ziynet esyalarinin iadesi davasi

Ziynet Eşyaları (Düğün Takıları) Davası Nasıl Açılır ?

Evlilik birliğinde ve boşanmada ziynet eşyaları nitelik olarak kişisel maldır. Bunlar Yargıtay’ın daha önceki kararında da belirttiği üzere hangi eşe takılmış olursa olsun kadının malı sayılmaktadır. Evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin diğerine aldığı ziynet eşyaları da o tarafa bağışlanmış sayılmaktadır. 

Ziynet eşyalarının iadesi davası ayrıca açılabileceği gibi bu talep boşanma davası ile birlikte de ileri sürülebilmektedir. Düğün takıları iadesi boşanma davasıyla birlikte ileri sürüldüğünde taleple ilgili olarak ayrıca peşin olarak nisbi harç ödenmesi gereklidir. Söz konusu harç miktarı davanın konusunu teşkil eden ziynet eşyalarının değerine göre belirlenecektir. Davada faiz istenecek ise bunun belirtilmesi gerekmektedir. Faize hakim tarafından re’sen hükmolunamaz. 

Ziynet eşyaları davası açarken ziynet eşyalarının aynen iadesi, bu mümkün değilse bedelinin ödenmesi talebinde bulunulmalıdır. Düğün takıları iadesi davasını görmeye görevli ve yetkili mahkemeye davalının yerleşim yeri Aile Mahkemesidir. Dava ziynet eşyalarının rızası dışında elinden alındığını iddia eden taraf tarafından diğer eşe karşı açılacaktır. 

Ziynet Eşyalarının Boşanma Durumunda Paylaşımı

Ziynet eşyaları kural olarak kadının kişisel malı sayılmaktadır. Bu sebeple boşanmada mal paylaşımı yapılırken ziynet eşyalarının paylaşımı buna dahil edilmeyecektir. Dolayısıyla davayı kadın açmış ise boşanmada ziynet eşyaları ile ilgili ayrıca talepte bulunabilir. Ancak bu durumda ayrıca harç ödemesi gerekecektir. Boşanmada ziynet eşyaları iadesi talebi, davayı erkek açmış ise kadın tarafından cevap dilekçesinde yapılabilir. Elbette boşanma davasının sonuçlanmasından sonra da ziynet eşyalarının iadesi davası açarak ziynet eşyası alacağı dava konusu yapılabilecektir. 

Ziynet Eşyalarının Evin İhtiyaçları İçin Harcanması Durumu

Kadına ait olan ziynet eşyalarının evlilik birliği içerisinde evin ihtiyaçları için harcanması mümkündür. Peki böyle bir durumda ziynet eşyalarının iadesi davası açılırsa nasıl bir çözüme gidilecektir ? Ziynet eşyalarının evin ihtiyaçları için harcanması halinde kadının bu eşyaları hangi amaçla verdiğine bakılacaktır. Kadın ziynet eşyalarını geri istemek üzere vermişse ziynet eşyası alacağı için dava açmakta haklı olacaktır. Ancak geri istememek üzere vermiş olduğunun ispatlanması halinde davalı tarafın ziynet eşyalarının iadesini gerçekleştirme yükümlülüğü kalkacaktır. Burada ispat yükü davalı taraf olan kocaya aittir. 

Ziynet eşyalarının evin ihtiyaçları için harcanmasında kadın bu eşyaların iadesi talebinde bulunuyorsa eşyaların elinden zorla alındığını, kendisinden izinsiz şekilde bozdurulduğunu, bunların halen evde bulunduğunu ancak götürmesinin engellendiğini vb. sebeplerini mahkeme önünde ispat etmelidir. 

Ziynet Eşyası Davası Ne Zaman Açılır ?

Ziynet eşyası alacağı davasında talep düğün takılarının aynen iadesi ise bunun için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşümü süre öngörülmemiştir. Dolayısıyla herhangi bir zamanda ziynet eşyası davası açılabilecektir. Ancak bu dava boşanmanın sonuçlanmasından sonra açılır. Kişi boşanma sırasında da ziynet eşyalarının iadesi talebinde de bulunabilir. Ancak dava aynen iade talepli değil de ziynet eşyalarının karşılığının ödenmesi talebiyle açılıyorsa zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Ziynet eşyalarının karşılığının ödenmesi talebiyle açılacak olan dava en geç boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 içinde açılmalıdır. 

Ziynet Eşyalarının İadesi Davasında Bilirkişi Raporu

Ziynet eşyalarının ispatı genel olarak tanık delilleri, fotoğraf video vb. kayıtlar, bilirkişi raporları ile sağlanmaktadır. Davacı davasını dayandırdığı iddiaları ispat etmeli veya davalı davacının iddialarını çürütememelidir. Bu noktada bilirkişi raporu önemli bir delil sayılmaktadır. Kadının ziynet eşyalarının ispatı Düğünde takılan ziynet eşyalarının ispatı, varlığı, miktarı, türünü tespit etme ya da bunların ödenmesi için değerinin tespiti amacıyla mahkeme bilirkişi görevlendirecektir. 

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No:2014/14327 Karar No:2015/9184 Tarih:21.5.2015:Davacı tarafından dava dilekçesinin ekinde ortaya konulan eşya listesi esas alınarak düzenlenen bilirkişi raporu…

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No:2015/6243 Karar No:2016/4748 Tarih:29.3.2016:Hükme esas alınmış olan bilirkişi raporunda, bu raporun içeriğindeki CD ve resimlerle birlikte tarafların savunma ve talepleri doğrultusunda hazırlandığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte dosyada mevcut CD ve fotoğraflara göre hangi takıların davacı üzerinde bulunup bulunmadığı rapor içeriğinde tek tek belirtilmemiştir. Rapor bu haliyle hükme esas alınabilecek nitelikte değildir. Mahkeme tarafından eksik incelemeye dayalı bu rapora dayanarak hüküm tesis edilmesi usule ve yasaya aykırıdır.

Ziynet Eşyası Alacağı İçin Avukat Yardımı

Ziynet eşyası alacağı, kadının bir anlamda maddi dayanağını oluşturan bu eşyaların kocadan geri alınmasına ilişkindir. Bu dava ile evinden ayrılan kadın ya da boşanan çiftler arasında mal paylaşımı dışında bir de ziynet eşyalarının alacağı söz konusu olmaktadır. Düğün takıları örf adet ve Yargıtay içtihatları gereği kural olarak kadına aittir. Kadının kişisel malı sayılan bu eşyaların geri alınması kadının evden kaçarak ayrılması, şiddet görmesi, koca tarafından saklanması, koca tarafından kendi kişisel zevklerine harcanması gibi hallerde kolay olmamaktadır. Böyle durumlarda ziynet eşyası alacağı için taraflar olayı mahkemeye taşımaktadır. Ziynet eşyalarını alamadığı iddiasını ispatla yükümlü kadın ile bu iddianın doğru olmadığını savunan kocanın böyle hassas bir konuda profesyonel yardım alması oldukça önemlidir. Aile hukuku alanında uzman bir avukat ile birlikte çalışmak dava dilekçesinin yazımından sonuçlanıncaya kadar davanın takibine birçok anlamda faydalı olacaktır. Konuya hakim, alanında tecrübeli, usul hukukuna hakim bir avukat müvekkeli için doğru olan adımı atacak ve davanın en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır.  Topo Hukuk Bürosu aile avukatları ile ziynet eşyası alacağı davasıyla ilgili hukuki yardım alabilirsiniz.

Yayım tarihi: 29 Mar 2019