terekenin tespiti

Tereke Nedir?

Tereke nedir? Tereke, ölen ya da gaipliğine hükmedilen kişinin arkasında bıraktığı malvarlığı değerleridir. Bu malvarlığı değerlerinin kapsamına ölen kişinin borçları ile şahsına bağlı olmayan hakları girer.

Terekenin Tespiti Ne Demektir?

Terekenin tespiti ile ölen ya da gaipliğine hükmedilen kişinin arkasında bıraktığı malvarlığı değerlerinin neler olduğu ve bunların miktarları tespit edilir. Terekenin tespiti davasında neler talep edilir ? Davada talep edilecek tek unsur tereke konusu malvarlığı değeri ve miktarıdır.

Terekenin Tespiti Nasıl Yapılır?

Tereke nasıl tespit edilir? Terekenin tespiti, terekenin tespiti davası ile yapılır. Tereke tespiti nasıl yapılacağına geçmeden önce terekedeki aktiflerin ve pasiflerin neler olduğunu inceleyelim:

Terekedeki aktifler, kaba tabiriyle terekeye para girişi sağlayan unsurlardır. Bunlar murisin taşınır ve taşınmaz malları, vadeli ve vadesiz alacakları ile bunlara bağlı faiz gelirleridir. Terekenin pasifindeyse murisin birtakım borçlarıyla bazı masrafları yer alır. Masraflara cenaze masrafları ile muris ile birlikte yaşayanların üç aylık geçim masrafları örnek gösterilebilir.

Tereke tespitinde öncelikle terekedeki aktifler ve pasifler tespit edilir. Bunların tespiti yapıldıktan sonra pasifler aktiflerden çıkarılır ve yani pasiflerle aktifler denkleştirilmiş olur. Denkleştirme yapıldıktan sonra ortaya çıkan değer ve miktarlar murisin net terekesini oluştururlar.

Terekenin Tespiti ve Mirasın Taksimi

Miras taksim edilmeden önce tüm mirasçılar terekedeki mallar üzerinde elbirliğiyle mülkiyete sahiptir. Bunun anlamı her birinin mirastaki mallar üzerinde eşit paya sahip olduğu ve bu mallar üzerinde bir tasarrufta bulunulacağı zaman mirasçıların hepsinin onayına ihtiyaç duyulduğudur. Mirasın taksimiyle birlikteyse elbirliğiyle mülkiyet sona erer ve terekedeki mallar mirasçılar arasında bölüştürülür. Artık bir tasarruf işlemi yapılmak istendiğinde diğer mirasçıların onayını almaya gerek yoktur. Her bir mirasçı kendi payına düşen mal üzerinde tek başına maliktir.

Mirasın taksimi iki şekilde yapılabilir: Mirasçıların kendi aralarında anlaşarak bir miras taksim sözleşmesi hazırlamasıyla ya da mahkeme kararıyla. Mirasçılar kendi aralarında anlaşarak bir miras taksim sözleşmesi oluşturabilirler. Miras taksim sözleşmesinin oluşturulabilmesi için bu sözleşmeye mirasçıların tümünün taraf olması gerekir. Miras taksim sözleşmesiyle birlikte mirasçılar murisin bıraktığı malları kendi belirledikleri orana göre paylaşırlar. Bu sözleşmenin kapsamına taşınırlar, tapulu taşınmazlar ve tapusuz taşınmazlar girer. Mirasçılar miras taksimi sözleşmesi yoluyla mirası taksim edemiyorlarsa mahkemeye başvururlar ve hâkim onların yerine mirası taksim eder.

Bazense muris ölmeden önce mal paylaşımı yani mirasın nasıl bölüştürüleceğini düzenlenmiştir. Bu durumda mirasın taksimi sözleşmesi yapılmaz ya da mahkemeye gidilmez, taksim murisin düzenlemesine göre yapılır. Ancak unutulmamalıdır ki miras ne şekilde taksim edilirse edilsin kanundaki esasların dışına çıkılamaz.

