Miras Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir? En İyi Miras Avukatı Kimdir?

 1. Topo Hukuk
 2. Miras Hukuku
 3. Miras Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir? En İyi Miras Avukatı Kimdir?
3.3
(3)

Miras Avukatı

Miras avukatı miras hukukunun alanına giren her türlü hukuki işlem ve uyuşmazlıkların çözümünde rol oynayan kimsedir. Miras avukatı olabilmek için kişi daha çok miras hukukuna dair davalara bakmalı ve bu alanda kendini geliştirmelidir. Teorik bilgisini ilerletmenin yanında tecrübeyle bu bilgileri desteklemelidir.

Miras, bir kimsenin ölümünden sonra aktif ve pasifleriyle birlikte tüm malvarlığının mirasçılara geçmesini ifade etmektedir. Buna göre mirasın intikalinde kişinin mevcut malvarlığı ile borçları da mirasçılara geçmektedir. Miras hukuku ise kişinin mirasının hangi şartlarda geçeceğiyle ilgilenir.En iyi ve ünlü miras avukatları miras hukuku mevzuatına hakim, müvekkilleri bu alanda bilgilendiren ve oluşabilecek hak kayıplarını öngörüp engellemeyi hedefleyen avukatlardır. Yalnızca mirasın paylaşımı ile değil, vasiyetnamenin hazırlanması gibi hususlarda da müvekkillerine yol gösterir.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras hukuku avukatı miras hukukuna dair birçok davaya bakmaktadır. Bu davaları tapu iptal davası, tenkis davası, reddi miras davası, ortaklığın giderilmesi davası, muris muvazaası davası, mirasçılık belgesinin iptali davası olarak saymak mümkündür. Miras davası avukatı bunların yanında vasiyetnamenin düzenlenmesi, iptal edilmesi, mirastan feragat sözleşmesi hazırlama, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi ve incelenmesi işlemlerinde hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır.

 • Muris muvazaası mirastan mal kaçırma olarak tanımlanabilir. Bu dava türü bir anlamda tapu iptal ve tescil davasını da bünyesinde barındırmaktadır. Zira tapu iptal davası miras bırakanın hayatta olduğu sürede yapmış olduğu hileli devir işlemleri için açılmaktadır.
 • Tenkis davası mirasçının mirastaki saklı payında yaşamış olduğu kayıplar için açılacaktır.
 • Reddi miras davası mirasın reddi amacıyla açılmaktadır. Burada daha çok miras bırakanın borca batmış olması sebebiyle reddi miras söz konusu olmaktadır.
 • Ortaklığın giderilmesi davası, diğer adıyla izale-i şuyu miras paylaşımında mirasçıların uzlaşmazlığa düşmeleri halinde gerekli olmaktadır.
 • Mirasçılık belgesinin iptali davasında mirasçılar hatalı ve yanlış olarak düzenlenmiş olan mirasçılık belgesinin iptal edilmesini istemektedir. Yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaları da mümkündür.

Miras Avukatı ve Mirasta Mal Paylaşımı Usulü

Miras paylaşımı nasıl olur?” miras avukatlarının sıklıkla karşılaştığı sorulardan bir tanesidir. Miras paylaşımı işlemi miras bırakanın vasiyetname bırakıp bırakmadığı hususuyla yakından ilgilidir. Eğer miras bırakan tarafından yasal şartlara uygun düzenlenmiş bir vasiyetname bırakılmış ise miras paylaşımı buna uygun yapılmalıdır. Ancak burada saklı paylara uygun bir paylaşım yapılması gerekliliği unutulmamalıdır. Miras bırakan bir vasiyetname düzenlememiş ise mirasın dörtte biri sağ olan eşine, dörtte üçü ise çocuklarına paylaştırılacaktır.

Miras paylaşımında anlaşmazlık ortaya çıktığında miras avukatına ihtiyaç duyulmaktadır. Miras davalarına bakan avukatlar böyle bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda ilk olarak uyuşmazlığın mahkemeye taşınmadan nasıl çözülebileceğinin cevabını arar. Miras paylaşımında anlaşmazlık çıktığında miras avukatı ile çalışmak müvekkilin uzun bir yargılama sürecini başlatmasını önleyecek ve çözümün daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Miras Sözleşmeleri ve Miras Avukatı

Miras hukuku mirastan doğan uyuşmazlıklara dayalı davaların yanında birçok sözleşmeyi de kapsamaktadır. Bu sözleşmeler mirastan feragat sözleşmesi, miras taksim sözleşmesi, mirasçılıktan çıkarma sözleşmesidir. Mirastan feragat sözleşmesi mirasçının mirasbırakanın ölümünden sonra kendisine intikal edecek olan mirastan tamamen yahut kısmen vazgeçmesidir.

Miras taksim sözleşmesini ise mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması şeklinde tanımlamak mümkün olacaktır. Miras taksim sözleşmesi miras üzerinde müşterek mülkiyetle hak sahibi olan mirasçıların tasarruf yetkisini kullanabilmeleri amacıyla düzenlenmektedir.

Mirasçılıktan çıkarma sözleşmesi TMK’da belirlenen sınırlı hallerde düzenlenebilecektir. Bu hallerin varlığı halinde düzenlenerek mirasçılıktan çıkarılan kimse artık mirastan pay alamayacak ve tenkis davası açamayacaktır. Bu sözleşmelerin hazırlanması miras kadar önemli bir hukuki hususta miras avukatından yardım alarak gerçekleştirilmelidir.

Miras ile yakından ilgili olan ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile vasiyetnamenin hazırlanması ve iptali konularında da miras avukatına danışmak sözleşmelerin hukuki geçerliliği bağlamında faydalı olacaktır.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin iptali davası miras bırakanın ölümünden sonra geçerlilik şartlarına aykırı düzenlenen vasiyetnamenin geçmişe etkili olarak iptal edilmesi amacıyla açılmaktadır. İlgililer irade sakatlığı, ehliyetsizlik, hukuka veya ahlaka aykırılık, şekle aykırılık sebeplerinden birinin varlığı halinde vasiyetnamenin iptalini talep edebilir.
Vasiyetnameyi düzenleyen mirasbırakanın ehliyetsizliği ileri sürülerek bu dava açılmışsa tarafların iddiasını tanık beyanları, sağlık raporu gibi delillerle desteklemesi gerekmektedir. Mirasbırakanın ehliyet durumu, vasiyetnameyi düzenlediği tarih göz önünde tutularak belirlenecektir.
Vasiyetnamenin iptali sebeplerinden olan irade sakatlığı; yanılma, aldatma, korkutma veya zor kullanmayı ifade etmektedir. Vasiyetnamenin bu hallerden birinin varlığı ile hazırlanması iptale tabidir.
Miras bırakan vasiyetnamesini düzenlerken kanuna ve ahlaka aykırı hükümler getiremez. Aksi davranış, vasiyetnamenin iptali davası yoluyla ilgili hükümlerin iptali sonucunu doğuracaktır.
Miras bırakanın vasiyetnamesini, düzenlediği tarihte yürürlükte olan kanunlarda belirlenmiş şekil şartlarına uygun olarak yapması gerekmektedir. Şekil şartlarına aykırılık iptale tabidir.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Tereke, miras bırakanın ölümünden sonra kanun gereği kendiliğinden miras bırakana geçer. Ancak mirasçıların zilyetliğinden önce terekenin tamamı ya da bir kısmı haksız olarak üçüncü bir kimseye geçmiş olabilir. Üçüncü kişinin haksız ele geçirme işlemi miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşebileceği gibi miras bırakan hayattayken olması da mümkündür. Böyle bir durumun varlığı halinde mirasçılar, terekenin tamamı ya da bir kısmını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı miras sebebiyle istihkak davası açacaktır. Miras sebebiyle istihkak davasında amaç mirasçının üstün hakkını ileri sürerek malının geri verilmesini sağlamaktır. Bu davada davacı zilyet olmayan mirasçı, davalı ise mirasçı olmayan zilyettir. Miras sebebiyle istihkak davası miras bırakanın ölümünden sonra açılacaktır.

En İyi Miras Avukatı

En iyi miras avukatı mevzuata hakim, alanında uzman ve deneyimli olan avukatlardır. En iyi miras avukatları alanına dair yüksek mahkeme kararlarını takip eder, güncel gelişmelerden ve yasal değişikliklerden haberdardır. Miras avukatları miras davalarında müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmeye özen gösterir, gerektiğinde hukuki danışmanlık yapar. En iyi olabilmek için yalnızca ulusal değil uluslararası mevzuata da hakimdir. Malvarlığını yakından ilgilendiren miras davalarında ailevi uyuşmazlıkların çatışmaya dönüşmeden hukuki yollarla çözüme kavuşturulmasında yardımcı olur.

Topo Hukuk Bürosu alanında uzman en iyi miras avukatı ile yurt içi ve yurt dışında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Mirastan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Miras hukukunda kural olarak miras bırakan dahi mirasçıların saklı paylarına müdahale edememektedir. Fakat bu kuralın bir istisnası mirastan çıkarma işlemidir. Mirastan çıkarma, miras bırakanın yaşarken yapmış olduğu bir ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçılarının terekeden faydalanmalarını önleme işlemidir. Mirasçılıktan çıkarma işlemi belirtildiği üzere ölüme bağlı tasarrufla yapılabilecek olup çoğunlukla vasiyetnamede gerçekleştirilmektedir. Ancak mirastan çıkarmanın geçerli olabilmesi için miras bırakanın mirastan çıkarma sebeplerini belirtmesi gerekmektedir. Kanuna göre saklı paylı mirasçılar ancak şu iki halde mirasçılıktan çıkarılabilecektir:
-Mirasçının miras bırakanın kendisi veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi,
-Mirasçının miras bırakanın kendisi veya aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi. Bu düzenlemenin yanında kanun koyucu borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarmayı da mümkün kılmıştır. Buna göre miras bırakan hakkında borç ödemekten aciz belgesi bulunan altsoyunu mirasçılıktan çıkarabilecektir. Fakat bu halde saklı payın tamamı değil yalnızca yarısı için çıkarma mümkündür. Miras bırakanın bu yarıyı da mirastan çıkarılan altsoyun doğmuş veya doğacak çocuklarına özgülemesi gerekmektedir.

Yurtdışından Miras Kaldığında Ne Yapılmalı?

Yurt dışından miras kalması halinde mirasa hangi ülke kanunların uygulanacağı mirasçıların merak ettiği konulardandır. Ülkemizde bu husus kendisini özellikle Almanya’dan miras kalması halinde göstermektedir. Böyle bir durumda mirasa sahip olabilmeniz için veraset ilamı adı verilen belgenin olması gerekmektedir. Veraset ilamı miras bırakanın mirasçılarını tespit eden resmi bir belgedir. Veraset ilamının hangi ülkeden alınacağı hususu ise Almanya ile Türkiye arasında imzalanan Konsolosluk Anlaşmasının ekinde düzenlenen Veraset Anlaşmasında cevabını bulur. Almanya’dan miras kaldığında bakılacak olan bu anlaşmada mirasın taşınır veya taşınmaz olmasına göre ikili bir ayrıma gidilmiştir. Mirasbırakan Almanya’da taşınır mallardan oluşan bir tereke bırakmış ise Türkiye’den alınan veraset belgesi geçerli olacaktır. Fakat taşınmaz bırakmış ise mirasçıların Almanya’dan Alman veraset ilamı alması gerekecektir.

Bana Miras Kaldı, Ne Yapmalıyım?

Miras miras bırakanın ölümünden sonra miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Size miras kaldı ise miras bırakanın ölümünden sonra terekeye sahip olabilmek için mirasçılık belgesi olarak bilinen veraset ilamı almanız gerekmektedir. Veraset ilamı miras kalan taşınmaz malların mirasçılara tapu kütüğünde intikal edilebilmesi için gereklidir. Mirasçılık belgesi mirasçılardan biri sulh hukuk mahkemesine başvuru yoluyla alınacaktır.

Ülkemizde miras sebebiyle çıkan uyuşmazlıkların sayısı oldukça fazladır. Bu uyuşmazlıkların hızlı ve etkili bir şekilde çözülebilmesi için hukuki bilgi birikimine sahip avukatlardan danışmanlık alınması gerekmektedir. Yurtdışından miras kaldığında yürütülmesi gereken işlemler ise miras kalan ülkenin hukukuna göre değişiklik gösterebilecektir. Bu sebeple miras hukuku alanında deneyimli uluslararası mevzuata da hakim bir miras avukatına danışmak hak kayıplarının önüne geçebilmek bakımından faydalı olacaktır.

Miras Hukuku Avukatı ile Mirasta Saklı Pay Hesaplaması

Saklı pay düzenlemesiyle kanun koyucu yasal mirasçıların paylarına karşı haksız müdahalenin önlenmesini amaçlamıştır. Bu düzenleme ile miras bırakan saklı paylara dokunmama şartıyla malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunabilecektir. Eğer miras bırakan bu yasal şarta aykırı davranmış ve tasarruf özgürlüğünü saklı paylara dokunarak aşmış ise tenkis davası açılması gerekecektir. Tenkis davası miras bırakanın saklı paylara yapmış olduğu tecavüzün giderilmesi için açılmaktadır.

Saklı pay oranları TMK 506.maddede belirlenmiştir. Buna göre saklı pay altsoy için yasal mirasın yarısı, ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, sağ kalan eş için yasal miras payının dörtte üçüdür. Mirasta saklı pay altsoyun olup olmamasına göre hesaplama tarzı değişebileceği için uzman desteği alınmalıdır.

Muris Muvazaası ve Miras Avukatı

Muris muvazaası belli amaçlarla mirastan mal kaçırma işlemidir. Muriz muvazaası uygulamada çoğunlukla miras bırakanın satış olarak gösterdiği bir hukuki işlemin aslında bağışlama olması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakan muvazaa eylemiyle diğer mirasçıları mirastan mahrum bırakmaktadır. Bu durumda miras bırakanın davranışının hileli olduğu aşikardır.

Muris muvazaasının varlığı halinde tüm mirasçıların satışın muvazaalı olduğunu ileri sürerek muris muvazaası davası açmaları mümkündür. Bu durumda tapu iptal ve tescil işlemi yapılmalıdır. Söz konusu düzenlemeyle amaçlanan mirasçıların miras haklarının korunmasıdır. Mirasçıların haklarının korunması bağlamında yapması gereken muvazaalı işlem öğrenildiğinde miras avukatına danışmak olmalıdır. Dava sürecinin yakından takibi ve hızlı ilerlemesi bakımından en iyi miras avukatları ile çalışmak faydalı olacaktır.

Mirasta Tenkis Nasıl Yapılır?

Mirasta tenkisi anlayabilmek için öncelikle birtakım başka kavramlardan bahsetmek gerekmektedir. Bunlardan ilki tasarruf yetkisi olacaktır. Kişiler sahip oldukları hakları hukuka ve ahlaka uygun bir şekilde istedikleri gibi kullanarak hukuki işlem yapabilirler. Buna tasarruf yetkisi denir. Miras ise ölüme bağlı bir tasarruftur. Kişiler hayattayken mal varlığının paylaşımı için tasarruf yetkisini ölümden sonra sonuç doğurmak üzere kullanabilir. Ancak bu tasarruf yetkisi de kanunla sayılan belirli durumlarda sınırlandırılmıştır. Kişinin henüz hayattayken yaptığı tasarruflarla kanunda sayılan saklı pay mirasçılarının hakkı üzerinde haksız bir tasarrufta bulunulmuşsa; mirasçılar hak yoksunluklarını gidermek amacıyla tenkis davası açabilmektedir. Bu davada amaç miras bırakanın tasarrufta bulunabileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisidir.

Tenkis davasının açılabilmesi için mirasın gün yüzüne çıkması haliyle miras bırakanın ölmüş olması gerekmektedir. Miras bırakan sağ iken tenkis davası açılamaz. Kanuna göre tenkis davasının açılmasından sonra mirasçılara, ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmaların, mirasçıların saklı paylarını aşan kısmı orantılı olarak tenkis edilecektir. Dava sonucu ortaya çıkacak yeni paylaşım yapılan tasarruf ile miras bırakanın neyi arzuladığının anlaşılamaması durumunda sadece paylaştırma kurallarına göre paylaştırılacaktır. Dava, mirasın ortaya çıkmasından itibaren on yıl saklı payının zedelendiğinin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde açılmak zorundadır. Aksi takdirde dava açma hakkı düşecektir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesidir.

Veraset İlamı ve Miras Avukatı ile Sürecin Hızlandırılması

Veraset ilamı yeni adıyla mirasçılık belgesi ile ölenin yakınlarının resmi merciilere başvurması ile miras üzerinde hak sahibi kimselerin belirlenmesi ve malvarlığının bu kimselere geçirilmesini sağlanmaktadır.

Mirasçılık belgesinin nereden alınacağı mirasçı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Eğer mirasçı sayısı oldukça az ve herhangi bir karmaşıklık bulunmuyorsa noterden alınabilecektir. Ancak kalabalık mirasçı grubu söz konusu olduğunda sulh hukuk mahkemesinden alınmaktadır. Noterde alınacak mirasçılık belgesi için mirasçılar arasında anlaşmazlık bulunmaması gereklidir. Aksi halde işlem mahkemeye taşınacaktır.

Mirasçılık belgesi alma süresi sulh hukuk mahkemesinin iş yüküne ve hukuki prosedürlerin doğru ilerletilmesine bağlı olarak değişebilecektir. Kişiler başvuruyu kendileri yaptığında genellikle 3-4 ay sürmektedir. Topo Hukuk Bürosu en iyi miras avukatları müvekkillerine 1-2 haftalık süreçde veraset ilamını sulh hukuk mahkemesinden alabilmektedir.

Tereke Davası ve Terekenin Açılmasında Miras Avukatının Görevi

Tereke miras bırakandan kalan her şeyi ifade etmektedir. Mirasbırakanın ölümünden sonra tereke açılacak ve mallar tespit edilecektir. Tereke davası ise miras bırakandan kalanların tespit edilememesi halinde, miras bırakanın mevcut malvarlığı ile borçlarının öğrenilebilmesi için açılmaktadır. Böylece mirasçılardan her biri tespit edilen terekenin paylaştırılmasını talep edebilecektir. Fakat terekenin paylaştırılması konusunda mirasçılar arasında çıkan uyuşmazlıkların mahkeme nezdinde çözüme kavuşturulması uzun ve zorlu bir süreç olacaktır. Bu anlamda mirasçılar hak kayıpları yaşamadan miras hukuku avukatı ile iletişime geçerek mirasın paylaştırılmasını yargı yoluna başvurmadan kolayca çözebilecektir.

Reddi Miras Davalarında Miras Avukatının Rolü

Reddi miras yani mirasın reddi, miraşçıların mirasbırakanın ölümünden sonra mirası reddetmeleri anlamına gelmektedir. Kural olarak miras bırakanın ölümü ile miras mirasçılara intikal edecektir. Bu sebeple mirası reddetmek isteyen mirasçının reddi miras davası açması gerekmektedir. Mirasın reddi davası ile mirasçı mirasın hem malvarlığı değerini hem de miras bırakanın borçlarını reddetmiş sayılmaktadır. Reddi miras davasının miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten 3 ay içerisinde açmaları gerekmektedir.

Reddi miras davası avukat ile ne kadar sürer sorusu dava açmak isteyen kimseler tarafından merak edilmektedir. Reddi miras davası süresi mirasın hükmen reddi ya da gerçek reddi olmasına bağlı olarak değişmektedir. Mirasın gerçek reddi talepleri 3-4 ay sürmekteyken hükmen reddi için bu süre 13-14 aya kadar çıkabilmektedir. Ancak davanın uzman miras avukatları ile açılması halinde bu sürenin kısalacağı açıktır. Miras avukatı hukuki prosedürlere uygun, doğru ve eksiksiz bir dilekçe ile gerekli belgeleri toparlayarak dava sürecini yakından takip edecektir. Böylelikle miras avukatı sürecin usul sebepleriyle uzamasına engel olacaktır.

Miras Hukuku Avukatı İle Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras davası ne kadar sürer? Miras davası süresinde miras hukuku avukatı ne kadar rol oynar? Bu sorular ülkemiz vatandaşlarının hemen hepsinin merak ettiği sorulardandır. Çünkü miras hukuku diğer hukuk dallarının aksine her bireyin bir gün ilgilenmesi gereken, bilgi sahibi olmasını gerektiren bir alandır. 

Miras davaları ne kadar sürer sorusunu kesin bir süre belirterek yanıtlamak imkansızdır. Davanın türü, hangi yer mahkemesinde açılacağı, davanın açıldığı mahkemenin iş yükü, bireyin bir miras hukuku avukatı ile çalışıp çalışmadığı gibi hususlar dava süresinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunun için davaların ortalama olarak 1-2 yıl sürdüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki miras davası avukatı ile çalışmak dava sürecinin hızlanmasında etkili olacaktır. Örneğin dava süresi 1 yıla kadar inebilecektir. Zira miras hukuku avukatı açılacak dava türü hakkında bilgili, tecrübe sahibi olacaktır. Bu anlamda hukuki prosedüre uygun olarak faaliyet yürütecek ve belgelerin eksik ya da yanlış olması gibi süreci uzatacak işlemlerin varlığını engelleyecektir.

Miras Avukatı Ücretleri

Miras avukatı ücretleri, miras avukatı ne kadar alır? sorusu miras hukukundan doğan problemlerin çözümü için avukata başvuracak kişilerin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Miras avukat ücretleri kesin olarak belirlenemeyecektir. Zira her avukat davanın türü, getirdiği iş yükü, kendi tecrübesi, dava masrafları, bulunduğu şehir ve ilçe gibi pek çok etkenle birlikte ücreti tayin edecektir. Ancak Asgari Ücret Tarifesi’ne uyulması gerekliliğini belirtmek gerekir. 2018 yılı içerisinde miras avukatı ücretleri ve diğer avukatlık ücretlerine dair Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni incelemek için tıklayınız.

İstanbul Miras Avukatı ve Vasiyetname Hizmetleri

İstanbul miras avukatı İstanbul’da bulunan hukuk bürolarında hizmet hizmet veren avukatlardır. Miras avukatı İstanbul Bakırköy Adliye etrafındaki avukatlardan olabileceği gibi Çağlayan, Kartal Adliyeleri etrafında da bulunabilir. İstanbul ilinde bulunan miras avukatları miras hukukuna dair hukuki işlemleri gerçekleştirir, davaların takibini sağlar ve miras hukukuyla ilişkili sözleşme ve belgeleri düzenler.

Vasiyetname miras hukuku ile ilişkili belgelerden bir tanesidir. Miras hukuku uzman avukat ile vasiyetname düzenlemek kişinin ölümünden sonra yapacağı tasarrufları hukuka uygun gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Vasiyetname ile kişi mallarının paylaşımını hukuki sınırlar çerçevesinde gerçekleştirir. Vasiyetname, hukuki sınırlara uygun düzenlenmemesi halinde geçersiz olacaktır. Topo Hukuk Bürosu ile miras avukatları İstanbul ilinde vasiyetnamenin hazırlanması hizmeti vermektedir.

Topo Hukuk Bürosu Miras Avukatları Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Topo Hukuk Bürosu miras avukatları ile İstanbul Şişli’de hizmet vermektedir. En iyi miras avukatı miras hukuku ile ilgili güncel gelişmeleri takip eden, TBK, TMK, Tapu Kanunlarında ilgili hükümlere hakim avukattır. Bu alanda kendini geliştirmiş ve miras hukuku ihtilaflarının çözümünde tecrübe edinmiş avukatlar en iyi miras avukatı olarak bilinmektedir. Topo Hukuk Bürosu olarak miras hukukunu ilgilendiren davaların takibi, gerekli evrakların hazırlanması, dilekçelerin yazılması, vasiyetname düzenlenmesi vb. işlemlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Miras hukuku ile ilgili aklınıza takılan soruları bize danışma formundan iletebilir, hukuki destek alabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 3.3 / 5. Oy sayısı: 3

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

52 Yorum. Yeni Yorum

 • Avatar
  Nurettin A.
  12 Ocak 2017 00:16

  dedemin mirası sadece bana kaldı fakat mirasında borç daha çok olduğu için reddi miras yapmak istiyorum öyle bir şey mümkünmü?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   26 Ocak 2017 11:11

   Merhabalar, mirastaki borcun mirastan fazla olması nedeniyle mirası reddetmek istiyorsunuz. Bu borçlardan sorumlu olmamak için mirası reddetme hakkınız var. Bu konuda uzman miras avukatından hukuki destek almanız size fayda sağlayacaktır. Saygılarımla

   Cevapla
 • Avatar
  mustafa a.
  16 Ocak 2017 00:27

  dedemizden kalan köydeki arsaları pay edecez fakat kendi payını satmak istemeyen taraflar var ve anlaşamıyoruz. mirasçılıktan çıkarma diye bir şey duydum nedir bu ?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 12:41

   Merhabalar,

   Arsalar miras kaldığı için elbirliği mülkiyet oluşturmaktadır. Elbirliği mülkiyette tarafların anlaşamaması durumunda elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için dava açabilirsiniz. Ayrıca mirasçılar başka bir mirasçıyı mirasçılıktan çıkarma hakkına sahip değildir. Bunu sadece miras bırakan yapabilir. Detaylı bilgi için miras avukatlarımıza başvurabilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • ailemden kalan bir arsa vardı kardeşim babamdan velayet isteyip satıp kaçmış bulamıyoruz. babamız vefat etti. mirasımız ortada yok mahkemeye versek uzun sürermi ne kadar sürer bulunması?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   31 Ocak 2017 13:32

   Merhabalar,

   Kardeşinizin ne kadar sürede bulunabileceği ile ilgili herhangi kesin bir şey söyleyemeyiz.

   Saygılarımızla.

   Cevapla
 • Teyzemin hi çocuğu ve eşi tek kardesi ise annem . birinci derece olarakta annem kalmıştı annem vefat edeli bir sene oldu . teyzemde bu sene vefat etti. Teyzemin mal varligindan miras talep edebiliyormuyum?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   30 Ocak 2017 17:45

   Merhabalar, ölen eş ikinci zümreyle birlikte mirasçı olduğunda miras payının yarısı eşe kalır. Diğer miras payı 2.zümre ve altsoylarına geçecektir. Teyzenizin eşiyle birlikte hangi mal rejimini seçtikleri de önemlidir. Seçilen mal rejimine göre miras payınızın olduğu veya olmadığı söylenebilir. Daha detaylı bir bilgi için uzman bir avukattan hukuki destek almanız size fayda sağlayacaktır. Saygılarımla

   Cevapla
 • aileme ait yapılan evde temel atma zamanında toplu parayı ben vermiştim ve babamda vefat edince yazılı bir kanıt olmadığı için kardeşlerim arasında problem yaşıyoruz, bu durumu kanıtlayabilme durumum varmı mahkemede?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   9 Şubat 2017 11:04

   Merhabalar, yazılı bir delil bulunmadığı için iddianızı tanıkla ispat etme imkanınız var. Saygılarımızla

   Cevapla
 • annemler 3 kardeş ve dayımlar zamanında dedeme ait arsaya ev yapmışlar. dedem vefat ettikten sonra dayımlar bizim hakkımız olmadığını iddia edip üstüne tehditler savurdular burada bizim hakkımız var bunları mahkemeye vermek istiyoruz yardım edermisiniz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   9 Şubat 2017 15:32

   Merhabalar, dediğiniz gibi miras üzerinde annenizin hakkı da bulunmakta. Ayrıca tehdit edenlere karşı savcılıkta şikayette bulunabilirsiniz. İnternet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bizi arayabilirsiniz. Saygılarımla

   Cevapla
 • babam annem vefat ettikten sonra üvey annemizle evlendi. babamın bu aralar akıl sağlık durumu iyi değil, üvey annem bu durumdan faydalanıp dükkanlarımızı satışa çıkarıyor. babamın vasiyeti henüz yok böyle bir şeye kalkışabilirmi?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 13:39

   Merhabalar, babanız için vasi tayini yapılması gerekir. Mahkemenin seçtiği vasi babanızın mal varlığını yönetebilecektir. Üvey annenizin böyle bir şeye kalkışması yasal değildir. Saygılarımızla

   Cevapla
 • evlendiğimde eşimin mal varlığı yoktu ve evliliğimiz boyunca 2 daire ve 1 arabamız oldu. tapular eşimin üstüne. boşanmak üzereyken bir şey talep etmeyeyim diye şikayet etti ama ben yinede hakkımı istiyorum ne yapmam lazım?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   22 Şubat 2017 18:10

   Merhabalar, evlendiğinizde seçtiğiniz mal rejimi önemli bu konuda. Uzman bir avukattan yardım almanız sizin için daha faydalı olacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • üvey annemin bizden başka çocuğu yok ve anne babasıda vefat etmiş. ondan kalan mirastan biz hak talep edebiliyormuyuz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   23 Şubat 2017 16:01

   Merhabalar, eğer babanız sağ ise üvey anne vefat edince miras babanıza geçer. Ayrıca üvey annenizin kardeşi ,dedesi sağ mı bunları da bilmek lazım. Miras Hukuku epey geniş ve detay isteyen bir hukuk dalıdır. Uzman bir avukattan hukuki destek almak size fayda sağlayacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
   • merhabalar.halam su an sag.kendi iradesi ıle saglık raoru aldıktan sonra bıze vekalet verdi.ev satısı ıcın.biz evi sattık.kendide bize bu parayla ev almak istıyor.ve bizi evi aldıgımızıda görmek istıyor..mırascıları engel olabılırmı.biz kendı ustumuze ev alabılırmıyız.parayı kendı uzerımızde tutabıklırmıyız..ne yapmamaız gerekır .cevabınız ıcın simdiden tesekkurler.saygılar

    Cevapla
 • Merhaba benimde çözemediğim bir kaç miras davam var dedem. Babannem 1932 yılında babam 1 yaşında iken boşanmış resmi nikahları olmadığı ve soyadı kanunu çıkmadığı için babam nüfusuna geçmemiş daha sonra dedem 5 çocuklu bir kadınla tekrar evlilik yapmış hiç varisi görünmediği için tüm miras eşine dolayısı ile ondan çocuklarına kalmış babam da dedem de vefaat etti çok köklü bir aile paşa oğlu ve kaymakam olan dedemin babalık davası ile mirasını alabilirmiyim teşekkürler

  Cevapla
 • merhabalar.halam su an sag.kendi iradesi ıle saglık raoru aldıktan sonra bıze vekalet verdi.ev satısı ıcın.biz evi sattık.kendide bize bu parayla ev almak istıyor.ve bizi evi aldıgımızıda görmek istıyor..mırascıları engel olabılırmı.biz kendı ustumuze ev alabılırmıyız.parayı kendı uzerımızde tutabıklırmıyız..ne yapmamaız gerekır .cevabınız ıcın simdiden tesekkurler.saygılar

  Cevapla
 • Merhaba biz altı kardeşiz babamız vefat etti ve bizden başka mirasçı da Yok veraset verdik. Ancak kardeşlerim le problem var anlaşamıyoruz ortada dört tane daire var ve dairelerde kardeşlerim oturuyor kira vermiyorlar kirada olan dairenin de kirasını kendileri alıyorlar benim tam olarak ne yapmam lazım hakkımi hukuki yoldan ne kadar zamanda alabilirim ve avukat masrafı ne olur?

  Cevapla
 • Merhaba , 1 yıl önce babam ve annem vefat etti.
  5 kardeşiz bizden başka miraser yok .5 kardeşe 5 katlı bina ve köyde araziler kaldı.,babam en küçük abime yaşarken 1 daire satiş yaptı .
  Şimdi miras paylaşımı 4 kardeş istiyor,1 kardeş yanaşmıyor kesinlikle böylece kalacak diyor.
  Kendisi dairenin birinde oturuyor kirada vermem diyor.diğer kiralarıda faydalanmamızı istemiyor.
  Yasal yola buyrun rezil ederim sizi diyor 10 yıl sürer dava yinede alamasınız birşey diyor.
  Böyle birşeyde ne yapmalıyım,diğer kardeşlere kıyamıyorum ne yapacağımıda bilmiyorum.
  Dava kaç yıl sürer.? Lütfen bilgilendirin beni.

  Cevapla
 • Kolay gelsin…

  Benim sorum yıllardır çalışıp babama evin gecimi olsun, kardeşlerimin okulu olsun ve her konuda maddi yardımda bulundum, babamda bana ölmeden önce evin tapusunu benim adıma satış göstererek verdi. Daha sonra ben bu evi satarak üzerine para koyarak başka bir ev aldım üzerinden 3 yıl geçti acaba kardeşlerim yeni aldığım evden hak isteyebilirmi?

  Cevapla
 • merhaba annem vefat etti 1 ev kaldı evde babamla kız kardeşim oturuyor ben kira alabilirmiyim alırsam sadece kendi payım kadarmı ,ev satılırsa babam hakkını kız kardeşime verecekmiş engellemenin bir yolu var mı teşekkürler

  Cevapla
 • merhaba dedem kalma mırası ortaya cıkarmak ıstıyoruz 1dunya savası 2 dunya savasına katılmıstır 100 yıl oldu tam sehıtlık kagıdı geldı elımıze evrrak var mal mulk olarak neler kalmıstır mırasta bunu nasıl ogrenıcez

  Cevapla
 • Merhaba
  Öğrenmek istediğim miras hakkı konusu var. Eşim 3 kardeşler , babası 8 yıl önce rahmetli oldu. 4 katlı bina , emekli maaşı babasından kaldı Bunları annesi alıyor. Sadece aynı binanın alt katında oturttuğu oğluna veriyor. Diğer iki kız evli ve ayrılar . Daha sonra Kaynanamın annesi ölünce oradan da değerli bir arsa kaldı ayrıca o da babasının ve annesinin ikinci bir emeklilik maaşını almaya hak kazandı. Farklı sigorta olduğundan dolayı. Nitekim kaynanama iki tane emekli maaşı bir arsa birde 4 katlı ev kaldı bunların bir katında kendi oturuyor bir katında oğlu oturuyor diğer 2 kat kirada ; aldığı kiraları ve iki tane maaşı da onlar kullanıyorlar. 2 Kızı bu güne kadar annelerini kırmamak için ses çıkarmadılar ama gördüler ki haksızlığa uğruyorlar. Kızlar birlikte karar verip dava açarlarsa durumları ne olur. Kazanabilirler mi ? Kazanırlarsa da hangi kısımlar dan hak kazanılabilir. Tek tek dava açılır ise nasıl olur. Bu davanın bir garantisi var mı ?
  Konuyla ilgili cevabınızı merakla bekliyoruz. Teşekkürler
  Saygılar

  Cevapla
 • Kolay gelsin babamdan kalan bir kaç arazi ve ev var toplam 4 kardeşiz 1 kişi vefat etti diğeri engelli ve bütün haklarını mahkeme bana verdi diger kardeşimle konuşmuyoruz bu olayı nasıl çözeriz diğeri satmaya yanaşmıyor ben ise satılmasını istiyorum

  Cevapla
 • babam alacaklı olduğu senedi metresinin adına cira etmiş,metresi alacak davası açmış 3. kişiye ve alacak davasını kazanmışlar,metresi babama verecekti alınan parayı,anlaşmaları öyle ama anlaşma belgesi yok.. tam dava kazanıldı gayrimenkuller satılıp parası babama verilecekken babam vefat etti, metrersi 2 daire alıp gerisi sizin vereceğim dedi,ama şimdi hiç birşey vermeye yanaşmıyor ,ne yapabiliriz, dava açabilirmiyiz,kazanabilirmiyiz?

  Cevapla
 • Merhaba babam 4 kardeş dedem ben kardeşim ev vermiş babam vermedi babam 3 kardeş ev vermiş babam hak var dedem 10 ay önce vefat etti ve benim babam 31 mayıs 2018 vefat etti ben işitme engelliyim boşandım ev kira otuyorum dedem 14 yıl önce kardeş ev tapu vermiş bana vermedi babam vermedi dedem haksız babam 4 kardeş ev vermiş babam YOk benim dava açmak istiyorum yardımcı olursan sevinirim ev miras hak benim var cevap bekliyorum

  Cevapla
 • merhaba dedem babaannem babam vefat ettiler.memlekette ev ve yerlerimiz var fakat amcalarımla anlaşamıyoruz nasıl bir yol izlemem gerek.ilkönce ne yapöalıyım sonra dava açmak istiyorum.mahkeme yerlerimizi eşit bölsün

  Cevapla
 • sayın av .babam emekli olup küçük abime ev aldı ama başkasından alıp tapuyu onun üzerine verdi iki abim var onlar aralarında anlaştılar evi büyük abimin kızının üzerine sattı abim ozamanlarda ev alınırken hiç çalişmişlığı yoktu ve sikortasıda yok kızlarada 4 katlı evi bıraktı başka yerde burası hisseli oldugu için üzerimize veremedi agızdan verdi ama şimdi erkekler hak istiyor ve sormadan küçük abim babamın bütün eşyalarını aldı babam ikinci evlilik yaptı o eşide öldü yegeninin üstüne vasiyet yapmış şimdi ben babamın aldıgı abime aldıgı ev yani miras kaçırdı bu ev için ne yapmam lazım babam öleli 6 sene oldu üvey ana öleli 2 sene oldu ne yapmalıyım saygolarımla .

  Cevapla
 • Anneme, annesinden miras kaldı ve büyük hissedardan birisi dava actı suan dosya karara varmış gözüküyor. Evimize mirasta ki alacağımız rakam yazan kagıtta geldi bu parayı nerden alabiliriz. ?

  Cevapla
 • Merhaba. Bu yilin baslarinda amcam oldu. Ve istanbulun degerli bir semtinde bir ev kaldi. Amcamin evlenmedi ve cocuklari yok kardesleride oldu yani mirasci olarak sadce biz yegenleri var. Ama amcamin cocuklarindan biri uyaniklik yapip amcam olmeden evi satin aldigini parasini elden verip bir kac ay sonra gelip tapuyu almak icin almak icin gelecegini gelemeden amcamin oldugunu soyleyip dava acmis

  Cevapla
 • Mrb benim babam mirastan mahrum bırakılarak cihangirde iki daire diğer 3 kardeş tarafından ana babaları sağ iken uzerlerine geçirildi. Bu evler babanem üzerinden 3 evladına verilmiş babanem halen hayatta mira hakkımızı geri alabilmek için ölüm halinimi beklememiz gerekir yoksa sağ iken dava acabilirmiyiz?

  Cevapla
 • Esimin Anne ve babasi vefat etti esim almanyada yasiyor esimin kardesleri ev 4 katli 30 sedir oturuyorlar kira filanda odemiyorlar esim ne yapabilir cunkü evin tapu eski arsa üzerinde gozüküyor nasil satabilir

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Arkadaşımın annesi 6 kardeş ve anneannesi vefat etti. Anneanneden kalan bir daire var başka bişeyler varmı bilmiyoruz. Diğer kardeşleri evi satmak istemiyor fakat arkadaşımın annesinin maddi imkanları çok kötü ve bu daireden veya kalan mallardan hakkını almak istiyor. Ne yapmak gerekir ne davası açılması lazım?

  Cevapla
 • Merhaba ben gurbetciyim Anne babamiz vefat etti kardesler aramizda sukur dahalik sorununmuz yok . Herkes Anne babayla konusuldugu gibi hakkini almak istiyor.
  Yani suan berlindeyim eylul sonu gibi Istanbuls geliucem randevu almam uzun surermi burdanmi alayim yoksa Istanbula gelincemi?

  Cevapla
 • Merhaba 2002 yılında sonra edinilmiş mallarda vefat eden kişininde vasiyeti yok ise bir anne ve 3 çocuk bulunuyorsa mallarda 4 daire araba ve mevduatdan oluşmaktaysa bu konu ile çocuklardan 2 si ilk eşinden olduğu için yasa gereği 2. eşde evlerin ölen eşine ait olduğunu fırsat bilirse bu konuda hakkımızda katılma alacağı talep ederse bu dava sonucunda biz davalı olan çocuklar ve anne ne kadar pay alırız .

  Cevapla
 • Merhaba. Babam 20-25 yıl önce aldığı ticari taksi plakasını o zaman 20 yaşında ve çalışmayan abimin üzerine yaptı çünkü babamın ehliyeti yoktu ve ehliyet şartı gerekiyordu.sözle yapılan anlaşma gereği biz üç ortaktık ve taksi kirasını alıyorduk ama artık sizin hiç hakkınız yok parada yok hissede yok diyorlar. Mahkemeye verirsek babam hakkını alabilir mi? Şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
 • Annemin miras davasıyla ilgili bikac şey danışmak istiyorum. Konuyu şöyle özetleyeyim. Annem suanda 65 yaşında ortalama 50 yada 60 yıl önce babası amcası tarafından vurularak öldürülüyor. Babasından kalan mal varlığını da üvey amcaları kendi aralarında pay edip bölüşüyorlar. Annem büyüyüp evlendindikten sonra babasindan kalan mal varlığını almak istiyor. Fakat bu seferde babam musade etmiyor . Bölgenin kültürel yapısına yanlış kaçacağını “ben kimsenin malını isteyip akraba iliskilerimide zedeleyemem” diyerek anneme engel oluyor. Bunca yil sonra annemin babasindan kalan mal varlığı o aile içinde tapu edilerek. Mirastan mal kaciriliyor. şuanda annem artık babasindan kalan mirası almak istiyor. Bir hak talep edebilirmi

  Cevapla
 • Dedemin mustakil evi vardı. Belediye tarafından kamusallaştırıldı ve yıkıldı. Oradan 70000₺ civarında para yatırıldı dedeme. Sonra dedem rahatsızlandı dayımla birlikte kalmaya başladı bu arada dedem 84 yaşındaydı. Dayımla kalırken dayım dedemin vasiliğini almış, 3 hafta önce dedem rahmetlik oldu ve dayımın dedeme kamusallaşmadan yatan 70000₺ civarındaki parayı zimmetine aldığını gayrim resmi duyduk bunun için hukuki yapabileceğimiz birşey var mı acaba. Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler

  Cevapla
 • babamın amcamdan senet karşılığı alacağı vardı,alacak davasını babam amcama açacağına senedi metresine ciro edip onun açmasını istemiş,kazanıldığında babama verecekti parayı,mahkeme sonuçlanmadan babam vefat etti ve mahkeme sonuçlandı dava kazanıldı,(amcamın gayrimenkülleri metres tarafından hacizlli)metres önce 1 daire parası alıp gerisini size vericem dedi,sonra 2 daire parası sonra 3 daire parası istedi, biz hiç bir şey vermeyeceğini anladık,ne yapabiliriz?

  Cevapla
 • Merhaba sayın Topo Hukuk Bürosu yetkilileri, Babam 10.01.2019 tarihinde vefat etti mirasçılık belgesi almamız gerekiyormuş ne yapablirz ??

  Cevapla
 • İlk anne babadan 5 kardeşiz öz anne rahmetli oluyor ikinci hanım alıyor ve 2.ci hanımından bı çocuk oluyo sonrasında babada annede rahmetli oluyor ilk baba oluyo mal hanımın üstüne geçiyor bı kısmı dgeleride çocuklarına neyse annede 45 gün sonra ölüyor şimdi bı üvey kardeşimiz vardı baba ölünce annenin üzerine geçen malda 5 kardeşin hakkı var üvey kardeş dyoki devlet anneme bırakmış mali annemdende bana kaldı ben vermiyorum diyo biz bundan mali nasıl alabiliriz veya napabiliriz ?

  Cevapla
 • Merahabalar benim annemin dedesi oldukca varlikli biriymis annanemi evlatliktan red etmis bir evlatlik almis vr tum mirasini ona birakmis ananemde babasida uzun zaman once vefat etti biz dava acmis olsak bi sonuc elde edebilirmiyiz bilgi verirsiniz cok sevinirim saygilar

  Cevapla
 • Merhaba,
  Dedemin ölümü ile mirası babaannem ile babam ve kardeşlerine kaldı.babam ve amcam babaannemin miras hakkını bedeli ödeyerek devir almışlar babaannemde haklarını amcamın eşine devir etmiş 10 yıl zaman aşımı ile bu devir geçersiz kalmış sonra babamın eniştesi babaannemden vekalet almış bu miras ile ilgili ( babamın eniştesinin babaanneme borcu varmış babaannem bu borcu verirseniz size bu yerlerde hakkım yoktur diye belge veririm demiş borcunu ödemişler babaannemin borcu yoktur diye verdiği sandığı belgenin haklarını enişteme devrettiğine dair belge olduğunu anladık zaman sonra babaannemin bilmeden verdiği kandırıldığı bu belgeyi iptal ettirebilir miyiz? Babaannem sağ yaşıyor amcam ve babam da sağ

  Cevapla
 • Babam vefat etti daha önce abim yaninda çalisiyordu mirasdan kalanlar memleketimizde kendide orada yasiyor herseyi engelliyor kira alamiyorum kendisi aliyor ihtarname gönderdim benimle paylasmiyor ne yapabilirim teşekkürler

  Cevapla
 • Selam. Annemin iki cocugundan biri ben olarak 14 sene tum ozgurlugumu ve kariyerimi birakip anneme baktim. Vefat edeli 9 ay oldu. Abi olacak kisi yurt disinda yasiyor. Anneme ne bir telefon ne de ziyaret etti. Tum ailevi ve mal bakimi ve odemeleri sorumlulugundan uzak kaldi. Bu durumda mirasin yarisini etik olarak hak etmedigini dusunuyorum . Lutfen bu konuda kanuni bir dayanagim varmidir? Tesekkurler.
  Saygilar.

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   15 Temmuz 2019 13:23

   Merhaba Gaye Hanım,

   Miras hukuku avukatı olarak yol haritanızın çıkarılması adına uzman destek almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar bir konu hakkında yardımıza ihtiyacım var dedem vefat etmeden önce memlekette bir arazı satın almiş ve kimseye söylememiş vefat etmiş sonra üstünden 25 30 sene geçmiş bize bir evrak geldi verasetçiler diye tabi kimse umursamadı bu durumu şu an o arazının üstünde belediye kültür merkezi felan inşaa etmiş bu durumda ne yapmamiz gerekiypr yanı biz hak sahibimiyiz yardımcı olutmusunız

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü