vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin iptali yargıtay kararları

Vasiyetnamenin iptali davası hakkında sebep ve koşullarından bahsederken, öncelikle vasiyetnamenin ne anlam ifade ettiğini bilmekte fayda vardır. Miras bırakan -makalemizde de sıklıkla vasiyetçi olarak bahsedeceğimiz- her zaman mal varlığının yasada belirlenen kurallara göre paylaştırılmasını istemeyebilir. Bu gibi durumlarda vasiyetçi; vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruf olduğundan, vefatı ve gaipliği halinde mal varlığının kimlere, hangi koşullarda intikal edeceğini kanunda öngörülen şekil şartlarına uyarak bir vasiyetname ile kendisi belirleyebilir. 

Murisin belirlemiş olduğu paylaştırma kuralları genellikle mirasçıların haklarını zedelemektedir. Böylesi durumla karşı karşıya kalan miras payı zedelenen mirasçılar,  tenkis davası açarak, kanun tarafından korunmuş saklı paylarını alabilir veya birazdan bahsedeceğimiz iptal koşullarının varlığı durumunda, menfaatlerine aykırı vasiyetnamenin iptalini talep ederek kanunda öngörülen miras paylarına kavuşabilirler. Vasiyetnamenin iptali davası sebepleri kanunda sınırlı bir şekilde gösterilmiş olup, ancak bu sebeplerin varlığı halinde vasiyetnamenin iptaline karar verilebilir. 

Vasiyetname, resmi şekilde yapılabileceği gibi, el yazısı veya mevzuatta belirtilen istisnai hallerde sözlü yapılabilir. Vasiyetname türlerinden biri olan el yazılı vasiyetnamede, tarih ve vasiyetçinin ıslak imzası bulunmalıdır. Ayrıca, vasiyetnamenin baştan sona vasiyetçinin el yazısıyla yazılmış olması bir diğer koşuldur. Resmi vasiyetnamede ise vasiyetçi, vasiyetin istek ve arzularına uygun olarak düzenlendiğini iki tanık huzurunda beyan eder; tanıklar ise vasiyetnamenin önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil gördüklerini beyan ederler. 

Vasiyetname, ölüme bağlı bir tasarruf olması sebebiyle, iptali de ölüme bağlı tasarruf prosedürüne göre olacaktır. Burada kastedilen şey, esasen geçerlilik şartlarına riayet edilmeksizin düzenlenmiş bir ölüme bağlı tasarrufun, bu geçersizlik nedenine binaen hâkim tarafından geçmişe etkili olacak tarzda hükümden düşürülmesidir. Daha açık ve basit bir şekilde ifade edecek olursak; vasiyetnamenin iptaline neden olan şey, vasiyetin yapıldığı anda mevcuttur; ancak vasiyetçi öldükten sonra açılacak bir dava ile iptal edilebilecektir. 

Sağlar arası hukuki işlemler için kesin hükümsüzlük teşkil eden bazı sebepler vardır ve bu sebepler ölüme bağlı tasarruflar açısından yalnızca iptal sebebi olarak kabul edilmiştir. Vasiyet, hakimin vereceği iptal kararına kadar bozucu yenilik doğurucu niteliğinde askıda kalıp, verilen kararla geçmişe etkili olmakla birlikte taraflar arasında hüküm ve sonuç doğuracaktır. Vasiyetnamenin iptali davası için dava açma hakkı bulunduğu halde bu hakkını kullanmayan mirasçılar, esasen geçersiz olan bir işlemin hukuken geçerliymiş gibi hüküm ifade etmesine neden olacaklardır. 

Vasiyetname davası birbiriyle ilişkili bir çok konu içinde barındırır. Vasiyetnamenin tenfizi , vasiyetnamenin açılması ve mirasta mal paylaşımı hakkında bilgi sahibi olmak için yazılarımızı okumanızda fayda vardır.

Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır? 

Vasiyetnamenin iptali davası nasıl açılır sorusu avukatlara sıkça sorulan sorulardan birisidir. Vasiyetnamenin iptali davası, lehine vasiyet yapılanlara karşı açılmaktadır. Ayrıca belirtmekte fayda var, bu davayı açma hakkı; davacının, ölüme bağlı tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer. Vasiyetname, usulünce açılıp ilgililere tebliğ edilmedikçe bahsi geçen bir yıllık hak düşürücü sürenin işlemeye başlamayacağı aşikardır. 

Bu dava türünün açılması hakkı, her halde, vasiyetname açılma tarihinin üzerinden, “iyi niyetli” davalılara karşı 10 yıl; “kötü niyetli” davalılara karşı ise 20 yıl geçmekle düşer. Pek tabi karar, davaya taraf olmayan mirasçılar yönünden hüküm ve sonuç doğurmaz; yalnızca davanın taraflarını bağlar. Yetkili ve görevli mahkeme de murisin son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesidir, miras mallarının nerede olduğunun bir önemi yoktur. 

Vasiyetnamede saklı paylar durumu vardır ve bunların ihlalinin gerçekleşmesi, vasiyetnamenin iptaline konu olmayacaktır. Saklı payın ihlal edilmesi, ancak tenkis davasına konu olabilir. Saklı paylı mirasçının vasiyetnamede saklı payının da ihlal edilmesi halinde, vasiyetnamenin iptali ile birlikte terditli olarak tenkis de talep edilebilir. Taraflar bakımından önem arz eden husus; miras bırakan tarafından son arzularını yerine getirmekle görevlendirilmiş kişi veya vasiyeti yerine getirme görevlisi tarafından davanın açılamayacağıdır. Bu kişilere ek olarak; murisin alacaklıları ve borçluları da davada taraf olamayacaktır. Davalı ise; ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetten yararlanan kişilerdir. Husumetin tüzel kişiliği olmayan tarafa yöneltilmesi mümkün değildir. Vasiyetnamenin iptali davası açma işlemlerini avukatlar aracılığıyla hızlı ve prosedürlere uygun bir şekilde açmanızı tavsiye etmekteyiz.

Vasiyetnamenin İptali Yargıtay Kararları 

Vasiyetnamenin iptali yargıtay kararları hakkında da ufak bir bilgi notu bırakalım. 

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 

ESAS               : 2013/10121 

KARAR           : 2013/10974 

T.ARİH           : 25.6.2013 

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI ( Resmi Vasiyetnamenin Resmi Memur Sulh Hakimi Noter veya Kanunle Kendisine Bu Yetki Verilmiş Diğer Görevlinin İki Tanığın Katılmasıyla Düzenleneceği – İptal Nedenlerinin Kanunda Sınırlı Bir Şekilde Sayıldığı Düzenleme Şeklinde Yapılan Vasiyetnamenin Fotoğraflı Olması Gereği ) 
 • VASİYETNAMENİN NOTER TARAFINDAN DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMASI ( Noter Yetkisine Sahip Yeminli Başkatibin Düzenlediği Vasiyetname ile Yeminli Katibin Düzenlediği Vasiyetnamenin Geçerli Olduğu – Vasiyetnamenin Geçerli Kabul Edilebilmesi İçin Baştan Sona Aynı Memur Tarafından Düzenlenmesi ve Onun Tarafından Gerekli Yerlerinin İmzalanması Gereği ) 
 • NOTER BAŞKATİBİ TARAFINDAN YAPILAN DÜZENLEME ŞEKLİNDE VASİYETNAME ( Noter Yetkisine Sahip Yeminli Başkatibin Düzenlediği Vasiyetname ile Yeminli Katibin Düzenlediği Vasiyetnamenin Geçerli Olduğu – Vasiyetnamenin Fotoğraflı Olması Gereği ) 

ÖZET : Vasiyetnamenin düzenleme şeklinde yapılması ve fotoğraflı olması zorunludur.Kanunda noterden söz edilmesi, noterlik makamının hedef alınmasındandır. Noter yetkisine sahip yeminli başkatibin düzenlediği vasiyetname ile yeminli katibin düzenlediği vasiyetname Yargıtay`ca geçerli kabul edilmektedir. Ancak, vasiyetnamenin baştan sona kadar aynı memur tarafından düzenlenmesi ve onun tarafından gerekli yerlerin imzalanması zorunludur. 

DAVA : Taraflar arasında görülen vasiyetnamenin iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü: 

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, tarafların murisi İ.`in dü düzenlediği, 21.05.2004 tarihli vasiyetname ile mahfuz hisselerin ihlal edildiğini, vasiyetnamede şekil eksikliği olduğunu belirterek vasiyetnamenin iptalini, olmadığında saklı payın tenkisini talep etmiştir. 

Davalılar vekili cevabında, vasiyetnamenin geçerli olduğunu, murisin akli dengesinin yerinde olduğunu, saklı payın ihlal edilmediğini beyan etmiştir. 

Mahkemece, resmi vasiyetnamenin unsurlarının tam olduğunu, başkatip tarafından işlem yapıldığım, vasiyetnamenin geçerli olduğundan iptal talebinin reddine, saklı payın ihlal edilmediğinden bahisle tenkis talebinin reddine karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir. 

Dosya kapsamından, muris İ. tarafından 21.05.2004 tarihinde noterde düzenlediği vasiyetname ile ( 6 parselde bulunan … Bar isimli taşınmazını davalı eşi K. ve davalı kızları N. ve A.`e, 4. nolu daire ile 355 parseldeki taşınmazı eşi K.`ye, 9 nolu dairenin kızı A.`e, 10 nolu dairenin kızı N.`a, 1 nolu dairenin torunu ( davacı ) E.`e, köydeki taşınmazdaki miraspayının 1/2`sini davacı torunu E.`e, 1/2`si kızı A.`e “vasiyet ettiği”, sulh hukuk mahkemesinin “Vasiyetnamenin okunması” ile ilgili 05.06.2008 tarihli kararından sonra bu davanın 24.10.2008 tarihinde ( süresinde ) açıldığı anlaşılmaktadır. 

TMK`nun 557. maddesinde vasiyetnamenin iptali sebepleri sınırlı ( tahdidi ) olarak sıralanmıştır. Aynı maddenin 4. bendinde “Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa” iptal sebebi olarak gösterilmiştir. 

Davada, resmi vasiyetnamenin şekil koşullarını taşımaması nedeniyle iptali, olmadığında tenkisi talep edilmektedir. 

TMK`nun 532. maddesine göre, resmi vasiyetname; resmi memur, sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli tarafından iki tanığın katılmasıyla düzenlenir. Uygulamada vasiyetnameler genel olarak noter tarafından düzenlenmektedir. 

Vasiyetnamenin düzenleme şeklinde yapılması (Noterlik Kanunu md. 89) ve fotoğraflı olması zorunludur. 

Kanunda noterden söz edilmesi, noterlik makamının hedef alınmasındandır. Noter yetkisine sahip yeminli başkatibin düzenlediği vasiyetname ile yeminli katibin düzenlediği vasiyetname Yargıtay`ca geçerli kabul edilmektedir. Ancak, vasiyetnamenin baştan sona kadar aynı memur tarafından düzenlenmesi ve onun tarafından gerekli yerlerin imzalanması zorunludur. 

Dava konusu vasiyetnamenin 1. sayfasında Kaş Noteri E.Y.A.`mn ismi bulunmasına rağmen, 2. sayfada Kaş Noterliği Yeminli Katibesi N.Ö.`nün isminin bulunması ve her iki sayfada gerek noterin gerek katibin imzasının bulunmadığı görülmektedir. 10.05.2010 tarihli Kaş Noterliği yazısında ise Kaş Noteri E.Y.A.`nın 02.02.2001 tarihinde görevden el çektirildiği, o tarihte Kaş Noterlik Dairesi Başkatip N.Ö.`ye Kaş. Cumhuriyet Savcılığı`nın tutanağı ile devir ve teslim edildiği, dava konusu vasiyetnamenin düzenlendiği 21.05.2004 tarihinde Kaş Noterliğine N.Ö.`nün vekalet ettiği açıklanmıştır. 

Resmi vasiyetnameyi tanzim eden memurun yaptığı işlemler tevsik işlemidir. Bu nedenle baştan itibaren tüm işlemlerin aynı memur tarafından yapılması ve son imza işleminin de tahriri alan, okuyan ve vasiyetçi ile tanık sözlerini dinleyen, yazdıran memur tarafından yapılması zorunludur. Bu husus, işlemlerde birlik prensibinin zorunlu bir sonucudur ( Yargıtay 2. HD. 18.07.2005 tarih, 05/8654 E. 1178 K. sayılı ilamı ). 

Bu durumda, 21.05.2004 tarihli resmi vasiyetnameyi düzenleyen resmi memurun ( yeminli başkatibin ) imzası bulunmadığı gibi, 1. sayfada başkatibin ismi yerine noterin isminin yazılması nedeniyle vasiyetnamenin TMK`nun 557. maddesi gereğince iptali gerekirken, mahkemece; yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

Ayrıca, dava dilekçesinde vasiyetnamenin iptali, olmadığında tenkisi talep edildiğine göre; TMK`nun 560 vd. maddeleri gereğince tenkis yönünden inceleme yapılması ve bunun için öncelikle murisin ölüme bağlı tasarruf ile temlik ettiği taşınmazlarla birlikte temlik dışı bütün taşınmazların araştırılarak ve değerlerinin tespiti yönünden keşif yapılarak alınacak bilirkişi raporu doğrultusunda sabit tenkis oranı belirlendikten sonra tenkis ile ilgili karar verilmesi gerekirken, bu konuda inceleme yapılmadan talebin reddine ilişkin hüküm kurulması da bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK`nun 428. maddesi gereğince bozulmasına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Topo hukuk bürosunu aradığınızda veya yorum bıraktığınızda uzman miras avukatı sizlere vasiyetnamenin iptali hakkındaki merak ettiğiniz tüm soruları cevaplamaktadır.

Vasiyetnamenin İptali Durumu

Vasiyetnamenin iptali şu hallerde mümkündür:

 • Vasiyetnamenin mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmış olması,
 • Vasiyetnamenin yanılma, aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla hazırlanmış olması,
 • Vasiyetname içeriğinin bağlandığı koşulların veya yüklemelerin hukuka veya ahlâka aykırı olması,
 • Vasiyetnamenin kanunda öngörülen şekillere aykırı düzenlenmiş olması. Bu hallerde iptal sebebine göre iptal mirasbırakan tarafından gerçekleştirilebilir veya mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin iptalini talep edebilir.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin iptali davası iptal sebeplerinden birinin gerçekleşmesi halinde ölüme bağlı tasarrufun iptalinde menfaati bulunan mirasçılar veya vasiyet alacaklısı tarafından açılır. Vasiyetnamenin iptali davası tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptali için açılabilmektedir. Buna göre iptal davası, vasiyetname ile kendilerine, eşlerine yahut hısımlarına kazandırma yapılanların düzenlenme işlemlerine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayanıyorsa bir kısmı için söz konusu olur. Bu halde yalnızca bu kazandırmalar iptal edilecektir.

Açılan vasiyetnamenin iptali davası neticesinde iptal kararı alınır ve karar kesinleşirse iptal, geçmişe etkili olarak hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

Vasiyetnamenin İptali Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Vasiyetnamenin iptali davası açma süresi:

 • Davacının ölüme bağlı tasarrufu ve iptal sebebini, kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl,
 • Herhalde vasiyetnamelerde açılma tarihinin üzerinden iyi niyetli davalılara karşı on yıl, kötü niyetli davalılara karşı yirmi yıldır.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname nedir, vasiyetname mirasbırakanın son istek ve arzularını dile getirdiği, bıraktığı mirasın paylaşım esaslarını düzenlediği bir ölüme bağlı tasarruftur. Yasal şartlara uyularak oluşturulacak olan vasiyetname resmi şekilde yapılabileceği gibi el yazısı veya sözlü olarak da açıklanabilir. Mirasbırakan bu belge ile mirasını kime bıraktığını açıklamakta, böylelikle tereke üzerinde ölümünden sonra sonuç doğuracak tasarruflarda bulunmaktadır. Bu anlamda mirasbırakan mirasçı atama, miras için koşul veya yükümlülük koyma gibi işlemlerin yanında mirasçılıktan çıkarma tasarrufunda da bulunabilmektedir. Mirasını bir kuruma bağışlayabileceği gibi vakıf da kurulmasını da vasiyet edebilir. Mirasbırakanın tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bütün bu ölüme bağlı tasarruflar vasiyetname olarak adlandırılmaktadır. Kişi oluşturduğu vasiyetnamede ölünceye kadar yine tek taraflı bir işlemle değişiklik yapabilecektir.

Resmi Vasiyetname Nedir?

Noterden yapılan vasiyetname geçerli mi sorusu tarafımıza sıklıkla gelen bir sorudur. Bu soru aslında resmi vasiyetnameyi açıklamaktadır. Resmi vasiyetname iki tanık huzurunda yapılan, resmi memur önünde düzenlenen vasiyetnamedir. Noter de sulh hakimi veya kanunla görevlendirilmiş diğer resmi memurlar gibi resmi vasiyetname düzenlemeye yetkidir. Vasiyetnameyi düzenleyen resmi memur vasiyetnamenin aslını saklayacaktır.

Resmi vasiyetnamenin düzenlenmesinde:

 • Fiil ehliyeti olmayanlar,
 • Okur yazar olmayanlar,
 • Ceza mahkemesi kararı ile kamu hizmetinden yasaklılar
 • Miras bırakanın eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ile bunların eşleri tanık yahut resmi memur olarak görev alamazlar. Peki resmi vasiyetname nasıl yazılır?

Resmi vasiyetname hazırlanırken mirasbırakan arzularını resmi memura bildirecektir. Memur ise vasiyetnameyi yazarak mirasbırakana verir. Mirasbırakan belgeyi okuyarak imzalar, memur da tarih koyarak imzalar. Resmi vasiyetname imzalandıktan sonra mirasbırakan vasiyetnameyi okuduğunu, son arzularının bunlar olduğunu resmi memurun önünde iki tanığa beyan eder. Bu süreçte vasiyetnamenin içeriğini tanıklara bildirilmeyebilir. Tanıklar da beyanın kendi önlerinde yapıldığını, mirasbırakanın tasarrufta bulunmaya ehil görüldüğünü vasiyetnameye yazıp imzalarlar.

Resmi vasiyetname okunmaksızın veya imzalanmaksızın da düzenlenebilmektedir. Mirasbırakanın vasiyetnameyi okuyamayacağı veya imzalayamayacağı hallerde memur iki tanık huzurunda ona okuyup bunun mirasbırakanın son arzularını içerdiğini beyan edecektir. Bu halde tanıklar da ilgili hususları vasiyetnameye yazarak imzalayacaktır.

Sözlü Vasiyetname Nedir?

Sözlü vasiyetname esasen son arzuları anlatma şeklinde ifade edilmektedir. Son arzuları anlatma yoluna olağanüstü durumlardan ötürü resmi veya yazılı vasiyetnamenin yapılamadığı hallerde başvurulmaktadır. Bu olağanüstü durumlar yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık vb. olabilir.

Sözlü vasiyetname şartları resmi veya el yazılı vasiyetname yapamamak için olağanüstü durumların varlığı ile iki tanık önünde yapılmasıdır. Tanıklara ilişkin yasaklar yukarıda açıkladığımız resmi vasiyetname tanıklarına ilişkin yasaklar ile okur yazarlık haricinde aynıdır. Mirasbırakan sözlü vasiyetname şartları oluştuğunda bu iki tanık huzurunda son arzularını anlatacaktır. Son arzularını anlatan mirasbırakan tanıklara beyanlarına uygun bir vasiyetname yazmaları görevi yükleyecektir. Tanıklardan biri bu beyanları yıl, ay ve gün belirterek derhal yazıya geçirir ve iki tanık da belgeyi imzalar. Yazılan ve imzalanan belge vakit geçirilmeksizin sulh veya asliye mahkemesine verilecektir. Tanıklar belgeyi mahkemeye verirken mirasbırakanı son arzularını anlatmaya ehil gördüklerini ve bu arzuların kendilerine olağanüstü durum içerisinde beyan edildiğini belirtecektir. Tanıklar yazıya geçirmek yerine derhal mahkemeye başvurarak mirasbırakanın beyanlarını tutanağa geçirmek yoluyla da belgeleyebilirler.

Olağanüstü durumun ne olduğuna göre bir yetkilinin sözlü vasiyetin belgelenmesinde hakim yerine geçmesi söz konusu olabilir. TMK 540 uyarınca hakim yerine:

 • Vasiyetçi askerlik hizmetinde bulunuyorsa teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay,
 • Vasiyetçi ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracındaysa aracın
 • sorumlu yöneticisi,
 • Vasiyetçi sağlık kurumlarında tedavi görüyorsa sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi geçecektir.

Sözlü vasiyetname şartları sonradan gerçekleşen bir gelişmeyle sağlanamaz olursa vasiyetname hükümden düşecektir. Diğer bir ifadeyle mirasbırakana diğer şekillerde vasiyetname olanağı doğarsa bu tarihten itibaren bir ay geçtikten sonra sözlü vasiyetname geçersizdir.

El Yazılı Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname nasıl yazılır el yazılı vasiyetname yazmak isteyen vasiyetçi tarafından merak edilmektedir. Kişi vasiyetnamesini kendisi düzenlemek istediğinde bunu tamamen el yazısı ile yazmalıdır. Vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün belirtilmeli ve imzalanmalıdır.

El yazılı vasiyetname hazırlandıktan sonra resmi memura bırakılarak saklanabilir. Resmi memur, resmi vasiyetnamede olduğu gibi sulh hakimi, noter veya kanunlarla belirlenmiş diğer yetkililer olabilir. El yazılı vasiyetname resmi memura teslim edilirken açık veya kapalı olabilir.

Vasiyetnamenin Açılması Durumu

Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetname geçerli olup olmadığına bakılmadan sulh hakimine teslim edilmelidir. Bu teslim görevini

 • Vasiyetnameyi düzenleyen,
 • Muhafaza eden,
 • Mirasbırakanın arzusu üzerine saklayan,
 • Başka surette ele geçiren,
 • Ölenin eşyası arasında bulan kimse ölümü öğrenir öğrenmez yerine getirmelidir. Vasiyetnamenin açılması bu teslimden başlayarak 1 ay içerisinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimince yerine getirilip, ilgililere okunacaktır. Vasiyetnamenin açılışı sırasında hazır bulunmak isteyen mirasçılar veya ilgililer için çağrı yapılır.

Sulh hakiminin vasiyetnamenin açılışındaki görevi vasiyetnameyi açarak okumak ve ilgililere tebliğ etmekten ibarettir. Vasiyetnamenin yerine getirilmesine ilişkin işlemleri açılmasından sonra ilgililer gerçekleştirecektir.

Yayım tarihi: 23 Mar 2017