Nefret ve Ayrımcılık Suçu Nedir

Nefret ve ayrımcılık suçu TCK m. 122’de Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında İkinci Kitap, İkinci Kısım, Yedinci Bölümde düzenlenmiştir. Bu madde ile insanlar arasında kanunların izin vermediği ayrımlar yapılması ve bazı insanların bu ayrımlar sebebiyle hukukun sağladığı olanaklardan yoksun bırakılması yasaklanmıştır. Böylelikle bir milleti oluşturan bireyler arasında bölücülük yapılması önlenmeye çalışılmıştır. Nefret ve ayrımcılık suçu düzenlemesi ile belirlenen ayrım yapılamayacak farklılıklar şunlardır:

 • Dil,
 • Din,
 • Irk,
 • Mezhep,
 • Milliyet,
 • Cinsiyet,
 • Renk,
 • Siyasi düşünceler,
 • Engellilik hali,
 • Felsefi inanç. Nefret, ayrımcılık, ırkçılık suçu düzenlemesi sayılan bu farklılıklara dayalı bir nefret ile bazı fiillerin işlenmesini yasaklamıştır. İşlenmesi yasaklanan fiillerden yalnız birini işlemekle suç oluşur. Bu anlamda nefret suçunun kasten işlenebilen seçimlik hareketli bir suç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Nefret ve Ayrımcılık Suçu Hangi Fiilleri Kapsar?

Seçimlik hareketli bir suç tipi olan Nefret ve Ayrımcılık Suçunda TCK 122’nin uygulanması için maddede sayılan ayrımcılık sebeplerinden en az birinin varlığı aranmaktadır. Buna göre dil, din, ırk, cinsiyet, renk, milliyet, mezhep, siyasi veya felsefi düşünceler, engellilik sebebiyle doğan nefret ile şu fiilleri işlemek suçtur:

 • Bir Kişiye Kamuya Arz Edilmiş Bir Malın (Taşınır/Taşınmaz) Satılmasını, Devrini veya Kiraya Verilmesini Engellemek
 • Bir Kişinin Kamuya Arz Edilmiş Belirli Bir Hizmetten Yararlanmasını Engellemek
 • Bir Kişinin İşe Alınmasını Engellemek
 • Bir Kişinin Olağan Bir Ekonomik Etkinlikte Bulunmasını Engellemek

Görüldüğü üzere m. 122 hükmünün uygulanabilmesi için failin bu fiillerden birini işlemesi yeterli olmamakta, aynı zamanda bu fiili nefret sebebiyle işlemesi gerekmektedir. Bu fiillerden en az birini işleyen fail hakkında soruşturma şikayet aranmaksızın Cumhuriyet savcısı tarafından resen başlatılacaktır.

Irkçılık Suçu Nedir?

Irk, kelime anlamı itibariyle kalıtımsal olarak ortak fiziksel, fizyolojik özelliklere sahip insanları, soyu ifade etmektedir. Irkçılık suçu ise insanları ırksal özelliklerine indirgeyip bir ırkın diğerlerine üstünlüğünü öne süren bir düşüncedir. Bir kimsenin derisinin rengi, etnik kökeni veya kültürü üzerinden işlenen aşağılama, ayrımcılık gibi suçlar bu düşünceye dayanmaktadır. Hukukumuzda Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesini ihlal eden bu düşünce akımı, öğreti TCK’de de birçok suç tipinde yasaklanmaktadır. Anayasa madde 10’da herkesin dil, ırk, renk bakımından ayrım gözetilmeden kanunlar önünde eşit olduğunun altını çizmektedir. Esasen ırkçılık suçu olarak düzenlenen bir hüküm bulunmasa dahi bazı suç tiplerinin ırkçılık sebebiyle işlenmesi olarak kanunlarımızda kendisine yer edinmiştir. Bu anlamda yukarıda sayılan nefret ve ayrımcılık oluşturan fiillerin ırkçılıktan kaynaklanan nefret sebebiyle işlenmesi ırkçılık suçuna örnek verilebilecektir. Bununla birlikte TCK 216’da halkın ırk bakımından farklı olan kesimini, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek davranışı suç olarak düzenlenmiştir. Bu davranışın cezalandırılabilmesi için işlenen fiil sebebiyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmış olması aranmaktadır. Aynı madde ikinci fıkrasında ise halkın bir kesimini ırk sebebiyle alenen aşağılamak fiili düzenlenmiştir. Bu maddedeki ırkçılık suçu kamu barışını korumak amacıyla düzenlenmiştir.

Nefret Suçunun Cezası Nedir?

Nefret ve ayrımcılık suçunun cezası TCK 122’de belirlenmiş olup hapis cezasıdır. Buna göre maddede belirtilen fiilleri işleyerek nefret ve ayrımcılık yapan fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Sosyal Medyadan Nefret Suçu

Nefret suçu günümüzde en çok internet üzerinden sosyal medya platformları aracılığıyla işlenmektedir. Nefret suçu ile kastedilen nefret söylemidir. Sosyal medyadan nefret suçunun sosyal medyada bu kadar yaygın olmasının sebebi ise bu söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunun düşünülmesidir. Toplumun her kesiminden insanın bulunduğu sosyal medyada kullanıcıların ifade özgürlüğüne dayanarak hoşgörüsüz, saldırgan bir dil ile kendini ifade etmesi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu tür söylemler ırkçılık, milliyetçilik, cinsiyet, din vb. birçok sebeple ortaya çıkabilir olup arkasında belirli kesimlerden insanları da toplayabilmektedir. Fakat sosyal medyadan işlenen nefret ve ayrımcılık suçunun TCK kapsamında bir suçun kapsamına girdiği takdirde kullanıcıların cezalandırılacağı unutulmamalıdır.

Bilişim hukuku uzmanları ile Topo Hukuk Bürosu sosyal medyadan işlenen nefret ve ayrımcılık suçlarında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Siz de nefret suçları mağduru olduğunuzu iddia ediyorsanız hukuki yardım almak için iletişim sayfasından büromuza ulaşabilirsiniz.

Yayım tarihi: 19 Nis 2020