Terekenin Tespiti Davası

Tereke davası nasıl açılır, terekenin tespiti davası, murisin ya da gaipliğine hükmedilen kişinin arkasında bıraktığı malvarlığı değerlerini ve bunların miktarını tespit etmek için açılan davadır. Tereke davası açmadan tek başına ya da diğer mirasçılarla birlikte mirası tespit etmeye çalışmak oldukça zor ve her zaman doğru sonuçlara ulaşılamayan bir yöntemdir. Üstelik mirasçının bilinmeyen malvarlıklarının sonradan ortaya çıkması da sıkça görülen bir örnektir. Bu nedenle mirasın tespiti davası açılmalı ve miras taksimi bu tespite göre yapılmalıdır.

Terekenin Tespiti Davasını Kimler Açabilir?

Terekenin tespiti davasını kimler açabilir? Davayı açmaya yetkili olan kişi mirasçılardır. Mirasçılar bu davayı topluca açabileceği gibi yalnız içlerinden biri de açabilir.

Terekenin Tespiti Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Terekenin tespiti davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi, yetkili mahkemeyse murisin son yerleşim yeri mahkemesidir.

Terekenin Tespiti Davasında İhtiyati Tedbir

Terekenin tespiti davası ile ilgili hakkın elde edilmesini güçleştirecek ve belki de imkânsız hale getirecek bir değişiklik olabilir. Ortaya çıkacak gecikme nedeniyle mirasçılar ciddi bir zarara uğrayabilir. İşte bu tarz tehlikeleri önlemek için hâkim,  tereke davasında ihtiyati tedbir kararı verir. Amaç miras kaçırmaları önlemek ve tereke mallarını koruyup bunların hak sahiplerine geçmesini sağlamaktır.

İhtiyatı tedbir kararını hâkim resen alabileceği gibi ilgililerden veya mirasçılardan birinin istemi üzerine de alabilir. Yetkili ve görevli mahkeme yine muris veya gaibin son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir.

Koruma tedbirine ilişkin masraflar eğer tedbir resen verilmişse devlet hazinesinden giderilir. Yok eğer tedbir için başvuruda bulunulmuşsa masraflar başvuran kişiden daha sonradan terekeden telafi edilmek üzere alınır. Mirasçılık belgesi alınmasına dair giderler bunun dışındadır.

Hâkim, kanunda belirtilen tedbirleri alır. Bunlardan en sık karşımıza çıkanı tereke defterinin tutulmasıdır. Tereke defterinin tutulması tedbiri, terekenin pasiflerinin ve aktiflerinin yazılıp net tereke miktarının hesap edilmesi demektir. Tereke defteri 3 halde tutulabilir: Koruma tedbiri, mirasçıların sorumluluğunun sınırlandırılması ve resmi tasfiye.

Terekenin Tespiti Davası Ne Kadar Sürer?

Tereke davası ne kadar sürer? Tereke davasında süre normal şartlarda 1-2 yılda sonuçlandırılır ancak olayın karmaşıklığına göre bu durum 3-4 yılı da bulabilir. Avukatsız çalışılması durumunda davanın hukuki gerekçelendirmesi eksik olacağı için dava reddedilebilir, zaman ve para kaybı yaşanabilir. Tüm bu mağduriyetleri yaşamamanız ve hak kayıplarına uğramamanız için Topo Hukuk Bürosu olarak sizlere terekenin tespiti davasında hizmet vermekteyiz.

Terekenin Tespiti Davası Harç, Ücret ve Diğer Masraflar

Terekenin tespiti davası harç ücreti, değer konusu mal üzerinden 3,96/1000 oranında bir harç alınır. Ayrıca miras idaresinde ek masraflar da çıkmaktadır.

Terekenin Tespiti Davasında Zamanaşımı

Tereke tespiti davası herhangi bir hak düşürücü ya da zamanaşımı süresine bağlı değildir. Ancak buradaki tespit davasının tedbir mahiyetinde olması gerektiği unutulmamalıdır.

Terekenin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Terekenin tespiti dava dilekçesi, hak kayıplarına ve mağduriyetlere uğramamak için bir avukata yazdırılmalıdır. Terekenin tespiti davası dilekçe örneği hususunda Topo Hukuk Bürosu gayrimenkul avukatları destek vermektedir. Terekenin tespiti dilekçesi ve diğer konularla ilgili sorularınızı danışma formundan iletebilirsiniz.

Yayım tarihi: 18 Ara 2018