk idari para cezaları için öncelikle kuruma itiraz edilmelidir. Bu noktadan sonra artık idare mahkemelerinde dava açılabilecektir. Kişi itirazda bulunurken dilekçede itirazına ilişkin problemi açıkça belirtmelidir. Sgk idari para cezaları için itiraz kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

İdari Para Cezasına İtiraz Yetkili Mahkeme

İdari para cezasına itiraz yetkili mahkeme neresidir sorusuna öncelikle başvuru hangi mahkemeye yapılacaktır sorusuyla yanıt veriyoruz. Karara karşı yapılacak başvuru sulh ceza mahkemesine yapılmalıdır. Sulh ceza mahkemesine başvuru dilekçesi sunulacaktır. Bu dilekçe iki nüsha şeklinde kanuni temsilci veya avukat tarafından verilir. Başvuru dilekçesi idari yaptırım kararına ilişkin bilgileri ve bu karara karşı ileri sürülen delilleri açıkça gösterecek nitelikte yazılmalıdır. Sulh ceza mahkemesinin verdiği karara karşı 7 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir. İdari para cezasına itiraz yetkili mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Ceza veren kurum ağır ceza mahkemesi ise idari para cezasına itiraz yetkili mahkeme en yakın ağır ceza mahkemesi olacaktır.

İdari Para Cezalarına Af Ve İndirim Verilen Haller

idari para cezalarına af, idari para cezalarında indirim mümkündür. Buna göre idari para cezalarında indirim cezanın ödemesinin kamu görevlisine derhal ödenmesi halinde yetkiyapılabilmektedir. Peşin ödeme indirimi cezanın tamamı üzerinden veya çekle yapılacak ödemelerde uygulanır. Ancak kısmi ödemelerde uygulanamaz. İdari para cezalarında kanun yoluna başvurmadan ödemesini yapan kimselere indirim uygulanacaktır. Kanuna göre bu indirim idari para cezasının dörtte biri kadarı olacaktır. Yani cezanın dörtte üçü ödenecektir. idari para cezalarına af ise mümkün idi. İdari cezalarda yapılandırma affından faydalanabilmek için 27 Ağustos 2018’e kadar başvuru yapılması gerekmekteydi.

İdari Para Cezasına İtiraz Edebilir Miyim? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 17. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO idari para cezasına itirazı değerlendirdi.

İdari para cezası; Emniyet Müdürlüğü, Bakanlık, Kaymakamlık, Valilik…

Yayım tarihi: 5 Eyl 2018