Miras Payının Devri

Miras Payının Devri Nasıl Yapılır?

Miras payının devri TMK hükümlerinde düzenlenmiştir. TMK uyarınca açılmış miras payının devri ya da açılmamış miras payının devri şeklinde öngörülmüştür.

Miras bırakanın ölümünden sonra açılmış olan miras payının devri sözleşmesi 677 hükmü ile düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca mirasçılar arasında yapılan devir sözleşmesinin geçerli sayılması yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

Bu şekil şartına göre sözleşme adi yazılı olsa dahi geçerli olacaktır. Ancak miras payının devri sözleşmesi bir 3.kişiyle yapılacaksa noterlikçe düzenlenmesi gerecektir.

Kanunun 678.maddesi açılmamış miras payının devrini düzenlemiştir. Buna göre mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmelere miras bırakanın katılması veya izin vermesi gerekmektedir. Katılım yahut izin bulunmuyorsa mirasçılardan biri kendi miras payını diğer mirasçılar ya da üçüncü kişilerle paylaşamayacaktır. Görüldüğü üzere mirasçılar arasında hisse devri miras bırakanın ölümünden önce ancak izniyle gerçekleşebilecektir.

Miras Payının Kardeşe Satışı Mümkün Müdür?

Miras payının kardeşe satışı miras payının satışı bağlamında herhangi bir özellik göstermez. Miras bırakanın ölümünden sonra açılan terekede mirasçıların paylaşım yapması gerekecektir. Bu paylaşım neticesinde mirasçılar payları üzerinde tasarrufta bulunabilecektir.

Bu tasarruflardan biri de payının tamamını veya bir kısmını herhangi bir kişiye satmaktır. Dolayısıyla miras payının kardeşe satışı da mümkündür. Burada da bir devir işlemi söz konusudur.

Miras Payını Devreden Kişi Miras Bırakanın Borçlarından Muaf Mıdır?

Miras her zaman aktif bir malvarlığı olarak değil bazen borç olarak da geçebilmektedir. Yani miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılara terekenin hem aktifi hem pasifi geçecektir. Miras bırakanın borçları da mirasçılara geçecek olan terekeye dahildir. Miras payının devri söz konusu olduğunda devreden mirasçı bu borçlardan kurtulacak mıdır, muaf mı olacaktır?

Miras payını devreden miras bırakanın borçlarından muaf olamayacaktır. Çünkü mirasçılar arasında borçlardan sorumluluk müteselsil sorumluluktur. Miras payını devreden kimse terekenin borçlarından dolayı 5 yıl süreyle sorumlu olacaktır. Bu süre terekenin paylaşımıyla başlamaktadır. Daha sonra yerine getirilecek borçlarda bu süre muaaceliyet tarihinden itibaren başlamaktadır. Sürenin sona ermesiyle teselsül sona erecektir. (m.681) tereke ile ilgili detaylar için tereke davası makalemizi okuyunuz.

Miras Payının Haczi Mümkün Müdür?

Miras payının haczi işlemleri mümkündür. Hatta miras payı daha paylaştırılmamış olsa dahi haczedilebilmesi mümkün olacaktır. Bunun için muris adına kayıtlı olan taşınmazın varlığı halinde ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne haciz yazısı gönderilecektir. Sonrasında borçluya dair veraset ilamı alabilmek için İcra Müdürlüğünden yetki belgesinin talep edilmesi gerekir. Yetki belgesiyle veraset ilamı ya noterden ya da Sulh Hukuk Mahkemesinden alınabilecektir.

Bundan sonraki aşama İcra Müdürlüğünün miras payının satışının nasıl gerçekleşeceğini İcra Mahkemesine sorması aşaması gelecektir. Yani direkt olarak İcra Müdürlüğünde haczedilen malın satışı ve paraya çevrilmesi söz konusu değildir. İcra Mahkemesi ilgilileri davet edecek ve gelenleri dinleyecektir. Bunların ardından açık artırma da yapabilecektir, davaya bir kayyım da atayabilecektir.

Kural olarak bu davaları açmaya yetkili olmasa da kanunla getirilen istisna uyarınca alacaklıya dava açma hakkı verip miras paylaşımında borçlu adına kayyım atanmasını talep etme imkanı tanınmıştır (m.648).

İcra Mahkemesi aşamasında yapılan satışın neticesinde borçlunun payından gerekli olan miktarı icra dosyasına yatırılacaktır. Eğer fazlası varsa borçluya verilmelidir.

Miras Payının Devri Sözleşmesi İptal Edilebilir Mi?

Miras payının devri sözleşmesi iptal edilebilir mi, hata, gabin davası, muris muvazaa iptal sebebi olabilir mi? Miras payının devri sözleşmesi iptali de diğer sözleşmeler gibi mümkündür. Ancak sözleşmenin iptal edilebilmesi için taraflardan birinin ehliyetsizliği, hata, hile, tehdit, korkutma, şekle uygun olmama gibi sebeplerin varlığı gerekmektedir. Miras payının devri sözleşmesinin iptali gerektiren bir hususun varlığı halinde iptal yetkili mahkemeden talep edilebilecektir.

Miras Payının Devri Tapu İptali

TMK 706 uyarınca taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin resmi şekilde düzenlenmesi geçerlilik şartıdır. Yani tapulu taşınmaz miras payının devri söz konusu olduğunda devrin tapu sicil memuru önünde resmi şekilde düzenlenmesi şarttır.

Miras payının devri tapu iptali ise bu tescilin iptal edilmesine yöneliktir. Böylece örneğin miras hissesinin devri ya da mirasta hisse satışı kardeşler arasında yapılmış olup da payını devreden tapuda yine de kendi adıyla tescil ettirmişse miras payının devri tapu iptali gerekli olacaktır. Tapu iptalleri ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tapu iptali ve tescili davası makalemizi okuyunuz.

Miras payının devri muvaaza olarak yapıldığında tapu iptali gerekmektedir. Muvazaa murisin miras payını mirasçıdan mal kaçırma amacı güderek bir başkasına devretmesidir. Yani burada aslında muris malı üzerinde bir sözleşme yapma iradesine sahiptir ancak asıl amaç mirasçısını mirastan yoksun bırakmaktadır. Dolayısıyla miras bırakan tapulu taşınmazını bağışlamak istediği kişiye satmış olarak göstermektedir.

Burada görünürdeki sözleşme ile tarafların iradeleri arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Aynı zamanda gizli bir bağışlama sözleşmesi bulunmakta ve bu kanunlarda öngörüldüğü gibi şekil şartına uygun yapılmamaktadır. Böyle bir durumda miras payının devri tapu iptali gerekecektir. Zira murisin yaptığı devir işlemi sakattır.

Miras Payının Devri Sözleşmesinde Zamanaşımı

Miras payının devri sözleşmesinde zamanaşımı hükmü bulunmamaktadır. Yani Kanunda miras payının devri sözleşmesinin yerine getirilmesini istemeye yönelik bir kısıtlama, zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir.

Miras payının devri ile ilgili sorularınızı miras avukatı olarak danışma formundan sorduğunuzda en kısa zamanda cevaplamaktayız.

Yayım tarihi: 25 Şub 2019