Cinsel Saldırı ya da Tecavüz Suçu (TCK 102) – Ayrıntılı Rehber

 1. Topo Hukuk
 2. Hukuki Danışmanlık
 3. Cinsel Saldırı ya da Tecavüz Suçu (TCK 102) – Ayrıntılı Rehber

Cinsel Saldırı ya da Tecavüz Suçu Hakkında

Cinsel saldırı ya da tecavüz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında ele alınan 4 suçtan bir tanesidir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçları tanımlanmakta ve bu suçların cezaları yer almaktadır.

Başlık altında düzenlenen suçlar ile bireyin cinsel dokunulmazlığı, bedeni ve cinsel tercihleri üzerindeki hakları, özel hayatı, şeref ve haysiyeti yani geniş anlamda temel bir hak olan kişilik hakkının korunması hedeflenmiştir. Her bir suç türünü diğerinden ayıran unsur mağdurun özellikleri ve fiilin niteliğidir.

Cinsel bir amaçla veyahut cinsel arzuları tatmin amacıyla gerçekleştirilen her hareket birer cinsel davranıştır. Bir kimseye karşı cinsel davranışların gerçekleştirilmesi cinsel dokunulmazlığın ihlali sonucunu doğurur. Cinsel saldırı suçu mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlali suretiyle işlenmektedir. Cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi cinsel saldırı suçunu meydana getirmektedir. Cinsel saldırı suçu; vücut dokunulmazlığının ihlali derecesine göre basit cinsel saldırı suçu (TCK 102/1) ve nitelikli cinsel saldırı suçu (Tecavüz Suçu) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

Cinsel Saldırı Suçu Biçimleri

Cinsel saldırı suçu biçimleri daha önce de belirttiğimiz gibi basit cinsel saldırı suçu ve nitelikli cinsel suçu şeklinde ele alınmaktadır. TCK 102/1’de suçun temel şekli ele alınmış, TCK 102/2’de ise suçun nitelikli hali tanımlanmıştır.

Basit Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102/1)

Cinsel saldırı suçunun temel şekli basit cinsel saldırı suçu (TCK 102/1) olarak adlandırılmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi gerekmektedir. Basit cinsel saldırı suçunun maddi unsuru, bireyin vücudu üzerinde gerçekleştirilen cinsel arzuları tatmin amacı taşıyan ancak cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışlar oluşturmaktadır. Basit cinsel saldırı suçunun oluşması için gerçekleştirilen hareketlerin vücut dokunulmazlığını ihlali yeterlidir. Cinsel davranışlar sonucunda failin arzularının tatmin edilmiş olması gerekmez. Basit cinsel saldırı suçunun en hafif şekli sarkıntılık olarak adlandırılmakta ve cezada indirim yapılmaktadır. Bir kimseyi rızası dışında öpmek, vücuduna dokunmak, sarılmak veyahut okşamak gibi hareketler basit cinsel saldırı suçunu meydana getiren davranışlara örnek olarak gösterilebilir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu (Tecavüz Suçu – TCK 102/2)

Nitelikli cinsel saldırı suçu (tecavüz suçu) TCK 102/2’de tanımlanmış ve cinsel saldırı suçunun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Nitelikli cinsel saldırı suçu, cinsel saldırının vücuda organ veya sair cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi ile meydana gelir. Basit cinsel saldırı suçunun aksine nitelikli cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için gerçekleştirilen hareketin cinsel arzuları tatmin etme amacına yönelik olması şart değildir. Cinsel saldırı suçu niteliği bakımından önemli bir suçtur. Dolayısıyla mağdurun uzman bir ceza avukatı ile dava sürecini devam ettirmesi davanın ilerleyişi açısından oldukça büyük önem arz etmektedir.

Basit Cinsel Saldırı ve Sarkıntılık Suçunun Unsurları

Basit cinsel saldırı suçun temel şekli olarak TCK 102/1’de düzenlenmektedir. TCK 102/1’e göre cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi cinsel saldırıdır. Dolayısıyla vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen davranışlar cinsel saldırı olarak adlandırılamamaktadır. Bir diğer yandan davranışların cinsel arzuları tatmin etmeye yönelik olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Failin mağdurun vücuduna temas etmeksizin gerçekleştirdiği söz ve hareketler cinsel taciz suçunu meydana getirmektedir. Failin kendi vücudu üzerinde gerçekleştirdiği hareketler örneğin cinsel organını mağdura göstermesi gibi davranışlar cinsel saldırı suçunu değil cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

TCK 102/1’e göre cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması daha az cezayı gerektiren bir nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Mağdurun vücuduna temas içeren ve ani hareketlerle gerçekleştirilen cinsel davranışlar sarkıntılık olarak adlandırılmaktadır. Basit cinsel saldırı ve sarkıntılık suçunun unsurlarını pek çok farklı şekilde ele almak mümkündür. İlk olarak sarkıntılık fiilini ele aldığımızda sarkıntılığın herhangi bir araç veya vasıta ile gerçekleştirilebilmesinin mümkün olduğunu söylemek doğru olacaktır. Fail mağdurun vücuduna doğrudan temas edebileceği gibi herhangi bir araç kullanarak da temas edebilir. Failin mağduru cinsel temasta bulunmaya zorlaması halinde de sarkıntılık fiili gerçekleşecektir. Örneğin; failin mağduru zorlayarak kendini öptürmesi sarkıntılık suçunu meydana getirir. Sarkıntılık suçunda mağdurun vücudunda temas edilen bölge önemli değildir mağdurun vücudunun herhangi bir bölümüne temas edilmesi suçun oluşumu için yeterlidir. Faille mağdur arasındaki kişisel ilişki, davranışın gerçekleşme şekli ile mağdurun rızası gibi hallerde sarkıntılık suçu meydana gelmeyecektir. Örneğin; hemşirenin hastaya iğne enjekte ederken hastanın kalçasına dokunması sarkıntılık suçunu oluşturmayacaktır.

Öte yandan failin vücuda temas içeren davranışlarının devamlı ve yoğun olması halinde eylem sarkıntılık olarak değil, mağdurun yaşına göre, cinsel saldırı veyahut cinsel istismar suçu olarak nitelendirilmektedir.

Basit cinsel saldırı suçunun faili herkes olabilir. Suçun faili ile mağduru farklı cinsten olabileceği gibi aynı cinsten de olabilir. Kısacası cinsel saldırı suçu herkes tarafından herkese karşı işlenebilir. Ancak burada önemle belirtmek gerekir ki suçun mağdurunun 18 yaşından büyük kimseler olması gerekmektedir. Aksi halde çocukların cinsel istismarı suçu meydana gelecektir.

Basit cinsel saldırı suçunun manevi unsuru kasttır. Failin cinsel arzuları tatmin saikiyle hareket etmesi yeterlidir. Basit saldırı suçunun unsurlarından bir diğeri ise hukuka aykırılık unsurudur. İlgilinin rızası bir hukuka uygunluk sebebidir. Rıza açık veya örtülü olarak açıklanabilir.

Basit Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?

Peki, basit cinsel saldırı suçunun cezası nedir? Basit cinsel saldırı suçunun cezası şu şekildedir:

 • Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 102/1).
 • Sarkıntılık suçunun işlenmesi halinde yani cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir (TCK 102/1 ikinci cümle)

Basit cinsel saldırı suçunun daha fazla ceza gerektiren halleri şu şekildedir:

 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 • Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi hâlinde verilen cezalar yarı oranında artırılır.

Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu

Cinsel saldırı suçunun vücuda organ ya da sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi nitelikli cinsel saldırı veya tecavüz suçunu meydana getirir. Nitelikli cinsel saldırı suçu uygulamada tecavüz suçu olarak adlandırılır. Suçun nitelikli hali için vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veyahut sair bir cisim sokulması gereklidir. Bu bakımdan mağdurun vücuduna organ ya da herhangi bir cisim sokulması arasında bir fark bulunmamaktadır. Aynı zamanda gerçekleştirilen davranışın cinsel arzuları tatmin etme amacına yönelik olması da şart değildir. İcrai hareketin tamamlanamaması durumunda failin teşebbüs hükümlerine göre cezalandırılması mümkündür.

Nitelikli cinsel saldırı veya tecavüz suçu eşe karşı da işlenebilir. Evlilik birliği eşlerin birbirine sadakat yükümlülüğünün yanı sıra karşılıklı olarak cinsel arzuları tatmin yükümlülüğü de yüklemektedir. Ancak evlilik birliği içerisinde bile cinsel arzuların tatminine yönelik talepler açısından tıbbi ve hukuki sınırlar bulunmaktadır. Bu sınırların ihlali halinde fail cezalandırılacaktır. Fakat belirtmek gerekir ki böyle bir durumda soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdur eşin şikayetine bağlıdır.

Nitelikli cinsel saldırı veya tecavüz suçunun manevi unsuru kasttır. Ancak suçun temel şeklinden farklı olarak burada eylemlerin cinsel arzuları tatmin amacına yönelik olması şart değildir. Her ne amaçla olursa olsun bir kimsenin vücuduna organ veya cisim sokma fiili nitelikli cinsel saldırı suçunu meydana getirmektedir. Öte yandan bu davranışların mağdurun bilgi ve iradesi dışında gerçekleşmesi gerekmektedir.

Nitelikli cinsel saldırı suçu şikayete tabi değildir, savcılık tarafından resen soruşturma ve kovuşturma yapılacaktır.

Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçunun Cezası Nedir?

Nitelikli cinsel saldırı veya tecavüz suçunun cezası şu şekildedir:

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Nitelikli cinsel saldırı suçunun daha fazla ceza gerektiren halleri şu şekildedir:

 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 • Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi hâlinde verilen cezalar yarı oranında artırılır.

Bu Suçların Adli Para Cezasına Çevrilmesi Mümkün müdür?

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların adli para cezasına çevrilmesi mümkün müdür? Adli para cezası işlenen bir suça karşılık tek başına veya hapis cezası ile birlikte uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Kasten işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilir. Cinsel saldırı veya tecavüz suçu nedeniyle verilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Fakat sarkıntılık suçunun 15 yaşından küçük çocuklar tarafından işlenmesi halinde hapis cezasının miktarı 1 yılın altına düştüğünden adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevli kılınmıştır. Dolayısıyla basit cinsel saldırı ve sarkıntılık suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren dava ve işlere ise ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir. Böylece nitelikli cinsel saldırı suçunda ise görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Cinsel Saldırı Suçu Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İlk olarak belirtmek gerekir ki suçun temel şekline ilişkin soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine tabidir. Basit cinsel saldırı mağduru veya suçtan zarar gören altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma veya kovuşturma yapılamaz. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla altı aylık süre şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği gün itibaren başlar. Nitelikli cinsel saldırı suçu daha önce de belirtildiği gibi şikayete tabi değildir.

Cinsel saldırı suçu şikayet dilekçesi mutlaka bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal edecek her türlü davranış muhakkak cezalandırılmalıdır. Dava sürecinin doğru bir şekilde ilerlemesi ve cinsel saldırı suçunun mağdurunun daha fazla zarar görmemesi adına cinsel saldırı suçu şikayet dilekçesi ceza avukatı tarafından özenle hazırlanmalıdır. Delil niteliği taşıyan her türlü bilgi, belge veyahut cisim mutlaka dilekçede dile getirilmelidir.

Dilekçe Örneği

Cinsel saldırı suçu şikayet dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir:

 

…………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN: (Ad, Soyad, T.C. kimlik no, Adres)

VEKİLİ: (Ad, Soyad, T.C. kimlik no, Adres)

ŞÜPHELİ: (Ad, Soyad, T.C. kimlik no, Adres)

SUÇ: Basit cinsel saldırı

SUÇ TARİHİ: …/…/….

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilimiz …. yaşında olup ….. Lisesi … sınıf öğrencisidir. Evi ile okulu arasında … metre mesafe bulunan müvekkilimiz, her gün okula yürüyerek gidip gelmekte bu yürüyüşlerde … … isimli şüphelinin evinin önünden geçmektedir.

2- Müvekkilimizin …/…/… tarihinde arkadaşı …. ….  ile şüphelinin evinin önünden geçişi sırasında, şüpheli müvekkilimizin vücudunun belirli bölgelerine dokunmuş ve kendisini öpmeye çalışmıştır.

3- Şüphelinin müvekkilimize karşı yaptığı eylem, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde belirtilen suçu oluşturduğundan şikayet dilekçesinin verilmesi zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: TCK 102 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli …. …. hakkında tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/….

Müşteki Vekili

Av. ……………….

 

Cinsel Saldırı, Tecavüz ve Sarkıntılık Suçu Yargıtay Kararları

Cinsel saldırı, tecavüz ve sarkıntılık suçu Yargıtay kararları aşağıdaki gibidir:

Cinsel Saldırı Suçu ile Cinsel Taciz Suçu Arasındaki Fark

Mağaza müdürü olan sanığın, olay günü aynı işyerinde satış elemanı olarak çalışan mağdureyle yalnız kaldıkları bir esnada, rızası dışında mağdurenin elinden tutarak duvara yasladığı, ardından dudaklarından ve boynundan öpüp, göğüs ve kalçalarını okşadığının anlaşılması karşısında, eyleminin TCK’nın nın 102/1-3-b maddesindeki basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu gözetilmeyip suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde cinsel taciz suçundan hüküm kurulması kanuna aykırıdır (Yargıtay 14.Ceza Dairesi – Karar: 2014/2161).

Cinsel Saldırı (Tecavüz) Suçu ve Zincirleme Suç

T.C.K.nın 102/3-d maddesinde cinsel saldırı suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte, işlenmesi halinde, verilen cezaların yarı oranında artırılması öngörülmüştür.

Sanıkların nitelikli cinsel saldırı suçundan cezalandırılmalarına karar verilen, suçun sübutunda bir uyuşmazlık ve bu kabulde dosya içeriği itibarıyla herhangi bir hukuka aykırılık bulunmayan somut olayda, Özel Daire çoğunluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; cinsel saldırı suçundan sanıklar hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasında bir isabetsizlik bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir. 5237 Sayılı T.C.K.nun 43/1. maddesindeki değişik zamanlarda ifadesi sebebiyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için, suçların mutlaka değişik zamanlarda işlenmesi gereklidir ki bunun sonucu olarak, aynı mağdura, aynı zamanda, aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda tek suçun oluşacağı kabul edilmiştir. Bu halde zincirleme suç hükümleri uygulanarak artırım yapılamayacak, ancak bu husus 61. maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesinde göz önüne alınabilecektir.

Sanıkların olay günü, köylerinden Samsun’a gitmek üzere yola çıkan katılan K. ve S.’ı araçlarına aldıkları, bir süre sonra S.’ı darp edip uzaklaştırıldıktan sonra katılan K.’ı mahkemece yapılan keşifte ıssız ve tenha bir mahal olduğu belirlenen Toraman Tepe mevkiine götürdükleri, aralarında önceden vardıkları anlaşma gereği burada dört sanığın cebir ve tehdit kullanarak sırayla katılana organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu, aynı suç işleme kararı altında bir sanığın eylemini gerçekleştirirken diğer sanıkların eylemin gerçekleştiği ortama çok yakın yerde beklediği somut olayda, eylemlerin değişik zamanlarda işlendiği, başka bir anlatımla aynı zaman dilimi içerisinde işlenmediği gibi hukuki anlamda tek bir fiilden de söz edilemeyeceği, dolayısıyla olayımızda zincirleme suç hükümlerinin uygulanma şartlarının gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir (Yargıtay CGK-Karar: 2013/427).

Eşe Karşı Basit Cinsel Saldırı Suçu

Eşe karşı işlenen cinsel suçlarda cinsel saldırının sadece nitelikli halinin -tecavüz suçu olarak- TCK.nın 102/2. maddesinin ikinci cümlesinde şikâyete tâbi suç olarak düzenlenmesi, cinsel saldırı suçunun basit halinin eşe karşı işlenmesinin ise suç olarak düzenlenmemesi karşısında, olay tarihinde mağdure ile resmi evli olan sanığın eşinin rızası hilafına onu kendisine doğru çekerek sarılıp öpmesi şeklindeki eyleminin TCK.nın 102/1. maddesindeki basit cinsel saldırı suçu olarak tanımlanan suçu oluşturmadığı gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 14.Ceza Dairesi – Karar: 2014/1689).

Sarkıntılık Düzeyinde Kalan Basit Cinsel Saldırı Suçu

Oluşa uygun kabule göre olay günü sanığın, sokakta yürümekte olan mağdurelerin arkalarından yaklaşarak bacak ve kalça kısımlarını sıkmak şeklinde gerçekleşen ve ani hareketle yapılıp süreklilik arz etmemesi nedeniyle sarkıntılık düzeyinde kalan eylemlerinin suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK’nın 102/1. maddesinde yer alan basit cinsel saldırı suçunu oluşturup anılan maddede öngörülen 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasının alt ve üst sınırları nazara alınıp mahkemece gerekçe gösterilerek sanık hakkında teşdiden 2 yıl 6 ay hapis cezası tayin edilmiş ise de, hükümden sonra 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 58’nci maddesiyle yeniden düzenlenen 5237 sayılı TCK’nın 102’nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde “cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedileceğinin” kabul edilmesi karşısında, mahkemece belirlenecek temel cezanın üst sınırının 7 yıldan 5 yıla indirilmesi sebebiyle anılan düzenlemenin lehe olduğu gözetilerek önceki ve sonraki kanunların bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenmesi, her iki kanunla ilgili uygulamanın denetime imkan verecek şekilde kararda gösterilmesi ve 24.11.2015 günlü, 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan hususlar nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA karar verildi (Yargıtay 14. CD-Karar : 2017/1413).

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır hukukun pek çok farklı alanında uzman avukatları vasıtasıyla müvekkillerine hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Ceza hukuku, ekibimizde yer alan avukatların oldukça bilgili ve tecrübeli oldukları hukuk dallarının başında gelmektedir. Cinsel saldırı suçuna ilişkin sorularınızı internet sitesinde yer alan danışma formunu doldurarak ekibimize iletebilirsiniz. Cinsel saldırı suçu şikayet dilekçesi yazımı konusunda hukuki yardım almak için Avukata Sor butonu vasıtasıyla uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Yayım tarihi: 12 Eyl 2020