cek iptali davasi

Çek İptali Davası Nedir?

Çek iptali davası nedir, çek zayi iptal davası ne demektir sorularını cevaplandırmadan önce çek nedir sorusunu cevaplandırmak gerekmektedir. Çek bir kimsenin borcunu ödemek için kullandığı, üzerinde borç miktarının ve alacaklının isminin bulunduğu kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir. Çekler ancak banka üzerinden keşide edilebilirler. Çek zayi olduğunda (kaybedildiğinde), çalındığında veya tahrif olduğunda çekin iptal edilebilmesi için açılacak davaya çek iptali davası denir. Çek zayi davası veya çek zayi iptal davası adında ayrı bir çek iptali davası yoktur. Çekin zayi olması durumunda çek iptal davası açılır.

Çek İptali Davası Nasıl Açılır?

Çek iptali davası yetkili hamil tarafından ödeme yeri veya hamilin yerleşim yeri asliye ticaret mahkemesinde hasımsız olarak açılır. Çek iptal davası açabilmek için çek iptali dava dilekçesi yazmak ve harçlarını yatırmak gerekmektedir.

Çek iradesi dışında zayi olan kişinin iptal davasını menfi tespit davası ile birlikte açması ve ödemeden men talebi ile ihtiyati tedbir talebinde bulunması gerekmektedir. Zira men talebinde bulunulmadığı müddetçe hamiline yazılı çeklerde bankaya ibraz edilen tutar çeki elinde bulundurana ödenecektir.

Tedbir kararı verilebilmesi için hamilin çek bedelinin %15’ini teminat olarak mahkeme veznesine yatırması gerekmektedir. Teminat yatırıldıktan sonra mahkeme 3 ay ila 1 yıl arasında değişen süreler içerisinde Türkiye Ticaret Gazetesine 3 kez ilan verir. Çek 3 aydan önce zamanaşımına uğrayacak ise hâkim ilan süresini kısaltabilir veya tamamen kaldırabilir. Hâkim ayrıca hamilden iptalini istediği çeklerin nasıl eline geçtiğini ve buna ilişkin ticari ilişki ile çeklerin nasıl elinden çıktığını ispatlamasını da isteyebilir. İlana cevap verilmemesi ve delillerin eksiksiz toplanmasıyla birlikte hâkim çekin iptaline karar verir.

Çekin İptali Davasını Kimler Açabilir ve Çekin İptali Davası Kimlere Karşı Açılır?

Çekin iptali davasını açacak kişi yetkili hamildir. Keşidecinin veya lehtarın çekin iptali davası açması mümkün değildir. Aynı zamanda çekin iptali davası hasımsız çek iptali davası olarak açılır. Çünkü çek iptal davasının mantığı zaten hasmın bilinemiyor olmasıdır. Hasım biliniyorsa artık açılacak dava çek iptali davası değil istirdat davası olacaktır.

Çek İptali Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Çek iptali davası yetkili mahkeme ödeme yeri veya hamilin yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme ise asliye ticaret mahkemesidir. Ödeme yerinde veya hamilin yerleşim yerinde asliye ticaret mahkemesi bulunmaması durumunda çek iptali davası asliye hukuk mahkemesinde de açılabilir. Davanın yetkili ve görevli mahkemede açılmasının önemi şuradadır: Ödeme yeri veya hamilin yerleşim yerinde açılmayan çek iptali davaları yetkisizlik sebebiyle reddedilecektir. Yine aynı şekilde davanın görevli mahkeme dışında başka bir mahkemede açılması durumunda da dava görevsizlik sebebiyle reddedilecektir.

Çek İptali Davasının İcra Takibine Etkisi

Çek iptali davasının icra takibine etkisi hususunda birbiriyle çelişkili kararlar mevcuttur. Genel olarak kabul edilen görüş mahkeme tarafından verilen ödemeden men kararının çekin icra takibine konu teşkil etmesine engel olmayacağıdır. Ancak çeki haksız yere elinde bulunduran kişinin kötü niyetli olduğu ve çeki iktisabında ağır kusuru olduğu ispat edildiği takdirde söz konusu çek icra takibine konu olamayacaktır.

Çek İptali Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi

Çek iptali davasında çekin ortaya çıkması durumunda çek iptali davası istirdat davasına dönüşür. İstirdat davasının diğer ismi çek iade davasıdır. Çek iptali davasının istirdat davasına dönüşmesi durumunda mahkeme çek hamiline istirdat davası açması için süre verir. İstirdat davası süresi içinde açılmazsa mahkeme çeki ibraz edene geri verecektir.

Çek İptali Davası Dilekçe Örneği

Çek iptali davası açabilmek için öncelikle bir çek iptali dava dilekçesi yazılmalıdır. Ardından dava harçları yatırılmalı ve dilekçe ödeme yeri veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesine gönderilmelidir. Gerek hukuki bilgisi gerekse de konuyla ilgili tecrübesinden dolayı çek iptal davalarında bir ticaret avukatı veya icra avukatı ile iletişime geçmekte fayda vardır. Topo Hukuk Bürosu uzman ticaret hukuku avukatları müvekkilleri için çek iptali davası dilekçe örneği yazmakta ve dava sürecini onlar adına yürüterek en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedirler. Aklınıza takılan sorulara cevap almak için danışma formunu doldurabilirsiniz.

Yayım tarihi: 29 Ara 2018