Bilişim Suçları (Siber Suçlar) Cezaları & Bilinen Örnekler Nelerdir? Nereye İhbar Edilir?

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
  3. Bilişim Suçları (Siber Suçlar) Cezaları & Bilinen Örnekler Nelerdir? Nereye İhbar Edilir?
bilisim suclari cezalari 1

Bilişim Suçları (Siber Suçlar) Nelerdir?

Bilişim suçları diğer adıyla siber suçlar nelerdir? Siber suçlar olarak da bilinen bilişim suçları bilişim alanına giren her türlü suçu kapsamaktadır. Bu anlamda belirli bir alan veya sayı ile sınırlı tutulamayacağını belirtmek gerekmektedir. Çünkü siber suçlar dediğimizde yalnızca bilgisayarla değil, cep telefonu, tablet, pos makinesi vb. cihazlar ile işlenebilecek suçlar akla gelmektedir. Yani bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanarak işlenen herhangi bir suç bilişim suçlarını oluşturabilecektir.

Bilişim Suçları Örnekleri

Bilişim suçları nelerdir? Bilişim suçları örnekleri günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir. Bilişim suçlarına örnekler bir kimsenin müstehcen fotoğraf veya videolarının internet ortamında yayınlanması olabilir. Yahut kötü amaçlı yazılım üretmek ve satmak da bilişim suçu oluşturur.

Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşması ile kişiler birbirlerine oldukça kolay hakaret içerikli mesajlar gönderebilmektedir. Kullanıcılar özellikle anonim hesap kullanmalarını güvence olarak görmekte, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşacak söylemlerde bulunabilmektedir. Bu durumda internet vasıtasıyla hakaret suçunun oluşabileceğni belirtmek gerekir. Kişisel verilerin ele geçirilmesi, dolandırıcılık suçunun internet yoluyla işlenmesi gibi birçok durum da siber suç örnekleri olarak karşımıza çıkar.

Bilişim Sistemine Girme Suçu 

Bilişim sistemine girme suçu TCK m. 243’te düzenlenmiştir. Buna göre bir bilişim sisteminin tamamına yahut bir kısmına hukuka aykırı olarak girmek ve orada kalmaya devam etmek bir suç olarak tanımlanmıştır. Burada bahsi geçen bilişim sistemi, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Kanuna göre suç oluşturan fiili gerçekleştiren kimsenin belirli verileri elde etme maksadının bulunmasına gerek yoktur. Suçun oluşması için sisteme haksız ve kasten girilmiş olması yeterli sayılacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında ilk fıkrada belirtilen fiillerin bedeli karşılığında yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde cezada indirime gidilecektir.

Maddenin üçüncü fıkrasında suçun daha ağır cezayı gerektiren hali düzenlenmiştir. Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalmaya devam etme fiilleri nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması ya da değişmesi halinde verilecek ceza öngörülmüştür. Buna göre kanun bu hükmün uygulanabilmesi için failin verileri yok etme ya da değiştirme kastıyla hareket etmemiş olmasını aramaktadır. Maddenin son fıkrasında ise bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izlemek suç olarak öngörülmüştür.

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

Bir bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak TCK 244. maddesinde suç olarak tanımlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, değiştirmek, erişilmek kılmak, sisteme veri yerleştirmek var olan verileri başka bir yere göndermek fiillerini suç olarak düzenlemiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında ise bu fiillerin banka veya kredi kurumuna, kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek cezanın artırılması öngörülmüştür. Maddenin son fıkrasında ise bir ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin işlenmesi suretiyle failin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suçu oluşturmaması hususu düzenlenmiştir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Yoluyla Bilişim Suçu

Başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kart sahibinin veya kartın verilmesi gereken kimsenin rızası olmaksızın bunu kullanıp ya da kullandırıp bir yarar sağlarsa TCK kapsamında cezalandırılacaktır (245/1). Bununla birlikte sahte banka veya kredi kartı üretmek, devretmek, satmak veya kabul etmek fiilleri de suç olarak tanımlanmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasında ise sahte veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanarak kendisi ya da başkasına yarar sağlamak bu suç kapsamına alınmıştır.

