Tahliye Taahhütnamesi 1

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu madde 352’de düzenlenmiştir. Buna göre tahliye taahhütnamesi ile kiracı kiralanandan belirlenen tarihte boşaltmayı üstlenir. Tahliye taahhütnamesi kiraya veren kimseyi koruma yöntemlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Yazılı olarak yapılan bu sözleşmenin tarafları kiracı ve kiraya verendir.Tahliye taahhütnamesi ile birlikte kiracı yazılı olan tarihte herhangi bir ihbara gerek duymadan çıkışını gerçekleştirecektir. Demektir ki bu taahhütname kira sözleşmesini sona erdirmez ancak kiralananın boşaltılması için ihbara gerek kalmamasını sağlar. Ancak kiracı belirlenen tarihe kadar kiralananı boşaltmamış ise artık kiraya veren kira sözleşmesini sona erdirme hakkına sahiptir. Sona erdirme, belirlenen sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde icraya başvurmak yahut dava açmak yoluyla gerçekleştirilebilecektir. Daha iyi anlaşılabilmesi adına yazımızda tahliye taahhütnamesi örneği için yer ayırdık:

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN

ADI SOYADI:

TC KİMLİK NO:

MAL SAHİBİ

ADI SOYADI:

TC KİMLİK NO:

TAHLİYE EDİLECEK KİRALANIN ADRESİ:

TAHLİYE TARİHİ:

Halihazırda kiracısı bulunduğum sözleşmede yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca yukarıda belirtmiş olduğum tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam bir halde kiraya verene teslim edeceğimi ayrıca tahliyeyi geçirmemden ötürü mal sahibinin icrai takip başlatması halinde bu amaçla yapacağı masrafları yoksun kaldığı karı veya uğradığı zararı ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ:

TAAHHÜT EDEN:

İMZA:

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Tahliye taahhütnamesi nasıl hazırlanır? Tahliye taahhütnamesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Bu taahhütnamenin yapılması kiralananın tesliminden sonra gerçekleşmelidir. Bu bir geçerlilik şartıdır. Taahhüdü tek kiracı varsa kiracı ya da temsilcisi, birden çok kiracı varsa her kiracı ayrıca yapmalıdır. Bununla birlikte elbette kiracının kiralananı ne zaman boşaltacağı da açık ve tereddüte mahal vermeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır. İşbu koşullar sözleşmenin geçerlilik koşulları olup emredici hüküm niteliğindedir. Sözleşmenin tarafları bu hükümleri değiştiremeyecektir. Kanun koyucu tahliye taahhütnamesi hazırlanmasında öngörmüş olduğu bu hükümlerle hem kiracıyı hem kiraya vereni korumayı amaçlamıştır. Söz konusu taahhütname kira sözleşmesi hazırlanıp kiralanan teslim edildikten sonra yapılır. Sözleşme taraflar arasında da yapılabilmektedir, kiracının tek taraflı beyanı ile de gerçekleştirilebilecektir. Çünkü tahliye sözleşmesi kiraya verenin onayına ihtiyaç olmadan kiracıyı borç altına sokan bir işlemdir. Bunun yanında kanun koyucu yazılı şekilde yapılmasını öngörerek kiracının serbest iradesini aramaktadır. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için hazırlanmasında saymış olduğumuz emredici hükümlerin gerçekleşmesi şarttır.

6570 Sayılı Kanuna Göre Tahliye Taahhütnamesinin Önemi

6570 sayılı kanun mülga edilmiş Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’dur. Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda tahliye taahhüdü ayrıntılı olarak düzenlenmeden önce özel nitelikli olan 6570 sayılı kanun düzenlemeleri ile gerçekleşmekteydi. Ayrıca genel anlamda tahliye davalarına yön veren Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararıydı. Çünkü bu dönemde 6570 sayılı kanunda da ayrıntılı düzenlemeler bulunmamaktaydı. 6570 sayılı kanun 7.maddesinde tahliye sebeplerini tek tek saymış bulunmaktadır. Bu kanuna göre kiracı gayrimenkulü tahliye edeceğini yazıyla bildirmesine rağmen boşaltmaz ise kiraya veren icra dairesine müracaat yoluyla tahliye isteyebilecektir. Bununla birlikte tahliye taahhütnamesine rağmen belirtilen vakitte gayrimenkulü boşaltmamış kiracıya tahliye davası açılabilecektir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı nasıl çıkarılır sorusunu cevaplamak adına Borçlar Kanunu’na bakıyoruz. Buna göre, tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı sözleşmede belirlenen tarihte kiralanandan çıkmayı taahhüt eder. Şayet kiracı bu yükümlülüğünü yerine getirmezse kanun koyucu kiraya verene kira sözleşmesini sona erdirme hakkı tanımıştır. Yani kiraya veren belirlenen tarihte evden çıkmayan kiracının evi boşaltmasını isteyebilecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus taahhütnamenin geçerli olarak hazırlanmış olmasıdır. Yani sözleşme yazılı olarak yapılmış, kiracı imzasını özgür iradesiyle atmış ve aynı şekilde tarih belirlenmiş olmalıdır. Bununla birlikte taahhütnamenin imzalanması kiralananın tesliminden sonra gerçekleşmiş olmalıdır. Belirtilen bu şartların tamamlanmasıyla imzalanan taahhütnamede belirtilen sürede kiracı kiralananı boşaltmalıdır. Aksi takdirde kiraya veren icraya başvurma yoluna gidebilir yahut tahliye davası açma hakkına sahip olacaktır.

Kiracının tahliyesi için nasıl bir yol izleyeceğinizle alakalı kiracı nasıl çıkarılır makalemizi okuyunuz.

Tahliye Taahhütnamesi Bulunan Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davası ne kadar sürer? Tahliye taahhütnamesi bulunduğu halde kiracı belirtilen tarihte kiralanandan çıkmaz ise kiraya veren tahliye davası açabilmektedir. Kiraya veren malın boşaltılması amacıyla taahhütnamede belirtilen sürenin 1 ay geçmesinden itibaren Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açabilecektir. Tahliye davası ön inceleme duruşmasında davanın açılması ve dilekçelerin tamamlanması gerçekleşir. İkinci duruşmada ise eksik deliller tamamlanacak ve toplanacaktır. Tanıkların dinlenmesi bilirkişi raporları gibi işlemler ise kararın netleşeceği tahkikat aşamasında görülür. Son olarak karar yazılır. Tahliye davası açıldığında tahliye taahhüdünü ileri sürebilmek için kanunda belirtilen emredici hükümlere uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu anlamda tahliye davası açacak kimseler için dava süresi açısından kesin bir müddet belirlemek doğru olmayacaktır. Dolayısıyla tahliye davası ne kadar sürer sorusuna net bir cevap verilemez.Davanın açılacağı Sulh Hukuk Mahkemesi iş yoğunluğuna göre dava süresi uzayacak yahut kısalabilecektir. Dava sürecini kısaltmak amacıyla belgelerin eksiksiz tamamlanması, yaşanacak olumsuzluklaın önüne geçilmesi için alanında uzman bir avukatla çalışılması yararlı olacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Bulunan Tahliye Davası Masraflarını Kim Öder?

Tahliye taahhütnamesi bulunan tahliye davası masraflarını kimin ödeyeceği konusunda yukarıda örneğini vermiş olduğumuz taahhütnameye göz gezdiriniz. Buna göre taahhütnamede kiracı kiralananı boşaltmamasından ötürü ortaya çıkacak masrafları ödeyeceğini de taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Kiracıya Boş Tahliye Sözleşmesi İmzalatılması

Kiracıya boş tahliye taahhüdü imzalatılması, sözleşmede tahliye için belirlenen tarihin kiracının imzasının alınmasından sonra atılması bazı durumlarda söz konusu olabilmektedir. Kanunun emredici hükümlerine göre tahliye taahhüdü geçerli olabilmesi için tahliye tarihinin açıkça anlaşılır şekilde belirtilmesi gereklidir. Bu tarih kiracıya imza attırılmasından sonra kiraya veren tarafından kötüniyetli olarak belirlenirse kiracının mağduriyeti söz konusu olabilir. Ancak Yargıtay kararlarına baktığımızda taahhütnamenin, tarihin boş bırakılıp davacıya verilmesi halinde davalı kiracının davranışının sonucuna katlanmak zorunda olduğu görüşü ile karşılaşmaktayız.

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Tahliye talepli icra takibi başlatma İİK uyarınca icra dairesinde yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda başlatılacaktır. Takip masrafları borçlu ait olacaktır. Yeni Türk Borçlar Kanunu kiracının kira bedelini ödemekle yükümlü olduğunu öngörmüştür. Kiracı bu borcu ifa etmezse kiraya veren mal sahibi yazılı olarak kiracıya bir süre verir. Şayet kiracı bu süre zarfında da ödemeyi gerçekleştirmez ise kiraya veren sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. TBK 362.maddede kiraya verenin sözleşmeyi feshedebileceği bir başka yol da belirtilmiştir. Buna göre borcunu ödeme yükümlülüğünden kaçınan kiracıya kiraya veren en az 60 günlük önel verir. Ayrıca bu süre içerisinde kirayı ödemez ise sözleşmeyi feshedeceğini bildirir. İİK m. 269 uyarınca kira borcunu tahsil amacıyla da kiracı aleyhine talepli icra takibi başlatılabilecektir. İcra İflas Kanunu madde 58’de takip talebi düzenlenmiştir.

Tahliye talepli icra takibi kirasını kira sözleşmesinde belirlenen tarih ve miktarda ödemeyen kiracıyı tahliye edebilmenin en hızlı hukuki yolu olarak karşımıza çıkar. Bu şekilde bir olayla karşı karşıya gelen mal sahibi, kiracıya tahliye talepli icra takibi başlatmalıdır. Sonraki aşama ise İcra Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açmak olacaktır. Kiraya verenin kira sözleşmesi hükümlerine uygun davranan kiracı aleyhine hukuka aykırı olarak kiracıyı tahliyeye zorlaması mümkün değildir.

Yayım tarihi: 3 Ağu 2017