Şantaj Suçu Nedir? Cezası Nedir? Uzlaşmaya Tabi midir? (TCK 107)

 1. Topo Hukuk
 2. Bilişim Hukuku
 3. Şantaj Suçu Nedir? Cezası Nedir? Uzlaşmaya Tabi midir? (TCK 107)
5
(1)

ŞANTAJ SUÇU (TCK md. 107)

Bu makalemizde sizleri şantaj suçu ve cezası, şantaj suçu kaç yıl, şantaj suçunun unsurları nelerdir, yetkili ve görevli mahkeme neresidir, şantaj suçu şikayete bağlı mı ve şantaj suçunda uzlaşma hakkında bilgilendirdik. Şantaj suçu mahkeme kararları örnekleri ile birlikte şantaja karşı ne yapmalı konusu üzerinde durduk.

Şantaj Suçu Nedir?

Şantaj suçu TCK madde 107’de düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasına göre, “bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama” fiilleri şantaj suçunu oluşturacaktır. Fakat kişi suçu işlediğinde, “hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından yahut yapmayacağından bahisle” bir başkasını zorlamaktadır. Bu anlamda şantaj suçu bu seçimlik fiillerden birisiyle işlenebilecektir. Bu fiillerin işlenmesi ile suç oluşmuş sayılacak ayrıca mağdurun şantaj konusu şeyi gerçekleştirmesi şartı aranmayacaktır. Yalnızca yapılan şantajın kişinin karar verme iradesini etkileyebilecek olması aranmaktadır. Burada kanun koyucu kişinin karar verme ve bu kararlara göre hareket etme özgürlüğünü korumaktadır. Zira fail, mağduru bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya mecbur etmektedir.

ŞANTAJ YARDIM HATTI: (0212) 679 32 53

Şantaj suçu TCK 107/2’ye göre kendisine yahut bir başkasına yarar sağlamak amacıyla bir kimsenin şeref ve saygınlığına zarar verecek bilgilerin açıklanacağı ya da isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de söz konusu olacaktır. Burada failin haksız bir çıkar elde etme amacı bulunmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında korunan hukuksal yarar ise mağdurun şerefidir.

Tehdit suçunun özel bir görünüş biçimidir. Aralarındaki en önemli fark; tehdit suçunda ileride gerçekleştirilebilecek bir durumla korkutma mevcuttur, Ancak şantaj suçu gerçekleştiğinde zaten zor durumda olan mağdurun bu durumundan yararlanılmaktadır. Örneğin fail suç işleyen bir kimseye, hakkı ve yükümlülüğü olmasına rağmen, savcılığa tehdit edeceğinden bahisle şantaj yapabilmektedir.

Şantaj Suçunun Unsurları Nelerdir?

Şantaj suçunun unsurları maddi ve manevi unsurlar olarak incelenebilir. Buna göre maddi unsurlar yönünden incelendiğinde:

Şantaj suçunun mağduru ve faili herkes olabilecektir. Fakat mağdur, kendisine yöneltilmiş olan kötülüğü anlayabilecek ve algılayabilecek bir kimse olmalıdır.

Şantaj suçu “bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya / yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamak” fiillerinden biri ile işlenecektir. İşlenen bu fiilin neticesinde fail, haksız bir çıkar elde edecektir. Belirtmek gerekir ki bu haksız çıkar ya da yarar üçüncü kişi lehine de sağlanabilir.

Şantaj suçunun unsurları manevi yönden incelendiğinde ise kast karşımıza çıkmaktadır. Buna göre suç maddenin birinci fıkrasına göre genel kast, ikinci fıkrasına göre ise özel kastla işlenebilecektir. Çünkü maddenin ikinci fıkrasında fail “kendisine veya başkasına yarar sağlamak” kastıyla hareket etmektedir.

Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj suçu cezası hapis ve adli para cezasıdır. Buna göre şantaj suçunu işleyen fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Bu noktada suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde teşebbüse ilişkin hükümlerin uygulanacağı ve cezada indirime gidilebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Şantaj suçu ile haksız menfaat sağlayanın tüzel kişi olması halinde hapis veya adli para cezası değil, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Şantaj suçunun cezası hakkında son olarak şunu da belirtmemiz gerekir: Şantaj dolayısıyla işlenen suçtan ötürü şantaj suçunun faili diğer suçtan da dolaylı fail olarak sorumlu tutulabilecektir.

Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?


Öncelikle belirtmek gerekir ki şantaj suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Dolayısıyla şantaj suçu re’sen soruşturulur ve kovuşturulur. Şikayetten vazgeçme ise yalnızca şikayete bağlı suçlarda mümkün olabilmektedir. Şikayete bağlı suçlarda kişi hüküm kesinleşinceye dek şikayetinden vazgeçebilir. Fakat şikayete tabi bir suç olmadığından dolayı şantaj suçunda şikayetten vazgeçme mümkün olmamaktadır. Bu anlamda mağdur şikayetinden vazgeçse dahi soruşturma ve kovuşturmaya devam olunacaktır. Dolayısıyla şantaj suçundan şikayetçi olmadan önce sonuçları ile ilgili şantaj suçlarıyla uzman olarak ilgilenen bir bilişim avukatına danışmanız faydalı olacaktır.

Tehdit Suçu ile Şantaj Suçu Arasındaki Fark

Tehdit suçu ile şantaj suçu her ne kadar farklı iki suç tipi olsa da bazı durumlarda karıştırılabilmektedir. Şantaj tehdit suçunun özel bir görünümü olmasına rağmen bu suçtan farklı özellikler barındırmaktadır. Şantaj suçunda kendisine veya bir başkasına haksız bir çıkar yahut bir yarar sağlamak amacı güdülmektedir. Bunun için ise fail mağdurun içerisinde bulunduğu zor durumunundan faydalanmaktadır. Tehdit suçunda böyle bir amaç bulunmamakla birlikte mağdurun içinde bulunduğu bir zor durumdan da söz edilemeyecektir. Tehdit suçunda fail ileride gerçekleştirebileceği bir davranıştan bahisle mağdur üzerinde korku uyandırarak bu suçu işlemektedir. Tehdit ile şantaj suçu arasındaki bir diğer fark ise yapılan tehdidin niteliği bakımındandır. Şantaj suçunda fail mağduru, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından yahut yapmayacağından bahisle tehdit etmektedir. TCK 106’da düzenlenen suçta ise fail mağduru, kendisi veya bir yakınının hayatına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırıda bulunacağından bahisle tehdit etmektedir.

Şantaj Suçunda Yarar Sağlama

Şantaj suçunda yarar sağlama unsuru TCK 107’nin 2.fıkrasında kendisini göstermektedir. Anılan fıkra uyarınca yarar sağlama maksadı güden fail bu maksat uğruna mağduru, şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği ile tehdit etmektedir. Elbette bu yarar her zaman para olmak zorunda değildir.

Örneğin mahalleye yeni taşınmış olan mağdurun hırsız olduğu isnadında bulunarak dışlanmasına sebep olacağından bahisle kendisinin işlerini yapmaya zorlanması şantaj suçunu oluşturacaktır. Burada fail birtakım işlerini mağdura yaptırma amacıyla hareket etmiştir. Fail mağdurun müstehcen fotoğraflarının elinde olduğu ve bunları yayınlayacağından bahisle mağduru, kendisi ile evlenmeye ikna etmeye çalışabilir. Bu durumda şantaj suçu işlenirken güdülen amaç, sağlanan yarar evlilik olacaktır. Bu noktada bir diğer şantaj örneği olan eski sevgili şantajından da bahsetmek yerinde olacaktır. Bu şantajda da fail çoğunlukla eski sevgilisi ile barışmak ya da intikam almak amacıyla mağduru tehdit etmektedir. Online şantajda ise fail Skype vb. platformlarda tanıştığı kişilerle yapılan görüntülü konuşma sırasında kaydetmiş olduğu videoların yayınlanmasından bahisle tehdit eder. Skype şantajı olarak da bilinen bu suçta fail mağdurdan çoğunlukla Euro, Dolar bazında belirli bir miktar para yararı sağlamaya çalışmaktadır.

Şantaj Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Kural olarak uzlaşma kapsamına giren suçlar, şikayete tabi olan suçlardır. Şikayete tabi olmayan suçlar hakkında uzlaşmanın yapılabilmesi için kanunda özel olarak öngörülmüş olması gerekmektedir. Bu anlamda şantaj suçunda uzlaşma mümkün değildir.Şikayete tabi ve tabi olmayan suçları incelemek için şikayete tabi suçlar makalemizi okuyunuz.

Şantaj Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Şantaj suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme neresidir sorusunu cevaplandırabilmek için ise Ceza Muhakemeleri Kanunu genel yetki kurallarına bakmak gerekecektir. Buna göre şantaj suçunda yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Şantaj Suçunda Yargıtay Kararları

Şantaj suçu Yargıtay Kararları:

Sanığın, katılanın kendisine evlenmeden önceki ilişkilerini anlattığı telefon kayıtlarını kaydettiği ve anne babasına dinleteceği tehdidiyle maddi menfaat elde etme eyleminin TCK 107/2 maddesi yollamasıyla 107/1 maddesi kapsamında kaldığına kuşku bulunmamaktadır. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu 4-26/117, 5.5.2009)

Mağdure, eşi ve sanığın aynı kurumda çalıştığı ve mağdure ile eşi arasında boşanma davasının açıldığı süreçte sanık ile mağdure arasında ilişki olduğu, daha sonradan mağdure ve eşinin boşanmadan vazgeçmesi üzerine sanığın mağdurenin çıplak fotoğraflarını krumun genel müdürlüğüne göndereceği ile “A… ilini terk edin, sizi burada yaşatmam” söylemlerinde bulunduğu bu anlamda sanığın kendisine ya da başkasına yarar sağlama amacı güttüğüne dair bir delil bulunmaması ile TCK 107/2 suçunun unsurlarının oluşmadığı fakat fiilin 106/1 1.cümlesinde düzenlenmiş olan tehdit suçunu oluşturacağı… (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 11.9.2012, 17703/18222)

Şantaj Suçunda Zamanaşımı

Şantaj suçunda zamanaşımı genel zamanaşımı hükümlerine göre belirlenecektir. Şantaj suçunda şikayet süresi bulunmamakla birlikte dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu süre içerisinde suçun savcılığa bildirilmemesi halinde dava zamanaşımı süresi dolacak ve suç hakkında soruşturma yapılamayacaktır.

Skype, Whatsapp ve Facebook ile Online Şantaj Suçu

Online şantaj suçu TCK 107’nin Skype, WhatsApp, Tango, Line, Instagram ve bazen de Facebook aracılığıyla ve internet yoluyla işlenmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Ülkemizde bu anlamda yeni bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Fail bu siteler aracılığıyla mağdura ulaşarak tehdit etmekte yahut şantaj yapmaktadır. İnternet yoluyla şantajda fail genellikle, görüntülerini yayacağından veya yazışmaları yayınlayacağından bahisle, mağdurdan bir çıkar sağlamak çabası içindedir. Fail şantaj suçu işleyerek genellikle Euro veya TL bazında para istemektedir. Şantaj mağdurları ise bunların yayınlanmaması için faile boyun eğebilmektedir. Fakat yapılması gereken şantajın yapıldığına dair her türlü delili saklamak ve online şantaj suçuyla ilgilenen bir bilişim avukatına ulaşıp destek almak olmalıdır.

Eski Sevgilinin Şantaj Yapması

Eski sevgilinin şantaj yapması şantaj suçunun günlük hayatta en çok karşılaşılan şekillerinden bir tanesidir. Eski sevgili kişiyi çoğunlukla barışmak ya da maddi çıkar sağlamak gibi amaçlarla müstehcen görüntülerini yaymak ve yayınlamakla tehdit etmektedir. Kişi takıntılı eski sevgili tarafından yapılan şantajdan ötürü telaşlanmakta ve kötü niyetli olan bu kişiye boyun eğmektedir. Eski sevgilinin şantaj yapması halinde yapılması gereken en doğru hareket sakin olup gönderilen tüm mesaj ekran görüntülerinin saklanması ve yasal yollara başvurulmasıdır.

Şantaja Karşı Ne Yapmalı?

Şantajdan nasıl kurtulurum, şantaja karşı ne yapmalı soruları genellikle şantaj mağdurları tarafından sorulan sorulardır. Şantaj mağdurları için ekibimizin önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle size şantaj yapan kimselere kesinlikle boyun eğmemelisiniz. Şantajdan nasıl kurtulurum diye merak ediyorsanız şantajın bir sonunun olmadığını unutmamalısınız. Çünkü boyun eğmeniz halinde şantaj veya tehdit failin başka çıkarları için de ortaya çıkabilecektir. Kişi istediğini yaptırmak için aynı şantajı defalarca önünüze sürebilecektir. Bu bağlamda atılması gereken ilk adım derhal uzman bilişim avukatı ile yola çıkmalısınız. Bununla birlikte şantaja dair delilleri saklamanızı tavsiye etmekteyiz. Özellikle bilgisayar vb. teknolojik araçlar yoluyla yapılan şantajda alınacak ekran görüntüleri, yapılan yazışmalar önem arz etmektedir. Bunların saklanması ve kesinlikle silinmemesi gerekmektedir. Çünkü kesin ve yeterli delillerin olmaması halinde şantaj suçundan beraat söz konusu olabilmektedir.

Unutulmamalıdır ki şantaj yapmak bir suçtur. Şantaja maruz kalan kişi mağdur paniğe kapılmamalı ve sorularını zihninde netleştirip danışmanlık almalıdır.

Şantaj Suçuna Karşı Mücadele ve Bilişim Avukatı

Şantaj suçuna karşı mücadele yolunda öncelikle yukarıda saydığımız önerilerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Açılacak dava için dilekçe yazımı hukuki ve teknik bilgi birikimi gerektiğinden konuyla ilgilenen bir bilişim ve ceza avukatına danışılması önem arz etmektedir. Belirtilmesi gerekir ki; bazı durumlarda hukuki işlemler yeterli olmayıp teknik bazı işlemlerin de devreye sokulması gerekebilmektedir.

Topo hukuk bürosu suçun oluştuğuna dair delillerin toplanması, şantaj suçu dilekçe örneği yazımı, suç duyurusunda bulunma aşamalarının yanında internet ortamında adınıza yayınlanan içeriklerin takibi ve diğer teknik işlemler için de profesyonel destek sunmaktadır. Topo Hukuk Bürosu; eski sevgili şantajı, online olarak Skype şantaj ve facebook şantaj, resimle şantaj ve sözlü şantaj gibi pek çok suç tipiyle mücadelede profesyonel ekibi ve uzman avukatları ile en doğru yol haritasını çizip en kısa zamanda çözüm için gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Şantaj suçu ile ilgili aklınıza takılanları sormak ve destek almak için web sitemizdeki danışma formunu doldurabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

51 Yorum. Yeni Yorum

 • Bana skype üzerinden şantaj yaptılar youtube koyup yada geri almam için benden para istedi o kızın telefon numarasını engelledim numara bende ne yapabilirim beni kandırdı

  Cevapla
  • Merhaba Tufan Bey,

   Skype üzerinden işlenen şantaj suçları diğer şantaj suçlarından biraz farklıdır. Yol haritanızı çıkarıp kurtulmanız için gerekenleri yapabilirsiniz. Bu konuda uzman bilişim ve ceza avukatlarımıza ulaşmanız yeterlidir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • MERHABA 2014 MAYIS YILINDA BİR BAYANLA TANIŞTIM O İZMİT BEN TEKİRDAĞ İŞ İÇİN İZMİTE GİDİYORDUM O ZAMANDA EŞİM HAMİLE İDİ BU BAYANLA SOHPETİMİZ İLERLE TELEFONDAN BANA ÇIPLAK RSİM VE VİDEOLARINI YOLLAMAYA BAŞLADI 12 HAZİRANDA İSTANBULDA BİR HOTELDE BERABER OLDUK SABAĞINADA BAKİRE OLDUĞUNU KIZLIĞIMI ALDIN DEMEYE BAŞLADI BEN 38 O İSE 50 YAŞINDA HİÇ EVLENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ BENDE BİR ŞEY DEMEDİM BİR İKİ AY TAKILIR AYRILIRIZ BEN ÇOĞUĞUM DOĞANA KADAR İSTANBULDA TEKİRDAĞDA İZMİTTE KENDİ EVİNDE BERABER OLDUK TEKİRDAĞA GELDİĞİNDE ARTIK GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİMİ BİTMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM BEN SANA KIZLIĞIMI VERDİM SEN BENİM KOCAN OLDUN DEMEYE BAŞLADI BEKARET RAPORUM VAR SAVCILIĞA VERİRİM DEMEYE BAŞLADI BENDE BUNU DÖVSEM DE GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM AİLENE ANLATIRIM GELİRİM İŞ YERİNİ DAĞATIRIM DEMEYE BAŞLADI KIZLIĞIMIN BİR BEDELİ OLMACAK DEYİP EVİNE EŞYALAR ALDIRDI BELKİ BİTER DEDİM İHTİYAÇLARIMI KARŞILIYACAKSIN DEDİ PARA YOLLADIM AMA DURMAYA NİYETİ YOK TİCARETLE UĞRAŞTIĞIM İÇİN NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM 250 BİNLİRAYA YAKIN DOLANDIRMIŞTIR BENİ 2018 OCAK AYINDA ARTIK YOLLAYAMACAĞIMI SÖYLEDİM ANNESİNİN TELEFON NUMARASINI BULUP ARADIM ERKEK ARKADAŞIYIM DEYİP KAPATTIM SONRA AİLEMİ TEHTİT ETMEYE BAŞLADI İKİ KIZIM VAR BÜYÜK OLANININ OKULUNU BULUR OKULUBDA BABAN BENİ SİKİYO DER REZİL EDERİM KAÇITTIRIR TECAVÜZ ETTİRİM ESKİ KAYIN PEDERİ VARMIŞ MAFYA İMİŞ BENİ ÖLDÜTTÜRÜRMÜŞ KİMSEYE TEK BİR KELİME ANLATMAYACAKMIŞIM TEKİRDAĞDA AKRABALARI VARMIŞ GELDİĞİNİ EVİMİ BASACAĞINI SÖYLEMEYE BAŞLADI ÇALIŞTIĞIM FİRMALARI TEKTEK ARAYACAK MIŞ BİR DERNEKTE YENETİMDE İDİM ORAYA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ BANA BU TEHTİTLERİ SÖYLERKEN EŞİM YANIMDA İDİ KIZIMDA KAPIDAN SÖYLEDİKLERİNİ DUYMUŞ ŞİMDİ OKULA GİTMEK İSTEMİYO PİSİKOLAĞA GÖTÜRÜYOZ EŞİMİN ABLASINI GİZLİ NUMARADAN ARANMIŞ BENİM EŞİM AKKINDA BENİM KOCAMIN PEŞİNİ BIRAKSIN GİBİ TERBİZYEZİZ KONUŞUP KAPATMIŞ NE YAPMALIYIM BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ

  Cevapla
 • Mesaj yolu ile tehdit alıyorum ne yapabilirim

  Cevapla
 • eşime şantaj yoluyla birlikte olmak isteyen kişiyi savcılıkta suç duyurusunda bulunduk eşime seninle birlikte olmaz ise fotoğrafları sosyal medyada ve ailenle paylaşırım diyor bizim ne yapmamız gerekiyor fotoğrafları nasıl imha ettirebiliriz çok zor durumda eşim intihara kalkıştı lütfen yardım edin

  Cevapla
 • İyi günler bana eski sevgilim onunla birlikte olduğum zamana dair olan fotoğraf ve videolarla tehdit edip aileme ve internette herkese rezil etmekle tehdit etti buna dair deliller elimde mevcut sizce suç duyurusu kabul edilir mi

  Cevapla
 • Serdar bey merhaba ben eski sevgilimin evlenmesini kaldiramayip kendisine gecmiste beraber oldgmzda cekilen uygnsz.fotograflari yaymakla tehdit edip gecmiste kendisine aldigim harcadgm parayi talep ettim eger parayi vermessen bunlari yollarim dedim parayi vermeyi kabul.edip bana tuzak.kurdu ben tuzak oldgunu anlayip hic.bulusmadan kendisini gormeden uzaklastim ama. Polis cevirdi ve gozaltina aldi beni mahkmye ciktim denetimlik.serbestlik verdi haftanin 3 gjnu imza.atiyorum bu arada.pc ile flash bellege polis.el.koydu fotograflar kayitli idi simdi nasil.bi yol izlemem.gerek yardimci olurmusunuz tesekkur ederim

  Cevapla
 • Merhabalar , benim ozel WhatsApp konusmalarima girip ekran fotoğrafı alarak tehdit ediliyorum. Suç duyurusunda bulunsam yaptırımı ne olur?

  Cevapla
 • Selamlar İnstagramdan bir kız sevgilime sen göreceksin . Seni dövdürcem diye tehditler ediyor bu durumda hangi kanun ve ne giriyor tehdit eden kişiyi şikayet etsek durum ne olur

  Cevapla
 • Eski sevgilim mesajlarimi nişanlıma gösterip ayırmakla tehdit ettiler şantaja girer mi girerse karşı tarafın cezası ne olur?

  Cevapla
 • merhaba ailesi eşimi zorla alı koydu oraya gönderdiğim buyuklerın yanında sohbet esnasında eşimi öbür odaya defalarca çağrıldı ve en son kardeşi açıkça şöyle dedi aracıların yanında. o evine geri dönerse onu ve her ıkı çocuğu öldürürüm ıkı tane şahidim var ne yapa bilirim

  Cevapla
 • Merhabalar, bana whatsapp üzerinden yazışmaya dayalı şantaj yapılıyor. Şantaj yapan şahıs kendisini bir miktar para verirsem görüntü kayıtlarını sileceğini söylüyor fakat benim içim hiç rahat değil geceleri uyuyamıyorum. Bu kişi kaydettiği yazışmayı tanıdıklarıma aileme göndermekle tehdit ediyor. Savcılığa başvurursam görüntü kayıtlarını hemen paylaşacağını iddia ediyor ve paylaşırsa benim hayatım kararır. Ne tür bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olun !

  Cevapla
 • Gttıgidiyor dan bir ürün sipariş ettim ürünle ilgili yaşadığım sorunları sipariş sonrası yorum hattında belirttim yorumum olumsuz diye satıcı mağzası beni telefonla arayıp yorumumu kaldırmam için beni taciz etti özgürlüğümü kısıtladı tehdide mağruz kaldım ve satıcı sözleşmesindeki maddaleri yerine getirmedi ve paramın üzerine yattı tazminat davası açabilirmiyim ve tahmini sonucu ne zaman alabiliriz veya böyle bir hakkım varmı kazanma olasılığım nedir

  Cevapla
 • selam iyi akşamlar dilerim benim bir arzum var size bi kız var abime isteyecektik ama olmadı erkek kardeşi abimi arayarak tehtit etti bi daha rahatsız edersen seni keserim birde yanlış sulardan geziyorsun ayaklarını denk al bunun cezası ne olur şikayete bulunursak yardımcı olursanız memnum kalırım

  Cevapla
 • Bir şey soracaktım

  Cevapla
 • Sitemizdeki bahçıvan, kendi isteğiyle işten ayrılmak istemesine rağmen tazminatını almak için ısrar ediyordu , biz de kıdem tazminatını vermeyi kabul ettik .. muhasebede evrakları imzalandıktan sonra , aynı gün ben işten çıkmadım o beni kovdu diye iftira atıp sitedekilerw beni şikayet edip ihbar taxminarinida istediğini söylemiş, eşimde onu aradı ve bu yaptığının ayıp olduğunu söyledi, benim ona iyilik ettiğimi ama söyledi, ona ben boş bişey demedim dedi , bende doğru konuşmadığını benim şerefimi site içindekilere yalan söyleyerek lekeledigini söyledim, bana o parayı vereceksin yoksa sana gününü gösteririm, gibi vs şeyler söyledi.. Bu şantaj kabul edilir mi ?

  Cevapla
 • İyi çalışmalar, sözlüm benden çok basit bir bahaneyle ayrıldı ve aynı kurumda çalıştığım en yakın arkadaşımla nişanlandı. Bunun üzerine izinli iken en yakın arkadaşım dediğim şahıs ile konuşmak için iş çıkışına gittim araya girenler oldu ve konuşamadık sonrasında servisten indiği yere gittim konuşmaya hatta bağrışmaya ve küfürleşmeye başladık ama kesinlikle tehdit veya şantaj tarafımca yapılmadı. Bu olaydan bir ay sonra falan ben işe başladığımda kurumda karşılaştık ben bunu nasıl yaptın gibisinden konuşma başlatınca akşam görürsün nasıl yaptığımı dedi ve amirleri görünce ikimiz de uzaklaştık. İş çıkışı telefonuma mesaj geldi ‘Kurumda erkektin dışarıda da erkek olsana seni kaldıracağım.’ önemsemedim evime geçtim yorgun olduğum için yattım bir kaç saat sonra 2 tane daha mesaj geldi ‘Ettiğin küfürleri sana yedirecegim cevap versene lan’ ve açık açık ‘o… çocuğu’ yazıyordu. Yine cevap vermedim 2 defa aradı açmadım. Ardına şikayetçi oldum ve 2 gün sonra işe geldiğimde o da hem kurumda hem savcılıkta şikayet talebi oluşturmuştu…..
  Ne yapmam lazım bilmiyorum

  Cevapla
  • Merhaba Samet Bey,

   Şahsın tarafınıza karşı sizden önce şantaj veya hakaret suçundan şikayette bulunması bir şeyi değiştirmez. Hukuki fiillerin şantaj, tehdit ve hakaret suçu bağlamında değerlendirilmesi ve mesaj yoluyla işlenen suçlarla ilgili delillendirmenizi sağlamalısınız. Ardından savcılık dosyalarını bir bilişim avukatı aracılığıyla takip etmelisiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • slm ben yaklaşık 5 sene önce birine araç verdim ama bazı nedenlerden dolayı aracı devredemedim bunun üzerine aracı alan kişi aracı devrettiğin zaman vermek üzere bana senet ver aracı devrettiğinde senedini alırsın benden dedi tamam dedim senedi verdim şimdi aracı dvredip senedimi geri almak istediğimde aracı başkasına sattığını söylüyor aracı alan kişiye diyorum araç benim ver aracımı ben senden araç almadım a şahsından aldım diyor aracımıda vermiyor senedimide icraya vermiş araç benim üstümde . madem senedi icraya verdin aracımı ver diyorum vermediği gibi sen onu bana devredeceksin devretmezsen aracı bir karayoluna park ederiz biri gelir çarpar kan parası ödersin diyor ayrıca çevrede mafya diye nitelendirilen kişilere aratıp o aracı devret diye bana telefon açtırıyor seni şikayet edeceğim dediğimde şikayet ette ayaklarına sıkayım dedi gece saat 3-4 de beni başkalarına aratıp o araç devredilecek devretmezsen evini damını ateşe veririz diye telefon ettiriyor buna eşim şahit mahkemede ne olur dava açılsa

  Cevapla
 • Benim acılmis bi davam var basit tehdit suçu ama ilk önce kız sözlü ve mesaj olarak beni tehdit ettikten sonra ben ına ından korkmadigimi belli etmek için yazmıştim senden korkmuyorum zaten geleceksin karşılaşacağız seninle gibi şeyler ama karşı taraf açık açık tehdit ettiği belli oluyor birde kız mahkeme kağıdında kendi attığı mesajlara yer vermemiş ne yapmalıyım

  Cevapla
 • İnternetten bir ürün aldım yanlış geldi 140 tl ödedim ürünü iade ettim aradılar bi yanlış anlaşılma olmuş diye ayriyetten tarafımca düzenlenen iadeli tek kullanımlık 140 tlik kart ile birlikte kargonuzu alın diye mesaj geldi sonra kargoyu almaya gittiğimde 140 tl kargo bedeli olduğunu söylediler bende almadım geriye iade ettim tehdit mesajları geliyor ne yapmalıyım

  Cevapla
  • Merhaba Kadir Bey,

   Tarafınıza gelen tehdit mesajı ise tehdit suçu makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. Tehdit suçu ile şantaj suçu arasında belirli farklar bulunması bakımından durumunuzu uzman bir ceza avukatı tarafından analiz edilmesi gerekmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba Geçen Günlerde Bir Tane Sohbet Platformu Olan Teamspeak3 Ve Whatsapp Üzerinden Tehdit Edildim. Evinin Adresi Falan bende Numaran Bende Falan Diye Ne yapmam Gerekiyor Yardımcı Olabilirmisiniz

  Cevapla
  • Merhaba Kaan Bey,

   Uğradığınız suç tipi internet (facebook, WhatsApp, Skype gibi) üzerinden şantaj suçu. Sohbet platformlarında gezen ve mağdur arayışında bulunan şantaj çeteleri yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere konumlanmış bulunmaktadır.

   Hangi bilgilerinizin karşı tarafta olduğu, görüşmenizin içeriği ve karşı tarafa ne tür bir koz verdiğiniz izleyeceğiniz yol haritasında etkili olmaktadır. Şantaj suçlarıyla ilgili uzman olarak çalışan bilişim avukatlarımıza başvurup yardım alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 1.5 YILDIR INSTAGRAM ÜZERİNDEN SÜREKLİ TEHTİT ALIYORUM VE SUAN ŞÜPHELENDİĞİM İNSAN VAR AMA TAM DELİLİM YOK SAVCILIK GİTSEM ONUN TELEFONUNU İNCELEMEYE ALIRLAR MI YOKSA ONUN OLDUGUNA DAHİL KESİN DELİL Mİ LAZIM

  Cevapla
  • Merhaba Ece Hanım,

   İnternet üzerinden işlenen şantaj suçlarında delillendirme biraz farklı prosedürlere sahiptir. Şüphelendiğiniz kişinin bilgilerini toplayıp suç duyursunda bulunmanızı öneririm.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Eski sevgilim uzun zamandır geri dönmek için mesaj atıyordu. İnstagram üzerinden tekrar mesaj attı. Şu an sevgilim var seninle konuşmam doğru değil dedim. Elinde fotoğraf ve video olduğunu ima etti. Aklını başına topla dedi ve gönderdiği tüm mesajları sildi. Beni çok korkuttu. Ne yapabilirim? Şu an elimde delil yok

  Cevapla
  • Merhaba Gül Hanım,

   Eski sevgili şantajı maalesef son dönemlerde artış gösterdi. Size ilettiği mesajlar özellikle “şunu yap yoksa resimlerini gönderirim” şeklinde ise şantaj suçu işlenmiş anlamına gelir. Diğer delillendirme yöntemleri ile ilerleyebilirsiniz. Konuyla ilgili bir avukata danışmanız daha doğru olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Bi arkadasım Eski sevgilisinden instgram uzerinden borc para istemiş. Yok demiş bayanda. Elimde çıplak resimlerin var, parayı bulmazsan sosyal medyadan yayarim demiş. Bu bayanda korkup 600 lira parayı bulup kişiye havale yoluyla göndermiş. Sonra bayan savcılığa gidip şikayetçi olmuş. Aradan5 ay sonra bayan şikayet ifadesini geri çekmiş paramı aldım diye. Yakındada mahkemeleri var. Sonuç ne olur?

  Cevapla
 • Ben 28 yaşında bayanım bir beyle aramızda büyük yaş farkı olmasına rağmen bir birliktelik yaşadık tutunacak dalım olmadığı için ona sadece güvenmek istedim ama o benimle cinsel istekleri için beraber oldu bende bunu anlayınca ve beni terk etmeye kalkınca beraber olurken kamera görüntüsü aldım bu görüntüleri karısına ve çevresine dagitacagimi söyleyerek para istedim mektup yazarak ve görüntünün bir kopyasını zarfa koyarak ona ulaştırdım oda beni şikayet etti bu durumda bana ne olur cezam nedir

  Cevapla
 • merhaba
  yabancı numaradan iki yıldır tehditli mesaj alıyorum dört kez numara değiştirdim yinede buldu özel hayatım ve iş hayatımı bozduğu psikolojimden dolayı kaybettim artık resmen ölme noktasındayım daha önce dava açtım dosyamı kapattılar..tekrar dava açsam bilişim suçlarından yabancı numaradan mesaj atan kişi bulunur mu?

  Cevapla
 • Eski erkek arkadaşım beni tehdit ediyor onunla evlenmezsem elindeki resimleri aileme iş arkadaşlarıma göndermekle tehdit ediyor ne yapabilirim hayatımı zındana çevirdi

  Cevapla
 • Eşim aramızın kötü olduğu bir dönem bir bayanla gecelik kacamaklar yaşamış benle barışınca kadın tarafından eşine soylicem diye şantaj ile para istemiş durumu eşim bana itiraf etti.Bayanla telefonda konuşup herşeyi bildiğimi söyledim bana eşinin bana borcu var ödeyin dedi gitmiş dava açmış borç ve hakaret davası nasıl bir yol izlememiz gerekir kadın eğlence mekanında konuş olarak çalışıyor

  Cevapla
  • Merhaba Zelis Hanım,

   Şantaj suçunu işleyenlerin genellikle bahsettiğiniz taleplerde bulunduğunu görüyoruz. Taviz vermeyip davalara uzman bilişim avukatı ile devam etmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İŞYERİME GELİP BENİ TEHDİT EDEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUM. DAHA SONRA BU ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEM İÇİN BANA GÖNDERİLEN ARACI KİŞİDEN BU ŞİKAYETİMDEN VAZ GEÇMEM KARŞILIĞI BİR MİKTAR PARA İSTEMİŞTİM. BU KONUŞMALARI KARŞI TARAFIN KİŞİLERİ GİZLİCE KAYDA ALMIŞLAR VE BİZE SANTAJ YAPIYOR DİYE ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR. SAVCILIKTA BU KONUDA TCK 107/1,53 MADDELERİNDEN YARGILANMAK ÜZERE DAVA AÇILMASINI UYGUN GÖRMÜŞ.
  SONUÇ NE OLABİLİR ACABA?
  HERŞEY İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

  Cevapla
  • Merhaba Ali Bey,

   Şantaj suçu için yapılan soruşturmalarda izinsiz ses kaydı sunmanın delil niteliği tartışmalıdır. Dilerseniz konuyla ilgili hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi günler. Benim arkadaşımla aramda alışveriş oldu.yüklü bir miktarda ödeme yaptım.ama bana daha fazla borcumun olduğunu söylerek beni ve eşimi tehtit ediyorlar.ailemi aramakla ve de eşime(kocama) zarar vermekle tehdit ediyorlar.bunun suç olduğunu söylediğimdede kendileri yapmasa bile başkalarına yaptıracaklarını söylüyorlar.ayrıca bu borcu alabilmek için ailemi aramakla tehdit ediyorlar.sözde resmi olmayan ve asla ellerinde belge bulunmayan bu şahıslar bu borcu ailemden tahsil edeceklerini söylüyorlar.bunlar suçmudur. Bu şekilde Tehdit ve şantaj suçmudur. hangi saatte yapıldı bu konuşmanın bilgisi var.savcılıktan bu ses kaydını da delil olarak sunabilir miyim.lütfen acil dönüş yaparmısınız.

  Cevapla
  • Merhaba Aynur Hanım,

   Parayı vermezseniz canınıza veya malınıza zarar verecekleri söyleminde bulunuyorlarsa bu suç şantaj suçu olacaktır. Tüm delillerinizle ivedi şekilde savcılığa başvurmanız gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Öncelikle merhaba 04.02.2018 tarihinde benim şahsıma ait hesap kartına bir miktar para yatmış ve bu parayı Ankardan yatırlmış ve yatıran kişiye şantaj yapıldığına dair şikayette bulunmuş geçen gün ifade için emniyete gittim .Benim Böyle bir paradan haberim yok nasıl olacak mahkeme olur mu olursa Hakim ne denle bir karar verir acaba? Şimdinden teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Sami Bey,

   Şantaj suçu sebebiyle gönderilen paraların hesabınıza düşmesi maalesef şantaj suçundan yargılanmanıza sebebiyet verebilmektedir. Söz konusu hesabı başkasına kullandırmadığınızı ve hesaba gelen paranın niteliğini bilmediğinizi ispatlarsanız olumlu bir sonuç alabileceğinizi düşünüyoruz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Öncelikle merhaba, eski sevgilim yani evleneceğim kişi babasi tarafindan baskasi ile evlendirilmek isteniyordu, bende buna bi çözüm bulmamiz konusunda ona baskı yapiyordum, bu en sonunda benden ayrilma karari aldi, sonra ben bunun bi kaç kisi ile birlikte daha oldugunu ogrendim, tabi oarada ben ona bi kac kufur ettim messengerdan, babasini aradim babasi geldi konustuk falan sakince ben ayrildim bitirdim herseyi, 10 gun sonra beeni sikayet etmislr bize santaj ve kufur etti diye, telefonuma el.konuldu bi kac uygunsuz resimlerimizde vardi ve ben mahkemede kufur ettigimi kabul ettim ama santaji asla kabul etmedim, 2.mahkemede ise para istedigimi soylediler bende madem istedim para istemis olsam daha onceki ifadelerinde niye soylemedilerde simdi soyluyolar dedim ve para isteyen ve santaj yapan birisi sizce normal fotografla mi yapar ciplak fotograflami dedim hakime? Ve ben ciplak fotogrqflqrini kimseye atmadimda onlari soylemedimde babasinda kendisinde olan fotolar falan normal fotolardir diye ekledim hakimde baskasina gosterdin mi dedi hayir dedim telefonun drive bolumunde duruyor dedim ve bunlari kendisi cekmisti dedim mahkeme karar icin attı, sizce ceza alma durumum varmidir? İnanin kesinlikle şucum yok ve buu konj beni çok üzdü, adıma boyle dava acilmasi bile bana yetti.

  Cevapla
  • Merhaba Ferhat Bey,

   Mesajda belirttiğiniz söylemin şantaj suçu oluşturup oluşturmadığı ile ilgili detaylı bir analiz yapmak gerekir. Şantaj suçunun tanımı değerlendirildiğinde hangi resimlerle tehdit ettiğiniz önem arz etmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba 8-9 ay önce kardeşimi dövmüşlerdi ve kardeşimin arkadaşının abisi döven kişiyi dövmüş. aradan 8-9 ay geçti şimdi araları kötü diye abisi kardeşimi rahatsız ediyor telefonla arayıp babanla görüşücem. ben senin yüzünden hapse giricem diyip para istiyor. neyse babamla görüştü bu kişi gözdağı vermek için 5-6 kişiyi toplamış. ben senin oğlunun yüzünden hapse giricem. karım hamile para lazım bana git borç bul. diyor. bugun yine aradı. ısrarla para istiyor. bu durumda ne yapabiliriz nasıl kanıtlsayabiliriz. şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba bir birliktelik yasadım duygusal bir birliktelik 19 ay sürdü. Bu arada kağıt üstünde evlilk olduğunu, planlarınin olduğunu, karisinin yasindan dolayi onunla hicbir sekilde birlikte olmadigini, cocuk icin birkac zaman onunla planlarina gore ayrilacagini soyleyip bunca zaman oyalamaya calismistir. Bende ikimize ait onunda sifresini bildigi instagram hesabimi herkese görünür yaptım. Ona sordum bak bir bagin varsa aşıksan seviyorsan yemin ederim bitsin ayrılalım dedim. Buna ragme ben seni seviyorum bugun yarin bosancam. Sunu yapcam sonra bitcek, yapamadim cocuk ayaklarima sarildi gitme dedi, sonra yine bugun degilse yarin bitcek sabret neolur yemin ederim birlikte hicbirsey paylasmiyoruz deyip koltkta uyudugunu ispat icin goruntulu ariyordu, karisini kotuluyordu yasli , bedenine dokunmak dahi istemiyorum, ilk basta kendimden buyuk biriyle evlendim ama sorumluluklari agir geldi hicbirsey paylasmak bile istemiyorum dedi. O hesabi acinca arkadası gormus ve bir sekilde duyuldu. Bu arada bircok kez onu biraktim surekli kapima gelip ailemi arkadaslarimi devreye sokup bir sekilde tmm sabrediyorum dememe ragmen edemicwgimi soyledim ve bitirdim. Ev bakmaya gittim baska sehire pesimden geldi. Tmm yapcam dedi donduk ve yine oyalamaya basladi ve bitirdim. Telefonlarimi acmadim arkadasimin pesine takilip bulustugumuz yere geldi. Ve 2 gun sonra yine onunla birsey paylasmiyorum dedi. Ve bende bir fotograflar gordum. Ben o kadindan ogrencem siz birliktemisiniz degilmisiniz yeter dedim oda mecbur is cevresi oldugu icin onuda goturmek zorunda kalmis. O aksam beniopmeye kalktı bitti dememw ragmen. Neyse olay duyuldu. Kadin bir sekilde bana ulasti. O aksam sabaha kadar arabada yatti olay patlasin dedin patladı dedi. Afferim ben bunu hakketmedim. Bu olay olmasaydi sen olcaktin bundan sonra olamicaksin. Beni tehdit etti isimdende edwcekmis dedi. Kadin ulasip igrenc agza alinmicak seyler yazarak cocuguma kadar dil uzatti onu bilmem naptirtcam sizi oldurtcem vs. Bu arada benim telim ses kaydı yapiyor. Bunu birlikte oldugum kiside biliyor. Sondra bana birlik olup igrenc tehdit santaj hakaret msjlari attilar onemsemedim sustum . Ama durmuyorlar. Ve boyutu dahada ileri seviyeye tasiyorlar napcagimi sasirmis durumdayim. Karimdan haberli seninle birlikte oldum. Bedavaya seninle oldum, o… f… senin video kaydini piyasayla birlikte izlicez. Sen cek dedin cektim asla boyle birsey demedim cek diye karisi aramisti cocugunu oldurtcem sinkaf ettirtcem seni sinkaf ettirtcem o sekilde fotografini cekip mahallene asiam kocama cocugunu teklif etmissin igrenc agza alinmicak sozler neyapmam gerekiyor avukata verecek param yok . Hem kandirildim hem boyle piskolojik şiddet ve hakaret tehdit aliyorum. Numaralarini engelliyorum baska numaralardan ariyorlar. Bu arada telefonum ses kaydi yapiyor kim ararsa arasin onu kullanabilecekmiyim. Ve ses kaydi yaptigini bir kayitta bildigini dile getiriyor. Uzun surdu telwfon hafiza yetiyormu diye.

  Cevapla
  • Merhaba Deril Hanım,

   Olayınızda şantaj, özel hayatın gizliliği ve hakaret gibi birkaç suç olduğunu gözlemlemekteyiz. Delillerin sunumu anlamında dikkatli olmanızı ve bilişim hukuku avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba benim eski sevgilim beni çıplak fotolarla ve videolarla tehdit ediyor nişanlımı arayıp resimlerimi attı bu durumda ne yapmaliyim

  Cevapla
 • Eski sevgilim bana çıplak resimlerimi kardeşime atacağını söyledi ben de gittim başvuruda bulundum o istanbulda ben k.maraşta yaşıyorum şikayetimi savcılığa gitsem çekebilir miyim ya da nasıl şikayetten vazgeçebilirim

  Cevapla
 • Bir yakınıma santaj yapıldı. Santaj yapan kişi cook kişiyi magdur ettigini senide yaparım diye tehdit etti ve soyal medyada montaj fotoları yayınladı. Bu kişi baglantıları ortada adreside ortada sayılır. Ama savcılık ve polis ne hikmetse 10 gündür halen yakalayamıyor.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü