İş Hukuku Avukatı

İş hukuku avukatı demişken şunu söylemeden geçemeyiz;  Türkiye’de yapılan araştırma göre 2016 yılında toplam 26 milyon 621 bin çalışan bulunmaktadır ki bu durum da ülkemizde iş hukukunun ve iş hukuku avukatı ile birlikte çalışmanın öneminin artmasını sağlamıştır. İş hukuku, işçi ile işveren arasında bulunan iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıkları inceleyen hukuk dalıdır. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden kaynaklanmış olan hak ve alacaklar hususundaki uyuşmazlıkların çözümünde iş hukuku avukatı tarafına başvurulması faydalı olacaktır. Söz konusu uyuşmazlıkların çıktığı durumlarda işçi tarafında olan avukatlara ise işçi avukatı denmektedir.

Günümüzde ekonomik yapının altyapısının rekabete dayanmasının sonucu olarak işverenlerin işçileri çalıştırdığı ortamlar çoğu zaman kötü şartlara sahip olabilmektedir. Bazen yapılan iş sözleşmelerine aykırı davranılması bazense iş sözleşmelerinin maddelerinin hukuka aykırı olması sonucunda işçiler ve işverenler arasında pek çok uyuşmazlık çıkmaktadır. Türk hukukunda iş sözleşmesi, iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. İşçinin borcu iş görme borcuyken işverenin borcu ise ücret ödemesidir.İşçilerin hakları ve alacakları da çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Bu durumları engellemenin tek yolu ise hukuk kurallarının işçilerin haklarının ve çalışma koşullarının korunmasına yönelik düzenlenmesidir.

Tabi böyle bir durum karşısında işverenleri çıkarları da göz ardı edilmemeli; işçi ve işveren arasında bir denge oluşturulmalıdır. Hukuk kurallarının yaptırımlarının bilincinde olan işverenler işçilerin haklarını gözetmeye çalışmaktadırlar. Fakat her işveren aynı bilince sahip olmadığından dolayı kanundan bihaber hareket eden işverenlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. İşte bu durum karşısında iş hukuku alanında uyuşmazlıkların oluşması söz konusu olacaktır. İş hukuku alanında meydana gelen ihtilafların çözümünde alanında uzman bir iş hukuku avukatı her zaman müvekkil açısından yararlı olacaktır.

İş Hukuku Avukatının İş Davalarındaki Rolü Nedir?

İş Hukuku Avukatının İş Davalarındaki Rolü Nedir?

İşçi ile işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinin hazırlanması, bu sözleşmenin uygulanması ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak olan hak ve alacaklarla bu konulardaki uyuşmazlıkların çözümü iş hukuku avukatı faaliyet alanını oluşturmaktadır. Görev aldığı davaları şu şekilde sıralamamız mümkündür: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, izin alacağı, maaş alacağı gibi iş davalarına iş hukuku avukatı bakmaktadır. Belirtilen davalar İş Mahkemesinde görülmektedir. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine dayalı olan hak ve yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde taraflardan herbiri kendisi ya da vekalet verebileceği bir iş hukuku avukatı ile İş Mahkemesinde dava açmak suretiyle haklarını arayabilmektedirler.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz dava türleri hem teknik hem de bilgi birikimini gerektiren davalar olması sebebiyle tarafların davaları kendileri takip etmesi halinde pek çok haksızlıklar yaşanabilmekte ve hatta bazı durumlarda uyuşmazlığın tespitinin yapılması noktasında bile hataya düşülmektedir. İşçi, işveren karşısında zayıf taraf olarak kaldığından dolayı haklarını bilmemesi halinde kazanmış olduğu bu haklardan mahrum kalacaktır. İşçinin haklarını korumak ve işçiyi bu konuda bilgilendirmek İş hukuku avukatının görevlerinden birisidir.

İş Hukuku Avukatı Arıyorum

Alanında uzman bir iş hukuku avukatı ile bir iş davasının yürütülmesi olası hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacak ve aynı zamanda davalarda usuli sürelerin kaçırılması, taleplerin uygun bir şekilde belirtilmemesi gibi hatalara düşülmesi de engellenmiş olacaktır. Özellikle ihtar ve fesih süreleri iş hukuku açısından büyük öneme sahiptir. Genellikle hak düşürücü süreler söz konusu olduğundan dolayı süresinde yapılmayan işlemlerden dolayı hak kayıplarının yaşanması mümkündür. Yalnızca işçi bakımından değil aynı durum işveren açısından da geçerlidir. Her zaman işçi mağdur olacak diye bir durum söz konusu değildir; işverenin de mağdur olma ihtimali vardır. İster işveren olsun isterse işçi her halde ilgili mevzuata hakim uzman bir avukattan danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

İş Hukukunda İşten Çıkarılma Nedenleri ve Bildirimi

4857 sayılı Kanun’a göre işçinin işten çıkarılması için belli bir nedene dayanılması gerekmektedir. İlgili mevzuatın 25. maddesinde süresi belirli olsun ya da olmasın işçinin hangi hallerde işten çıkarılabileceğin yani sözleşmenin feshedilebileceği belirtilmiştir. Bu maddede fesih nedenleri üç başlık altında toplanmıştır: Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerle bu durumun benzerleri, zorlayıcı sebepler.

