Senet Üzerinde Tahrifat Oynama

Senet Üzerinde Oynama

Sene üzerinde oynama (tahrifat) ya da senette rakam değişikliği resmi belgede sahtecilik TCK 204 hükmü ile hukuki zemine oturtulmuştur. Suç resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya sahte resmi belgenin kullanılması suretiyle işlenmektedir. Resmi belgede sahtecilik suçunun konusu resmi belgedir. Belge yazılı kağıt anlamına gelmekte olup anlaşılabilir bir içeriğe sahip olması gerekir. Bir yazılı kağıdın belge niteliği taşıyabilmesi için ayrıca irade beyanı ihtiva etmesi ile yazının belli bir kişiye izafe edilebilir olması aranmaktadır. Bununla birlikte kağıt üzerindeki yazı hukuki sonuç doğurmaya elverişli olmalıdır. Kasten işlenen bu suçun özel belgede sahtecilikten farkı belgenin gerçeğinin resmi bir memur tarafından düzenlenebilir olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, resmi belge kamu görevlisi tarafından görevi gereği düzenlenen yazıdır. Bir kamu görevlisi tarafından düzenlenen belgede sahtecilik yapmak, böyle bir belge üzerinde oynamak veya üzerinde değişiklik yapılan belgeyi kullanmak suç oluşturmaktadır.

Kambiyo Senetlerinde Tahrifat

Kambiyo senedi bir alacak ve borç ilişkisi taşıyan, kıymetli evrakın tüm özelliklerine sahip senetlerdir. TTK’da belirlenen kambiyo senetleri çek, poliçe ve bonodur. Kambiyo senetlerinin hukuken geçerliliği şekil şartına bağlıdır. Örneğin kambiyo senetlerinde kişinin kendi el yazısı ile belgeyi imzalaması gerekmektedir. Kişinin el yazısı ile başkasının adını yazması ve imzasını atması halinde kambiyo senetlerinde tahrifat söz konusu olacaktır. Kambiyo senetlerinde tahrifat, diğer bir deyişle senet üzerinde oynama fiili resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır.

Kambiyo senedi üzerinde, senet adına düzenlendiği lehtara verildikten sonra, değişiklik yapılırsa tahrifat oluşmuş kabul edilir. Yapılan değişiklikte rıza veya icazetin bulunması halinde sorumluluk devam eder. Fakat ilgililerin rızası dışında yapılan tahrifat resmi belgede sahtecilik TCK 204 uyarınca cezalandırmayı gerektirmektedir.

Kambiyo senedi üzerinde oynama bedelde tahrifat, vadede tahrifat, keşide tarihinde tahrifat, ödeme yerinde tahrifat, ciroda tahrifat vb. yollarla karşımıza çıkabilmektedir. Geniş anlamıyla senet üzerinde oynama fiili senede ait unsurların ilgililerin rızası olmadan değiştirilmesi veya silinmesini ifade etmektedir. Bu anlamda örneğin senet üzerindeki imzaların veya beyanların sahte olması, değiştirilmesi resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Cezası

Resmi belgede sahtecilik suçu:

  • Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek
  • Gerçek bir resmi belge üzerinde oynayarak belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek
  • Sahte olarak oluşturulan resmi belgeyi kullanmak suretiyle işlenmektedir. Bu seçimlik hareketlerden bir veya birkaçını işleyen fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Fakat kamu görevlisi olan fail:
  • Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlerse,
  • Gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirirse,
  • Gerçeğe aykırı olarak belge düzenlerse,
  • Sahte bir resmi belgeyi kullanırsa üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Maddenin üçüncü fıkrasında ise suçun konu bakımından nitelikli hali düzenlenmiş olup cezada artırıma gidilmiştir. Buna göre üzerinde sahtecilik yapılan resmi belgenin kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya dek geçerli belgelerden olması halinde ceza yarı oranında artırılacaktır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Mağdur Kimdir?

Resmi belgede sahtecilik suçunda korunan hukuki yarar kamu güvenidir. Dolayısıyla toplumu oluşturan tüm bireyler mağdur sıfatını haizdir. Fakat anılan hükümle korunan ikincil yarar kişilere ilişkin olup resmi belgede sahtecilik sebebiyle haksızlığa uğrayanların suçtan zarar gören olarak davaya katılmaları mümkündür. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2015/15-651 K. 2018/22 T. 23.1.2018)

Senet Nedir?

Resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturan senet üzerinde oynama fiilini açıklamadan önce senet nedir sorusunu yanıtlamak gerekir. Senet, borçlunun tek taraflı olarak düzenleyip imzaladığı, imzalamakla maddi bir yükümlülük altına girdiğini ifade eden resmi bir belgedir. Senedin düzenlenmesinde borç altına girilen miktar ve borcun ne zaman ödeneceği belirtilmelidir. Borçlunun senet karşılığında ödemeyi taahhüt ettiği miktar el yazısıyla yazılmış olmalıdır. Bu bilgilerin yanında borçlunun ödemeyi kime ve nasıl yapacağını senet üzerinde belirtmesi gerekmektedir. Kıymetli evrak niteliğinde olan senet düzenlenip imzalandıktan sonra kişi artık senedin alacaklısına karşı borçlu sıfatını almaktadır. Borçlunun ödeyeceği miktarın TL veya yabancı para cinsinden olması mümkündür. Senet üzerinde belirtilen tarihte ödeme gerçekleştirilmezse hukuki yollara başvurarak alacağın elde edilmesi mümkündür.

Yayım tarihi: 20 Eki 2019