Adli Sicil Kaydı ve Sabıka Kaydı Nedir? Nasıl Silinir?

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. Adli Sicil Kaydı ve Sabıka Kaydı Nedir? Nasıl Silinir?
4.2
(6)

Adli Sicil ve Sabıka Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı kişilerin kesinleşmiş olan ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyetine ilişkin bilgilerin yer aldığı sistemdir. Adli sicil ve sabıka kaydına ilişkin esaslar Adli Sicil Kanununda belirlenmiştir. Buna göre Kanun otomatik bir sistem kullanmak suretiyle söz konusu bilgilerin toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, muhafaza edilmesine ve ilgililere bildirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektedir.

Adli Sicil ve Sabıka Kaydına İşlenen Bilgiler

Adli sicil kaydına işlenen bilgiler Kanunun 4.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre adli sicil kaydına işleyecek olan bilgiler şunlardır:

 • Hapis cezalarına ilişkin olarak:
  • Hapis cezasına mahkumiyete dair karar
  • Koşullu salıverilmeye dair karar
  • Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına dair karar
  • Koşullu salıverilme hakkında verilen kararın geri alınmasına ilişkin karar
  • Hapis cezasının infazının tamamlanması hali
 • Hapis cezasının ertelenmesine ilişkin olarak:
  • Denetim süresi
  • Denetim süresinin gerekliliklere uygun geçirilmiş olması halinde cezanın infaz edilmiş sayılması hususu
  • Hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine dair karar
 • Adli para cezalarına ilişkin olarak:
  • Adli para cezasına dair mahkumiyet kararı
  • Ödenmek suretiyle cezanın infaz edildiği hususu
  • Cezanın tazyik hapsi nedeniyle kısmen yahut tamamen infaz edildiği hususu
  • Cezanın tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edilmesi hususu
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyete ilişkin olarak:
  • Seçenek yaptırım olarak adli para cezasına mahkumiyet yahut güvenlik tedbirine çevrilmesi hususu
  • Seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmemesi sebebiyle hapis cezasının infazına ilişkin verilen karar
  • Seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine dair karar
 • Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin olarak:
  • Kasten işlenen suçlar sebebiyle hapis cezasının sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya dair kararlar
  • Mahkumiyet hükmüne bağlı verilen, belli hak ve yetkilerin kullanılmasına veya belirli bir meslek ya da sanatın icrasının yasaklanmasına yahut sürücü belgesinin alınmasına dair karar
 • Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemelerce kesinleşmiş olan kararın Türk Hukuku bağlamında doğurdu hak yoksunluklarına ilişkin Cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda mahkeme tarafından verilecek karar
 • Şikayetten vazgeçme yahut etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar
 • Ceza zamanaşımının dolmuş olduğunun tespitine dair karar
 • Genel yahut özel affa ilişkin kanun; özel affa dair Cumhurbaşkanlığı karar
 • Askeri Ceza Kanunu kapsamında verilmiş mahkumiyet kararlarındaki feri cezalar
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilmiş olan güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar.

Adli Sicil Kaydı Silinebilir mi?

Adli sicil kaydı silinebilir mi sorusunu evet, adli sicil kaydının silinmesi mümkündür şeklinde cevaplandırmamız doğru olacaktır. Fakat adli sicil kaydının silinmesi için birtakım hukuki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Adli sicil ve sabıka kaydının silinmesi özellikle sosyal yaşam ve iş şartları gereği çoğu kişi tarafından ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu anlamda bir ceza avukatıyla sürecin devam ettirilmesi hızlı ve etkili sonuç almayı sağlayabilmektedir.

Adli Sicil Kaydı Silinmesi Süreci

Adli sicil kaydı Adli Sicil Kanunu m.9 uyarınca ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazının tamamlanmasıyla kendiliğinden silinerek arşiv kaydına alınır. İnfazın tamamlanmasının yanında ilgili hakkındaki şikayetten vazgeçme, etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması veya genel af hallerinde de silinir. Öte yandan ilgilinin ölümü arşiv kaydı gerektirmeksizin kaydın tamamen silinmesi sonucunu doğuracaktır. 

