Miras Taksim Sözleşmesi

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

Miras taksim sözleşmesi nedir, nasıl yapılır, geçerlilik şartları nelerdir konularından bahsetmeden önce neden yapılır sorusunu cevaplandırmak gerekir. Mirasbırakanın ölümünden sonra şayet kalan mirasta birden fazla kişi hak sahibi ise müşterek mülkiyeti söz konusu olacaktır. İşbu halde miras üzerinde mirasçıların tasarruf yetkileri bulunmayacaktır. Söz konusu tasarruf yetkileri mirası satmak veya devretmek olabilir. Eğer miras taksim sözleşmesi yapılırsa mirasçılar payları üzerinde kişisel olarak tasarruf yetkisine sahip olacaktır.

Peki miras taksimi sözleşmesi ne anlama gelir? Miras taksimi sözleşmesi dendiğinde akla ilk gelmesi gereken mirasın nasıl ve ne şekilde paylaştırılacağıdır. Mirasın paylaşıtırılması Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre, miras taksimi de “mirasçılar arasında payların oluşturulması, fiilen alınması” olarak tanımlanabilir.

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Hukuki bir konu olan miras taksim sözleşmesi nasıl yapılır, mirasçılar tarafından merak edilmektedir. Yukarıda açıkladığımız üzere mirasın taksimi ile mirasçıların payları belirlenmektedir. Mirasın taksimi miras bırakanın ölümünden sonra bütün mirasçıların birlikte katılımı ile gerçekleşir. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında tüm mirasçılar kendi özgür iradeleri ile paylaştırmayı kabul etmiş ve imzalamış olmalıdır. Mirasçılardan yalnızca birkaç tanesinin kabul etmesi düzenlenen bu sözleşme için yeterli olmayacaktır. Miras taksim sözleşmesi örneği geçerlilik şartlarına uygun olarak miras avukatı ile birlikte düzenlenmelidir.

Miras Taksim Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları var mıdır? Evet, miras taksim sözleşmesinin geçerlilik şartları bulunmaktadır. Geçerlilik şartlarına uygun hazırlanmadığı halde sözleşme geçerli olmayacak, hüküm ve sonuçlarını doğurmayacaktır. Peki bahsedilen bu şartlar nelerdir? Öncelikle belirtmemiz gerekir ki; miras taksim sözleşmesi miras bırakanın ölümünden sonra yapılmalıdır. Aksi halde sözleşme ahlaka aykırı sayılacak ve geçersiz olacaktır.

Miras taksim sözleşmesinin geçerlilik şartlarından bir tanesi de yazılı olarak yapılmasıdır. Burada resmi yazılı şekilde yapılması önem arz etmemekte; adi yazılı şekilde olması da yeterli bulunmaktadır. Fakat sözleşmenin tapu sicil memuru önünde yapılması da kanunen mümkündür. Gayrimenkuller içinse durum biraz daha farklı olacaktır. Taşınmazların noter tarafından tescil edilmesi geçerlilik için zorunludur. Bununla birlikte miras taksim sözleşmesi yapılırken paylaşımın mirasçıların özgür iradeleri ile kabul edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmenin geçerli olabilmesi için sözleşmenin altında her mirasçının imzasının bulunması gerekecektir. Son olarak Medeni Kanunda belirtilen “Borçlar Kanununun geçersizliğe ilişkin genel hükümleri, paylaşma sözleşmeleri hakkında da uygulanır.” hükmü ile miras taksim sözleşmesinin geçersizliği de düzenlenmiş bulunmaktadır.

Miras Taksim Sözleşmesinin Tapuya Tescili 

Miras taksim sözleşmesinin tapuya tescili nasıl yapılır ? Bu soruya cevap verebilmek için şu ayrıma dikkat edilmelidir: Miras taksim sözleşmesi noterce mi mirasçılar arasında adi yazılı şekilde mi yapılmalıdır? Noterce yapılmış ise sözleşmede tescil talebi ve tescili kimin yaptırabileceği açıklanmış olmalıdır. Şayet bu belirlenmemiş ise sözleşmenin tapuya tescili için bütün mirasçıların tapu müdürlüğüne gelerek tescil talebinde bulunmaları gerekecektir. Mirasçıların adi yazılı şekilde yapması halinde ise yine bir ayrıma gidilecektir ve imzalarının noterce onaylanıp onaylanmadığına göre değişiklik gösterecektir. Mirasçıların imzaları noterce onaylanmamış ise sözleşme ile birlikte tüm mirasçıların tapu sicil müdürlüğüne gitmeleri gerekir. Fakat bazılarının onaylanmış bazılarının onaylanmamış ise imzaları onaylanmayanların tapu sicil müdürlüğünde bizzat tescil isteminde bulunması gerekir. Tescil talebi için temsil yetkisi verilmiş ise temsilci de tescil işlemini gerçekleştirebilecektir.Tapu sicil müdürlüğü sözleşmede tescili engelleyen bir kaydın olup olmadığına dikkat edecektir.

Miras Taksim Sözleşmesinin İptali

Miras taksim sözleşmesinin iptali hangi hallerde yapılabilir? Medeni Kanunumuzda düzenlenen miras paylaştırma hükümlerince paylaştırmanın eşit şekilde yapılması zorunlu kılınmamıştır. Mirasçıların eşitsizlik sebebiyle iptal davası açma talebinde bulunması iptal için yeterli bir sebep değildir. Fakat miras taksim sözleşmesinde hataya düşme, yanılma gibi sebeplerle sözleşmenin iptali mümkün olacaktır. Miras taksim sözleşmesinin iptali davası esaslı hata hükümlerine yahut ehliyet eksikliği sebebine dayanılarak açılabilmektedir. Mirasçı sözleşmeyi imzalarken tehdit altında veya korkutulmuş da olabilir. İşte miras taksim sözleşmesinin iptali davası bu gerekçelere dayadırılarak açılabilmekte ve sözleşmenin iptali gerçekleştirilebilmektedir.

Miras Taksim Sözleşmesinde Zamanaşımı

Miras taksim sözleşmesi borç doğurucu bir hukuki işlemdir. Dolayısıyla sözleşmenin doğumu, ifası, sona erdirilmesi işlemleri bakımından Borçlar Hukukuna tabidir. Medeni Kanunda miras taksim sözleşmesi zamanaşımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple miras taksim sözleşmesinden doğan borçlar için 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zamanaşımının başlangıcı ise ferağ ümidinin kesildiği andan itibarendir.

Miras Taksim Sözleşmesinde Tapu ve Noter Harcı

Miras taksiminde 4 Sayılı Tarife gereğince tapu harç oranı kayıtlı değerler üzerinden binde 22,77 olarak belirlenmiştir. Noter harcı ise 2 Sayılı Tarife gereğince 74,80 TL olarak uygulanmaktadır. Bu harçlar 2018 yılı için geçerlidir.

Miras Taksim Davası Nasıl Açılır?

Mirasçılar arasında rıza taksim sözleşmesi miras bırakanın ölümünden sonra yapılabilmektedir. Fakat rıza taksim sözleşmesinin yapılmasında anlaşmazlığa düşülmesi, paylaşımın yapılamaması durumlarında miras taksim davası açılabilmektedir. Miras taksim davası, mirasçıların her biri tarafından herhangi bir süre şartı olmaksızın açılabilecektir. Elbette mirasın açılmasından miras ortaklığının sona ermesine kadar miras taksim davası açılabilir. Hakim mirasçılardan birinin istemi üzerine mirasın tamamını göz önünde bulundurarak paylaştırmayı gerçekleştirir. Dava miras avukatı aracılığıyla da mirasçılar tarafından da açılabilmektedir.Miras paylaşımı davasında görevli ve yetkili mahkeme miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası

Miras taksim sözleşmesinden doğan alacak davası sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde açılabilmektedir. Her sözleşme gibi miras taksimi de birtakım hak ve borçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla sözleşmeye hür iradesi ile imza atan her mirasçının sözleşme sebebiyle sorumluluğu bulunmaktadır. Sözleşmeye aykırılık bulunduğu, sözleşmenin esaslarına uyulmadığı hallerde hakkı gasp edilen tarafça alacak davası açılabilmektedir.

Miras Taksim Sözleşmesi Gereği Tapu İptal Ve Tescil Davaları

Miras taksim sözleşmesi gereği tapu iptal davası ve tapu tescil davaları da açılabilmektedir. Miras taksim sözleşmesine uyulmaması, sözleşme hükümlerine aykırı bir tescil yapılması halinde açılabilmektedir. İşbu halde tapu iptal talebinde bulunulacaktır. Bununla birlikte sözleşme gereğinde mirasçıların mülkiyeti kendilerine geçirmek amacıyla tescil davası açması da mümkündür.

Mirasçılar Miras Taksim Sözleşmesi Yapmışsa Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilir Mi?

10.12.1952 tarih ve 1950/2 Esas nolu 1952/4 Karar nolu İçtihadı Birleştirme Kararına baktığımızda geçerli bir miras taksim sözleşmesinin varlığı halinde tarafların ortaklığın giderilmesi davası açmalarında hukuki bir yararları bulunmayacağı belirlenmiştir. Çünkü sözleşmeye taraf mirasçılar bu belgeye dayanarak tapu iptal ve tescil isteminde bulunabilmektedir. Nitekim Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2010/9900 esas nolu, 2011/123 karar nolu ve 17.1.2011 tarihli kararında Medeni Kanun madde 676. madde hükmünden anlaşıldığı üzere elbirliği mülkiyetine konu mallarda şayet paydaşlar miras taksim sözleşmesi yapmışsa bu sözleşme ile elbirliği haline son vermiş  bulunmaktadır. Dolayısıyla artık ortaklığın giderilmesi davası açamazlar. mira

Miras Taksim Sözleşmesi Kapsamında Topo Hukuk Bürosunun Verdiği Hizmetler

Miras taksim sözleşmesi kapsamında Topo Hukuk Bürosu’na başvurmanız halinde miras hukuku alanında uzman avukatlardan danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz. Topo Hukuk Bürosu miras taksim sözleşmesinin hazırlanmasında, tapuya tescilinde veya miras taksiminin iptali davası sürecinde sizlere yardımcı olmaktadır. Miras avukatları ile miras taksimi sorunlarından doğan her türlü davada vekillik hizmeti verir. Müvekkillerine miras taksim sözleşmesinin örneği hazırlanması işleminde, ortaklığın giderilmesi davasının açılmasında, iptal davalarının yürütülmesinde avukatlık hizmeti vermektedir. Siz de miras paylaşımı veya bundan doğan uyuşmazlıklarınız hakkında çözüm önerisi almak için Topo hukuk bürosu iletişim sayfasından avukatlarımıza başvurabilirsiniz.

Yayım tarihi: 7 Eki 2018