4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı belirtilmiştir. Söz konusu durumlardan biriyle karşılaşan işveren, iş akdinin süresinin bitiminden önce veyahut bildirim süresini beklemeye gerek duymaksızın feshetme hakkına sahip olacaktır. Sağlık sebeplerini şu şekilde sıralamamız mümkündür: İşçinin içkiye düşkünlüğünden dolayı hastalığa yakalanması ya da engelli hale gelmesi, işçinin tutulduğu hastalığın çalışmasına engel oluşturmasıdır. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ise şu şekildedir: İşçinin işverene ya da başka işçiye cinsel tacizde bulunması, işçinin cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi, işçinin sözleşmenin yapılması esnasında kendisi hakkında işvereni yanıltıcı bilgi vermesi, işçinin işverene ya da aile üyelerine karşı şeref ve haysiyetine dokunacak sözler sarfetmesi, işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, işçinin yapmakla yükümlü olduğu görevler işçiye hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi vs.

İşçi Avukatı

Zorlayıcı sebepler ise; işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile  çalışma eyleminin gerçekleşmesinden alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması veya işçinin gözaltına alınması veya tutuklanmasıdır. ( m.17’deki bildirim süresinin aşılması halinde) Derhal fesih hakkının kullanma süresi İş K. m.26’da belirtilmiştir. Bu maddeye göre .25’te gösterilmiş olan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanılarak işveren için tanınmış olan sözleşmeyi feshetme yetkisi, işçinin bu şekilde davrandığını işverenin öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten ve her şekilde bu fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıldır. 1 yıllık sürenin dolması söz konusu ise işveren artık bu hakkını kullanamayacaktır.

İş Davalarında İstinaf ve Temyiz Yolu

İş davalarında istinaf ve temyiz yolu açıktır. Fakat ilgili düzenlemeye göre direkt olarak temyiz başvurusu yapılamayacak, taraflar ilk olarak istinaf kanun yoluna başvuracaktır.

İş davalarında istinaf mahkemelerine başvuru süresi ilk derece mahkemesi kararının taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta olarak belirlenmiştir. Ancak bu kanun yolu her karar için geçerli değildir. HMK m.341 uyarınca miktar veya değeri her yıl belirlenen parasal istinaf sınırını aşmayan davalarda istinaf kanun yoluna başvuru yapılamayacaktır. Bu durumda temyize de gidilemeyeceği açıktır. Fakat bu sınırı aşan diğer davalarda İş Mahkemeleri Kanunu m.8 haricinde her karar için istinaftan sonra temyiz yoluna başvurulabilir. Bunun için de yine HMK m.362’de belirlenen parasal temyiz sınırının aşılmış olması gerekmektedir.

İş davalarında temyize başvuru yolları anılan Kanun ve ilgili maddede bazı istisnalar sayılarak kapanmıştır. Buna göre temyiz edilemeyen kararları şu şekilde saymak mümkündür:

1) İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi ya da işyeri düzenlemeleri uyarınca disiplin cezalarının iptali istemiyle işçinin açtığı davalarda verilen kararlar

2) Bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan davalarda verilen kararlar

3) İş sözleşmelerinin feshedilmesinin geçerli olup olmadığınının tespitine ilişkin, işe iade davalarında verilen kararlar

4) İşyeri sendika temsilcisinin sözleşmesinin feshedilmesi neticesinde açılan feshin geçersizliğine ilişkin davalarda verilen kararlar

5) Yasadışı grev veya lokavtın tespiti için açılan davalarda verilen kararlar

6) Toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin işletme niteliğini haiz olup olmadığının tespiti için açılan davalarda verilen kararlar.

İş Davalarında Vekaletname

İş davalarında vekaletname diğer davalarda olduğu gibi yalnızca bir Baroya kayıtlı avukata verilebilecektir. Bu vekaletname kişinin kendisini mahkemede temsil etmesi, dava sürcenin takip edilmesi ile gerekli iş ve işlemlerin yapılması için verilmektedir. İş davalarında vekaletname yalnız bir avukata verilebileceği gibi birden fazla avukat ile temsil de mümkündür.

İş davalarında vekaletname her ne kadar zorunlu olmasa da dava açılmadan önce yapılan hazırlık, dilekçeler aşaması, davanın takip edilmesi ve hukuka aykırı delillere itiraz edilmesi, tanıkların ve delillerin tespiti ile mahkemeye sunulması, bu delillerin değerlendirilmesi vb. işlemlerin hukuki mevzuata hakim bir iş hukuku avukatı tarafından takip edilmesi süreci hızlandırmaktadır. Sürecin hızlı ilerlemesinin yanında doğru ilerlemesi ve mahkemeden beklenilen sonucun alınması anlamında da iş davalarında avukata vekaletname verilmesi faydalı olmaktadır.

İş davalarında vekaletname ücreti temel olarak Avukatlık Ücret Tarifesi’ne göre belirlenmekle beraber temsil eden avukatın bilgi birikimine, tecrübesine, bulunduğu şehir veya yaptığı iş ve işlemlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu anlamda kesin bir ücret belirtmek mümkün değildir. Ancak örnek olması bağlamında İstanbul Barosunun her yıl belirlediği Vekil En Az Ücret Tarifesinde 2019 yılı için İş Mahkemelerinde görülen:

-Değeri parayla ölçülebilen davalarda 4900 TL’den az olmamak şartıyla dava değerinin %15’i

-Değeri parayla ölçülemeyen davalarda ise 4900 TL vekalet ücreti olarak belirtilmiştir.

İş Hukuku Avukatı Bakırköy

İş K. m.17’de ise süreli fesih düzenlenmiştir. Buna göre belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, sözleşmenin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekecektir. Madde hükmünün göre, işi 6 aydan az sürmüş olan bir işçi için fesih bildiriminin yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra; işi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan bir işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra sonra; işi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için ise  fesih bildiriminin yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra; işi 3 yıldan fazla sürmüş olan bir işçi içinse bildirimin yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra sözleşme feshedilmiş olacaktır. Belirtilen süreler asgari olup bunların sözleşme ile arttırılması da mümkündür. Bu konularda detaylı ve doğru bilgi alabilmek ve hak kayıplarının önüne geçebilmek adına bir iş avukatlarına danışılması işçi açısından yararlı olacaktır.

İş Hukuku Avukatı ile İşçi Alacaklarının Tahsili Ne Kadar Sürer ?

İşçinin işverene olduğu gibi işverenin de işçiye karşı belli borçları vardır. Ücret ödeme kıdem tazminatı ödeme uygulamada sıklıkla karşılaşılan problemler arasındadır. Uygulamada bazen daha az vergi vermek adına gerçek ücret bordroya yansıtılmamakta, bu durum da işçinin kıdem tazminatını alma sürecinde hak kayıplarına neden olmaktadır. Böyle hallerde işçinin deliller ve tanıklarla aldığı gerçek ücretin ne olduğunu ispat etmesi gerekir. İşte bu tip sorunlarla karşılaşılması halinde bir İş hukuku avukatı aracılığıyla hareket edilmesi menfaat kayıplarının önlenmesine yardımcı olacaktır, ilgili mevzuatlara hakim olması sebebiyle işçinin hak kaybına uğramasını engellemek adına aktif bir şekilde çalışacaktır.

Yalnızca maaş ya da kıdem tazminatı değil, mesai ücretleri gibi alınması gereken ekstra ücretlerin ödenmesinde de bazen sıkıntılarla karşılaşmak mümkündür. İş hukuku konusunda uzman avukat  ile işçi alacaklarının tahsili için hukuki işlem başlatılması halinde yerel mahkemenin davayı sonuçlandırması ortalama 6-12 ay arasında olacaktır. Elbette ki bu sürenin kısalması da mümkündür. Davanın bir üst mahkemeye gitmesi halindeyse bu süre uzayacak; yaklaşık olarak 18 ay sürecektir.

İş Hukuku Avukatlarının Yargıtay Kararları Işığındaki Uygulamaları

İş ilişkisinin sona ermesi halinde işçiye, yalnızca ücret alacaklarını değil aynı zamanda işverene karşı  başka bir alacağının kalmadığına dair bir sözleşme imzalatılabilmektedir. Bu yazıya ibraname denilmektedir. İbraname, ahlaka ya da sosyal gereksinimlere karşı bir yazı değildir. İş hukukunda iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından ibranamenin imzalatıldığına sıklıkla rastlamak mümkündür. Bu belgeyi almaktaki amaç, işçinin ileride alacaklarını dava etmesi halinde hiçbir alacağının olmadığına dair belgenin ibraz edilebilmesidir. Yargıtay genel olarak sınırlı hallerde ibra sözleşmelerine değer vermektedir. Dolayısıyla Yargıtay tarafından bu belge dar bir şekilde yorumlanmaktadır.

Zira Yargıtaya göre işçinin emeğinin karşılığı olan ücret ve diğer hakları konusunda bir neden olmaksızın işvereni ibra etmesi hayatın olağan akışına karşıdır. Bu sebeple ibra sözleşmeleri dar yorumlanmakta ve borcun esas sona erme sebebinin ifa olduğu göz önünde bulundurulmaktadır. Yargıtay pek çok kararında da bu durumu belirtmiştir ve borcun sona erme biçimlerinden olan ibranın iş hukuku açısından sınır bir şekilde değer verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. İbra sözleşmelerinin Yargıtay tarafından bu şekilde yorumlanıyor olması elbette ki bir İş hukuku avukatı tarafından bilinmelidir. Söz konusu sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen hala alacağı olan bir işçi iş avukatına geldiği zaman iş hukuku avukatı artık yapacak birşey olmadığını söyleyerek onu geri göndermeyecektir; ibra sözleşmelerinin dar bir şekilde yorumlandığını bildiği için işçinin haklarını korumak ve alacaklarını tahsil etmek için çalışacaktır.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

, ,

59 Yorum. Yeni Yorum

 • geçen ay işten kovuldum ve işyerimi dava etmek istiyorum çünkü haksız yere kovuldum tazminatımıda vermediler ulaşırmısınız bana.

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   25 Ocak 2017 23:14

   Merhabalar, haksız yere işten çıkarıldıysanız ve gerekli şartlar da sağlanmışsa kıdem ve ihbar tazminatınızı alabilirsiniz. Yine gerekli şartlar sağlandığında işe iade davası da açılabilir. Saygılarımla

   Cevapla
   • Abi kolay gelsin Ben 2015 de isten cikarildim bana hic birsey jakkin yok dediler bir yili doldurmsdigim icin taxminatta alamazzsin dediler iznimde vardi o da yalan oldu Benin bi hakkim varmidit dava acabilurmiyim

    Cevapla
 • fazla mesai ile ilgili avukat arkadaşımla konuştum ama yardımcı olamadı, iş hukuku avukatıyla görüşmen lazım dedi siz yardımcı olabilirmisiniz? fazla mesai yaptırıyorlar ve bedelini ödemiyorlar.

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 14:31

   Merhabalar,

   Fazla çalışma ücreti çalışma hayatında işçilerin en çok mağdur olduğu konulardan birisidir. Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi halinde işçi, iş sözleşmesini haklı nedene dayalı olarak feshedebilecektir. Dilerseniz bu konuda iş hukuku avukatlarımıza danışabilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • iş yerinde sevkiyat elemanı olarak çalışıyorum fakat sigortamı depocu olarak gösteriyorlar, yarın öbür gün trafikte kaza yapsam sıkıntı olurmu benim açımdan? sonuçta depoda gözüküyorum.

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 10:53

   Merhabalar, işvereninize bunu değiştirmesini söyleyin. Eğer değiştirmezse ALO Maliye 170 i arayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • bir cam fabrikasında çalışıyorum, paleti hızlandırdı şef bende elimi kestim. o sıra yanımdaki arkadaşa söyleyip wc gittim geldim elimi yıkamak için. amirim kendisine söylemediğim için tutanak tuttu ve işten atacaklar sanırım böyle bir şeye hakları varmı?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   30 Ocak 2017 17:10

   Merhabalar, böyle bir hakları yok. Eğer işten çıkarılırsanız uzman bir avukattan hukuki destek alarak gerekli davaları açabilirsiniz. Saygılarımla

   Cevapla
 • kurumsal bir firmamızda işçi ile işveren arasında bulunan iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıkları incelemek üzere hukuki bir kaç sorumuz olacaktı, sizin alanınıza giriyorsa yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   9 Şubat 2017 12:11

   Merhabalar, sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • iş yerinde psikolojik olarak baskı gördüm ve çıktım ama pişman oldum çıktığıma daha sonradan dava edilebiliyormu işyeri?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   9 Şubat 2017 12:09

   Merhabalar, mobbing den dolayı işyerinden çıkış yapmışsınız. Gerekli şartlar varsa işyeri dava edilebilir. Ama mobbing kanıtlanması zor bir durumdur. Bundan dolayı uzman bir avukattan hukuki destek almanız size fayda sağlayacaktır.

   Cevapla
 • işçilerin haklarının ve çalışma koşullarının korunmasına yönelik düzenlemeleri kim tarafından kontrol ediliyor? bir kaç şikayetim var iş yeri ile ilgili kime şikayet etmem gerek?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 15:06

   Merhabalar, istek-öneri ve şikayetlerinizi ALO 170 i arayarak bildirebilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • ufak bir kaza geçirdim ama hastane bana uzun bir süre rapor verdi bende doğal olarak işe gitmedim. patron işe gelmediğim için maaşımı vermeyeceğini söyledi böyle bir şeye hakkı varmı? sgkmı verecek benim maaşımı?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   23 Şubat 2017 10:52

   Merhabalar, evet geçici iş göremezlik rapor parasını SGK ödemektedir. Rapor sürenizin bitiminden itibaren 10-15 gün içinde paranız ödenir. Saygılarımızla

   Cevapla
 • büyük bir kargo firmasında kuryelik yapıyorum. ağır malzemeler oluyor bazen. tek başıma çıkartamadığım için aşağıda teslimatı yapıyorum. patron böyle devam edersem kovacağını söylüyor. çalışma kurallarımı bilmiyorum sizin genel olarak bu konuda bilginiz varmı?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 10:06

   Merhabalar, ağırlığı, sağlık ve güvenliği tehlikeye sokabilecek yüklerin işçi tarafından bedenen taşınması talep veya kabul edilemez. İşten çıkartıldığınız takdirde hakkınızı arayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar . 18.11.2008 yılından beri bir hipermarkette kasiyerim. Şirket devrolduğundan beni 4 günlüğüne aynı ilin farklı mahallesinde devralan hipermarketlerden birine eğitime göndermek istiyorlar. Kasiyerlik adı altında iş bölümü aynı ama sistemler çok farklı olduğundan (ki benim için önemli olan bu) ve şu an ki işyerimden farklı bir mahalledeki markete gitmekte zorlanacağımdan iş akdimi çalışma koşullarında esaslı değişiklik maddesiyle haklı fesih edebilir miyim? O işyerinde çalışmak istemiyorum buna rağmen eğitim veriyorlar ve bana saçma geliyor. Kıdem tazminatına hak kazanmam için izlemem gereken yol nedir?

  Cevapla
 • merhaba.ataturk havalimani havas yer hizmetlerinde calismaktayim.bazi sorunlardan dolayi istifa etmek istiyorum tazminatimi talep etmekle birlikte.size sormak istedigim sebeplerim fesih icin kabul gorur mu.nedenlerim soyle:yasanan bombali saldirida mesaideydim pskolojik tramva yasadim terapilere gittim ilaclar kullandim buyuzden sirketime departman degisikligi talebinde bulundum fakat 1 yildir olumlu cvp vermediler.ayni departmanda zorla calistiriyorlar.ikinci bir sebebim vardiya duzenlemelerinde yapilan adaletsizlik.kimi personoe surekli ayni vardiya gelirken08:00 17:00vardiyasi ve haftada 2 gun izinle calisirken bazi personel 3 vardiya dolastirilarak haftada 1.5 gun izinle calistirilmaktadir.sizce bunlar isci icin hakli fesih nedenimidir

  Cevapla
 • Merhaba bn haklı nedenden dolayı calısma ahtımı tek taraflı fesıh ettim muasebe tazmınatım ıcın cagırıyor bnı ne kadar tazminat alacagımı nasıl hesaplayabılırım eksık verebılırler

  Cevapla
 • merhaba 06.02.2017 tarihinde ozel bi kuruma (hastahane)baslama yaptim fakat dizlerimdeki rahatsizligimdan dolayi ,surekli gece calistirilmam dan ve nobet saatlerinin duzensizliginden dolayi aile icinde sikintilar meydana geldi istifa etmek istiyorum 4 hafta daha calismaniz gereklo diyor aksi durumda icerideki maasinizi alamassiniz diyorlar nasil bir yol izlemeliyim tesekur ederim .

  Cevapla
 • Cam fab. Çalışıyorum sendikaya üye oldugum için piskolojik baskı yapılıyor ve en ufak şeyde ihtar tutanak yazıyorlar yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   24 Aralık 2017 22:25

   Merhaba Yasin Bey,

   Sendikaya üye olduğunuz sebebiyle psikolojik baskı yapılması mobbing anlamına gelir. Gerekli suç duyurusu ve yasal işlemleri en hızlı şekilde başlatmalısınız.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,Doğum iznim sonrası işyerinemi imzalı olarak 6 aylk ücretsiz izin talebimi iletmeme ve şirketin muhasebe departman maili ile yazımın kendilerine ulaştığının onay maili olmasına rağmen iş akdim fesedildi ve tazminatımı alamadım.SGK tarafından kontrol ettiğimde 04 kodu ile işten çıkarma gözükmektedir ve işkura issizlik maaı talebinde bulundum.Yasal haklarım nelerdir?Saygılar

  Cevapla
 • Merhaba işe iade davasını kazandım ama 2 yıl sürdü 5-6 aydır da yeni iş buldum ve çalışyorum ne yapmam lazım

  Cevapla
 • 5 yıldır özel bir tasarım ajansında çalışıyorum. 1 seneden fazladır maaşlarımız çok düzensiz ödeniyor. 4-5 aylık maaş hep içeride.İşten bütün haklarımı alarak çıkmak istiyorum. Bunun için öncelikle hangi yolu izlemem gerekiyor? Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • 10 aydır çalıştığım yerde sabah 10 aksam 20.30 oglen gidince saat 12 aksam 22.30 olarak calistim mesai ucretlerimi almadım resmi tatil ve dini bayramlardada mesai ucretlerimizi almadik is yeri muduru bana piskolojik baskı uyguladigi icin isten istifami vermeden ciktim maaşımı da yatirmadilar ne yapabilriim

  Cevapla
 • Iyi günler beb 2012 yılından bu yana özel bir firmada çalışıyorum işveren 3 yıldır zam yapmıyor iş olmadığı için boş oturduğumuz zamanlar oldu 3 ay çalışıp 3 ay boş geciriyoduk sonra bize müdürler vasıtasıyla sürekli şirket kapanacak deniliyordu kendimize iş bulmamız gerektiği şeklinde derken artık bi iş buldum şartları ıyi olan patronumdan musade istedim daha iyi şartlarda iş bulduğum için sevindiğini söyledi emeğim olduğunu hakkımı vereceğini ve mağdur etmeyeceğini söyledi çıkarsam eğer bende yeni bulduğum iş için evrak işlemlerini hallederken sgk çıkışımı yaptılar 15 ocak 2018 de bende çıkışımı yaktıklarını öğrendim ve istifa dilekçesi ile ibrarname imzalatilmadigini soyledim sonra hallederiz dediler patronuma tazminatımı verecekmişim diye sorduğumda hayır yanıtı aldim ve bende yeni işime başladım kıdem tazminatımı alabilirmiyim

  Cevapla
 • Ev hanımlarına yonelik bir iş kurulmuştu. 150 tl ile uye oluyorsunuz onlarda size motif yaptırıp satıyorlar ve %80 kar işi yapan kişiye ait oluyor. Bu şekilde bir şirket kurmak ve yürütmek yasal mıdır?

  Cevapla
 • merhalar benim abim işyerinde müdürün biri tarafından mobbinge uğruyor uzun zamandır. Ancak bunu bildirdiği işverenlerine gösterdiği şahitler tehditle susturuldu. Yani işyerinde herkes farkında ama kimse sesini çıkaramıyor. 10 yıldır çalışıyor aynı işyerinde ve bu müdür geldikten sonra bu durumla karşılaştı. Mobbing sebebiyle dava açsak ispatta yükümlülük işverene ait ama yinede bir katakulleyle haklı çıkarlar diye korkuyoruz. Sizden böyle bir dava durumunda elimizde ne tür kaynak olmalı, bu durum ne kadar sürer ve eğer mümkünse bunun maliyeti bize ne olur diye bir bilgilendirme maili almam acaba mümkün müdür?

  Cevapla
 • Merhabalar. Birşeyler sormak istiyorum iş kanunuyla ilgili olarak. Çalıştığım işyerinin üç(3) tane patronu bulunmaktadır. Patronlardan bir(1) tanesinin yine aynı binanın içinde vergi levhası ayrı farklı bir iş yeri daha var. Benim çalıştığım iş yerinin vergi levhası da farklı. Yani kağıt üzerinde bir birinden farklı iki firma. Yani demek istediğim patronlarımdan bir(1) tanesininin aynı binada ama farklı katlarda bulunan bu iki iş yerininde ortağı. Şuan çalıştığım işyerinin durumu kötü ve hiç iyi gitmiyor. Ve bu patronum çalıştığım işyerini yine kendisininde ortağı olduğu diğer firmaya devretmek istiyor. Maaşlarımız gününde yatıyor onda sıkıntı yok.Ve biz işçiler bu diğer firmada çalışmak istemiyoruz. Ama patronumuz sürekli bizi kendisinin de ortağı olduğu bu farklı firmaya gönderip çalışmamızı istiyor. Bizde işyerinde üç(3) kişi çalışmaktayız. Ve patronumuz  sürekli mobing yapıp işçileri yıldırıp, işçilerin tazminatını vermeden kendi isteğiyle çıkmasını istiyor. Böyle bir hakkı var mıdır? İş kanunda. Vergi levhaları ayrı iki firma. Patron istediği gibi her iki işyerinde çalıştırabilir mi işçileri? İşçilerin hiç hakkı yok mu? İş sözleşmemiz 2012 yılında yapıldı şu an çalıştığım A şirketi üzerinde. B şirketine gidip çalışmamla ilgili bir iş sözleşmesi yok.. Haklarım nelerdir acaba. Yardımcı olursanız sevinirim.bizde işçiler olarak buna göre hareket edeceğiz.. iyi günler.

  Cevapla
 • Merhabalar,
  2014 den beri kurumumda hizmet alımı büro elemanı olarak çalışıyorum. fakat sgk girişlerinde temizlik olarak gözüküyorum. 2 nisan kadroya gectıkten sonrada meslek kodumu değiştirmediler. kadroya geçtikten sonra meslek kodu değiştirilebilir mi?

  Cevapla
 • Merhaba ben aynı şirkette 7senelik elemanim ve hala yıllık iznim 5 iş günü hakkım olandan az ve bunun için parada odemiyorlar ne yapmam gerekiyor

  Cevapla
 • Devlet hastanesinde taşören olarak çalışırken 1.5 yıl sonra çıkarıldım iş mahkemesi haksız yere çıkarıldığıma ve işe iademe karar verdi bu arada taşörenden 4d ye geçiş yapamadım istinafta bozdu yerel mahkeme kararını itiraz ettim yargıtaya ancak 3 yıl olacak süreçte hak ve alacaklarımıda alamadım avukatım doğuda ilçede her davaya bakan bir avukat zaten maddi gücümde ancak bu avukata yetiyor. Benim kayıplarım hukuk sisteminde kayıp olursa sonra ben ne yapacam.?

  Cevapla
 • Merhaba ben işten çıktım kendim tazminat hiç birşey vermediler sadece izin parası ve aylık dava açıp tazminat talep edebilir miyim

  Cevapla
 • merhaba bir lojistik firmasının muhasebe bölümünde muhasebe elemenı olarak çalışıyordum…hakkımda gelen icra yazısına cevap verdiğim için patron beni imza taklidi yaptığım gerekçesiyle işten kovdu ve tazminatımı vermedi.savcılığa hakkımda imza taklidi yapmıştır diye şikayette bulundu…savcılık incelemsi sonucund imza taklidine rastlanmadı ki; zaten kesinlikle öyle birşey yapmadım….sizce tazminatımı alabilirmiyim 7,5 yıl çaışmışlığım var

  Cevapla
 • Merhaba,
  Yaklaşık 15 senedir bir işyerinde sigortalı çalışmışlığı olan kardeşim , askere gidene kadar hiç bir sigortası ödemendi . Askerden geldikten sonra da çalışmasını burda devam ettirdi ama sigortası halen ödenmedi. Kardeşim de , çare olarak sigortasını başka yerden yatırmak durumunda kaldı.Bunun bir suç olduğunun farkındayız , bu yerden sigortalığını fesh ettirdi ve halen asıl çalışmakta olduğu yerde patronun ortaklık gibi vaatlerinden dolayı sigortasını tekrar yapılmadı . Patronunun dükkanını satışa çıkardığını sağdan soldan duymuş hem pskolojik olarak hem çevresine karşı itibarı olarak zedelendi. Lütfen bu konuda deneyimleriniz ve sonuç odaklı olabilecek bir geri dönüş yaparsanız sevirim.

  Cevapla
 • Merhaba, özel bir okulda öğretmenim.her yıl aynı sözleşmeyi imzalayarak 4 yıl çalıştım.hamileliğim dolayısıyla yeni dönemde sözleşmemi yenileyeneyeceğimi doğumdan sonra çocuğuma 1 yıl kendim bakacağımı söyleyerek sözleşmemi yenilemeyeceğimi işyerime bildirdim.işyerm istifa dilekçesi vermemi isteyerek tazminat ödemeyiz dedi. İşyerimle sözleşmemi yenilemediğim takdirde tazminat ve işsizlik maaşına hak kazanıyormuyum.teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba serdarhan bey
  Ben bir fabrikada çalışıyordum ve bu fabrikada toplamda 2 yıl 7ay 9 gün çalıştım 19/06/2018 de 3600 den çıkış istedim ve bu tarihte SGK den kagıdımı alıp verdim ve hala hesaplarım yapılmadı hakların verilmedi ne yapmam gerekir yardımcı olurmusunuz…

  Cevapla
 • Merhaba yanimda cslisan arkadasim bazi sebepler bahane edilerek isten cikarildi 15 yillik bir elaman ve mahkemeye verdi.isverenin ellerinde hic bir delil olmamasina ragmen arkadasim mehkemeyi kaybedi avukatimiz kaybettik diyor baskabir aviklama yapmiyor bize ilk durusmada yuzde 90 kazandik dedi bende saittim mahkemede. Avukat degistirip tekrar mahkemeye vere bilirmiyiz veya daha ileri tasiyip insan haklari mahkemesine basvura bilirmiyiz cok buyuk bir mebla var 10 saat uzerinde 15 yillik bir calisma var bodrolarda 8 saat gosteriliyor nasil bir yol izllemeliyiz .tesekkurler

  Cevapla
 • Merhaba

  14 senedir aynı firmada çalışıyorum birkaç senedir terfi maaş iyileştirme sözleri var ama hep bir bahane üretilerek erteleniyor. Fazla mesai ücreti de yok gece gündüz çalışıyoruz. 2004 yılından itibaren sgk ödeniyor. 2002 yılında sgk kaydım var. Beklediğim iyileştirmeler olmadığı için ben de çıkmak istiyorum firma tazminat vermiyor. Nasıl yol izleyebilirim.

  Cevapla
 • İş yerimde iş arkadaşım tarafından mola saatinde haksız yere darp edildim( göğsümden itilerek) buna istinaden darp eden kişiyi işten çıkardılar fakat darp rapor aldığımda yanında verilen istirahat raporuma iş yerim Yani patronum ve müdürüm itiraz ederek beni tekrar raporlu olduğum gün içinde iş başı yapmamı söylediler. Patronum bana “olayı çok abarttın tekme tokat dayak yemedin sadece itmiş” diyerek darp raporunun bir şey ifade etmeyeceğini ifade ediyor. Ayrıca doktora da bana darp raporunun yanında verdiği raporun fazla olduğunu söyleyerek raporu veren doktoru araştırıp şikayet edeceğini söylüyor. İş yerimde herkes darp edildiğimi de ayrıca inkar ediyor bunun iÇin ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun.

  Cevapla
 • 2 sene 4 aydır aynı iş yerindeyim üretim müdürü tarafından çıkışım verildi ihbar yapman gerekiyor dediler bütün haklarım ödenir mi yoksa birşey bulup bedelsiz çıkarırlar mı brüt maaşım 2307 + 60 tl yol parası ne kadar tutar tazminatım 42 gün çalışırsam ihbar tazminatı alamıyormuyum teşekkürler

  Cevapla
 • Merhabalar Serdarhan Bey;

  Babam yaklaşık 6 ay önce yurtdışında bir şirkette çalışırken iş kazası geçirdi ve % 64 oranında engelli vasıfında.Fabrika iş kazasının sonucunda ameliyat geçiren babamın masraflarını üstlendi ve 1 aylık maaş yatırıldı ancak şuan babamın bir daha çalışamama gibi bir durumu var.Şirketin bu konuda bize göstermiş olduğu davranış bizi şaşırttı.Sormak istediğim şu ki şirketin babama yapabileceği yardım bununla mı sınırlı sizce yoksa başka materyaller göz önünde bulundurabilir mi ?

  Cevapla
 • Selam hayırlı işler ben 7 sene bir firmada çalıştım bizi habersiz isten çıkarmışlar sonrada patron ben iflâsaydım dedi ama yeni işyeri açtı bizi devam ettirdi ise ssk mızı başka firmada gösteriyor hiç tanımadığım bir firma sosyal haklarımızı nasıl aliriz yardimciolurmusunz not.birde tazminat vermedi senet verde 7. Ay süreyle bekletti senetim günü 3 ay geçti yine vermiyo.

  Cevapla
 • İş yerimden kendi isteğimle ayrılmak zorundayım ama beni buna iten sebeplerden biri de görev tanımımda yazıyor olmasına rağmen görev düşüşü yapılması. bu durumda işverenden tazminatımı talep etmeme rağmen vermiyolar. Tazminatımı nasıl alabilirim?

  Cevapla
 • Uzun yıllarıdır çalıştığım kurumda emeklilik sonrası çalışma için prensip kararı gereği çalışmam onaylanmıyor. Fakat işyerimde emekli edilerek devam edenler var aynı bölümlerinde emsaller var yani.Müdürümün memnuniyet ve benimle çalışma isteğine istinaden onaylamamakta ısrar ediyorlar bende aynı işyerimde emeklilik sonrası devam etmek istiyorum ne yapmalıyım?

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Bu gun calıstıgım işyerin 2014 yılı tarihili maasımı dusuk gosteren bir belge imzalattı .İşten cıkarılma hissettirilerek imzalamak zorunda kaldım.Bunu şahitlerle iptal ettirebiliryormuyuz.

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   20 Kasım 2018 13:25

   Merhaba Hakan Bey,

   Maaşınızı görünenden yüksek alıyorsanız bu durum haklı fesih sebebidir. Konuyla ilgili o dönem sizinle birlikte çalışan 2 adet şahit ile ispat işlemi yapabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar 5 yıldır kurumsal bir şirketde çalışmaktayım 2019 a girdiğimizden beri bir haksıklız bir adeletsizlik var benim gibi beş tane reyon şefi var üstelik içlerinden en eskisi en kıdemlisi benim ama en düşük maaşı alan yine benim gerekçe ise ferfonmans düşüklüğü nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   5 Mayıs 2019 20:04

   Merhaba Murat Bey,

   Düşük maaş aldığınız olgusu eğer sizinle aynı kıdeme ve görev tanımına sahip emsal maaşlar değerlendirildiğinde destekleniyorsa haklı bir fesih sebebi haline gelebilmektedir. İş davası avukatı aracılığıyla süreci yürütebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba satis danismaniyim ayagimdan rahatsizim heran ayakta duramaz raporu verebilirler bana 3 yildir ayni sirketteyim tazminatimi alabilirmiyim?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   18 Haziran 2019 19:11

   Merhaba Zehra Hanım,

   Rahatsızlığınız işten kaynaklı mı değil mi, ona göre sorunuz yanıtlanabilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi günler 11 mart 2019 tarihinden itibaren Bir iş yerinde çalışıyorum yoğun dönem diye alındım işlerin bitmesi ile bugün birden işten çıkarıldım öncesinde bir açıklama yapılmadı ve hiç birşey imzalamadım doğum yaptığım için çalışmadım işsizlik maaşından da yararlanamıyorum bu mağduriyetim için ne yapabilirim mağdur olduğum için hakkımı arıyorum

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 11:52

   Merhaba Aral Hanım,

   Haksız olarak işten çıkarılmanız karşısında dava açıp haklarınızı talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avukat bey merhaba, kurumsal bir hazır giyim firmasında 8 yıl 2 aydır çalışmaktayım maaş bordromda aldığım toplam paradan daha yüksek görünmektedir brüt maaş olarak ayrıca aldığımız bana yatan ticket bordromda gösterilmemektedir bununla alakalı nasıl bir yol izlemeliyim? tazminat hakkım varmıdır teşekkürler

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü