Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Avukatı Nedir?

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul ve inşaat hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklara bakan avukat olarak tanımlanır. Gayrimenkul davalarına bakan avukatlar çoğunlukla mülk sahiplerine, gayrimenkul yatırımcılarına, müteahhitlere, mimarlara, finansörlere, inşaat firmalarına hizmet vermektedir.

Bir gayrimenkul avukatı olabilmek için kişinin ilk olarak hukuk fakültesinden mezun olup stajını tamamlamış olması gerekmektedir. Daha sonra kendini gayrimenkul hukuku alanında geliştirmek istiyorsa, bu alanda çalışmalar yürütmelidir. Genel olarak gayrimenkul hukukuna ilişkin davalar takip etmeli ve tecrübe edinmelidir.

İstanbul’da olsun olmasın, En iyi gayrimenkul avukatı gayrimenkul sektörüne ilişkin güncel gelişmeleri takip eden, gayrimenkul hukukuna hakim olan, kendini gayrimenkul hukuku alanında geliştirmiş, tecrübe edinmiş avukattır. Topo Hukuk Bürosu ile en iyi gayrimenkul avukatları İstanbul ilinde çalışmalar yürütmektedir.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı ve Tapu Avukatı Ne Yapar?

Gayrimenkul hukuku gayrimenkulleri hukuken koruyan, gayrimenkullerin alım-satım vb. işlemlerinde gerekli düzenlemeleri yapan hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku aslında borçlar hukuku, icra hukuku, eşya hukuku gibi pek çok hukuk dalı ile ilişkilidir. Bu anlamda gayrimenkul dava avukatları da gayrimenkul hukukunun ilişkili olduğu hukuk dalları ile ilgili, bunlara dair mevzuata hakimdir.

Gayrimenkul avukatı ev, iş yeri, arsa vb. taşınmazların korunması ve bunlarla ilgili hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesinde rol oynayan avukata verilen isimdir. Gayrimenkul hukuku avukatına tapu avukatı, emlak avukatı, inşaat avukatı, imar avukatı gibi isimler de verilebilmektedir.

Ülkemizde gayrimenkul ve inşaat sektörünün bu denli canlı olması gayrimenkul avukatlarına duyulan ihtiyacın artmasına sebep olmuştur. Zira gayrimenkul sektöründeki hareketlilik ekonomiyle ve ticari yaşamla da doğrudan ilişkilidir. Gittikçe önemini artıran gayrimenkul hukukundan doğan uyuşmanlıkların çözümünde ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafları öngörüp bunlar doğmadan ortadan kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmalarda gayrimenkul avukatları büyük rol oynamaktadır.

Kişiler gayrimenkul hukukundan doğan uyuşmazlıklarının çözümü için internette “Gayrimenkul avukatı İstanbul, gayrimenkul avukatı Kadıköy, gayrimenkul avukatı Beylikdüzü” vb aramalar yapmaktadır. Aramaların çoğunun İstanbul ili içerisinden olması, Kadıköy ve Beylikdüzü üzerine yoğunlaşması anlaşılabilir bir durumdur. Zira gayrimenkul davalarına bakan avukatlar bugün çoğunlukla İstanbul ilinde konumlanmıştır. Bunun sebebi olarak İstanbul’un ülkemizde inşaat ve gayrimenkul sektörünün en aktif şekilde rol aldığı il olması gösterilebilir.

Gayrimenkul Avukatı ve Tapu, Emlak, Arsa, Arazi, İnşaat ve İpotek Alanında Verdiği Hizmetler

Gayrimenkul avukatı borçlar, eşya, icra hukuku gibi birçok konuda bilgi sahibidir. Tapu, emlak, arsa, arazi, inşaat, ipotek gibi pek çok alanda hizmet vermektedir. Gayrimenkul avukatı çalışma alanına göre pek çok farklı isimle anılmaktadır.

Gayrimenkul avukatı gayrimenkullerin alımı, satımı, satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi gibi alanlarda hukuki hizmet vermektedir. Emlak avukatı olarak da adlandırılan gayrimenkul avukatı kiralama sözleşmeleri, aracılık sözleşmeleri, bina yönetimi gibi sözleşmelerin hazırlanmasında hukuki danışmanlık vermektedir. Tapu davaları avukatı olarak tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki ihtilafların çözümü için hukuki danışmanlık hizmeti verip davaların takibini yapmaktadır.

İnşaat Hukuku ve Arazi Avukatı

İnşaat hukuku avukat ihtiyacının bulunduğu bir alandır. Zira inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, denetlenmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yazımı hukuki ve teknik bilgiye sahip inşaat hukuku avukatı ile gerçekleştirilmelidir. İnşaat ruhsatının alınması, iskan izni için resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, başvuru için gerekli evrakların toparlanması gibi işlemler inşaat hukuku avukatının çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Arazi avukatı ise arazi alım-satımlarında müvekkillerine danışmanlık yapan gayrimenkul avukatına verilen isimdir.

Yukarıda sayılan işlemler haricinde ipotek, kat irtifakı, proje yönetimi, alışveriş merkezleri yönetimi, ayni hak tesisi sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi gayrimenkul avukatı ile gerçekleştirilir. Yabancıların mülk edinmesinde, gayrimenkul finansmanı ihtiyacı duyulduğunda başvurulması gereken isim gayrimenkul avukatı olmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Avukat Gerektiren Bir Alan Mıdır?

Gayrimenkul alanında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların dava yoluna başvurarak çözülmesine ülkemizde sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu sebeple gayrimenkul hukuku avukat gerektiren bir alandır demek yanlış olmayacaktır. Hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiren gayrimenkul hukuku avukat ile birlikte çalışılmadığı takdirde birçok hak kaybına sebep olabilecektir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere birçok farklı hukuk alanı ile bağlantılı olan gayrimenkul hukukunu doğru anlayarak hukuki prosedürü ilerletmek düşünüldüğü kadar kolay olmamaktadır. Üstelik mülk problemlerinin çözümü çoğunlukla karşılıklı anlaşma ile çözülememekte, bu şekilde çözülmeye çalışıldığında daha büyük sıkıntılara yol açabilmektedir. Hal böyle olduğunda gayrimenkul hukuku avukatı ile araya girilmekte ve hukuki uyuşmazlığın çözümünde yol gösterici olunmaktadır.

Gayrimenkul ve Emlak Avukatı ile Satış Vaadi Sözleşmelerinin İncelenmesi

Emlak avukatı olarak da bilinen gayrimenkul avukatının piyasada en çok bilinen sözleşmelerden biri olan satış vaadi sözleşmesinde hukuki koruma etkisi tartışılamayacak kadar fazladır. Satış vaadi sözleşmesi bir taşınmazın belirlenen şartlar dahilinde sonraki bir tarihte satılmasını ve devredilmesini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile taraflardan biri (vaad borçlusu) bahse konu taşınmazı satma, diğeri (vaad alacaklısı) ise taşınmazı satın alma borcu altına girmektedir.

Satış vaadi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için birtakım şartlar öngörülmüştür. Geçerlilik için ilk şart resmi senet şeklinde düzenlenmesi ve noter huzurunda taraflarca imzalanmış olmasıdır. Ödenecek bedel ile nasıl ödeneceği açıkça belirlenmiş olmalıdır. Son olarak sözleşmeye konu olan taşınmazın tapuya kayıtlı olması gerekmektedir. Gayrimenkul avukatı bu işlemlerin gerekliliği hakkında müvekkillerine bilgi verecek ve işlemlerin tamamlanmasında rol oynayacaktır.

Emlak avukatı ise satış vaadi sözleşmesinin hazırlanmasında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Satış vaadi sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Emlak avukatı tarafların gerçekleştirmeyi üstlendiği bu borçlar hakkında tarafları bilgilendirecek, sözleşmenin nasıl sona erdirileceği hakkında onlara bilgi verecek ve gerekli hukuki prosedüre uygun işlem yapacaktır. Sözleşmenin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için gerekli olan tapuya şerh işlemlerinde müvekkillerine yol gösterecektir. Emlak avukatı taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin iptali için açılacak davanın takibini sağlamakta ve kişi ve kurumlara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul (Taşınmaz) Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Türk hukuk sisteminde kural olarak davalarda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kuralın istisnasını bazı ceza davaları oluşturmaktadır. Dolayısıyla gayrimenkul uyuşmazlıklarında, taşınmazlara ilişkin davalarda avukat tutma zorunluluğu yoktur. Fakat gayrimenkul hukuku mevzuatı geniş, birçok hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiren bir alandır. Uygulamada yapılan usul hataları sebebiyle tarafların davalarını kaybetmesi sorunu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu anlamda gayrimenkul davalarında hak kayıplarının önüne geçebilmek için alanında uzman ve tecrübeli bir gayrimenkul avukatıyla çalışmak faydalı olmaktadır.

Men-i Müdahale (Müdahalenin Önlenmesi) Davası

Men-i müdahale (müdahalenin önlenmesi) davası esasen mülkiyet hakkının korunmasına ilişlin bir davadır. Mülkiyet hakkı sahibi hakka konu eşya üzerinde dilediğince tasarrufta bulunabileceği gibi bu hakka yönelen tecavüzlere karşı koruma hakkını da haizdir. Müdahalenin önlenmesi davası malikin, mülkiyet hakkına yönelen tecavüzlere karşı hakka konu eşyayı koruyabilmesine olanak verir. Bu tecavüz, mülkiyet hakkından doğan yetkilerin kullanılmasını önleyen ve fiilen devam ediyor olan saldırıları ifade etmektedir.

El atmanın önlenmesi olarak da bilinen men-i müdahale davası uygulamada en sık karşılaşılan dava türlerinden birisidir. Gayrimenkul hukukunda bu husus kendisini sahibinden onay almadan taşınmazın kullanılmasında gösterir. Hukuka aykırı olan bu izinsiz kullanım malikin açacağı men-i müdahale davasıyla sona erdirilecek, saldırı önlenebilecektir.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i şuyu, yeni adıyla ortaklığın giderilmesi davası elbirliği veya paylı mülkiyete konu bir taşınmazın üzerindeki birlikte mülkiyet ilişkisinin sona erdirilmesi amacıyla açılır. Paydaşlar kendi aralarında taşınmazı taksim edebilecekleri gibi bu taksimin anlaşma yoluyla sağlanamaması halinde dava açılması mümkündür. Uygulamada çoğunlukla mirasçıların elbirliği ile malik olduğu taşınmazların paylaşımının anlaşma yoluyla gerçekleştirilememesi halinde izale-i şuyu davası açılmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davasında davanın tüm paydaşlara yöneltilmesi gerekmektedir. Böylece taraflar hem davalı hem davacı konumunda olduğundan iki taraflı dava söz konusu olacaktır.

Ortaklığın giderilmesi davası açıldığında taşınmaz, varsa mevcut paydaş oranlarına göre aynen taksim edilecek, maddi olarak bölünecektir. Ancak aynen taksimin mümkün olmaması halinde taşınmaz icra dairesi aracılığıyla artırma yoluyla satılacak ve parası paydaşlar arasında taksim edilecektir.

Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası

Kamulaştırmaya dair tapu iptal davası idarenin taşınmaz sahibi aleyhine adli yargıda açacağı bir davadır. Bu davayı daha iyi anlayabilmek için kamulaştırmayı açıklamak gerekecektir.

Kamulaştırma, özel mülkiyete tabi bir taşınmazın mülkiyetinin kamu yararı gözetilerek idari bir işlemle kamuya geçirilmesini ifade etmektedir. Kamulaştırmanın işlemlerinin tamamlanabilmesi için idare, adli yargıda taşınmaz sahibi üzerine kayıtlı tapu kaydının silinmesi amacıyla tapu iptal davası açacaktır. Kamulaştırmaya dair tapu iptal davası, kamulaştırmanın iptali davası ile yakından ilgilidir. Taşınmazın sahibi kamu yararı bulunmadığı gerekçesiyle idari yargıda kamulaştırmanın iptali davası açabilecektir. Kamulaştırmanın iptali davasında kamulaştırmanın iptal edilmesi kararı verildiği takdirde tapu iptal davasının sonucu da buna göre şekillenecektir. Kamulaştırmaya dair tapu iptal davası işbu halde taşınmaz sahibi lehine sonuçlanacaktır. Gayrimenkul avukatı bağlantılı davalar ile ilgili süreci yakından takip edecek, taşınmaz sahibinin haklarının en iyi şekilde korunmasında rol oynayacaktır.

Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası

Kadastro Kanunu kadastroyu taşınmazların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilip hukuki durumları ile üzerindeki hakların tespit edilmesi olarak tanımlamıştır. Böylece kadastro işlemiyle arazide bulunan hak sahiplerinin devlet tarafından tapu kaydına tescilleri sağlanacaktır. Ancak bu işlem gerçekleştirilirken arazinin sınırları her zaman doğru tespit edilemeyebilmektedir. Kadastro işlemi ile verilen tapunun iptali ve tescili davası da burada önem kazanmaktadır. Tespitin doğru veya yanlış olması gayrimenkul avukatının itiraz süresi içinde yapacağı tapu kayıtları ve tespit tutanaklarının incelemesi ile ortaya çıkacaktır. Bu inceleme neticesinde kadastro işleminin hatalı olduğu sonucuna ulaşılırsa gayrimenkul avukatı kadastro işlemi ile verilen tapunun iptali ve tescili davası açacaktır.

Şufa Davası (Önalım Hakkı Davası)

Şufa, yeni adıyla önalım hakkı paylı mülkiyetten veya sözleşmeden kaynaklanabilen bir haktır. Bu hak önalım davası yoluyla kullanılabilir. Paylı mülkiyette paydaşlardan biri kendi payını bir üçüncü kişiye satacak olursa önalım hakkı diğer paydaşlara payın öncelikli satın alınabilmesini sağlar. Şufa hakkının tanınmasıyla amaçlanan, taşınmazın mevcut paydaşlar arasında kalmasıdır. Dolayısıyla açılacak olan şufa davasında davalı, taşınmazda satışa çıkarılan payı satın alan alıcı yani üçüncü kişidir. Paydaşlar arasında yapılan satışta paydaşa karşı önalım hakkı kullanılamayacaktır.

Paylı mülkiyetten doğan şufa hakkında satışın alıcı tarafından noter aracılığıyla paydaşlara bildirilmesi gerekir. Yapılan bu bildirimden itibaren 3 ay ve herhalde satıştan itibaren 2 yıl içerisinde şufa hakkı sona erer. Bu süreler hak düşürücü nitelikte olup süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde bir daha dava açılması mümkün olmayacaktır.

Sözleşmeden doğan şufa hakkının söz konusu olabilmesi için sözleşmenin tapu kütüğüne şerh verilmiş olması gerekmektedir. Sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı da taşınmazın satımı söz konusu olduğunda hak düşürücü süreler gözetilerek kullanılabilecektir. Önalım hakkı sözleşmeden doğmuş ise hak düşürücü süre sözleşmenin şerhinden itibaren 10 yıldır.

Gayrimenkul avukatı önalım hakkının kaynağına göre süresi içerisinde paydaşların haklarının korunması amacıyla şufa, ön alım hakkı davası açacaktır.

Mirasta Mal Paylaşım Davası

Mirasbırakanın ölümünden sonra açılan tereke üzerinde bütün mirasçıların elbirliği mülkiyeti söz konusudur. Ancak mirasçılar kendi aralarında miras paylaşımının nasıl yapılacağını kararlaştırabilmektedir. Bu mümkün olmazsa, mirasçılar arasında çıkan ihtilafların çözüme kavuşturulması amacıyla mirasta mal paylaşım davası açılabilir. Mirasta mal paylaşım davasını her bir mirasçı ortaklığı sürdürme yükümlülükleri olmaması şartıyla her zaman açabilmektedir.

Mirasta mal paylaşımı veya terekenin açılması sırasında muvazaalı bir satış işleminin mevcut olduğu iddia edilirse tapu iptal ve tescil yoluna gidilecektir. Mirasta muvazaa, mirasbırakanın mirasçısını, mirastan yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış gibi göstermesi halinde söz konusu olmaktadır. Yapılan muvazaalı işleme karşı gayrimenkul avukatı mirasbırakanın ölümünden sonra tapu kayıtlarının iptali ile taşınmazın mirasçılar adına tescilini dava edecektir.

Gayrimenkul ve Tapu Avukatı ile Tapu İptal Tescil Davaları

Tapu iptal ve tescil davası kanuna aykırı yollarla düzenlenen tapu kaydının düzeltilmesi amacıyla açılan davadır. Burada taşınmaz ile ilgili belgenin iptali talep edilmektedir. Tapu avukatı ile tapu iptal ve tescil davasının açılması mümkündür. Tapu avukatı bu davayı açmak için gerekli belgelerin hazırlanmasını, dilekçenin yazımınını gerçekleştirecek ve müvekkillerinin dava süreci hakkında bilgilendirecektir. Davayı yakından takip edecek ve istenilen sonucu elde etmeyi amaçlayacaktır. En iyi tapu avukatı tapuda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgili, ilgili mevzuata hakim olan avukattır. En iyi tapu avukatı olabilmek için bu alanda çalışmış ve tecrübe edinmiş olmak gerekir.

Gayrimenkul avukatı da diyebileceğimiz tapu avukatları İstanbul ili başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde bulunmaktadır. Ancak ülkemizde İstanbul’un gayrimenkul sektörünün en aktif şehir olduğu düşünüldüğünde çoğunlukla tapu avukatı İstanbul ilinde faaliyet gösterir demek yanlış olmayacaktır.

Tapu kadastro avukatları, kadastro işlemlerinden doğan hukuki ihtilafların çözümünde rol oynamaktadır. Kadastro bir bölgedeki arazilerin, arsa ve mülklerin kayıt altına alınması; sınırlarının, değerlerinin, hukuki niteliklerinin devlet tarafından belirlenerek plana bağlanmasıdır. Bu oldukça teknik bir işlem olup gerçekleştirilmesinde sıklıkla hata yapılabilmektedir. Bu hataların varlığı durumunda tapu kadastro avukatları ile arsa avukatlarına duyulan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Tapu kadastro avukatları tespit tutanaklarını inceleyecek ve herhangi bir hata varsa, bu hatalar hak kaybına sebep olmuşsa tapu iptal ve tescil davası açacaktır.

Arsa avukatları İstanbul ilinde olduğu kadar Türkiye’nin her yerinde de bulunmaktadır. En iyi tapu kadastro ve arsa avukatı İstanbul ilindedir cümlesinin kurulması doğru olmayacaktır. Zira ülkemizin her alanında yapılan kadastro çalışmaları hakkında avukatlar her ilde kendilerini geliştirme fırsatı bulabilmektedir. Tapu kadastro davalarında avukat ile yol alınmadığı durumlarda ise davaların düşmesine sebep olunabilmektedir. 

Gayrimenkul ve Arazi Avukatı ile Osmanlı Tapuları Hakkında Yapılabilecekler

Osmanlı tapularının geçerliliği birtakım şartlara bağlanmıştır. Bu şartların gerçekleştirilebilmesi için gayrimenkul ve arazi davası avukatları ile birlikte çalışmak gereklilik halini almıştır. Zira bunun için gereken zor şartlar hukuki problemler barındırmaktadır. Titiz bir çalışma ve ciddi araştırma isteyen Osmanlı tapularının geçerli hale getirilmesi işlemi için internet üzerinden edinilen bilgiler yetersiz veya yanlış olabilmektedir.

Arazi davalarına bakan avukatlar Osmanlı tapuları hakkında ne yapabilir? Bu işlem için öncelikle Osmanlı tapularının günümüzde hangi ada, parsel ile kayıtlandığının tespiti gerekecektir. Bu konuda Tapu Müdürlüklerinde araştırma yapılması gerekmektedir. Araştırma neticesinde kadastro çalışmaları sırasında ada parselin dedeniz adına yapılıp yapılmadığı ortaya çıkacaktır. Eğer dedeniz adına yapılmamış ise kadastro uygulaması sırasında yanlış tespit yapıldığı anlaşılacaktır. Bu durumda izlenmesi gereken yol ve yöntemler bir arazi avukatı ile birlikte belirlenmelidir. Zira itiraz davası açılacaktır ve süresi içinde gerekli belgelerin toplanması ve dilekçenin hukuki prosedürlere uygun yazılması önem arz edecektir.

İpotek Tesisi ve Fekki İşlemlerinde Gayrimenkul Avukatı

İpotek, bir borcun teminatı olarak bir gayrimenkulün, taşınmaz malın gösterilmesidir. Söz konusu borç doğmuş veya ileride doğması muhtemel olabilir. Bu taşınmaz üzerine konulmuş olan ipoteğin kaldırılması işlemi ise ipoteğin fekki olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemin gerçekleşmesi için borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranmaktadır. Borç tamamen ödenerek kapatıldıktan sonra ipotek fek yazısı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne ipotek şerhinin kaldırılması talebiyle başvuruda bulunmak gerekecektir.

İpotek avukatı ipotek tesisi ve fekki işlemlerinde müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde, gerekli evrakların toplanmasında, ipotek tesisi ve fekkine dair açılacak dava dilekçelerinin yazımında gayrimenkul avukatı ve ipotek avukatı büyük bir rol oynamaktadır. Bu anlamda ipotek koyma, ipoteğin tesisi ve ipoteğin fekki, iptal edilmesi işlemlerinde uzman bir ipotek avukatı ile yol haritasının belirlenmesi faydalı olacaktır.

Kamulaştırma Davalarında Gayrimenkul Avukatı ile Yol Almak

Kamulaştırma özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza kamu yararı gözetilerek bedeli karşılığında idare tarafından el konulmasıdır. Ancak kamulaştırma işleminin gerçekleşebilmesi için birtakım şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlar gerçekleşmeden idarenin kamulaştırma işlemini yapması mümkün değildir. Kamulaştırmanın haksız ve hukuka aykırı olarak yapılmaya çalışılması mülkiyet hakkını ihlali anlamına gelmektedir. Bu halde hukuki uyuşmazlık ortaya çıkacak ve dava yoluna gidilmesi gerekecektir.

Kamulaştırma davaları; kamulaştırma bedelinin tespit ve tescili davası, kamulaştırma işleminin iptali davası, kamulaştırma maddi düzeltim davası olarak kendini gösterir. Kamulaştırma davalarında gayrimenkul hukukuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı gözetildiğinde bu davalarda gayrimenkul avukatı ile yol almanın gerekliliği anlaşılacaktır.

Gayrimenkul, kamulaştırma avukatı idareye karşı adli ve idari yargıda açılacak olan davalarda yol gösterici olmaktadır. Kamulaştırma davaları özel kişiler ile idare arasındadır. Bu anlamda uzman kamulaştırma avukatı idari ve adli hukuk bilgisine sahip olacak, müvekkilini doğru şekilde temsil ederek istenilen sonuca ulaşmayı hedefleyecektir.

Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinmesi Durumunda Avukatın İşlevi

Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi Türkiye’de faaliyet gösteren gayrimenkul avukatlarının danışmanlığı ile mümkündür. Çünkü yabancı uyruklu kişinin gayrimenkul edinebilmesi için kanunlarımızda birtakım sınırlamalar öngörülmüştür. Buna göre yabancı kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu aşamayacaktır. Bununla birlikte kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçmesi de mümkün değildir. Yabancıların Türk kanunlarında belirlenen sınırlamalara uyması ve gayrimenkul edinmek için gerekli evrakların tam ve doğru hazırlanması gerekecektir. Gayrimenkul avukatı bu anlamda yabancı uyruklu kişiyi hukuki prosedür hakkında bilgilendirecek ve işlemlerin hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Gayrimenkul Avukatının Rolü

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu türlerinden bir tanesi de gayrimenkul satın almaktır. Yabancı 400.000 Amerikan Doları değerinde ev veya konut alarak Türk vatandaşı olmaya hak kazanabilmektedir. Ancak bu vatandaşlık kazanım türünde de birtakım şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Gayrimenkul avukatı yabancıyı Türk hukukuna göre gayrimenkul satın alma işlemleri ve  vatandaşlık için gerçekleşmesi gereken şartlar hakkında bilgilendirecektir. Bir yabancının 400.000 dolar karşılığı Türk vatandaşlığı alabilmesi için satın aldığı gayrimenkulün tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurması gerekmektedir. Tapu davalarına bakan avukatlar bu şerhin konulması noktasında müvekkillerine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte Türkiye’de gayrimenkul sektörü hakkında yeteri kadar fikir sahibi olmayan bir yabancının 250.000 dolarlık yatırımı için sektör ile ilgili, gelişmeleri takip eden, hukuki bilgiye sahip bir avukata danışması gereklilik halini almaktadır. Bu noktada gayrimenkul avukatlarına danışmak ve görüşlerini almak faydalı olacaktır.

Gayrimenkul Avukatı İstanbul

Gayrimenkul avukatları İstanbul ilinde emlak, tapu, ipotek, arazi, imar vb. konularda uzmanlaşmış avukatlardır.  Gayrimenkul avukatı olarak İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesinde faaliyet gösteren Topo Hukuk Bürosu yıllardır gayrimenkul hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Gayrimenkulun her alanında soracağınız hukuki soruların yanıtlanması için danışma formunu doldurabilir veya bizimle iletişim sayfasından bağlantı kurabilirsiniz.

✅ Hizmet Kapsamı:Hukuk Bürosu
✅ Hizmet Bölgesi:Türkiye
✅ Kuruluş Yılı:2015
☎️ İletişim: +90 212 909 36 98
Yayım tarihi: 5 Ağu 2015