Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
5
(1)

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 123.maddesinde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş bir suçtur. Bu suçun faili kasıtlı olarak bir başka kimseyi rahatsız etmekte ve kişinin huzur içerisinde bir sosyal hayat ve özel hayat yaşamasını engellemektedir. Söz konusu suç tipi ile korunmak istenen hukuki yarar kişilerin huzur ve sükun içinde bir hayat sürdürebilme haklarıdır.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda fail bakımından ayırt edici bir özellik aranmamaktadır. Yani suçun faili herkes olabilir. Fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki hukukumuza göre tüzel kişiler bir suçun faili olamayacağından dolayı kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun da yalnızca gerçek kişiler tarafından işlenebileceğini söylememiz mümkündür. Bu suç mağdur bakımından da bir özellik göstermemekte, dolayısıyla herkes söz konusu suçun mağduru olabilmektedir. 

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Hangi hareketlerle bu suçun işlenmiş olacağını yazımızın “suçun unsurları” bölümünde detaylı bir şekilde ele alacağız.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu hakkında belirtmemiz gereken önemli bir nokta vardır. Eğer bu suç, başka bir suçun unsuru haline gelirse bu durumda yalnızca o suçtan dolayı fail cezalandırılacaktır. Örneğin, fail telefonla cinsel taciz suçu işlediği takdirde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, cinsel taciz suçunun bir unsuru haline gelecektir. Bu durumda fail hakkında sadece cinsel taciz suçundan cezaya hükmolunacaktır.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Unsurları

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun seçimlik hareketli bir suç olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu durumda kanunda belirtilmiş olan seçimlik hareketlerden birisinin gerçekleştirilmesiyle suç ortaya çıkmış olacaktır. Suçun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketler üç tane olup bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür: 

 1. Bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, 
 2. Israrla gürültü yapılması,
 3. Hukuka aykırı başka bir davranış gerçekleştirilmesidir.

Bir kimseye ısrarla telefon edilmesi suretiyle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun işlenmesi halk arasında telefonla rahatsız etme suçu olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda bir kimseye istemediği halde ısrarla telefon edilmekte ve özel hayatına müdahalede bulunulmaktadır. Dolayısıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi ya da mesaj atılması halinde hukuka aykırı bir durum söz konusu olacaktır. Aynı zamanda telefon edilmesi ve ardından failin hiç konuşmaması ya da mağdura müzik veya farklı sesler dinletmesi halinde de bu suçun oluştuğunu söylememiz mümkündür. Aynı şekilde mağdura sürekli olarak mesaj atılması da suç teşkil edecektir. 

Mağdura sıklıkla mesaj atmak yoluyla huzur ve sükun bozmada mesajların içeriği suçun oluşumu bakımından önem taşımamaktadır. 

Yargıtay uygulamasına göre hangi durumlarda kişiye “ısrarla telefon edildiği”ni saptamak zordur. Yani bunun için belli bir sayı vermek doğru olmayacaktır. Ancak her halde mağdurun en az iki kez telefonla aranması ya da rahatsız edilmesi gerekmektedir. Fakat yine de bu durum somut olayın özelliklerine göre farklılık göstereceğinden dolayı iki kez istemediği halde aranan herkesin suç duyurusunda bulunması yerinde olmayacaktır.

Israrla gürültü yapmak suretiyle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun işlenmesinde ortaya çıkan gürültünün ne olduğunun bir önemi yoktur. Bu bir müzik sesi olabileceği gibi herhangi boş bir gürültü de olabilir. Burada önemli olan husus, kişinin kasıtlı olarak bu gürültüyü çıkarmasıdır. Gürültü çıkarma ile suçun işlenmesinde bir sayı sınırlaması yoktur. Yani bir kez de olsa kasıtlı olarak gürültü yapan kimse, söz konusu suçun faili olabilecektir. Bu durum özellikle komşuluk ilişkilerinde bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat unutulmaması gereken şey şudur ki komşuluk ilişkisi, bazı gürültülere katlanma yükümlülüğü ortaya çıkarmaktadır. Örneğin bir evde tadilat gerçekleştiriliyor diye komşusu hakkında suç duyurusunda bulunan kişinin şikayetinin dikkate alınması pek mümkün değildir. Ancak burada eğer komşu, kişilerin huzur ve sükununu bozma amacıyla gürültüye neden oluyorsa suçun oluşması mümkün olacaktır.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu düzenleyen TCK 123’ün hukuka aykırı başka bir hareketle de işlenebileceğini belirtmiştik. Suçun bu şekilde ortaya çıkabilmesi için gerçekleştirilen hukuka aykırı hareketin başka bir suç oluşturmaması gerekmektedir. Örneğin bir kimsenin kapı zilini ısrarla basıp basıp kaçmak belirtmiş olduğumuz suçun oluşumuna sebebiyet verebilir. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen iletişim rahatsız edici olduğu halde ısrarla yapılıyorsa bu durumda da TCK 123’ün oluşması mümkündür.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun manevi unsuru ise kişilerin huzur ve sükununu bozma saiki oluşturmaktadır. Yalnızca suçun maddi unsurları mevcutsa bu durumda söz konusu suçun işlendiğini söylememiz mümkün olmayacaktır. Failin saiki, suçun ortaya çıkmasında en önemli faktördür. Bu nedenle kişileri rahatsız etme amacı olmaksızın gürültü yapan bir kimse hakkında TCK 123’ten dolayı cezaya hükmedilmesi mümkün değildir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Cezası

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası TCK 123’te üç aydan bir yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Ancak hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

TCK 123 uyarınca fail hakkında verilecek olan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesinde failin duyduğu pişmanlık, somut olayın nitelikleri ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurulacaktır. Aynı zamanda ortaya bir zarar çıkmışsa bu zararın giderilmesi de failden istenebilecektir. Öte yandan mahkumiyet kararında belirtilmiş olan hapis cezasının ertelenmesi ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi de kanunen mümkündür.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayete Tabi Midir?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayete bağlı suçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla şikayette bulunulmadığı takdirde re’sen soruşturma gerçekleştirilmeyecektir ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir. Şikayetçi, şikayet hakkını ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunabilecektir. Söz konusu sürenin dolmasından sonra şikayet yoluna başvurulması mümkün değildir. Bu suçun dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Fail her halde bu sürenin dolmasından sonra şikayet hakkını kullanamayacaktır.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, uzlaştırma prosedürünün uygulanabileceği suçlar arasında yer almaktadır. Gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında uzlaşmanın gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak bir kere uzlaşma yoluna başvurulmuşsa ve fail ile mağdur arasında uzlaşma gerçekleştirilememişse sonradan tekrar uzlaşma prosedürünün uygulama alanı bulması söz konusu olmayacaktır. Aynı zamanda uzlaşma gerçekleştirildiği takdirde sonradan şikayette bulunma imkanı ortadan kalkacaktır. Ancak uzlaşma gerçekleştirilemediği takdirde mağdurun isteği üzerine soruşturma ve kovuşturma aşamalarına devam edilebilecektir.

TCK 123’ten Apartman Huzurunu Bozan Ev Sahibini Şikayet Etmek Mümkün mü?

TCK 123 “sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla” ifadesi ile suçun oluşması için bu amaç doğrultusunda gürültü yapılmasını gerekli kılmıştır. Apartman huzurunu bozan ev sahibinin TCK 123 suçundan şikayet etmek için ev sahibinin gürültü veya rahatsızlık verici bir diğer davranışını komşuların huzur ve sükununu bozmak amacıyla gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu halde ev sahibini savcılığa şikayet etmek mümkün olacaktır. 

Apartman huzurunu bozan ev sahibinin yükümlülüğü esasen Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındadır. Kanunun 18.maddesinde kat maliklerinin, kiracı ve oturma hakkı sahiplerinin doğruluk kaidelerine uyması, birbirini rahatsız etmesi ve birbirinin haklarını çiğnememeleri ile yönetim planı hükümlerine uymaları yükümlülük olarak kabul edilmiştir. Bu yükümlülüğe uymamak KMK m.25 uyarınca yaptırımla karşılaşabilecektir. Buna göre bir kat maliki kanunda belirtilmiş olan kendisine düşen borçlarını yerine getirmezse diğer kat malikleri yükümlülüğünü yerine getirmeyen malikin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyetinin kendilerine geçirilmesi için dava açabilecektir. Ev sahibinin mülkiyetinin elinden alınması sonucu doğurabilecek bir davranış olan apartman huzurunu bozmak bilerek ve isteyerek bu amaç doğrultusunda gerçekleştiriliyorsa aynı zamanda TCK 123 sorumluluğu da doğacaktır. 

Aile Birliğini Bozma Suçu Nedir?

Aile birliğini bozma suçu TCK Özel Hükümler Sekizinci Bölümünde düzenlenen aile düzenine karşı suçları ifade etmektedir. TCK’nın bu bölümünde birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören (TCK 230), çocuğun soybağını değiştirme (TCK 231), kötü muamele (TCK 232), aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (TCK 233) ile çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK 234) suçları düzenleme altına alınmıştır.

Kötü muamele:

 1. aynı konutta birlikte yaşanılan kişilerden birine karşı gerçekleştirildiğinde 
 2. bir kimsenin idaresi altında bulunan yahut büyütmekle, okutmakla, bakmakla, muhafaza etmekle ya da bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde sahip olduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullandığında söz konusu olacaktır. 

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlalinin düzenlendiği TCK 233’e göre:

 1. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmemek
 2. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk etmek
 3. Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokmak fiilleri suç oluşturan davranışlardır. Yukarıda anılan bu davranışların her biri aile birliğini bozma suçu oluşturmakta ve TCK kapsamında cezalandırılmayı gerektirmektedir.

Mesajla Rahatsız Etmenin Cezası Nedir?

Mesajla rahatsız etmek fiili doktrin ve uygulamada TCK 123 hükmünde belirtilen “ısrarla telefon edilmesi” kapsamına dahil edilmektedir. Bu yalnızca doktrinin görüşü olmayıp Yargıtay’ın da bu yönde çok sayıda kararı mevcuttur. 

Mesajla rahatsız etmek hem SMS hem de Whatsapp, Telegram vb. anlık mesajlaşma sağlayan uygulamaları yoluyla da işlenebilecek bir suç davranışıdır. 

Mesajla rahatsız etmenin cezası kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun düzenlendiği TCK 123 maddesi uyarınca üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. 

Rahatsız olduğunu bilerek bir kişiye ısrarla çağrı veya mesaj göndermek hukukumuzda ısrarlı takip olarak bilinen ve stalking olarak da adlandırılan fiilin işlenmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda Kadını ve Aileyi Koruma yasası gereği uzaklaştırma vb. koruma tedbirleri verilebilmektedir. Mesajla rahatsız edilen kişilerin Aile mahkemesine bir dilekçe ile uzaklaştırma kararı talep etmeleri mümkündür.

Rahatsız Eden Birini TCK 123 ile Nitelendirebilir miyiz?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu bir kimsenin bu amaçla kanunda belirtilen fiillerin işlenmesi suretiyle rahatsız edilmesi suretiyle işlenmektedir. Israrla bir kimseye telefon edilmesi, mesaj atılması, zilinin çalınıp kaçılması vb. hukuka aykırı bir davranışın işlenmesi bu suçu oluşturmaktadır. İfade edildiği üzere suçun oluşması için işlenen fiilin kişide bıraktığı psikolojik etki doğal olarak rahatsız edicidir. Ancak her rahatsız edici davranışın TCK 123 ile nitelendirilmesi de mümkün olmayacaktır. Bunun için davranışın ısrar derecesinde tekrarlanmış olması, örneğin failin uyarılmasına rağmen davranışına devam etmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle hukuka aykırı bir fiilin bulunduğunu iddia edebildiğimiz hallerde rahatsız edici davranışı sebebiyle failin TCK 123 huzur ve sükun bozma suçundan şikayet edilmesi mümkün olacaktır. 

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu dilekçesi şikayet dilekçesi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılmalıdır. Dilekçede suç ve suç tarihi belirtilmelidir. 

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu dilekçesinde suç oluşturan davranışların açıklamalar bölümünde açık ve net bir şekilde ifade edilmesi önemlidir. Zira savcı bu açıklamalara binaen suçun soruşturmasını başlatacaktır. Dilekçede suçun doğru ifade edilememesi, işlenen fiillerin gerekli bütün ayrıntılarıyla yazılmaması hak kayıplarına neden olabilecektir. Bu hususta şikayet dilekçesi yazımında ceza avukatından destek almak faydalı olmaktadır.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Dilekçe Örneği

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA,

ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET OLUNAN :

SUÇ : TCK 123 kişilerin huzur ve sükununu bozma.

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR :

Şikayet olunan A.Y 02/01/2020 tarihinde … adlı web sitesinden tanışmış olup bundan bir hafta sonra 09/01/2020 tarihinde telefon numaralarımızı paylaşarak Whatsapp üzerinden mesajlaşmaya başladık. Ancak kendisi ile yaptığımız görüşmelerde uyuşmadığımızı, dünya görüşlerimizin farklı olduğunu anladım. Bana karşı “Sen kimsin ki beni etkileyebilesin?” “Sen çok pasifsin.” ve işyerim ile ilgili “İstediğin pozisyona asla gelemeyeceksin.” gibi rahatsız edici ifadelerde bulunması sebebiyle de EK-1’de sunmuş olduğum ekran görüntüsünde de görüleceği üzere kendisine 28/02/2020 tarihinde artık görüşmek istemediğimi açıkça bildirdim. Kendisine görüşmek istemediğimi ve rahatsız olduğumu defalarca ifade ettim. Ancak uyarılarıma rağmen 28/02/2020 tarihinden bu yana her gün ısrarla arayan, SMS, Whatsapp mesajları atan, adımı ve soyadımı bildiği için sosyal medya hesaplarımı bularak buralardan istek gönderen, engellememe rağmen yeniden hesap açarak mesajlar atan A.Y adlı şahıstan şikayetçiyim. 

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K.  ve ilgili mevzuat.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda izah olunan nedenlerle şikayetçi olduğum A.Y adlı şahsın fiillerinin TCK’nın ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederim. (…/…/…..)

EKLER :

1- Şikayetçi olunan şahıs ile yapılan mesajlaşmaların ekran görüntüleri.

ŞİKAYETÇİ

İMZA

Yukarıda örneğini vermiş olduğumuz, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu dilekçesi yaşanılan vakıaya göre şekillenecektir. Vakıanın ayrıntıları dilekçenin açıklamalar bölümünde kısa ve öz olarak ifade edilmelidir. Mümkünse şikayetçinin, şikayet dilekçesi yazımında alanında uzman bir ceza avukatından yardım alması önerilir. 

Topo Hukuk Bürosu tecrübeli ceza avukatları ile müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Rahatsız edildiğinizi düşünüyor ve şikayette bulunmak istiyorsanız iletişim sayfasından bizlere ulaşabilir, süreç hakkında bilgi almak için Avukata Sor hizmetimizden faydalanabilirsiniz. 

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

57 Yorum. Yeni Yorum

 • slm ben toki konutunda yöneticiyim. apartman sakini bi hanımla tartışmamız oldu karakolluk olduk sonra bu hanım kapıma kaka sürmüş benim karşımda ki komşuya kapıya ve duvarlara kaka süreceğini soylemiş bunları bir kaç komşu ve bina görevliside duydu şikayetci oldum ve bu kişileri isimlerini de verdim ve olay yeri iceleme geldi 2 gün önce cumhuriyet başsavcılığından kovuşturmaya yer olmadığına daire yazı geldi iftira oldugu ve biyolojik svapın karar kesinleştiğinde imhasına karar vermiş ve şahit olan kişileri isimleri hiç geçmiyor inanın psikolojim bozuk ne zamandır daha olayın şokunu atlatamamışken bide bu yazı geldi ne yapmam gerekiyo
  yöneticiyim iyi kafası kızan bundan sonra kapıma duvarlara kaka sürmeye başlar artık bana bi yol gösterin paramda yok avukat tutacak

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 13:31

   Merhabalar, Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir. Ayrıca maddi durumunuz avukat tutmaya yeterli değilse adli yardım bürolarına giderek avukat isteyebilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi günler üst kattaki komşum taşınalı 1 yıldan fazla oluyor. Sanırım 3 ve ya 4 küçük çocuğa sahip ve inanılmaz derecede ses çıkarıyorlar hergün (yere vurma,bir şeyler düşürme vs.) Önceleri çocukturlar yaparlar dedik ama bunlar hergün ısrarla kafamıza kafamıza vurmaya devam ettiler şu an da aynı şekilde rahatsız ediyorlar. En az 5 defa çıkıp rahatsız olduğumuzu söyledik ama dikkate almadılar bunun üzerine bizi apartman yöneticisine şikayet ettiler. Apartman yöneticisi bizi haklı buldu ama bir şey değişmedi. Bunlar aynı zamanda bizi polise de şikayet ettiler. Bizi rahatsız ettiklerini söylediğimizde bunu tehdit olarak algilamişlar. Evet belki biraz sert konuşmuş olabiliriz ama bunda kesinlikle tehdit içeren şeyler yoktu…Polise gittikten sonra ne onların sesi çıktı ne de bizim ama şu son zamanlar yine ayni şekilde rahatsiz etmeye başladilar ve artik gerçekten sabrımız tükendi! Ne yapabiliriz? Polise gitsek yine bir şey değişmiyecek, eğer savcılığa şikayette bulunursak haklı çıkarmıyız?

  Cevapla
 • Merhabalar üniversite de yurt arkadaşımı özelden aradılar bulduk bizde onları aradık 8 9 defa şikayet etmişler hiçbir sekilde küfür hakaret olmadı mahkeme olcakmış ceza alır mıyız ?

  Cevapla
 • Gece geç saatte Evimin önünde Topulu alanımda Drift çekilmesinin suçu nedir kamera görüntüsü var şahış yaptığınızda kabul ediyor savcılık bu konuda ne yapmalıdır veya çezai işlemi kim yapar

  Cevapla
 • Torununun telefon borcu yüzünden sürekli olarak bir hukuk burosu 72 yaşındaki babaannesini arayıp kadına bagırıp cagrılıyor bu defalarca borc tahsil edebilmek adına tekrarlanmıştır 72 yaşındaki kadın her defasında torununa ulaşamayan hukuk burosunun kendisini rahatsız etmesinden hukuk burosundaki personelin kendisini aramamasını belirtmiş isede telefonda senin evine icra yolluycaz haciz edicez gibi ve yüksek ses tonlarıynan tehtit vari şekilde gercekleşmiştir.TCK nIN 123. MADDESİNE göre şikayet hakkı varmıdır..

  Cevapla
 • merhaba ben bir yıl çnce eski eşimi birkaç kez aramıs ve mesaj atmıstım ama tehdit ve hakaret yoktu bununla ilgili kamu davası acılmış şimdi mahkemeye gidicem neolur cezam

  Cevapla
 • merhaba eşimin eski karısı nafaka davası acmiş.beraber aldığımız eve tedbir konulacak ama ben çalışıp destek oldugum için benim de emeğim gidecek burda.ben ikinci eş olarak kanunlar ikinci eşi ve çocuğu düsünmeli diye itiraz davası açabilirmiyim.çünkü bu icra davası sonuçlanırsa ki kesin olacak 93.000 tl ödemek zorunda kalacağız bu da bizi maddi manevi zora sokacak.bende mağdur olmak istemiyorum.yıllardır çalışıp eşime destek oldum cocuklarımda mağdur oalacak borca giricez tekrar.ne yapabilirim bana yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
 • öncelikle Merhabalar; 35 daireli bir apartmanda oturuyorum. apartmanın girişine plastik sandalyesi alıp 7-10 bayanlar oturmaların dolayı rahatsızız yönetici esi de oturduğu için yönetim sessiz çözum nedir? ortak alan oturulan yer ve huzur – sukuneti bozuyor?

  Cevapla
 • merhabalar benim sorunum da komşumla ilgili. karşı apartmanımda oturan şahıs yüzünden cama çıkamıyorum. çünkü adam radar gibi anında balkona damlıyor telefonla konuşuyormuş veya balkonda birşeyler uğraşıyormuş gibi yapıyor. yıllardır çok sıkıldım kendilerinden. hiçbir münasebetim yok ismini dahi bilmediğim biri. mecburiyetten temizlik amaçlı cam silmek için çıkıyorum bi kere sabahın köründe saat 7 var yok çıkmaz derken yataktan pijamalarıyla çıkmış. evli barklı biri karısı bunlara nasıl göz yumuyor bunu da anlamış değilim. ters bakıyom olmuyor karısına imalı bakıyom nafile. kapısına gidersem tiroidlerim fırlıcak ağzımdan argo bişey çıkçak haklıyken haksıza düşcem ağız dalaşına hiç girmek istemiyorum. bu kişiyi şikayet etsem delil şart mı? camıma kamera taktırmayı bile düşündüm delil olarak kullanmak amacıyla. napıcamı bilemiyorum. hukuki anlamda birşeyler yapılabilir mi? ciddi manada huzurum kaçtı…

  Cevapla
 • Merhaba abimin eski eşi beni ve kardeşimi gerek gece telefonla arayarak gerek whatsapptan abuk subuk çamur atan sözler paylaşarak bizi rahatsız ediyor cezası ne olur maddi ve manevi

  Cevapla
  • Merhaba Seda Hanım,

   Size gönderdiği mesajlar ısrarcı ve rahatsız edici ise ve karşı tarafa rahatsız olduğunuzu belirttiyseniz kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşmuş demektir. Öncelikle suç duyurusu ve ardından belirli şartlarda manevi tazminat davası açılabilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar ilk öncelik ile hayırlı işler dilerim ben 1 yıl kadar iran uyruklu bir bayan ile samimi bir şekilde birlikteliğim olmuştur. Bu süreç içerisinde maddi ve manevi olarak destekte bulunmaktaydim. Son olarak birlikte olduğum şahıs evlidir ve kocasına kocasının arkadaşları ben ve şahsi birlikte gördüklerini kocasına beyan etmişlerdir, ve burumda karakolluk olduk. Ve şahıs ifadesinde ( kocasının gerçekleri bilmemesi için) benim ile hiç bir şekilde samimiyetinin olmadığı benim sürekli rahatsız ettiğimi ifade etmiştir. Ama benim ile birlikte olduğunu ispat edebileceğim elimde beraber olduğumuz fotoğraflar vardır. Ama bu şahıs kocasından korktuğu için emniyette bu şekilde ifade vermiştir ve ben ise ifademde kimseyi rahatsız etmediğim ve gerçek anlamda sevgili olduğumuzu ve şahsın kocasından çekindiği için doğruları söyleyemediğini beyan ettim . Ve bu konu adliye ye intikal etti bu gibi durumda ne yapmam gerekir şimdiden teşekkür eder ıyi çalışmalar dilerim

  Cevapla
  • Merhaba Cihan Bey,

   Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu karşı tarafın rahatsız edilmek istememesi ve sizin bunun üzerine ısrarla rahatsız etmek fiilini işlemeniz ile oluşabilecek bir suçtur. Karşı tarafın size böyle bir beyanı olup olmamasına göre davanın savunma stratejisinin belirlenmesi doğru olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba. Üst komşum sürekli ve ısrarlı bir biçimde tepiniyor eşyalarını çekiyor çocuklari evde sürekli koşuyor ve bağırarak konuşuyor. Rahatsız olduğumu defalarca iletmeme rağmen seviyesiz karşılık veriyor ve verdiği rahatsızlığı artırarak sürdürüyor. Savcılığa baş vurabilir miyim? Benden isim soy isim tc kimlik No gibi bilgiler isterler mi?

  Cevapla
  • Merhaba Cihangir Bey,

   Sizi rahatsız eden komşunuza karşı uyarıda bulunduysanız konuyla ilgili tanıkların isimleri ve suçu işlediğini düşündüğünüz kişilerin adresi ve diğer bilgileriyle birlikte cumhuriyet savcılığına başvuru yapabilirsiniz. Savcılık eksik bilgileri tamamlatacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba c*****f adında bir sirket bana defalarca alacak sms leri atıyor konuyla alakam olmadığınıda defalarca ilettim kendilerine müsterileri benim numaramı vermiş ben sorumluymusum onlara göre aile içinde huzur kalmadı ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Merhaba,bundan yaklaşık 1 sene önce eşimin telefonuna ev sahibimiz dediğimiz insandan 20 tl bir yükleme geldi eşim le bende ev sahibi arayarak bu nedir dedik,kardeşim bi yanlışlık oldu dedi,ve bundan 4 ay sonra eşimin teline vatsap üzerinden yok sen den çok hoşlanıyorum bana resim atarmisin,diye mesajlar geldi.ben şimdi napim katıl olmak elde değil bizde eşimin telinden abi sen ne diyosun yazdık yok bana abi deme askim de biz dedik seni eşine şikayet edicez yok ne okur etme para verim ne istersen yapayım diyor. Bu ev sahibimiz dediği insan gayet varlığı yerinde parayla herşeyi alabileceğini sanıyor,ve bu insan 50 yasinda benim eşimden 5 yaş büyük kızı var eşim 20 yasinda nasıl bir sapıklık bu bütün hayatımız alt üst oldu kendimi zor tutuyorum katıl olmamak için bitmedi bu canım memleketimde bu sapiklar bitmedi, biz buna 100bintl lik manevi tazminat acabilirmiyiz,
  Yada bunu biz tv programında ifsa etsek bütün yazdıklarınla birlikte haklıyken haksız duruma düşermişiz,bütün vatsap üzerinden yazdıkları duruyor bunlar delil olarak kullanabilirmiyiz.
  Çok teşekkürler.

  Cevapla
 • 123-1 den hakkıma dava açıldı daha once hiçbirşekilde davam olmadı yargı nedir bilmem kendimi nasıl savunma yapa bilirim

  Cevapla
 • Merhaba iyi günler yaklaşık olarak 4 yıldır bir hanımefendiye karşı hissettiğim duygusal zafiyetimden dolayı 2. kez kendisini rahatsız ettiğim ve tehdit ettiğim gerekçesiyle hakkımda şikayetçi oldu. Ve buna delil olarak da kendisinin de bana cevap yazdığı mesajlasmalarimizi gösterdi ancak hiçbir tehdit ifadesi barındırmamakla birlikte atmış olduğum mesajların tamamen iyi niyet üzerine kurulu ve karşımdaki insanında iradesine saygı duyan bir çerçevede yazılmış olduğunu düşünüyorum. Ben öğrenciyim daha önce hicbir şekilde karakolluk veya davalık bir olay yaşamadım sicilim tertemiz sırf bir insan başka birini sevdi ve bunu da dile getirdi diye ceza verilebilir mi

  Cevapla
  • Merhaba Ali Bey,

   Mesaj içeriklerinizin tehdit suçu veya kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu teşkil edip etmediğini incelememiz gerekir. Sabıkanız olup olmamasına göre ve ceza dosyasının içeriğine göre durum değişken olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar eski erkek arkadasım tarafından tehtit ediliyorum.kendisine geri donmediğim için elindeki sahsıma ait resimleri aile huzurumu bozmak için kullanacagını soyluyor.ne yapmam gerek sadece uzaklastırmamı alır yoksa ceza alabilir mi

  Cevapla
 • Merhabalar, bir süredir eski erkek arkadaşım tarafından rahatsız ediliyorum. Kendisiyle defalarca konuşup ikna etmeye çalıştım fakat bir sonuca ulaşamadım. Telefon whatsapp sosyal medya her yerden engelli olduğu için email atıyor veya banka hesabıma havale yaparak açıklamaya yazıyor. Açık açık maillerinde beni ve ailemi sürekli rahatsız edeceğini söylüyor. Evimin sokağında dolanıp aracıma zarar vereceğini söylüyor. Bazen başka numaralardan arıyor. Nasıl bir yol izlemeliyim?

  Cevapla
 • Merhaba iyi günler! Başka bir şehirde ve tanımadığımız bir adam babamı onu sürekli aradığı iddiasıyla şikayet etmiş. Kesinlikle kasten arama yok. Telefon sorunlu olduğundan dolayı. Ayrıca bu numara bir daha aranmasın diye defalarca engellettik fakat işe yaramadı. Adam çok inat ve bize inanmıyor. Para cezası ödeyecek durumumuz da yok. Sizce bunun sonu ne olur?

  Cevapla
 • Merhaba. Alacağımı istemek için aradığım şahıs, telefonu yüzüme kapattı. 11 defa aradım açmadı. Bunun üzerine kira sözleşmesinde yazan adresine gittim kapıyı çaldım ve açmadı. Sonrasında uzaklaştırma aldım ve uzaklaştırma şartlarına uydum. Yetinmedi dava açtı ve kişilerin huzur sükununu bozmak suçundan yargılanacağım. Alacağımı kanıtlamam için ayrıldığım kız arkadaşımda kanıtlar var ama kendisiyle irtibat kurmak istemiyorum. Bu dava nasıl sonuçlanır bilgilendirirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • Merhabalar.
  Kisilerin huzur ve sukununu bozma cinsel taciz sucundan dolayi bir dava dosyam var 24.asli ceza mahkemesinde persembe gunu. bunun cezasi nedir acaba sayin avukatim

  Cevapla
 • Merhabalar,

  Bahçeli bir ev satın aldım. Üst katlardan yemek artığı sigara izmaritleri, peçete gibi çok çeşitli çöpler bahçeme atılmakta. Defalarca uyarmama ve apartmana yazılar asmama rağmen vazgeçmiyorlar. Komşularımı dava edebilir miyim? Ya da onları şikayet edebilir miyim? Böyle bir hakkım var mı? Ve kim olduklarını bilmiyor isem güvenlik kamerası ile tespit etmem suç mudur? Çok teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhabalar

  Bahçeli bir ev satın aldım. Üst katlardan yemek artığı, sigara izmaritleri ve peçete gibi çok çeşitli çöpler bahçeme atılmakta. Defalarca uyarmama ve apartmana yazılar asmama rağmen vazgeçmiyorlar. Komşularımı dava edebilir miyim? Ya da onları şikayet edebilir miyim? Böyle bir hakkım var mı acaba? Kimlerin attığını bilmiyorsam güvenlik kamerası ile tespit etmem suç mudur?

  Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
 • merhabalar,ben bir akşam işlerim bitmiş eve giderken bir arkadaşımı gördüm biraz ayakta muhabbet ettik. bu sırada iki bayan bizi onlara baktığımızı zannetmiş olacak ki aramızdaki messafe 20 30 metre var yok. hiç bir şekilde bu mesafeden onlara sözlü yada başka bir şekil hiçbir girişimimiz olmadı. 5 dakıka sonra bir polis arabası bizi emniyete götürdüler. önce hastane muayene muayene temiz çıkıyor.sonra sorgu safhası.. anlattık biz evimize gidiyorduk falan diye onları hayatta görmüş degilim bu arada. sonra kagıda döküldü bu anlattıklarımız.. ondan sonra bıraktılar bizi..bir bir buçuk ay sonra eve savcılık kagıdı geldi takipsizlik sebebiyle bir delil olmadığı gerekçesiyle ugradığı ve bu savcılık belgesinin diğer taraflara da gönderilecegi 15 gün içinde itiraz falan yazıyordu..
  bu konuda biraz bilgi istiyorum sizlerden.. bu süreç nasıl işleyecek yada tamamen kapanabilir mi..tekrar şikayet itiraz durumunda kalabilirler mi acaba bizlere karşı..

  Cevapla
 • Merhabalar
  Kelimelik oyununda sohbet ederek başlayan arkadaşlığımız sevgili boyutuna geçti. Farklı şehirlerde yaşıyorduk beni kendi yaşadığı şehre taşınmamı istedi bende kabul ettim. Evimi ayarladı ve taşındım. Taşındıktan 10 gün sonra İstanbul’daki işlerimi halletmek için döndüğümde sevgilimin eski sevgilisi beni işyerimden arayıp sevgilim hakkında görüşmek istediğini söyledi ve buluştuk. Bana sevgilimin internetten tanışıp arkadaşlık kurduğu kadınları para çıkarlarını sağlayabilecekleri bir oyunun içine sokup para sızdırdıklarını resimli kanıtlarıyla anlattı. Çok tehlikeliler kurtar kendini dedi. Bende 10 gün sonra yeni taşındığım eve döndüm ve mesajla oynadıkları oyunları bildiğimi ve bu oyunun içinde olmayacağımı söyledim. Mesajlarda yazdıklarımı yalanlamadı. 13 Mayıs’ta taşındığım evimi 13 Temmuz’da boşaltıp İstanbul’a geri döndüm. En son 12 Temmuz’da görüşüp kavga ettik ve yollarımızı ayırdık. 5 Ekim’de hakkımda şikayet var denilerek karakola çağırıldım. Huzurunu bozmayla ilgili şikayet etmiş beni bende ifademi verdim. Uzlaşma davetini reddetti. Şimdi hakkımda dava açıldı. Esas olarak haksızlığa uğrayan taraf benim ve maddi manevi zarara uğradım. Haklı olduğum halde kadın olduğum İçin rezil olmamak İçin ben şikayette bulunamamışlar şimdi bana dava açıldı kendimi nasıl savunabilirim. Bana yardım edin lütfen

  Cevapla
  • Merhaba Aslıhan Hanım,

   Anladığımız kadarıyla size kurulan tuzağa karşı fiilleriniz yeterli olmamış. Sizin hangi fiille huzur bozma suçu işlediğinizi tespit etmek gerekli. Savunmaya ihtiyacınız olduğunu söyleyebiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 8 yillik arkadasimla kavga ettik ve bana buyuk yalan söyledi onun sonucunda bende engelledigi halde mesaj attim bunun cezasi varmi

  Cevapla
  • Merhaba Umut Bey,

   Üst üste karşı taraf istemeden mesaj göndermeniz kişilerin huzurunu bozma suçu teşkil edebilmektedir. Ancak bunun için mesaj içeriklerini de görmek gerekir. Siz yine de affedici olun:)

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi günler benim sosyal medyama bir kişi beni ara whatsapdan seni görüntülü aricam diye mesaj atti cinsellik istiyor gibi bir mesaj bende meraktan o kişiyi aradim whatsapdan mesaj attım sonra beni aynı numara aradı erkek şahıs çıktı seni savcılığa verecem felan dedi bende dedim instegramdan mesaji siz attiniz bana diye dedim sonra bana mesaj attı okuldan biri kizimin numarasini dagitmis felan dedi ışte senin sorunun yok dedi felan ama karakola dilekce verdi. Dedi ben aradim ama acmadi konusmadim bende whatsappdan kimsin beni istiyormüssün diye yazdım sizce bir sıkıntı cikarmi hayirli işler

  Cevapla
 • Binanın otoparkının bir kısmı çocuk oyun alanı ve kamelya yapılacak diye karar alınmış. Bende kat mülkiyeti kanunu 19. Maddeyi gerekçe göstererek anagarimeykülün mimari yapısını değiştiremezsiniz, ayrıca otoparkın hemen girişine oyun alanı yapılması çocukların hayatını tehlikeye atar. 100 metre ileride park var zaten diye bina denetçiliğine dilekçe verdim. Yönetici hemen toplantı yaparak benim binanın huzurunu bozduğumu binadan oturmasını istemiyoruz diye karar defterine yazmış. Ev sahibiyim bu konuda ben ne yapabilirim. Ayrıca ismim tüm binaya mesaj atıldı binaya yaptığımız herşeye karşı çıkıyor diye hedef gösterildim. Bu konuda ne yapabilim.

  Cevapla
 • Iyi günler benim sahilde tanıştığım bir adam bana sürekli mesaj atıyordu artık istemediğimi ve rahatsız oldugumu söyledim biraz ısrar ettikten sonra tamam yazıp bi süre mesaj atmadı daha sonra beni 2 3 kez arayip yine msj atmaya basladi ben yine ayni şekilde rahatsız oldugumu mesaj atmaya devam ederse onu şikayet edeceğimi söyledim ama dinlemedi hâlâ mesaj atmaya devam ediyor şikayet edersem sonuç ne olur

  Cevapla
 • Sayın, TOPO HUKUK BÜROSU
  Merhaba Serdar Bey, uzun zamandır başa çıkamadığım daha önce görüştüğüm bir insan vardı aynı zamanda uzaktan akraba. Kendisi Yurt dışında yaşıyor. Evli ve 5 çocuk babası şuan. Bu yıl yine karşıma çıktı ve rahatsız etmeye başladı. Önce telefonla rahatsız etmeye başladı sonra benim olacaksın dedi yoksa anneni babanı ararım ve cümle alem duyar benim olduğunu ve benden hamile kaldığını dedi. Sonra sosyal medyadaki paylaşımlarımı kendi ve yakın çevresinin sitesinde paylaşmaya başladı. Hakaretler etti. Çok uyardım dinlemedi. Tüm akrabalarımı olmayan yalanlar söyledi benden hamile kaldı bekaretini aldım diyerek. Ben Karakola suç duyurunda bulundum 3 kez koruma kararı verildi. 2 AY – 3 AY VE 3 AY şeklinde. Koruma kararını ihlal ettiğini kanıtlamama rağmen yurt içi adresi olmamasından dolayı ZORLAMA TUTUKLAMASINA YER OLMADIĞINA diye karar çıkıyor. Ancak, bu insan türkiyeye istediği zaman girip çıkıyor. Onca şikayetime rağmen dava açılmamış.
  FAKAT” KENDİSİNE artık dayanamadığımdan iftiralarından ifşalarından ve huzur sukunetimi bozduğundan dolayı ne gurursuz karaktersiz şerefsizmişsin, siktir git hayatımdan” diye mesaj atmıştım o beni direk SAVCILIK HUZURUNDA ŞİKAYET ettiği için hakkımda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
  Ne Yapmalıyım? Koruma Kararını ihlal ettiğini kanıtlamama rağmen, tutuklama çıkmadığı için mahkeme umrumda değil deyip , hakim bile seni sevdiğime inandı diyerek rahatsız ediyor evli olmasına rağmen. Tutuklama kararını nasıl çıkarttırabiliriz ve O tutuklama kararının iptaline nasıl bir itiraz dilekçesi oluşturabilirim? Lütfen yardım olun? Ne yaptıysam durmuyor ve çok sıkıldım onun yüzünden hayatıma kimseyi alamıyorum ve evlenemiyorum.

  Cevapla
 • Benimde bir sorunum var 2 erkeğin telefonla sürekli taciz ediliyorum hakarete uğruyorum cezası nedir kasım ayında mahkemem var ne ceza alırlar huzurum kalmadı

  Cevapla
 • Merhabalar eşimle benim arama baldızım müdahale ediyo sürekli eşimin aklına girip onu benden soğutuyor. İşi boşanacak raddeye getrmiş durumda hatta şuan kendi evinde tutuyor ve beni arayıp boşan kardeşimden diyor suç teşkil ediyor mu bu? Teşekkür ederim

  Cevapla
  • Merhaba Uğur Bey,

   Baldızınız ile olan hukuki sorununuzdan dolayı eşinize herhangi bir suçlama veya kusur yöneltmeniz söz konusu olamayacaktır. O yüzden kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan şikayetçi olabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba arkadaşım hakkında kişilerin huzur ve sukununu bozma suçu konusunda şikayetçi olunmuş fakat ertesi gün şikayetçi yanlış anlaşılma olduğundan dolayı emniyette arkadaşımdan şikayetçi olmadığına dair ifade veriyor ve tutanak imzalıyor. Arkadaşım hakkında herhangi bir dava açılırmı bununla ilgili.

  Cevapla
 • İyi çalışmalar.. Yaklaşık 40 dönüm özel arazisi bulunan 400 haneli bir sitenin yöneticisiyim.. Özellikle gece saat 24 ten sonra site bahçesinde gruplar halinde oturularak yüksek sesle sohbetler ediliyor.. İçki içiliyor ve kişiler bahçe alanlarına idrarlarını yapıyorlar… Konu ile ilgili Özel güvenlik çare olamadı kişilerin sayısı fazla olduğundan görevli başa çıkamıyor… Birkaç kere polise başvuruldu ancak ertesi gece yine aynı dertleri yaşıyoruz… Kabahatler kanuna mı giriyor yoksa daha korkutucu bir yaptırımı var mı… dediğim gibi arazide belediye terk alan yoktur … Serbest girişleri olan bir özel arazidir… Yol gösterirseniz sevinirim

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 11:36

   Merhaba Doğan Bey,

   Nerede olursa olsun yüksek sesle sohbet edilmesi kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu teşkil edecektir. Şikayette bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • alt komşumuzun bilinçli şekilde aşağıdan vurarak bizi rahatsız etmesi sonucunda 2-3 defa şikayetçi olduk. ve uzlaştırmacı aradı “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253 ve 254 üncü maddeleri çerçevesinde, soruşturma konusu Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan dolayı”. uzlaşmazsam bundan sonra ki süreç nasıl işler. yardımcı olursanız sevinirim. bize bir ceza maliyeti olur mu tanıklar felan tekrar ifadeye çağrılır mı? sonuç ne çıkar. şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
 • Avatar
  seyffetin a.
  1 Eylül 2019 15:21

  merhabalar
  ben mardinliyim bir buçuk yıl önce ailem eşimi zorla anneme bakmasını istedi karşılığında bize ev vereceklerdi ilk başta kabul etmedik fakat zorla kabul etik yani istemiyerek şimdi annem ölünce bize verdikleri sözleri tutmuyolar hesap verince de bize zorda kaldığımız için size söz verdik diyor
  babam bize vereilecek olan evin sahibi şimdi bizibugün aradı ve bize diyor ki sizin evi bolücem diyor karım bir buçuk senedir anneme bakıyor ve hakımı alamıyorum ve iki kızım var ve karım ve çocuğum mardinde ben istanbuldayım ailemi birbuçuk yıldır görememem beni çok üzüyor büyük kızım bu sene sekize gidicek ve LGS sınavına girecek kızımın eğitim hayatı ve düzenimiz bozuldu lütfen bize yardım edin

  Cevapla
 • Sayin avukatim us dairenin ev sahibi dairəsini pansiyon tarzı erkek 10 işçiye yüksek kira 3000 tl gibi fiyata kiraya veriyor sonuçta apartman olarak aileler oturuyor herkez rahatsız ve çare arıyor ev sahibi bayan herkez kendi namusuna sahip çıksın ben aldığım paraya bakarım diliyor arayan herkeze nasıl bir yol işləməliyiz dava için avukatim

  Cevapla
 • Merabalar benim birinde alacağım var ve adam ödemedi alacağımı istemek için gittiğimde bana ağza alınmayan küfürler etti ve üzerine kavga çıktı akabinde mahkemelik olduk mahkemede borcu olduğunu küfür ettiğini beyan etmesine rağmen hakim 4500.tlpra cezası artı 1yıl hapis cezası verdi ve ben bu parayı yatırdık daha sora bir üst mahkemeye gönderdik ve bizi ulaştırmaya gönderdi ve uzlaşmak için 4000tl para istedi tamam dedim tam imzalar atılacakken istegini5000.tl ye çıkardı sizce ben ne yapmalıyım hem alacağımı anlamadım hem suçlu oldum

  Cevapla
 • Avatar
  Kurtuluş Y
  18 Ocak 2020 23:46

  Merhaba bir numara aradı beni konuşmadı bende mesaj gönderdim ismim kurtuluş tanışabilirmiyiz diye bu hangş suça girer ve ne kadar ceza alırım kızda 2006 doğumluymuş ben bilmiyordum tabi

  Cevapla
 • Hayırlı geceler komşum camımdan rahatsız edici not attı bunun cezası varmı rahatsız edip duruyor

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   25 Ağustos 2020 11:57

   Merhaba Gülşen Hanım,

   Kimin yaptığı konusunda tespit yapabilirseniz şikayette bulunabilirsiniz. Huzur bozma suçunun işlendiğini düşünüyoruz.

   Saygılarımızla

   Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü