miras hukuku
Miras Avukatı, İzaleyi Şuyu Davaları Avukatı

Günümüz hukuki işlem ve ilişkilerinin meydana gelmesinde etkisini yadsıyamayacağımız unsurlardan biri de kişilerin bazı araç gereçler üzerindeki mülkiyetidir. İşte kişiye ait malların, kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi gibi sebeplerle sona ermesi durumundaki akıbetini düzenleyen kuralların bütününe miras hukuku diyoruz.

Aralarında kıyaslama yaptığımızda günümüzde insanlar arası ilişkilerin ilk çağlara göre akıl almaz boyutlarda çeşitliliğe ulaştığını görmekteyiz. Ancak o zamanlarda, içinde bulunduğumuz zamana damgasını vuran bazı dönüm noktaları yaşanmıştır. Bunlardan biri de mülkiyetin ortaya çıkışıdır. Buna göre bireyler arası ilişkiler şekillenmiş, bu konudaki ideale ulaşma çabası içerisinde günümüzdeki mülkiyete dair kurallar ortaya çıkmıştır. Bu kuralların adil, kesin çözümlere ulaşılmasına yol gösterecek nitelikte olması çok önemlidir. Zira, mülkiyet ile ilgili uyuşmazlıklar, bireyler arasındaki ilişkilerde gerçekten büyük bir yer tutmaktadır.

Mülkiyetin, bireyler arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların had safhaya ulaşmasına sebep olabilecek bir konu olması, zaman zaman bu konuda; mülkiyetin tamamen ortadan kaldırılıp eşyalara devletin sahip olması, yaşamı sona eren kişinin mallarının devlet hazinesine aktarılması gibi çeşitli uygulamaları beraberinde getirmiştir. Ancak, günümüzde bu tarz uygulamalara çok nadir rastlanmaktadır. Genellikle, kişinin sahip olduğu mallar üzerindeki hakkı, öldükten sonra miras bıraktığı kişiye geçer. İşte bu kişilerin belirlenmesi miras hukuku kuralları vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu noktada miras hukuku dahilindeki kurallar, içinden çıkılamaz durumların önüne geçilmesi ve adil, kesin, hukuka uygun bir şekilde mal paylaşımının yapılması için elverişli olmalıdır.

Miras Hukuku’nda Tenkis Davası

Günümüz hukuk sistemlerinin genelinde olduğu gibi, bizim hukuk sistemimizde de kişinin kendine ait malvarlığı üzerinde istediği gibi tasarruf edebilmesi başlıca prensiplerden biridir. Bu doğrultuda, 15 yaşını tamamlamış ve ayırt etme gücüne sahip bulunan kişiler, kanunen gerekli şartları sağlayan bir vasiyetname düzenleyerek, malvarlğının paylaştırılma şeklini ve paylaştırılacağı kişileri dilediği gibi belirleyebilir. Tabi bu konuda kanunen belli sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre, vasiyetnamedeki paylaştırma, tereke üzerinde saklı pay hakkına sahip olan kişilerin haklarını ihlal ediyorsa bu vasiyetnamenin geçersizliği söz konusu olacaktır. Yani kişi, malvarlığını vasiyetname ile istediği kişiye bırakabilir ancak kişinin yakınlarının mirastan hiç pay alamaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Kanun bu kişilerin haklarını saklı pay hakkıyla korumuştur. Saklı pay hakkına sahip olan kişiler; altsoy yani ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin çocuk ve torunları, üstsoy yani ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin ebeveynleri, bir de sağ kalan eştir. Bu kişilerin saklı pay hakkıyla ilgili oranlar kanunla düzenlenmiştir. İşte, yasal mirasçının bu hakkının ihlal edilmesi durumunda, açabileceği dava tenkis davasıdır. Bu davayı açma süresi saklı pay hakkının ihlal edildiğinin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve her durumda  10 yıldır.

Uzman Miras Avukatı

Bir kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi durumunda malvarlığının paylaştırılması hususu, pek çok kişinin hakkını içerebilen bir mevzudur. Bir mirasın paylaştırılmasında, varsa kişinin vasiyetnamesindeki isteklerinin gerçekleştirilmesine, vasiyetname ile kendisine malvarlığı bırakılan kişilerin haklarının korunmasına ve ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin yakınlarının kanunen tanınan haklarının korunmasına dikkat edilmesi gerekir. Zira bu konularda çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmemiş olması ya da çözümlenmişse de soru işaretleri barındırması, toplum huzuruna ve hukuki ilişkilerde bulunma noktasında toplumun güvenine zarar verecek durumlar ortaya çıkarabilir. Bu noktada  Miras Hukuku kuralları üzerindeki hakimiyetiyle mirasın hem ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin isteklerine, hem de kanunen gerekli şartlara göre paylaştırılması ve hak sahibi kişilerin bu paylaşımdan herhangi bir hak kaybına uğramamaları yani kısaca ifade etmek gerekirse en adil ve ideal çözüme ulaşmaya yardımcı olan bir miras avukatına ihtiyaç duyulur.

Büromuzda Miras Hukuku alanında uzman avukatlarımızla bu konudaki ihtiyacın karşılanmasına yönünde hizmet vermekteyiz. Bu konudaki hukuki sorun ve davalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.