iflas erteleme nedir surec nasil olur

Bu yazımızda okuyucularımıza iflas erteleme nedir, iflasın ertelenmesi süresi, şartları, ve iflas ertelemede alacaklıların durumu  gibi kavramlar hakkında detaylıca bilgi vermektedir.

İflas erteleme konusuna iflas erteleme nedir sorusunu sorarak başlıyoruz. İflas erteleme, Türk Ticaret Kanunu ile İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş bir şirket iflasını vermek zorundadır. Normal şartlarda kurulacak olan iflas masasında şirket alacaklılara malvarlığı hisselerini satarak ödemesini yapar. İflasın ertelenmesi sistemi, şirketin iflasını vermemesi adına son bir umut olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahkeme iflas erteleme için başvuran şirketin mali durumunu kurtarılabilir bulursa şayet, iflas ertelemeye karar verebilmektedir. İflas erteleme kurumu şirketin borçlarının takibini bir süreliğine durdurma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla mahkeme tarafından iflas erteleme kararı verilmiş olan bir şirketin alacaklısı, iflas ertelemenin sona ermesinden önce alacağına ulaşamaz. 

İflas Ertelemesinden Kimler Yararlanır? 

İflas ertelemesinden kimler yararlanır sorusunu tüm şirket sahiplerinin merak ettiği sorulardan birtanesidir. Sermaye şirketleri ve kooperatif şirketlere yöneliktir. Gerçek kişi olan tacirlerin iflas erteleme kurumundan faydalanabilmeleri mümkün değildir. İcra İflas Kanunu’na göre bu imkan anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komantid şirketlere tanınmış bir imkandır. Şahıs şirketleri, adi şirketler, komandit ve kolektif şirketler de iflas ertelemeden faydalanamamaktadır. İflas erteleme talebi ilgili şirketler tarafından Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılmalıdır.  

İflasın Ertelenmesi Durumu Şirkete Ne Fayda Sağlar?  

İflas ertelenmesi, en başta şirketin iflastan kurtulması için bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkar. İflas erteleme talebi veren bir şirket borca batık durumdadır. Yani borçlarını ödeyemeyecek bir haldedir. İflas erteleme kararı ile artık şirketin borçlarının takibi yapılamayacaktır. Alacaklıların alacaklarının ödenmesi iflas erteleme sürecinin sonuna kadar bekleyecektir. İflasın ertelenmesi kararıyla şirkete bir kayyım da atanacaktır. Bir yandan şirketin malvarlığının korunması da sağlanmaya çalışılmaktadır. Eğer şirketin iflas erteleme talebi kabul edilirse, mevcut bir iflas davasının olması durumunda davaya devam edilemeyecektir. İflas erteleme süresi azami 1 yıldır. Süre 4 yıla kadar mahkame kararıyla uzatılabilir. Bu süre boyunca şirketler iyileştirme projelerini hayata geçirirler. 3 ayda bir kayyım mahkemeye rapor verecektir. Şayet şirket bu süre içerisinde ayağa kalkabilecek bir halle gelmiş ise erteleme kararı kaldırılacaktır.  

İflas Ertelemede Alacaklıların Durumu 

İflas ertelemede diğer bir önemli soru “Peki bu karar sonrasında alacaklıların durumu ne olacak?” sorusudur. İcra İflas Kanunu’nda ‘Erteleme Kararının Etkileri’ başlıklı 179.maddenin b bendinde “Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.” öngörülmüştür. Maddede belirtildiği üzere başlamış takiplerin duracağı ve yeni takip başlatılamayacağı barizdir. Ancak birtakım istisnalar da belirtilmiştir. Buna göre iflas erteleme süresi boyunca taşınır ve taşınmaz ve ticari işletme rehniyle elde edilmiş alacaklar sebebiyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilecektir. Bu şekilde başlamış takiplere de devam edilir. Ancak okumuş olduğunuz maddede gösterilen, bu takipler sebebiyle muhafaza tedbirleri alınamayacağı gibi rehinli malların satışının da olamayacağıdır.  

Maddede ayrıca 206.maddenin birinci sırasında yazılı olan alacaklardan bahsedilmiştir. Bunlar,  

  1. A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,
  2. B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları,
  3. C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacaklarıdır.

Özetleyecek olursak iflas erteleme sonucunda şirkete karşı başlatılmış olan takipler duracak ve yeni takip başlatılamayacaktır. Bunun yanında rehinli alacaklılar ile yukarıda 206.maddede saymış olduğumuz alacaklar istisna olarak belirlenmiştir. Bu alacaklar hakkında yeni takip yasağı yoktur. Üstelik başlamış olan takipler de durmaz. İflas ertelemenin bir erteleme olduğuu unutmamak gerekir. Dolayısıyla şirketin sahip olduğu haklar ve borçlar varlıklarını korumaya devam edeceklerdir.  

İflas Erteleme Şartları 

İflas erteleme için maddi ve şekli şartların sağlanması gerekmektedir. İflas erteleme şartları İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. İflas erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık olması gerekmekte ve fakat şirketin bu durumunu iyileştirmenin de mümkün olması gerekmektedir. Elbette alacaklılarının haklarının korunması da bir diğer şarttır. Saymış olduğumuz bu şartlar iflas ertelenmesinin maddi şartlarıdır. Bununla birlikte şekli şartlardan da bahsetmek gerekir. Öncelikle iflasın ertelenmesi talep edilmesine bağlıdır. Yani mahkeme bu kararı kendiliğinden vermez. Alacaklıların korunması amacıyla borca batıklık bildiriminin de yapılması gerekmektedir. Borca batıklık şirketin malvarlığı pasiflerinin aktiflerinden fazla olması anlamına gelir.  

Şirket bilançosunun da mahkemeye verilmesi gerekmektedir. Bilanço hazırlanması, uzmanlık gerektiren bir çalışma olarak karşımıza çıkar. Bu konuda bir avukatla çalışılmasını tavsiye etmekteyiz. Mahkeme bilançoyu inceleyecek ve şirketin borca batıklığı ve bu mevcut durumun düzeltilip düzeltilmeyeceği yönünde bir karar verebilecektir. İflas erteleme talebinde bulunan şirket iflas erteleme şartları uyumuna uygun bir İyileştirme Projesi de hazırlayıp mahkemeye sunmalıdır. Bu proje şirketin mali durumunu düzeltmek için ne yapılacağına ilişkindir. Şekil şartlarından biri de elbette mahkeme masrafları yatırılmış olmasıdır. Bu masraflar en geç iflas ertelenmesi kararının verilmesinden önce yatırılmalıdır. Son olarak Fevkalade Mühlet’ten yararlanılmış olunması şartı karşımıza çıkmaktadır. Fevkalade Mühlet kurumu olağanüstü durumlarda, isteyen borçluya borcunu ödeyebilmesi için verilen 6 aylık süreyi sağlamaktadır. Bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile icra tetkik merci tarafından verilmektedir. Eğer bir şirket, fevkalade mühlet kurumundan yararlanmış ise mühletin bitiminden itibaren 1 yıl içerisinde iflas ertelemeden yararlanamayacaktır. İşte iflas erteleme şartları maddi ve şekli bunlardır. 

İflas Erteleme Süresi ve Başvurusunun Erken Yapılmasının Faydası 

İflasın erteleme süresi ne kadardır? İflas erteleme süresi de merak edilen sorulardan bir tanesidir. İflas erteleme kural olarak 1 yıllığına yapılan geçici bir işlemdir. Ancak bu süre 4 yıla kadar uzatılabilmektedir. Uzatılabilmesi için iflasın ertelenmesinin şirketin kurtulması adına faydalı olduğu ve iyileştirme çalışmaları somut olarak gösterilebilmelidir. Bu aralıkta da olsa şirketin iyileştiği ve faaliyetlerine devam edebilecek şekilde toparlanabildiği belirlenirse iflas erteleme kararı kaldırılacaktır.   

İflas erteleme talebi iflas yolunda ilerleyen bir şirketin kendini kurtarması için bir çare olarak karşımıza çıkar. İflas erteleme kararı çıktıktan sonra borçlu kurum adına artık takip başlatılamayacaktır ve dolayısıyla başlamış takipler de duracaktır. Bir takip işlemi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemeyi durdurur. Borca batık vaziyette olan şirketlerin bir haciz tehlikesiyle karşı karşıya kalmamaları için iflas erteleme başvurusunu erken yapmaları yararlı olacaktır. Geç kalınırsa iflas kaçınılmaz olabilmektedir. Buna ek olarak hileli iflas suçuna karşın da önlem alınmalıdır.

İflas erteleme işlemleri, şirketlere verdiğimiz özel hizmetlerden birisidir. Şirketler için verdiğimiz hizmetlerin tümünü görmek için şirket avukatı tıklayınız veya detaylı bilgi almak için iletişime geçiniz.

Yayım tarihi: 8 Ağu 2018