Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu (TCK md. 141) Nedir ?

Hırsızlık suçu zilyedinin rızası olmadan başkasına ait olan taşınır bir malın kendisi ya da başkasına yarar sağlama amacıyla bulunduğu yerden alınmasıdır. TCK’da “Malvarlığına Karşı Suçlar” kapsamında madde 141-147’de düzenlenmiştir. Uygulamada oldukça sık karşılaşılan hırsızlık suçuyla mülkiyetin ya da zilyetliğin korunmasının amaçlandığından bahsedilebilir.  

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hırsızlık suçunun cezası TCK 141-147. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun koyucu suçun basit şeklinin cezasını, daha ağır veya az cezayı gerektiren halleri ve cezasızlık nedenlerini ayrıca belirtmiştir. Bu bağlamda TCK’da hırsızlık suçu için hapis ve adli para cezası öngörülmüştür. İşbu maddeleri ve cezaları aşağıda ayrıntılı olarak inceledik. 

Hırsızlık Suçunda Cezayı Arttıran ve Azaltan Sebepler

Hırsızlık suçu TCK 142 cezayı artıran sebepleri düzenlemektedir. Maddenin ilk fıkrasına göre suçun:

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında, ibadete ayrılmış yerlerde bulunan yahut kamu yararına, hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında işlenmesi  
 2. Halkın yararına sunulan ulaşım aracı içerisinde yahut bunların varış ve kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi 
 3. Bir afetin, doğal felaketin sonucunda meydana gelebilecek zararları önleme maksadıyla hazırlanan eşya hakkında işlenmesi
 4. Adet, tahsis yahut kullanımı gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi halinde cezada artırıma gidilecektir.

Maddenin 2. fıkrasına göre suç;

 1. Kişi malını koruyamayacak durumda ya da kişinin ölmesinden yararlanarak işlenmiş ise,
 2. Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip alma şeklinde veya özel bir beceriyle işlenmiş ise,
 3. Doğal afet yahut sosyal bir olay gibi durumlardan kaynaklı korku ve kargaşadan yararlanarak işlenmiş ise,
 4. Hakkı olmadığı halde elde bulundurulan anahtar, taklit anahtar vb. aletle kilit açarak veya kilitlenmesini engellemek yoluyla işlenmiş ise,
 5. Bilişim sistemleri kullanılarak işlenmiş ise,
 6. Yetkisi olmamasına rağmen resmi sıfat takınarak yahut tanınmamak için tedbir alarak işlenmiş ise,
 7. Büyük veya küçük baş hayvan hakkında işlenmiş ise,
 8. Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmış olup kilitlenmek suretiyle yahut bina veya eklentileri içerisinde muhafaza edilen eşya hakkında işlenmiş ise cezada artırıma gidilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre hırsızlık suçu sıvı ya da gaz halinde bulunan enerji hakkında yahut bunun nakline, işlenmesine, depolanmasına ait tesislerde veya söz konusu fiil bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş ise cezada artırıma gidilecektir. 

Maddenin son fıkrasına göre hırsızlık suçuna konu fiil haberleşme, enerji, demiryolu, havayolu ulaşımı alanlarında kamu hizmetini aksatıyorsa cezada artırıma gidilecektir. Bunun için sürekli bir aksama aranmamış, aksama geçici de olsa cezanın artırılacağı hükme bağlanmıştır.

TCK 143 gereğince suçun gece vaktinde işlenmesi halinde cezada artırıma gidilecektir. 

Hırsızlık suçunda daha az cezayı gerektiren haller 143. maddede sayılmıştır. Buna göre suç;

 1. Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde işlenmiş ise,
 2. Bir hukuki ilişkiye dayanarak alacağı tahsil amacıyla işlenmiş ise failin cezasında indirim yapılacaktır.

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin az olması veya suçun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak amacıyla işlenmesi halinde cezada indirime gidilecektir. 

Son olarak mal belirli bir süre kullanılıp zilyedine iade etmek üzere işlenen hırsızlık suçunun cezası indirilecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus hırsızlık konusu malın suç işlemek amacıyla kullanılmamış olmasıdır. Çünkü bu halde 146. madde hükmü uygulanamayacaktır. 

Nitelikli Hırsızlık Suçu Cezası 

Hırsızlık cezası kaç yıl, nitelikli hırsızlık suçu cezası ne kadar soruları hırsızlık suçu konusunda oldukça merak edilmektedir. Yukarıda aktarmış olduğumuz cezayı artıran ve azaltan sebeplere göre; TCK 142/1 halinde üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. TCK 142/2’ye göre ise beş yıldan on yıla kadar hapis öngörülmüştür. Bununla birlikte ‘elde veya üstte taşınan eşyayı çekip alma suretiyle’ yahut ‘özel beceriyle’ yapılan hırsızlık bedenen veya ruhen kendisini savunamayacak durumda olan birine karşı işlenmiş ise bu ceza üçte biri oranına kadar artırılabilecektir.

TCK 142/3 halinde verilecek ceza beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezasıdır. Fakat üçüncü fıkrada belirtilen fiil örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş ise cezanın yarı oranında artırılmasıyla birlikte on bin güne kadar adli para cezasına da hükmolunacaktır. Maddenin son fıkrasındaki düzenlemeyle ilk 4 fıkraya göre verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılacağı öngörülmüştür. 

Hırsızlık suçu cezası TCK 143 kapsamında işlenmiş ise yarı oranında artırılacaktır. 

TCK 144. maddede düzenlenen hallerde daha az ceza verilecek ve iki aydan bir yıla kadar hapis ile adli para cezasına hükmolunacaktır. 

TCK 145 ve 147 kapsamında bulunan hallerde suça verilecek olan cezada indirime gidilebileceği gibi ceza vermekten vazgeçilebileceği de hüküm altına alınmıştır. Son olarak 146. maddede belirtilen durumda cezanın yarı oranına kadar indirileceği düzenlenmiştir. 

Basit Hırsızlık Suçu ve Cezası

Basit hırsızlık suçu ve cezası TCK 141. maddede düzenlenmiştir. Buna göre basit hırsızlık suçu zilyedinin rızası olmadan başkasına ait olan taşınır malı bir yarar sağlama amacıyla bulunduğu yerden almaktır. Söz konusu bu yarar failin kendisine ya da bir başkasına sağlanmış olabilir. Bu anlamda bir fark arz etmeyecektir. Sonuç olarak hırsızlık suçunun cezası kaç yıl dediğimizde cevap bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olacaktır.  

18 Yaş Altı Hırsızlık Suçunun Cezası

18 yaş altı hırsızlık suçunun cezası belirlenirken suçun konusu olan malın değerine, çocuğun daha önceden sabıkasının olup olmadığına ve pişmanlık yaşayıp yaşamadığına bakılmaktadır. Söz konusu bu durumlar değerlendirilecek ve fail hakkında cezanın ertelenmesi yahut beraat kararı verilebilecektir. Failin benzer bir suçtan dolayı sabıkasının olmaması, malın değerinin az olması, yapmış olduğu fiilden ötürü pişman olması gibi sebeplerin varlığı halinde cezada indirime gidilebilecektir. 

Hırsızlık Suçunun Şartları ve Unsurları

Hırsızlık suçunun şartları kanuna göre şunlardır: malın sahibi veya zilyedinin rızası olmamalı, alınan mal taşınır olmalı ve failin bir yarar sağlanma amacı bulunmalıdır.

Hırsızlık suçunun maddi unsurlarına baktığımızda bu suçun faili ve mağduru herhangi biri olabilecektir. Ancak fail malın sahibi dışında bir kimse olmalıdır. Suçun maddi konusu olan şey yani mal, taşınır olmalıdır. Bu taşınır malın ekonomik bir değer taşıyıp taşımadığı da önem arz etmeyecektir. Örneğin bir mektup da manevi değer taşıdığından hırsızlık suçuna konu olabilmektedir. Suçun işlenmesi açısından gerekli olan fiil, zilyedin rızası olmadan o malı almaktır. Hırsızlık cezası TCK 142 ise nitelikli halleri düzenlemiştir. Son olarak hırsızlık suçu manevi unsur bakımından kasten işlenebilen bir suçtur. 

Hırsızlık Suçu Nasıl İspatlanır ?

Hırsızlık suçu nasıl ispatlanır, kim tarafından ispatlanmalıdır? Hırsızlık suçunda ispat yükü suçu iddia edene aittir. Buna göre mağdur dayanmış olduğu delilleri somutlaştırarak ispata elverişli hale getirmelidir. İspat yükü kendisinde bulunmayan taraf da yani fail de diğer tarafın iddiasının doğru olmadığına dair deliller sunabilecektir. Savcılık makamı ya da mahkeme delilleri değerlendirecek, iddia ve savunma araştırılacaktır. Bu anlamda hırsızlık suçu savunma dilekçesi doğru ve titiz bir çalışmayla hazırlanmalıdır. 

Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık ve Uzlaştırma

Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık TCK 168’de düzenlenmiştir. Buna göre suçun tamamlanmasından sonra ve kovuşturmadan önce bu suça azmettiren yahut yardım eden bizzat pişmanlık göstermiş olup mağdurun zararını aynen geri verme yoluyla veya tazmin ederek gidermiş ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanacaktır. Bu anlamda verilecek cezanın üçte ikisine kadarının indirileceği hükme bağlanmıştır. Etkin pişmanlık kovuşturma başladıktan sonra ya da hüküm verilmesinden önce söz konusu olmuş ise ceza yarısına kadar indirilebilecektir. Mağdurun uğradığı zarar kısmen geri verme suretiyle ya da tazmin yoluyla giderilmeye çalışmış ise etkin pişmanlık hükmünün uygulanabilmesi için mağdurun rızası aranmaktadır. 

Hırsızlık suçu basit haliyle yani 141. maddeye göre uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında yer almaktadır. Bu anlamda soruşturma, kovuşturma veya kesin hüküm verilene kadar uzlaşma gerçekleşebilecektir. Ancak uzlaşma bir kez denenmesi ve başarılı olunamaması halinde tekrar denenmeyecektir. 

Hırsızlık Suçuna Teşebbüs

Hırsızlık suçu malın bir yerden alınması ile tamamlanacak bir salt hareket suçudur. Bu anlamda suçun tamamlanması ve sona ermesi arasında fark bulunabilir. Örneğin fail kişinin elindeki telefonu almış ve koşmaya başlamıştır. Burada suç tamamlanmıştır. Fakat mağdur faili takip ederken onu gözden kaybetmiş dolayısıyla fail malı güvence altına almıştır. İşte bu noktada da suç sona ermiş sayılmaktadır. Yargıtay teşebbüs ile ilgili kararlarında failin kesintisiz takip sonucu yakalanması halinde teşebbüs hükümlerine gitmektedir. Ancak kesintisiz takip olmaksızın yakalanma halinde malın güvence altına alınması dahi aranmamakta ve suç tamamlanmış kabul edilmektedir. 

Hırsızlık suçuna teşebbüs hükümleri uygulanırken cezada indirime gidilecektir. Fakat bu indirim yapılırken dikkat edilecek nokta “Failin o ana kadarki hareketleri suçun konusunu oluşturan mal üzerinde ne kadar tehlike meydana getirmiştir?” olacaktır. 

Hırsızlık Suçuna Yardım Etmek Suç Mudur ?

Hırsızlık suçuna yardım etmek gerekli şartların varlığı halinde suç oluşturacaktır. Bunun için yardım edenin suçun işlenmesinde maddi yahut manevi anlamda katkısının bulunması gerekir. Örneğin bir kimse faile “Sen bilgisayarı alıp yangın merdiveninden in, ben arabayla oraya geleceğim.” demiş ve bu suretle faili olay yerinden uzaklaştırmıştır. Bu olayda kişi fiilin işlenmesinden sonra yardım edeceğine dair vaatte bulunmuş ve TCK 39 gereğince yardım eden sıfatıyla sorumlu olmuştur. 

Hırsızlık Suçunun Cezası Para Cezasına Çevrilir Mi ?

Hırsızlık davaları nasıl sonuçlanır, hırsızlık cezası paraya çevrilir mi? Hırsızlık cezası suçun basit şeklini düzenleyen TCK 141 kapsamında paraya çevrilebilecektir. Bunun için aranan şart suçun cezasının 1 yılı aşmamış olmasıdır. Ancak nitelikli hallerine baktığımızda hırsızlık suçu para cezasına çevrilmesi için etkin pişmanlık, teşebbüs vb. gibi sebepler ile indirim yapılması gerekir. Aksi halde suçun nitelikli hallerinde hapis cezasının paraya çevrilmesi mümkün olmayacaktır. 

Hırsızlık Suçu Şikayet Bağlı Mıdır ?

Hırsızlık suçu şikayete bağlı mı, şikayet etmem gerekir mi soruları sıklıkla sorulmaktadır. Hırsızlık suçu re’sen kovuşturulan ve soruşturulan bir suç olmakla birlikte kanun bazı durumlarda şikayete bağlı tutmuştur. Örneğin daha az cezayı gerektiren halleri düzenleyen TCK 144’te öngörülmüş olan durumlar mağdurun şikayeti üzerine kovuşturulacaktır. Bununla birlikte TCK 146’da şikayet aranmıştır. 

Hırsızlık Suçu ve Şikayetten Vazgeçme

Hırsızlık suçu sonucu bir kamu davası açılabildiğinden dolayı şikayetten vazgeçme davanın düşmesi sonucunu doğurmamaktadır. 

Hırsızlık Suçunda Zamanaşımı

Hırsızlık suçu zamanaşımı süresi ne kadardır? Genel anlamda hırsızlık suçu takibi şikayete bağlı bir suç değildir. Re’sen soruşturulmakta ve kovuşturulmaktadır. Bu sebeple mağdur tarafından dava zamanaşımı süresinde yani 8 yıl içerisinde bildirilmesi halinde soruşturma ve kovuşturma başlayacaktır denilebilir.

Hırsızlık suçu ve cezası konusunda uzun yıllardır ceza avukatı olarak destek veren ekibimize aklınıza takılan soruları danışma formunu doldurarak iletebilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

, , , ,

21 Yorum. Yeni Yorum

 • Nişanlım a iftira atıldı bir gece arkadaşı aramis amcamib evinden bizim eve televizyon goturceguz diye bunlar da almaya gitmişler oğlanı alip televizyon u taşımışlar ama oğlan aslında televizyon u amcasinin evinden almamis hırsızlık yapmış ve yakalaninca onlar yardum etti onlar çaldı demis yarın mahkemesi var ceza alur mı ne kadar alir para cezasına cevrilebilir mi

  Cevapla
 • 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası aldım hırsızlık suçundan şu an yargıtayda temize gönderdim hakimin bana nitelikli bu işi tekrar yapabilir diye ceza vermiş bunun akibeti ne olur ben bu sucu işlemedim birde hiç mahkemeye girmedim

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   19 Şubat 2019 21:08

   Merhaba Necip Bey,

   Suç tarihinizi öğrendikten sonra denetimli serbestlik şartları değerlendirilip yorum yapılabilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Pazar Yerinde Gece Vakti Tezgahtan 90 TL’lik Meyve Çaldım Daha Önce Sabıkalı Birisi Değilim Müşteki Taraf Davacı Mahkememiz Var Sizce Dava Ne İle Sonuçlanır Teşekkürler .

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   2 Mart 2019 12:57

   Merhaba Emir Bey,

   Hırsızlık suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Hırsızlık suçunun cezası ile ilgili detaylı bilgiyi ise hukuki danışmanlık alarak edinebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Mrb bir mağzadan ürün aldim parasini vermeden bunu neden yaptim bilmiyorum aynisindan elli tane alicak param vardi kendimi bu durumu hiç yakistiramadim çok pişmanım daha önce 2007 yılında arkadasim bisiklet çalmıştı çocuktum o zmn karakolda cikti ama şikayetçi olmamıştı o zmn şimdi ise adam şikayetçi olucak çok rahatsızım bu konudan özür diledm parasını vermek istedim kabul etmedi sicilim olsun istemiyorum ne yapabilirm

  Cevapla
 • 16.02.2018 tarihinde hesabın boşaltıldı. 19.02 2018 tarihinde paranın havale edildiği hesap sahipleri ile ilgili suç duyurusunda bulundum. Hesabımı boşaltan şahıs yabancı uyruklu ve adresinde bulunamamış. Ama paranın havale edildiği şahıslar bankada hesap açtırdıklarını, birisi kartını işlemin yapıldığı gülden sonraki gün diğeri ise işlemin yapıldığı gülden 3 gün sonra kartlarını kaybettiklerini müşteri hizmetlerine bildirmişler. Savcılık yabancı uyruklu kişi adreste bulunamadığından diğer iki şahıs için ise kartlarıyla birlikte şiftelerinide kaybetmelerinin mümkün olmaması hususunu dikkate alarak şahsıma yönelik bilişim suretiyle hırsızlık eylemini gerçekleştiren iki hesap sahibi ile birlikte onların kartlarını kullanan meçhul şüpheliler olduğu, yabancı uyruklu kişinin üzerine asılı suçtan hakkında kamu davası açılmasına yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmakla “şüpheli adına kovuşturmaya yer olmadığına” kararın 15 günlük yasal süre içerisinde sulh ceza hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. Bu durumda benim şikayetim kapatılmış mı oldu yoksa hesap sahipleri ile ilgili davam devam ediyormu. Şimdiden ilginize teşekkür ederim. Soruşturma no : 2018/7849

  Cevapla
 • Merhaba arkAdaşım eski çalıştığı dükkanın kamyonetini ikinci kez çaldı ilkinde yakalandı ama sahibi şikayetçi olmadığı için kamu davası açıldı ikincisinde çaldığında ise bana denk geldi ve durduk muhabbet ettik sonrasında aniden bekçiler üstümüze çullandı ve arkadaşım kaçtı bekçiler tutanakta suçu üstüme yıkmaya çalıştılar sonrasında savcılıkta olayı anlattıktan sonra ek gözaltı aldım arkadaşım suçu işlediği kişiyle birlikte gelip teslim oldular ve ifadelerimizde birebir aynıydı mahkemede suçu işleyen arkadaşım tutuklandı bende diğer çocuk adli kontrol aldım daha önce hiç bir sabıka. Dosyam sicilim yok üniversite öğrencisiyim ve sigortalı bi işte çalışıyorum mahkemede karar ne yönde olur kamera kayıtlarında yokum sma arçta prmak izim çıkabilir ceza almam sicilim bozulması geleceğimi karartıcak bu konu hakkında bilgi verseniz çok sevinirim kolay gelsin

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   24 Temmuz 2019 13:49

   Merhaba Yavuz Bey,

   Olayı dürüstlükle anlatıp delillerinizi sunduğunuzda hırsızlık suçundan herhangi bir ceza almayacağınızı düşünüyoruz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Ben askeri personelim askerinden 2.el bir telefon satın aldım. Ancak telefon ablasına aitmiş ve kardeşi telefonu caldırdıgını söylemiş. Ablası sikayette bulunmuş. Askerim terhis oldu gitti telefonda ulasamadın ancak ablasıyla iletişime gectim durumu anlattım ama ancak 1500tl verdım öyle vazgectım diye dilekce verdı. Dava devam ediyor ne yapabilirim.

  Cevapla
 • 2013 te esim tesebbusten 48 ay aldı synı mahkemeden nitelikli hırsızlıktanda 9sene2 ay aldı toplam 13 10 ay fakat tesebbuste ewe girilmiyor kacılıyor uzlasmaya neden girmedi ceza onandı yeni ayrı bi sorum 2016 da cıkan 12 den yararlaniyo yeni cıkacsk yasadada cezalar yarı yarıya dusecekmiş ondanda yararlanırmı tesekkur ederim

  Cevapla
 • Ben işyerinin kasasından para çalarken kamera ile görüntülendim ilk defa bir şuç işliyorum işveren zararım 30 bin lira diyor ve benden 10 bin tl istiyor ve hemen verirsen olay kapanır diyor eğer vermezsem savcılığa veririm diyerek beni tehdit ediyor ve ondan sonraki olacaklardan sorumlu değilim diyor fakat ben o miktardaki parayı tamamlıyamıyorum zaman istiyorum kabul etmiyor 10 bin tl yi hemen veremiyorum ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Merhaba
  Isverenden 50 günlük maaşımı alamadım maaş gününden önce ve sonra defalarca aradım ve bazen açtı bazen açmadı hep yarın maaş yatacak dedi yatmadı kredi borcum vardı 3 bankaya ticari gemide bekçi olarak duruyordum 7/24 bende kredi ilk taksitleri kapatmak için 346 lt mazot sattım parayı peşin almadı veresiye gibi yaptim 3 tl den 900tl para alacaktım arabaya koyduktan sonrada 1 saat muhabbet ettik alıcı ile sonra yakalandım polise de yardim ettim yerlerini gösterdim herşeyi anlardım hiç sabika kaydım yok karakol mahkeme yüzü görmedim açıktan hırsızlık ve güveni kötüye kullanmadan yargılanıyor durum ne olur acaba lütfen yardım edin çok pişmanım zorda kaldım ondan kalkıştım zaten istende ayrılmak istedim patron bırakmadı gidemezsin filan dedi

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   30 Haziran 2019 18:30

   Merhaba Kaan Bey,

   Hırsızlık suçunun şartları açısından durumunuzu değerlendirmek gereklidir. >Güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğu ile ilgili şüphelerinizi ise ceza avukatı ile giderebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Arkadaşım lcw mağazasından 4 adet pantolonu alarmini sökmüş mağaza içinde yakalanmış müdür şikayetçi olmuş polis çağırmış karakolda ifade vermiş. 2 hafta sonra arkadaşıma ağır cezadan mahkeme kağıdı geliyor ARKADAŞIM 42 YAŞINDA 3 ÇOCUK BABASI ASGARI UCRETLI 5 BANKAYLA SORUNLU BIR KIŞI SICİLİ TEMIS BIR KİŞİ PİŞMAN OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİR.

  Cevapla
 • 2015 yilinda bir suclamaya magruz kaldim hirsizlik yasli bir bayanin yaninda 2014 yilinda calismaya basladim ve 2015 yilinda ciktim tekrar ise almak istedi beni yaninda calismaya basladim ama 03.03.2015 yilinda zinet esyalarinin yerinde olmadigini ve beni cagirip suclama da bulundu bende benim almadigimi soyledim kedisoine ama beni mechul tutu ve sikayetti oldu 5 yil ceza verdi hakim ama temyiz yasasina basvurmami soyledi temyiz e dilekce gonderdim ama dava dosyam hala arsivde gorunuyo uzerinden yaklasik 3 sene gecti yargitayda suan dosyam nasil sonuclanir bilmiyorum bana yardimci olun lutfen 1 evladim var 2 yasina yeni giricek tek korkum onunsuz kalmak yapmadigim bisey icin ceza alip herseyimi kalbetmek istemiyorum dusunmedigim tek bir gun yok evledimdan ailemden kopmak istemiyorum

  Cevapla
 • Ben bir magazadan zorda kaldıgım için bedelsiz ayakkabı aldım ve yakalandım işveren 30 bin tl lik dava acacak ve hapis cezası var dedi ve gercekten pişmanım o an zorda kalmasaydım yapmazdım ve benim ilk sucum bu nasıl bir yol izlenmesi gerekir ve yaptıgım seyden gercekten pişmanım iş veren zararını karşılasam hapis cezası yinede olur mu

  Cevapla
 • Çalıştığım iş yerinde yani inşaat şantiyesinde depocuyum çöpleri ben yakıyorum hurda olarak gelen kabloları yaktım ve 1 ay kadar biriktirdim sonra onları bir kovaya koyarak ki 15 kg kadar vardı ve çuvala koyarak servise bindim ama bunun suç olduğunu kesinlikle bilmiyordum güvenlik kovada ne var dedi bende alakasız şeyler var diyip açmadim ordan elime alarak 200 metre getirerek yolun kenarına attim daha sonra ben uzaklaşirken muhasebeci ve 2 calişan daha kovayı buldu ve beni yakalandı ve iş yerinden hemen çıkışım verildi ve polise yani amir sözlü olarak ifade verdim oda bana iyi bir kaydı sağolsun ve bana birdaha yapmayacağıma söz verdirerek saldı. Bu hırsizlıkmıdır yani çöpe atılan kabloları toplamak bundan bana bir ceza gelirmi

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   9 Ağustos 2019 16:06

   Sayın Gvn,

   Olayınızda aldığınız kabloları nereden aldığınız önemli. Eğer dışarıdaki çöp kutusundan aldıysanız farklı şirket içinden aldıysanız farklı yorumlanabilir. Hırsızlık suçunun şartları anlamında yorum yapmak gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • slm öncelikle insanları bu konularda aydınlattığınız için tşk ler ben İREM benim babam araba çıkmaçı parcacısı yaklaşık 1.5 yıl önce ismi ve yeri belli olan birinden araç parcaları almış fakat bu parçalar çalıntıymış babamda üç adet araç motoru bulunuyo ve bu malları kendi krededi kartından ve elden nakit ödeme yaptığını söylemesine rağmen üç ayrı dosya açılmış bu dosyanın birinden hiç tutuklamadan yargılanıyo. birinden 15 gün tutuklu kalıyo adli kontrol şartı ile serbest kalıyo dışarıdan yargılamada yaklaşık 45 gün sonra ifade bile vermeden 12 yıl 8 ay ceza veriyo
  mahkeme. ve diğer dosyadan 7 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra masak raporları ve E.T.S kayıtlarına göre mahkememin kararı suç malı almaktan babama 2 yıl 8 ceza verdi . birde üstüne 12 yıl 8 ay cezayı yargıtay 20 gün 1 ay gibi kısa bi sürede onaylamış ve şu an babamın avukatı anayasa mahkemesine baş vurdu bu olayın akıbeti ne gibi sonuçlanır ben 15 yaşında bir genç kızım yaklaşık 25 gündür babamı görmüyorum ve bu süreç ne kadar devamda eder bilmiyorum babama ev hırsızlıgından 12 yıl 8 ay ceza veriliyo babam ın ev hırsızlığıyla alakası yok 12 yıl 8 ayın sadece 10 yılını ev hırsızlığından almış bu yanlış karar için ne yapabiliriz siz büyüklerimden bu konuda bana yardımcı olmanız bu olay yüzüne okulumdan olucam başımızda babam yok annem ne yapacagını bilmiyo iki küçük kardeşim biri 1.5 yaşında biri 6 yaşında her gün babamı soruyo HANİ ADALET MÜLKÜN TEMELİYDİ hani çocuklar yarınlarımızdı abim kardeşlerim ve ben yarınlarımızın ne olacagını bilmiyoruz bu konuda bana ve aileme nasıl bi öneride bulunursunuz şimdiden ilgilerinizden dolayı teşekkür ederim SAYGILARIMLA

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   2 Eylül 2019 07:06

   Merhaba İrem Hanım,

   Mahkeme kararına itiraz yapıldıktan sonra mı yoksa yapılmadan mı kesinleşti ? Aym başvurusunun neticesi sorgulanabilir. Ayrıca AİHM’e de gidilebilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü