Taksirle Yaralama Suçu Nedir? Davası Nasıl Açılır? Tazminat Alınabilir mi?

  1. Topo Hukuk
  2. Ceza Hukuku
  3. Taksirle Yaralama Suçu Nedir? Davası Nasıl Açılır? Tazminat Alınabilir mi?
taksirle yaralama suçu, taksirle yaralama, taksirle adam yaralama,tck 89,5237 sayılı kanun

Taksirle Yaralama Suçu Nedir?

Taksirle yaralama suçu 5237 sayılı kanun çerçevesinde düzenlenmiş bir suçtur. Buna göre taksirle adam yaralayan kimse için hapis veya adli para cezası öngörülmüştür. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranış sonucunda yapılan eylemin sonucunun öngörülemeyerek suçun kanuni tanımında belirtilen neticenin gerçekleşmesi halidir. Taksir bir ceza hukuku terimidir. Taksirle adam yaralama suçu TCK 89’da düzenlenmiştir. TCK 89 taksirle yaralama suçunu “taksirle bir başkasının vücuduna acı vermek, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak” olarak tanımlamıştır. Maddenin 2. ve 3. fıkrasında taksirle yaralama suçu cezasının artırılacağı haller belirlenmiştir.

Taksirle Yaralama Suçunun Cezası

Taksirle yaralama cezası 5237 sayılı TCK 89’da düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre taksirle bir başkasının bedenine acı verme, sağlığının algılama kabiliyetinin bozulmasına sebebiyet verme hallerinde fail üç aydan bir yıla kadar hapis ya da adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Yani taksirle yaralama cezası hapis yahut adli para cezası olacaktır. Maddenin ilerleyen fıkralarında cezayı artırıcı sebepler öngörülmüştür. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerde taksirle yaralama cezası artırılmıştır.

Mağdurun duyularından ya da organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması, vücudundaki en az bir kemiğin kırılması, konuşmasında sürekli zorluk ya da yüzünde sabit bir iz oluşması, yaşamını tehlikeye sokan bir durum yahut gebe kadının vaktinden önce doğurması halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Mağdur, iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa yakalanmış yahut bitkisel hayata girmiş ise, duyuları ya da organlarından biri işlevi tamamen yitirmiş ise, konuşma veya çocuk yapma yeteneğini kaybetmiş ise, yüzü sürekli olarak değişmiş ya da gebe kadın çocuğunu kaybetmiş, düşürmüş ise hükmolunacak ceza 1 katı artırılacaktır. Bunların yanında fiil birden fazla kimsenin yaralanmasına neden olursa taksirle yaralamanın cezası altı aydan 3 yıla kadar hapis olacaktır.

Taksirle Yaralama Suçunun Unsurları

5237 sayılı kanun ile düzenlenen taksirle yaralama suçunun unsurları nelerdir? Öncelikle taksirle yaralama, serbest hareketli bir suçtur. Bu da kanunda sayılan neticelerin gerçekleşmesine sebep olan her türlü fiilin suçun gerçekleşmesine sebep olabileceğini belirtir. Taksirle yaralamada fail herhangi bir kimse olabilir. Suçun gerçekleşmesinde özel bir fail aranmamıştır. Aynı şekilde herkes bu suçun mağduru da olabilmektedir. Suçun maddi konusu insandır. Taksirle yaralama suçu ancak bir insan bedeni üzerinde acı verme ya da sağlığını bozma şeklinde gerçekleşirse suçu oluşturur. Suçun neticesi bir başkasının sağlığını bozma, algılama yeteneğini bozma ya da vücuduna acı verme şeklinde oluşmaktadır. Unutulmamalıdır ki suçun gerçekleşebilmesi için bir insan hareketi gereklidir. Suçun oluşmasında failin hareketi ile gerçekleşen netice arasında bir nedensellik bağının bulunması da zorunludur. Aksi halde netice faile yüklenemez. Bunun yanında suçun nitelikli unsurları TCK 89 2 ve 3.fıkralarda belirlenmiştir. Taksirle yaralama suçunun maddi unsurlarını saydık. Bu suçun manevi unsurunu ise taksir oluşturur.

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma failin, mağdurun bedenine acı vermesi ya da sağlığının, algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olması olarak karşımıza çıkar. Taksirle bir kimsenin yaralanmasına neden olma suçu ve cezası 5237 sayılı kanun ile belirlenmiştir. Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma halinde taksirin bilinçli ya da bilinçsiz olmasında fark ortaya çıkacaktır. Şikayete tabi olan bu suçta bilinçli taksir halinde soruşturma ve kovuşturma için şikayet aranmayacaktır.

Taksirle Adam Yaralamada Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Taksirle yaralanma tazminat gerektirir mi? Taksirle adam yaralamak tazminat için bir gerekçe oluşturur mu? TCK 89 taksirle adam yaralama suçu ve cezasını düzenlemiştir. Maddede belirtilene göre taksirle yaralama iş kazası, trafik kazası, doktor hatası vb. pek çok sebeple oluşabilecek bir suçtur. Bu suç neticesinde mağdurda meydana gelen zararı gidermek amacıyla maddi ve manevi tazminat istenmesi mümkündür. Tazminat isteyebilecek kişiler mağdur ya da suçtan zarar gören kimselerdir.

Taksirle Yaralama Şikayet Süresi ve Şikayetten Vazgeçme Süreci

Taksirle yaralama şikayete tabi bir suçtur. Şikayetin gerekleşmesi halinde soruşturma ve kovuşturma başlatılacaktır. Bu noktada taksirle yaralama bilinçli veya bilinçsiz taksir ayrımına gitmektedir. Kanun koyucu, bilinçli taksirle yaralama hallerinde suçun soruşturma ve kovuşturmasını şikayete bağlı tutmamıştır. Yani TCK 89 ilk fıkrasında yer alan suçun basit hali şikayete bağlıdır. Taksirle yaralama şikayet süresi 6 aydır. Bu suçun işlenmesinden yahut fiilin/failin öğrenilmesinden itibaren başlayacaktır. Şikayetten vazgeçme mümkündür. Suçtan zarar gören kimsenin şikayetinden vazgeçmesi davanın düşmesi sonucunu doğuracaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçmedir. Bu noktada vazgeçme cezanın infazını engellemeyecektir.

Taksirle Yaralama Zamanaşımı

Taksirle yaralama zamanaşımı 8 yıl olarak belirlenmiştir. Dava zamanaşımı süreleri TCK 66. maddede düzenlenmiştir. Zamanaşımı süresi suçun işlendiği günden itibaren işlemeye başlar. Zamanaşımının dolması davanın düşmesi neticesini doğurur. Failin fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış olması halinde bu sürenin yarısının geçmesiyle dava düşer. Fail 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış ise belirtilen sürenin üçte ikisinin geçmesi halinde zamanaşımı dolmuş sayılır. Dava zamanaşımında kesilme halinde bu süre en fazla yarısına kadar artacak yani 12 yıl olabilecektir.

Taksirle Yaralamada Uzlaşma Aşamaları

Taksirle yaralama uzlaştırma kapsamında olan suçlardan bir tanesidir. Bu suç için uzlaşma noktasında bilinçli taksir/bilinçsiz taksir ayrımı öngörülmemiştir. Uzlaştırma bir ceza davası yahut soruşturması sırasında fail ile mağdur arasında iletişim kurmaya yarar. Bu iletişim bir arabulucu vasıtasıyla gerçekleşecektir. Suçun soruşturulması aşamasında Cumhuriyet savcısı re’sen uzlaşmayı başlatmalıdır. Yargılama aşamasında ise mahkeme tarafından suçun uzlaşmaya tabi bir suç olduğu fark edilirse yine savcılık tarafından uzlaşma usulü başlatılmalıdır. Son olarak uzlaşma usulünün hükümlüler açısından da gerçekleşebileceğini söylememiz gerekir. Bu aşamada hükümlü ile mağdur arasında daha önce uzlaşma denenmiş ve sonuç vermemiş ise bu usul tekrar denenmeyecektir. Mahkumiyet kararı kesinleştiğinde şayet uzlaştırmanın yapılabileceği bir dava ise, hükümlünün dosyası uzlaştırma bürosuna gönderilecektir.

Taksirli Adam Yaralama Suçuna Örnekler

Taksirle adam yaralama suçu 5237 sayılı kanun ile düzenlenmiş olup pek çok şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi taksirle adam yaralama seçimlik hareketli bir suçtur. Bu suça birtakım örnekler vermek gerekirse iş kazası, trafik kazası hallerinde taksirle adam yaralama nasıl gerçekleşir, bunu inceleyeceğiz.

Öncelikle trafik kazalarında genellikle taksir hükümlerinin uygulandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Dikkatsiz ve özensiz davranışı ile kazaya sebebiyet verip diğerinin yaralanmasına sebep olan kimse için taksirle yaralama hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bu noktada mağdur şikayet ederse dava açılacak aksi halde bilinçli taksir söz konusu olmadıkça soruşturma ve kovuşturma başlatılmayacaktır. İş kazası da hakeza taksirle yaralama suçuna sebebiyet verebilmektedir. Verilecek cezada iş veya trafik kazasında failin kusur oranı, kaza sonucunda failin mağduriyeti giderme yönünde ne kadar çaba harcadığı vb. hususlar göz önüne alınacaktır. Taksirle yaralama suçuna bir başka örnek de doktorun hatası olabilmektedir. Doktor görevini yerine getirirken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı sonrası oluşan neticeden sorumlu tutulacaktır. Burada farklı oluşan bir husus, doktorun garantör olmasıdır. Yani doktor taksirle yaralama suçunu icrai bir hareketle işleyebileceği gibi garantörlük sıfatı sebebiyle ihmali bir davranışı ile de işleyebilmektedir.

Yayım tarihi: 11 Ara 2015