Adli sicil kaydının silinmesi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bunun için ilgilinin adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi ve gerekli belgeler ile Adalet Bakanlığına bağlı anılan Kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Adli Sicil Kaydının Silinmesinin Şartları

Adli sicil ve sabıka kaydının silinmesi şartları nelerdir? Kural olarak adli sicil kaydı ve sabıka kaydının silinmesi cezanın infazının tamamlanmasıyla gerçekleşir. Bu şekilde adli sicilde bulunan kayıt silinecek ve arşive alınacaktır. Ancak bu kuralın dışında bazı özel durumlar da kanunda öngörülmüştür. Adli Sicil Kanunu madde 13’e göre fiil kanunla suç olmaktan çıkarılmış olabilir. Bu durumda adli sicil kaydının silinmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hallerinde de önceki mahkumiyete ilişkin kayıtlar silinecektir. Bununla birlikte akıl sağlığı sebebiyle hükmolunan güvenlik tedbirlerine dair kayıtlar da infazın tamamlanması halinde silinir.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydının silinmesi kesinleşen hükmün infazının tamamlanması halinde kendiliğinden sona erecektir. Ancak infaz tamamlanmasına rağmen hala silinmeyen bir adli sicil kaydı söz konusuysa kişi zaman kaybetmeden adli sicil kaydı sildirme amacıyla bir ceza avukatına danışmalıdır. Zira adli sicil kaydında hala bir mahkumiyet hükmünün varlığı mümkün olabilmektedir. Bu durumda sabıka kaydı nasıl silinir sorusu akla gelecektir. Yapılması gereken Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne adli sicil kaydının silinmesi için başvurmaktır. Bu başvuruyu bizzat yapabileceğiniz gibi PTT vasıtasıyla ilgili kuruma göndermeniz de mümkün olacaktır.

Adli Sicil ve Sabıka Kaydı Ne Zaman Silinebilir?

Adli sicil ve sabıka kaydı ne zaman silineceği hakkında değişik zamanlar belirlenmiştir. İlk olarak yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi hapis veya adli para cezası ya da güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması halinde kendiliğinden silinecektir. Bunun için belirtilen süreler hapis cezasında kişinin tahliye yahut denetim süresinin sona erme tarihi, adli para cezasında ise cezanın ödendiği tarihtir. Adli para cezasında ceza tazyik hapsine çevrilmiş ise dahi cezanın tamamlandığı tarihte adli sicil kaydının silinmesi işlemi gerçekleşir.

Şikayetten vazgeçme ya da etkin pişmanlık kurumlarının söz konusu olduğu hallerde de adli sicil kaydı silinecektir. Çünkü bunlar ceza mahkumiyetini ortadan kaldırabilecektir. Bununla birlikte ceza zamanaşımına ya da affa uğrarsa yine sabıka kaydının silinmesi söz konusu olur. Son olarak kişinin ölümü dolayısıyla adli sicil kaydı silinir.

Adli Sicil ve Sabıka Kaydının Silinmesi Ne Kadar Sürer?

Adli sicil kaydının silinmesi ne kadar sürer, adli sicil kaydı kaç yılda silinir? Bu sorulara net bir cevap vermek mümkün olmamakla beraber sürenin kısalması için sürecin bir avukat ile birlikte yürütülmesini tavsiye etmekteyiz. Zira adli sicil kayıtlarının silinmesi amacıyla gönderilecek dilekçenin yazımı, dilekçe haricinde gerekli eklerin toplanması gibi hususlar bu konuda önem arz etmektedir. Fakat adli sicil kaydının silinmesi kaç gün sürer dediğimizde ortalama bir süre verilebilecektir. Buna göre dilekçenin ilgili kuruma gönderilmesinden 10 ile 15 gün içerisinde adli sicil kayıtlarının silinmesi mümkün olacaktır.   

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Aynı Mıdır?

Adli sicil ile adli arşiv kaydı aynı değildir. Kişi hakkında kesinleşmiş olan mahkumiyet hükümlerine ilişkin bilgiler ilk olarak adli sicile kayıtlanır. Daha sonrasında bu bilgiler gerekli koşulların sağlanması halinde arşiv kaydına alınır. Bunun haricinde adli arşiv kaydına her bireyin ulaşabilmesi mümkün değildir. Adli arşiv kaydına ulaşabilecek kişileri şu şekilde sayabiliriz:

-Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle bireyin kendisi yahut vekili

-Bir soruşturmanın yahut kovuşturmanın kapsamında olarak Cumhuriyet başsavcılıkları ya da hakim veya mahkemeler

-Yetkili olan seçim kurulları

-Özel kanunlarla belirtilmesi suretiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşları.

Adli sicil kaydının silinmesi neticesinde arşive alınan kayıtlar da belirli süre ve şartların gerçekleşmesiyle silinecektir. Peki adli sicil arşiv kaydı ne zaman silinir, inceleyelim.

Adli Arşiv Kaydı Nasıl Silinir? 

Adli sicil arşiv kaydı nasıl silineceği konusunda Adli Sicil Kanunu 13. Maddesine bakmak gerekecektir. Adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesinin düzenlendiği bu maddeye göre ilgilinin ölümü üzerine adli sicil kaydı silinecektir. Bununla beraber arşiv kaydı; hak yoksunluğuna sebep olan mahkumiyetler açısından kaydın arşive alınmasından başlayarak:

 • Memnu hakların iadesi kararı alınması şartıyla on beş yıl
 • Memnu hakların iadesi kararı alınması şartı aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle silinecektir. Adli sicil arşiv kaydının silinmesi diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma şartlarının gerçekleşmesinden başlayarak 5 yıl sonra tamamen silinecektir.