Lisanssız Yazılım Kullanılması Suretiyle İşlenen Bilişim Suçu

Telif haklarıyla korunan lisanslı yazılımların yasa dışı olarak kullanılması halinde lisanssız yazılım kullanımı söz konusu olacaktır. Lisanssız yazılım kullanımı yazılımın ve ürünlerinin yetkisiz halde çoğaltılması, yayılması, ticari olarak kullanılması, kopyalanması ya da üretilmesi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Lisanssız yazılım kullanımı suretiyle işlenen bilişim suçu FSEK, TCK, TTK, Markalar Hakkındaki KHK kapsamında düzenlenmiş ve çeşitli cezalar öngörülmüştür. Örneğin; söz konusu yazılımların, bilgisayarların ve teknik sistemlerin mühürlenmesi, müsaderesi veya imhası söz konusu olabilmektedir. Yahut lisanssız yazılım kullanan iş yerinin kapatılması, bu işyerinin gazetelerde ilanı, ticaret ve meslekten men edilmesi gibi yaptırımlar da karşımıza çıkabilmektedir. Lisanssız yazılım kullanımı suçu ve cezası hakkında ayrıntılı bilgi almak için korsan yazılım adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Bilişim Suçlarının Cezaları

Bilişim suçları cezaları nelerdir? Bilişim suçları cezaları TCK’da düzenlenmiş olup hapis ve adli para cezası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak siber suç cezaları her suçta farklı olarak düzenlenmiştir. İşte yukarıda aktarılan bilişim suçları cezaları:

  • Bilişim sistemine girme suçunun basit halinin cezası bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Eğer  hukuka aykırı olarak girilen bilişim sistemi bedeli karşılığında yararlanılabilen bir sistem ise verilecek cezada yarı oranına kadar indirim yapılacaktır. Ancak bilişim sistemine girme ya da orada kalmaya devam etme sebebiyle sistemin içerdiği verilerin yok olması ya da değişmesi halinde altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Bilişim sistemi ile ilgili veri nakillerini hukuka aykırı olarak izleyen kimse hakkında ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.
  • Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme halinde öngörülen bilişim suçları cezaları nedir? TCK 244. maddede sistemin işleyişini engelleyen veya bozan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörmüştür. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen fiilleri işleyen kimse ise altı aydan üç yıla kada hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Maddenin üçüncü fıkrasında ise verilecek cezanın artırılması öngörülmüştür. Buna göre fiillerin banka veya kredi kurumuna ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılacaktır. Maddenin son fıkrasına göre ise iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır.
  • TCK m. 245/1’de düzenlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun basit şeklinde fail hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Ancak bu suçun haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin; üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın; aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi şahsi cezasızlık sebebi olarak belirlenmiştir (m. 244/4) Maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren fiillerin işlenmesi halinde verilecek ceza üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır. Suçun üçüncü fıkrada öngörüldüğü şekliyle işlenmesi halinde ise dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ile beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

Bahsedilen bu üç suçun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanmış olan tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacaktır.

Bilişim Suçları Nereye İhbar Edilir?

Bilişim suçlarına maruz kalmanız durumunda ne yapmanız gerekir? İnternet suçları nereye ihbar edilir? Bilişim suçları ihbar etmek için suça maruz kaldığınız ya da öğrendiğiniz anda yapmanız gereken bir şikayet dilekçesi hazırlamak olmalıdır. Bu dilekçe ile birlikte toplanan bütün delillerle birlikte kolluk görevlilerine ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilerek müracaat edilmelidir. Siber suçlar ihbar ile ilgili Siber Suçlarla Görevli Şube Müdürlüğü görevlidir. Ancak internet üzerinde karşılaştığınız herhangi bir yasa dışı site mevcutsa siber suçlar ihbar için EGM adresindeki ihbar forumunu kullanarak [email protected] adresine mail göndermeniz de mümkündür.

Bilişim Suçları Şikayet Süresi

Bilişim suçları şikayet konusunu açıklayabilmek için bunları dolaylı ve doğrudan işlenmesi esas alınmak üzere ikiye ayırmak gerekmektedir. Doğrudan işlenen siber suçlar TCK’de bilişim alanına giren suçlar başlığında düzenlenmiş olan suçlardır. Bunlar şikayete tabi olmadığından ötürü şikayet süresi bulunmamaktadır. Ancak dolaylı bilişim suçları bir suçun bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda dolaylı bilişim suçları şikayet süresi de bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen suçun şikayete tabi olması durumunda TCK m. 73 uyarınca altı aydır. Altı ay içerisinde şikayet edilmeyen şikayete tabi bilişim suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamayacaktır.

Bilişim Suçları ve Etkin Pişmanlık

Bilişim suçları için etkin pişmanlık hükümleri yalnızca 245.maddede uygulama alanı bulacaktır. Buna göre başkasına ait kredi veya banka kartının kötüye kullanılması suçunun varlığı halinde etkin pişmanlık hükümleri uyarınca cezada indirime gidilebilecektir. Bu indirim soruşturma aşamasında 2/3’üne kadar olacakken kovuşturma aşamasında verilecek cezanın yarı oranına kadar indirilmesi yoluna gidilecektir.

Bilişim Suçları Kanunu

Bilişim suçları nerede düzenlenmiştir sorusu sıklıkla merak edilen bir sorudur. Ülkemizde yeni bir alan olması itibariyle bilişim hukuku alanında mevzuat yetersizliği söz konusudur. Bilişim Suçları Kanunu adı altında bilişim suçlarını düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. Bilişim suçları Türk Ceza Kanununda Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Bilişim Suçları Avukatı ile İnternet Suçları Değerlendirmesi

Bilişim suçları avukatı bilişim hukukundan kaynaklanan hukuki problemlerin çözümünde rol oynamaktadır. Bilişim hukuku oldukça yeni ve yeterli mevzuatın, hukuki kaynağın da bulunmadığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bilişim alanındaki terimleri bilmek, ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri takip etmek bir  bilişim avukatı için zorunluluk arz etmektedir.

Topo Hukuk Bürosu bilişim suçları avukatı olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu anlamda ihbarda bulunmak için dilekçe yazımında, dava açılması ve davanın yürütülmesi aşamalarında bilişim avukatına danışmak için danışma formumuzu doldurabilirsiniz. Özellikle siber suçlar şikayet dilekçesi yazımı şikayetin doğru ve açıklayıcı bir şekilde yapılması açısından önemlidir. Bu sebeple dilekçenin yazımı uzman bir bilişim avukatı ile gerçekleştirilmelidir.

Siber Suçlara Karşı Alınacak Önlemler

Bilişim suçlarına karşı alınacak önlemler dediğimizde ilk olarak şifrelerin korunmasından bahsetmek gerekir. Sosyal medya vs. web sitelerinde kayıtlı olan hesaplarda kişilerin kolayca tahmin edilebilir şifrelerden kaçınması gerekmektedir. Bununla birlikte kullanıcılar kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçınmalıdır. İnternet üzerinden yapılacak alışverişlerde kişiler kimlik, adres ve kredi kartı bilgilerini de verdiğinden ötürü yalnızca güvenilir olduğunu bildiği sitelerden alışveriş yapmalıdır. Zira kredi kartı dolandırıcılığı suçu söz konusu olabilecektir. Kullanıcı kaynağı bilinmeyen kimselerden gelen mailleri açmamalıdır. Siber suçlara karşı alınacak önlemlerden bir diğeri ise internet ortamında yapılan tanışmalarda özel ve önem arz eden bilgilerin verilmesinden kaçınmaktır. Tanımadığınız kimselere özel bilgileri vermek pek çok farklı suça sebebiyet verebilmektedir. Sözgelimi özel bir fotoğrafın yeni tanışılan kimseye verilmesi halinde karşı taraf bunu sosyal medyada paylaşabilecektir.

Siber Suçlar Şikayet Dilekçesi Örneği

Bilişim suçları şikayet dilekçesi örneği ile internette sıklıkla karşılaşabilmekteyiz. Ancak bu dilekçe örnekleri somut olayınıza uyarlarken yeterlilik göstermemektedir. Bir başkasının yaşamış olduğu olay üzerinden hazırlanan bu dilekçeleri kendi olayınıza uyarlamak için net ve açıklayıcı şekilde yazılması gereken olayın ilerleyişi bile doğru aktarılamayabilmektedir. Bu sebeplerle siber suçlar şikayet dilekçesi kişinin kendi yaşadığı olaya özgü biçimde bir bilişim avukatı tarafından yardım alarak yazılmalıdır. Burada vereceğimiz siber suçlar şikayet dilekçesi yalnızca örnektir. Bununla birlikte bilişim suçları başvuru ile ihbarda bulunmak için mailto:[email protected] adresinde mail atmanızın mümkün olduğunu tekrar belirtmek yerinde olacaktır.

Siber suçlar şikayet dilekçesi örneği:

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İSTANBUL

MÜŞTEKİ: Adı Soyadı, TC Kimlik No

Adresi

ŞÜPHELİLER: Adı Soyadı, Adres

SUÇ: Hakaret ve Tehdit

SUÇ TARİHİ: ../../..

AÇIKLAMALAR:

1) ../../.. tarihinde internet üzerinden Facebook adlı sosyal medya sitesi aracılığıyla tanışmış olduğum, daha sonra yakınlaşarak birbirimize telefon numaralarımızı vermemiz ile mesajlaşma yoluyla iletişimi devam ettirdiğim şüphelinin benimle gerçek hayatta da görüşmek istemesi ve onu reddetmem üzerine ekte sunmuş olduğum ekran görüntülerinde yazan … ifadesi ile hakaret etmesi,  ailemi ve arkadaşlarıma internet siteleri yoluyla ulaşarak hakkımda yalan bilgiler vermesi,

2) ../../.. tarihinde yazmış olduğu mesajda özel ve gizli fotoğraflarımın elinde olduğunu, eğer onunla kendi rızam ile buluşmazsam bunları internette yayınlayacağını, aileme göndereceğini, beni bulacağını ve ırzıma geçeceğini ifade ederek tehdit etmesi sebepleriyle bu dilekçeyi yazdım. Şüpheli …’dan şikayetçiyim. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

DELİLLER: Tanık Beyanları, Ekran Görüntüleri, Tüm Deliller

HUKUKİ NEDENLER: TCK m. 106, m. 125 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenler ve mahkemeye sunulan deliller gözetilerek şüphelinin cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasına, tanıkların dinlenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

MÜŞTEKİ ADI SOYADI

İMZA

Siber Suçlar ile İlgili Bazı Yargıtay Kararları

Yargıtay 4. CD., E. 2014/48542 K. 2015/25633 T. 1.4.2015: Dosya içerisinde bulunan ve katılan K.Y. ’a ait 07/09/2012 tarihli facebook sayfasındaki çıktıda mağdurun Ş.G. isimli biri tarafından “bu sefer çakıyla değil bu sefer şarjörü boşaltacam” şeklindeki mesaj ile tehdit edilmesi, daha önce 02/09/2012’de sanık tarafından 4-5 yerinden bıçakla yaralanması sonrasında tehdidin gerçekleştiğinin iddia edilmesi, internet sitesinden ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünden facebook kullanıcısının IP adresinin tespit edilmesi ile tüm deliller tartışılarak suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun değerlendirilmesi gereği gözetilmeden, emniyet müdürlüğünün ilgili biriminin dışında tutulan tutanağa itibar edilip yetersiz araştırma ve gerekçeyle beraat hükmü kurulması kanuna aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

Yargıtay 16. CD., E. 2017/1233 K. 2017/4047 T. 15.5.2017: Sanıkta ele geçirilen Iphone 5 marka 013430005406396 imei nolu ve bu telefona takılı … numaralı simkart, bir adet Micro SD marka Syrox 1511 ibareli 2 GB hafıza kartı ve bir adet siyah renkli Sandisk Cruzer 8 GB ibareli flash diskin akıbetleri araştırılıp tespit edilerek üzerinde gerekli inceleme yapılıp sanığın silahlı terör örgütüne kuryelik yapıp yapmadığı, silahlı terör örgütünün üyesi olup olmadığı araştırılarak tespit edilmesi halinde eyleminin silahlı terör örgütüne üye olma suçunu oluşturacağı, tespit edilememesi halinde ise sanığa ait facebook sayfasındaki paylaşımların silahlı terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs oluşturulacağı gözetilerek hukuki durumunun tayin edilmesi gerekirken eksik ve yetersiz araştırma ile hükmün verilmesi ile kabul ve uygulamaya göre ceza hükmü verilirken, TCK 35/1 maddesinin 3713 s. Kanun 5/1 maddesinden sonra uygulanması gerektiğinin de gözetilmemesi kanuna aykırıdır. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bilişim suçları cezaları ile ilgili tüm sorularınızı danışma formundan bize iletebilirsiniz.

Bilişim Suçlarına Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir? – Avukat Serdar Han TOPO

Yayım tarihi: 24 Kas 2018