Şantaj Suçu Nedir? Cezası Nedir? Uzlaşmaya Tabi midir? (TCK 107)

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
  3. Şantaj Suçu Nedir? Cezası Nedir? Uzlaşmaya Tabi midir? (TCK 107)
santaj sucu 1

ŞANTAJ SUÇU (TCK md. 107)

Bu makalemizde sizleri şantaj suçu ve cezası, şantaj suçu kaç yıl, şantaj suçunun unsurları nelerdir, yetkili ve görevli mahkeme neresidir, şantaj suçu şikayete bağlı mı ve şantaj suçunda uzlaşma hakkında bilgilendirdik. Şantaj suçu mahkeme kararları örnekleri ile birlikte şantaja karşı ne yapmalı konusu üzerinde durduk.

Şantaj Suçu Nedir?

Şantaj suçu TCK madde 107’de düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasına göre, “bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama” fiilleri şantaj suçunu oluşturacaktır. Fakat kişi suçu işlediğinde, “hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından yahut yapmayacağından bahisle” bir başkasını zorlamaktadır. Bu anlamda şantaj suçu bu seçimlik fiillerden birisiyle işlenebilecektir. Bu fiillerin işlenmesi ile suç oluşmuş sayılacak ayrıca mağdurun şantaj konusu şeyi gerçekleştirmesi şartı aranmayacaktır. Yalnızca yapılan şantajın kişinin karar verme iradesini etkileyebilecek olması aranmaktadır. Burada kanun koyucu kişinin karar verme ve bu kararlara göre hareket etme özgürlüğünü korumaktadır. Zira fail, mağduru bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya mecbur etmektedir.

ŞANTAJ YARDIM HATTI: (0212) 679 32 53

Şantaj suçu TCK 107/2’ye göre kendisine yahut bir başkasına yarar sağlamak amacıyla bir kimsenin şeref ve saygınlığına zarar verecek bilgilerin açıklanacağı ya da isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de söz konusu olacaktır. Burada failin haksız bir çıkar elde etme amacı bulunmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında korunan hukuksal yarar ise mağdurun şerefidir.

Tehdit suçunun özel bir görünüş biçimidir. Aralarındaki en önemli fark; tehdit suçunda ileride gerçekleştirilebilecek bir durumla korkutma mevcuttur, Ancak şantaj suçu gerçekleştiğinde zaten zor durumda olan mağdurun bu durumundan yararlanılmaktadır. Örneğin fail suç işleyen bir kimseye, hakkı ve yükümlülüğü olmasına rağmen, savcılığa tehdit edeceğinden bahisle şantaj yapabilmektedir.

Şantaj Suçunun Unsurları Nelerdir?

Şantaj suçunun unsurları maddi ve manevi unsurlar olarak incelenebilir. Buna göre maddi unsurlar yönünden incelendiğinde:

Şantaj suçunun mağduru ve faili herkes olabilecektir. Fakat mağdur, kendisine yöneltilmiş olan kötülüğü anlayabilecek ve algılayabilecek bir kimse olmalıdır.

Şantaj suçu “bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya / yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamak” fiillerinden biri ile işlenecektir. İşlenen bu fiilin neticesinde fail, haksız bir çıkar elde edecektir. Belirtmek gerekir ki bu haksız çıkar ya da yarar üçüncü kişi lehine de sağlanabilir.

Şantaj suçunun unsurları manevi yönden incelendiğinde ise kast karşımıza çıkmaktadır. Buna göre suç maddenin birinci fıkrasına göre genel kast, ikinci fıkrasına göre ise özel kastla işlenebilecektir. Çünkü maddenin ikinci fıkrasında fail “kendisine veya başkasına yarar sağlamak” kastıyla hareket etmektedir.

Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj suçu cezası hapis ve adli para cezasıdır. Buna göre şantaj suçunu işleyen fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Bu noktada suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde teşebbüse ilişkin hükümlerin uygulanacağı ve cezada indirime gidilebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Şantaj suçu ile haksız menfaat sağlayanın tüzel kişi olması halinde hapis veya adli para cezası değil, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Şantaj suçunun cezası hakkında son olarak şunu da belirtmemiz gerekir: Şantaj dolayısıyla işlenen suçtan ötürü şantaj suçunun faili diğer suçtan da dolaylı fail olarak sorumlu tutulabilecektir.

Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?


Öncelikle belirtmek gerekir ki şantaj suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Dolayısıyla şantaj suçu re’sen soruşturulur ve kovuşturulur. Şikayetten vazgeçme ise yalnızca şikayete bağlı suçlarda mümkün olabilmektedir. Şikayete bağlı suçlarda kişi hüküm kesinleşinceye dek şikayetinden vazgeçebilir. Fakat şikayete tabi bir suç olmadığından dolayı şantaj suçunda şikayetten vazgeçme mümkün olmamaktadır. Bu anlamda mağdur şikayetinden vazgeçse dahi soruşturma ve kovuşturmaya devam olunacaktır. Dolayısıyla şantaj suçundan şikayetçi olmadan önce sonuçları ile ilgili şantaj suçlarıyla uzman olarak ilgilenen bir bilişim avukatına danışmanız faydalı olacaktır.

Tehdit Suçu ile Şantaj Suçu Arasındaki Fark

Tehdit suçu ile şantaj suçu her ne kadar farklı iki suç tipi olsa da bazı durumlarda karıştırılabilmektedir. Şantaj tehdit suçunun özel bir görünümü olmasına rağmen bu suçtan farklı özellikler barındırmaktadır. Şantaj suçunda kendisine veya bir başkasına haksız bir çıkar yahut bir yarar sağlamak amacı güdülmektedir. Bunun için ise fail mağdurun içerisinde bulunduğu zor durumunundan faydalanmaktadır. Tehdit suçunda böyle bir amaç bulunmamakla birlikte mağdurun içinde bulunduğu bir zor durumdan da söz edilemeyecektir. Tehdit suçunda fail ileride gerçekleştirebileceği bir davranıştan bahisle mağdur üzerinde korku uyandırarak bu suçu işlemektedir. Tehdit ile şantaj suçu arasındaki bir diğer fark ise yapılan tehdidin niteliği bakımındandır. Şantaj suçunda fail mağduru, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından yahut yapmayacağından bahisle tehdit etmektedir. TCK 106’da düzenlenen suçta ise fail mağduru, kendisi veya bir yakınının hayatına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırıda bulunacağından bahisle tehdit etmektedir.

Şantaj Suçunda Yarar Sağlama

Şantaj suçunda yarar sağlama unsuru TCK 107’nin 2.fıkrasında kendisini göstermektedir. Anılan fıkra uyarınca yarar sağlama maksadı güden fail bu maksat uğruna mağduru, şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği ile tehdit etmektedir. Elbette bu yarar her zaman para olmak zorunda değildir.

Örneğin mahalleye yeni taşınmış olan mağdurun hırsız olduğu isnadında bulunarak dışlanmasına sebep olacağından bahisle kendisinin işlerini yapmaya zorlanması şantaj suçunu oluşturacaktır. Burada fail birtakım işlerini mağdura yaptırma amacıyla hareket etmiştir. Fail mağdurun müstehcen fotoğraflarının elinde olduğu ve bunları yayınlayacağından bahisle mağduru, kendisi ile evlenmeye ikna etmeye çalışabilir. Bu durumda şantaj suçu işlenirken güdülen amaç, sağlanan yarar evlilik olacaktır. Bu noktada bir diğer şantaj örneği olan eski sevgili şantajından da bahsetmek yerinde olacaktır. Bu şantajda da fail çoğunlukla eski sevgilisi ile barışmak ya da intikam almak amacıyla mağduru tehdit etmektedir. Online şantajda ise fail Skype vb. platformlarda tanıştığı kişilerle yapılan görüntülü konuşma sırasında kaydetmiş olduğu videoların yayınlanmasından bahisle tehdit eder. Skype şantajı olarak da bilinen bu suçta fail mağdurdan çoğunlukla Euro, Dolar bazında belirli bir miktar para yararı sağlamaya çalışmaktadır.

Şantaj Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Kural olarak uzlaşma kapsamına giren suçlar, şikayete tabi olan suçlardır. Şikayete tabi olmayan suçlar hakkında uzlaşmanın yapılabilmesi için kanunda özel olarak öngörülmüş olması gerekmektedir. Bu anlamda şantaj suçunda uzlaşma mümkün değildir.Şikayete tabi ve tabi olmayan suçları incelemek için şikayete tabi suçlar makalemizi okuyunuz.

Şantaj Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Şantaj suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme neresidir sorusunu cevaplandırabilmek için ise Ceza Muhakemeleri Kanunu genel yetki kurallarına bakmak gerekecektir. Buna göre şantaj suçunda yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Şantaj Suçunda Yargıtay Kararları

Şantaj suçu Yargıtay Kararları:

Sanığın, katılanın kendisine evlenmeden önceki ilişkilerini anlattığı telefon kayıtlarını kaydettiği ve anne babasına dinleteceği tehdidiyle maddi menfaat elde etme eyleminin TCK 107/2 maddesi yollamasıyla 107/1 maddesi kapsamında kaldığına kuşku bulunmamaktadır. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu 4-26/117, 5.5.2009)

Mağdure, eşi ve sanığın aynı kurumda çalıştığı ve mağdure ile eşi arasında boşanma davasının açıldığı süreçte sanık ile mağdure arasında ilişki olduğu, daha sonradan mağdure ve eşinin boşanmadan vazgeçmesi üzerine sanığın mağdurenin çıplak fotoğraflarını krumun genel müdürlüğüne göndereceği ile “A… ilini terk edin, sizi burada yaşatmam” söylemlerinde bulunduğu bu anlamda sanığın kendisine ya da başkasına yarar sağlama amacı güttüğüne dair bir delil bulunmaması ile TCK 107/2 suçunun unsurlarının oluşmadığı fakat fiilin 106/1 1.cümlesinde düzenlenmiş olan tehdit suçunu oluşturacağı… (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 11.9.2012, 17703/18222)

Şantaj Suçunda Zamanaşımı

Şantaj suçunda zamanaşımı genel zamanaşımı hükümlerine göre belirlenecektir. Şantaj suçunda şikayet süresi bulunmamakla birlikte dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu süre içerisinde suçun savcılığa bildirilmemesi halinde dava zamanaşımı süresi dolacak ve suç hakkında soruşturma yapılamayacaktır.

Skype, Whatsapp ve Facebook ile Online Şantaj Suçu

Online şantaj suçu TCK 107’nin Skype, WhatsApp, Tango, Line, Instagram ve bazen de Facebook aracılığıyla ve internet yoluyla işlenmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Bu suçlar ise halk arasında skype şantaj gibi isimlerle bilinmektedir. Ülkemizde bu anlamda yeni bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Fail bu siteler aracılığıyla mağdura ulaşarak tehdit etmekte yahut şantaj yapmaktadır. İnternet yoluyla şantajda fail genellikle, görüntülerini yayacağından veya yazışmaları yayınlayacağından bahisle, mağdurdan bir çıkar sağlamak çabası içindedir. Fail şantaj suçu işleyerek genellikle Euro veya TL bazında para istemektedir. Şantaj mağdurları ise bunların yayınlanmaması için faile boyun eğebilmektedir. Fakat yapılması gereken şantajın yapıldığına dair her türlü delili saklamak ve online şantaj suçuyla ilgilenen bir bilişim avukatına ulaşıp destek almak olmalıdır.

Yurtdışı şantaj suçlarıyla ilgili videomuz:

Eski Sevgilinin Şantaj Yapması

Eski sevgilinin şantaj yapması şantaj suçunun günlük hayatta en çok karşılaşılan şekillerinden bir tanesidir. Eski sevgili kişiyi çoğunlukla barışmak ya da maddi çıkar sağlamak gibi amaçlarla müstehcen görüntülerini yaymak ve yayınlamakla tehdit etmektedir. Kişi takıntılı eski sevgili tarafından yapılan şantajdan ötürü telaşlanmakta ve kötü niyetli olan bu kişiye boyun eğmektedir. Eski sevgilinin tehdit etmesi halinde yapılması gereken en doğru hareket sakin olup gönderilen tüm mesaj ekran görüntülerinin saklanması ve yasal yollara başvurulmasıdır.

Şantaja Karşı Ne Yapmalı?

Şantajdan nasıl kurtulurum, şantaja karşı ne yapmalı soruları genellikle şantaj mağdurları tarafından sorulan sorulardır. Şantaj mağdurları için ekibimizin önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle size şantaj yapan kimselere kesinlikle boyun eğmemelisiniz. Şantajdan nasıl kurtulurum diye merak ediyorsanız şantajın bir sonunun olmadığını unutmamalısınız. Çünkü boyun eğmeniz halinde şantaj veya tehdit failin başka çıkarları için de ortaya çıkabilecektir. Kişi istediğini yaptırmak için aynı şantajı defalarca önünüze sürebilecektir. Bu bağlamda atılması gereken ilk adım derhal uzman bilişim avukatı ile yola çıkmalısınız. Bununla birlikte şantaja dair delilleri saklamanızı tavsiye etmekteyiz. Özellikle bilgisayar vb. teknolojik araçlar yoluyla yapılan şantajda alınacak ekran görüntüleri, yapılan yazışmalar önem arz etmektedir. Bunların saklanması ve kesinlikle silinmemesi gerekmektedir. Çünkü kesin ve yeterli delillerin olmaması halinde şantaj suçundan beraat söz konusu olabilmektedir.

Unutulmamalıdır ki şantaj yapmak bir suçtur. Şantaja maruz kalan kişi mağdur paniğe kapılmamalı ve sorularını zihninde netleştirip danışmanlık almalıdır.

Şantaj Suçuna Karşı Mücadele ve Bilişim Avukatı

Şantaj suçuna karşı mücadele yolunda öncelikle yukarıda saydığımız önerilerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Açılacak dava için dilekçe yazımı hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiğinden konuyla ilgilenen bir bilişim ve ceza avukatına danışılması önem arz etmektedir. Belirtilmesi gerekir ki; bazı durumlarda hukuki işlemler yeterli olmayıp teknik bazı işlemlerin de devreye sokulması gerekebilmektedir.

Topo hukuk bürosu suçun oluştuğuna dair delillerin toplanması, şantaj suçu dilekçe örneği yazımı, suç duyurusunda bulunma aşamalarının yanında internet ortamında adınıza yayınlanan içeriklerin takibi ve diğer teknik işlemler için de profesyonel destek sunmaktadır. Topo Hukuk Bürosu; eski sevgili şantajı, online olarak Skype şantaj ve facebook şantaj, resimle şantaj ve sözlü şantaj gibi pek çok suç tipiyle mücadelede profesyonel ekibi ve uzman avukatları ile en doğru yol haritasını çizip en kısa zamanda çözüm için gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Şantaj suçu ile ilgili aklınıza takılanları sormak ve destek almak için web sitemizdeki danışma formunu doldurabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Yayım tarihi: 10 Şub 2017