Adli sicil arşiv kayıtlarının silinmesi işlenen fiil kanunen suç olmaktan çıkarıldığı takdirde de söz konusu olur. Kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi neticesinde verilen beraat kararı yahut ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi halinde önceki mahkumiyet kararına ilişkin tutulan kayıtlar silinecektir. Son olarak akıl sağlığı sebebiyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar infazın tamamlanması ile silinecektir.

Adli Sicil ve Sabıka Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Aşağıda adli sicil kaydının silinmesi dilekçe örneği bulunmaktadır. Ancak bunun yalnızca bir örnek olduğu ve kişinin somut olayın özelliğine göre kendine özgü bir dilekçe yazması gerekliliğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Özellikle kişinin daha sonradan hak kayıpları yaşamaması amacıyla adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi yazımında uzman bir ceza avukatıyla çalışılmasını tavsiye etmekteyiz.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,

TUNA CADDESİ NO :10  06100 YENİŞEHİR / ANKARA

HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ

SİLİNMESİNİ İSTEYEN:

ADRES:

KONU: Adli Sicil Sabıka Kaydı Silinmesi

AÇIKLAMALAR: Ekte sunmuş olduğum sabıka kaydıma istinaden kesinleşmiş olan hapis cezamın infazını tamamladım. Her ne kadar cezamı almış ve tamamlamış dahi olsam adli sicil kaydımdaki bilgiler silinmemekte ve sabıka kaydımda görünmektedir. Ancak kişinin hayatına devam etmesi için gerekli olan iş yaşantısına girebilmek için çaba göstermeme rağmen sabıka kaydım engel olmaktadır. Bu durum yaşantımı olumsuz etkilemektedir. Cezamın infazını tamamlamış olmama rağmen adli sicil kaydımda sabıka kaydının görünüyor olması sosyal anlamda beni mağdur etmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamış bulunduğum sebeplerden ötürü sabıka kaydımın silinmesi konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Hükümlülük Kaydının

Silinmesini İsteyen

İmza

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçesi Nereye Verilir?

Adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi yazımı tamamlandıktan sonra varsa kayda ilişkin belgelerin de eklenmesi suretiyle Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

Adli sicil kaydının ve sabıka kaydının silinmesi ile ilgili profesyonel hukuki destek almak sürecin hızlanması ve doğru başvuru yapabilmek adına önemlidir. Konuyla ilgili destek almak isteyenlerin danışma formunu doldurup uzman ceza avukatı ekibine danışması yeterli olacaktır.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 4.2 / 5. Oy sayısı: 6

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

25 Yorum. Yeni Yorum

 • 2007 de cezamı çektim para cezasına çarptırıldı ve ödedim yıl 2019 oldu hala sicil kaydım silinmedi buna göre ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Meraba,

  Ben 2013 yılında karışmış olduğum bi kavgadan dolayı basit yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldım. Bu ceza 16.09.2016 tarihinize yargıtay tarafından kesinlestirildi. Sormak istediğim şey şu; bu adli sicil kaydını ben ne zaman sildirebilrim ve memnu haklarımın iadesini ne zaman alabilirim ????

  Bu benim için hayati derecede önemli zahmet olacak ama cevaplayabilirseniz çok sevinirim.

  Cevapla
 • Selam aleyküm hocam ben 2 yıl altı ay ceza aldım girdi çıktı yaptım 15 ay denetimli serbestlik aldım ve bitti şimdi bu adlı sicil kaydı nasıl silinir bilgi verirseniz sevinirim saylarimla arz ederim

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 10:54

   Merhaba Hanifi Bey,

   Adli sicil kaydınızı infaz süreciniz tamamlandıysa yasal başvuru yaparak sildirebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Ogluma tayzik hapsi kararı verıldı ceza evıne girerse sabıklı oluyormu

  Cevapla
 • merhaba 2009 da hapse dustum 2010 da tahlıye oldum yargıtaydan dosyam 2016 da geldı 5 sene sonra onaylanan ceza hak mahrumıyetıne sebep olmuyormu tekrardan 5 sene sılınmesı ıcın beklemelıyım bunun ıcın ne yapmam gerek bu uzun suren yargı adalet sıstemı boslugu bızlerı neden bu kadar etkılıyor adalet erken tecıl edılmemısse sucu neden sureklı sıcıl kaydında goruyoruz

  Cevapla
 • Merhaba eşimin adlı para cezası vardı ve 2015 de ödedik bitti hala adlı sicil kaydı gözükmektedir nasıl sildirebiliriz

  Cevapla
  • Merhaba 2008 yılında hagb kararı ile serbest bırakıldım hagb kararlarının sicil kaydında görükmemesi gerekirken bende gözüküyor yapılan bu hatayı nasıl düzeltebilirim

   Cevapla
 • ıyı günler ben 2014 de 192 madeden para cezasi aldim ve ödedim şimdi ehliyet icin sorun cikti sicil silinmesi lazimiş ve yazi gönderdim olumlu olurmu
  yani silinirmi sicilkaydim

  Cevapla
 • Merhaba benim esim 3 sene önce uyusturucu madde icerken yakalandı. Denetimli serbestlik aldi imza atmaya gitmedi 2 sene hapis cezasi paraya çevrildi 4 bin lira ödedik ama sabıka kaydı oluşturulmuş bu yüzden işten çıkarıldı. Sabıkasını kaldirtmak icin bir yol var mıdır? Cocugum oldugu icin bende çalışamıyorum. Kimse de sabıkalı diye iş vermiyor. Ne yapmamiz gerek? Yaklasik 1 ay oldu sabıkası koyulalı..

  Cevapla
 • Selâmün aleykum 80tl idari para cezası aldım sabıka kayıtımda yazıyor ve bunla beraber 2yıl 6ay hapis yazıyor bu para cezasını yatırmadımda mı hapis cezası işlenecek ve tebligat bana dün ulazdı üstünden 3ay filan geçdı yazdına göre 10gün içinde başsavcılıma gelmezseniz hakkınızda yakalama kararı çıkartılacak diyor ama hiç bir sonuç yok ve GBT ye bakarken hiçbir sorun çıkmıyor şimdiden teşekkür ederim vereceğiz cevaplar için

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   9 Eylül 2019 08:20

   Merhaba Mustafa Bey,

   Savcılık yakalama kararı çıkardıysa tebligat tarihinden 10 gün sonra yakalama kararı verebilecektir. Ardından GBT işlemlerinde bu durum ortaya çıkacaktır. Kendiniz teslim olmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca infaz tamamlandığında adli sicil ve sabıka kaydını silme işlemi gerçekleştirebiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben 2013 2014 yılında sahte paradan ceza aldım ve cezamı yattım ortalama 5 yıl oldu ama sabika kaydım hala görünüyor is bulmakta sorun yaşıyorum sabika kaydını sildirmek için dilekçe yazdım silerlermi peki yoksa bu şekilde kalirmi

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   11 Eylül 2019 11:10

   Merhaba Hasan Bey,

   Cezanız infaz edildiyse sicil kaydınızı sildirebiliriz. Dilekçenizi ise takip etmelisiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,
  1992 yılında 19 yaşında iken gasp suçundan 20 yıl ceza aldım.
  8 senenin sonunda 2000 yılında cezavinden tahliye oldum.
  2012 yılında da cezamın tamamını infaz etmiş oldum.
  iş başvurularında istene sabıka kaydım hala gözüküyor.
  hukuken sabıka kaydımı an itibari ile sildirmem mümkün mü?
  konu ile yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
 • selamlar tecilli 2 yıl ceza aldım daha sonra kı mahkemede 2ay indirim yapıldı.suç tarihi 04 10 2015 GEREKÇELİ KARAR TARİHİ 04 10 2018 KESİNLEŞME TARİHİ 12 10 2018 şuan 1sene 8 ay cezam yüzünden sicilim var ne zman silinir iş bulamıyorum ehliyet alamıyorum güvenlık kartı alamıyorum çok acil cevap lütfen

  Cevapla
 • Kararım kesinleşti ve para cezasına çevrildi parayı ödedikten sonra adli sicil kaydımı sildirebiliyormuyım
  Trafikte yaya’ya çarpma sadece ölüm yok

  Cevapla
 • Merhaba ben aile tartışması yüzünde n Adana 6 agır ceza mahkemesinde yargılandı ve 3000 TL para cezası ödedim şimdi bu benim iş başvuruları da arşiv kaydı olarak çıkıyor adalet bakanlığı arşiv istatistik Müdürlüğüne dilek e yazdım silinmesi mümkünmüdür efendim arsıv kaydımı çöp

  Cevapla
 • selamun aleyküm ben ehliyetimi yenilemek için gittiğim nufus müdürlüğünde ehliyetim men edildi denildi 1994 esrar içmekten yakalandım kısacası 4 tana sabıkam var ama hepsinin infazları dahil doldu yaklaşık 7 senedirde hiçbir suç işlemedim ehliyetimi geri alabilirmiyim acaba bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim saygılarımla

  Cevapla
 • 4 ay hapis cezası aldım yattım 2004 senesi cezamkavgadan dolayı sicil kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmam gerekr saygılar

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü