Tensip Zaptı (Tutanağı) Nedir? Hangi Durumlarda Hazırlanır?

 1. Topo Hukuk
 2. Avukat
 3. Tensip Zaptı (Tutanağı) Nedir? Hangi Durumlarda Hazırlanır?

Tensip Zaptı Nedir?

Tensip tutanağı ya da diğer adıyla tensip zaptı nedir? Tensip zaptı; davanın açıldığı mahkeme tarafından ilk duruşmadan önce tutulan ve duruşmaya kadar yapılması uygun görülen işlemlerin belirtildiği tutanaktır. Tensip tutanağı olarak da adlandırılan bu belge davanın açıldığı mahkemenin hakimi tarafından hazırlanır. 

Bu zapt ile mahkeme duruşma gününü tayin eder, dosyanın taraflarına (davacı, davalı, sanık, tanık, bilirkişi vb.) davetiye gönderir ve ilgili kurumlardan müzekkere ile bilgiler talep eder. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda zapta ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak tensip tutanağı hazırlamak kanunda zorunlu kılınmamış olsa da uzun yıllardır süregelen ve hukuki açıdan oldukça yararlı bir uygulamadır. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki tensip tutanağı UYAP ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir.

Hangi Durumlarda Hazırlanır?

Peki, tensip zaptı hangi durumlarda hazırlanır? Tensip zaptının hazırlanmasını hukuk ve ceza davaları yönünden iki farklı şekilde ele alabiliriz. İlk olarak hukuk davalarında tensip zaptı düzenlenmesini ele aldığımızda düzenlenen zaptın, davanın gidişatını büyük ölçüde etkilediğini söyleyebiliriz. Hukuk davalarında düzenlenen tensip zaptında;

 1. Davanın taraflarının birbirlerinin dilekçelerine cevap süresi içinde cevap verebileceklerini,
 2. İlk duruşmaya kadar toplanması gereken delillerin toplanmasına,
 3. Tarafların her türlü delillerini bildirmesinin istenmesine,
 4. Tarafların veya üçüncü kişilerin yapması gereken başka herhangi bir yükümlülük var ise bu durumun kendilerine bildirilmesine karar verilir. 

Burada önemle değinmek gerekir ki delillerin bildirilmesi tensip zaptı ile verilen süreye bağlı değildir. Deliller ön inceleme aşamasında ileri sürülebilir. Ön inceleme tutanağı tensip tutanağından oldukça farklı bir tutanaktır. Dava açıldığında tutulan tensip tutanağında davanın açıldığı ve dilekçenin kabul edildiği belirtilir, yargılamanın hangi yargılama usulüne göre yürütüleceği belirlenir ve yargılamada sırasıyla hangi işlemlerin yapılacağı yer alır. Tensip zaptında özellikle ön incelemeye kadar yürütülecek işlemler yer alır. Ön inceleme tutanağında ise ön incelemenin kapsamında bulunan ve tutanağa geçirilecek hususlara yer verilir. Ön inceleme tutanağı ile tensip tutanağının farklı belgeler olduğunun altını çizmek gerekir. 

Basit yargılama usulünün uygulandığı mahkemelerde tensip tutanağında duruşma günü de bildirilir. Fakat yazılı yargılama usulünün uygulandığı mahkemelerde karşılıklı dilekçe ve cevapların verilmesinden sonra duruşma günü tayin edilir. 

Ceza davalarında ise tensip tutanağı ceza mahkemeleri tarafından şüpheli hakkında düzenlenen iddianameyi kabul ettiklerinde hazırlanır. Tensip zaptı ile şikayetçi ile sanık duruşmaya çağırılır ve ilk duruşmaya kadar yapılması gereken işlemler belirlenir. Ayrıca düzenlenen tensip tutanağı ile tanıklar ya da bilirkişiler duruşmaya çağrılır. Sanığın tutuklu olduğu hallerde tensip zaptında sanığın cezaevinden getirtilmesine ilişkin yazı yer alır.

“Tensip Zaptı Hazırlandı” Ne Anlama Gelir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi tensip zaptı UYAP veya E-Devlet sistemi üzerinden görülebilmektedir. Bu sistemler üzerinde görünen ‘’tensip zaptı hazırlandı’’ ibaresinden anlaşılan husus; mahkeme hakiminin dava dosyasını incelediği, davacı ile davalıdan yapılması istenen işlerin, görev ve yükümlülüklerin belirlendiği ve duruşma gününün tayin edildiğidir. Tüm bu hususlar tensip tutanağında yer almakta ve ‘’tensip zaptı hazırlandı’’ ibaresine açıklık getirmektedir. 

Zapt Hazırlandıktan Sonra Ne Olur? 

Tensip zaptı hazırlandı ibaresiyle karşılaşan kişilerin merak ettiği bir diğer soru da ‘Mahkeme tarafından tensip zaptı hazırlandıktan sonra ne olur?’ sorusudur. Genel olarak tensip zaptı mahkemenin duruşmaya hazırlık yapması olarak açıklanabilir. Hukuk davalarında mahkeme birkaç gün içerisinde, ceza davalarında ise 15 – 20 gün içerisinde tensip tutanağını hazırlar. Tensip zaptı hazırlandıktan yaklaşık 1 ay sonra ilgilisine tebliğ edilir. 

Tensip tutanağında muhatabına birtakım bazı yükümlülükler yüklenmiştir. Tensip tutanağının muhatabı olan davacı ve davalı tutanakta yer alan hususları dikkate almalı ve eksiksiz olarak yerine getirmelidir. 

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra ne olacağını bir örnek üzerinden açıklayabiliriz. Davacının mahkemeye bir dilekçe vererek boşanma davası açtığını varsayalım. Mahkemenin dilekçe üzerinde yapacağı inceleme sonucunda dilekçede birtakım eksikliklerin yer aldığı görülürse bu eksiklikler tensip tutanağında belirtilir. Mahkeme davacıdan eksiklikleri 2 hafta içerisinde gidermesini ister. Eksikliklere örnek olarak dilekçede T.C. kimlik numarasının, adresin ya da gerekçe gibi önemli bilgilerin yokluğu gösterilebilir. Bununla birlikte davacı davayı açarken eksik harç yatırmış olabilir veyahut avukatın vekaletnamesi verilmemiş olabilir. Görüldüğü üzere pek çok farklı eksiklik örneği verilebilir. Bu nedenledir ki dava sürecinde bir avukattan profesyonel destek alınması her iki taraf için de daha faydalı olacaktır. 

Tensip Zaptı Örneği

Tensip zaptı örneklerini hukuk ve ceza davalarında tensip zaptı örneği olmak üzere iki farklı şekilde ele almak gerekmektedir. 

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır hukukun pek çok farklı alanında uzman avukatları vasıtasıyla müvekkillerine hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Tensip zaptı nasıl hazırlanır ve tensip zaptı hazırlandıktan sonra ne olur gibi pek çok soru hakkında detaylı bilgi almak için internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla uzman avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz Avukata Sor sayfamızdan, ilgili formu doldurarak avukatlarımıza sorularınızı iletebilirsiniz.  

Hukuk davası zapt örneği aşağıdaki gibidir:

T.C.
……… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO:  

HAKİM: 

KATİP

DAVACILAR

DAVALILAR

DAVA: Tazminat

DAVA TARİHİ

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Dava dilekçesi ve eklerinin duruşma günü ile birlikte davalıya tebliğine,
2- Davalı adına çıkarılacak davetiyeye HMK’nın 193. mad. göre davetiyenin kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde ilk itirazları ile birlikte esas hakkındaki cevaplarını varsa karşı delillerini bildirmesi ve bunların birer örneğini masraf davalı tarafça verildiğinde, davacıya tebliğ ettirmesi gerektiği, duruşmaya gelmediği veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip hüküm verileceği hususlarının yazılmasına,
3- HMK’nın 180. maddesine göre dava dilekçesinde belirtilen getirilmesi gereken belge ve dosyaların masraf davacıdan alınarak ilgili yerlerden istenilmesine,
4- Tensip tutanağının bir örneğinin davetiye ekinde taraflara tebliğ edilmesine,
5- Davacı vekili her ne dava dilekçesinde davaya konu x plaka sayılı araç kaydına satılamaz şerhi konulmasına karar verilmesini talep etmiş ise de, tedbirle ilgili harç yatırılmadığından bu hususta bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına
6-Davacı tarafından masraf verildiğinde Ceyhan 3. Asliye ceza mahkemesinin 2006/105 esas sayılı dava dosyasının celbine,
7-Sair hususların duruşmada nazara alınmasına,
Bu nedenle Yargılamanın …. günü saat …..’a bırakılmasına tensiben karar verildi. 23/05/2020

Katip                                                                                                                                    Hakim  

..…..                                                                                                                                         …….

Ceza davası için zapt örneği aşağıdaki gibidir:

T.C.
……… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
TENSİP TUTANAĞI

DOSYA NO:  

HAKİM: ……….

KATİP: ………..

DAVACI: (İsim, Soyisim)

MÜŞTEKİ: (İsim, Soyisim)

VEKİLİ: (İsim, Soyisim, Adres)

SANIK: (İsim, Soyisim)

SUÇ: Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme

SUÇ TARİHİ: 09/2019

….. Uzlaştırma Bürosu’nun ….. tarih ve ….. sayılı iddianamesi ile açılan dava mahkememize tevzi edilmekle incelendi. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 1. Müşteki adına duruşma gününü bildirir uyarılı çağrı kağıdı çıkarılmasına ve iddianamenin tebliği ile sms gönderilmesine,
 2. Müşteki adına duruşma gününü bildirir uyarılı çağrı kağıdı çıkarılmasına, tebligata iddianamenin eklenmesine,
 3. Sanık adına duruşma gününü bildirir uyarılı çağrı kağıdı çıkarılmasına ve iddianamenin tebliği ile sms gönderilmesine,
 4. Sanığın adli sicil kaydının UYAP ekranı üzerinden alınarak dosya arasına eklenmesine,
 5. Tanıklar ….. ile …. ‘nın adına duruşma gününü bildirir uyarılı çağrı kağıdı çıkarılmasına,
 6. Duruşmanın bu nedenle ….. günü saat ….’a bırakılmasına karar verildi. 

Katip                                                                                                                                             Hakim

……..                                                                                                                                                 ……..

Yayım tarihi: 23 Tem 2020