Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?
()

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma eşlerin tek taraflı boşanma davası açması veya boşanmada anlaşıp bunun sonuçlarında anlaşamamaları halinde karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda anlaşmalı boşanma davalarından farklılık göstermekte ve daha komplike bir süreç olduğu söylenebilir. Çünkü çekişmeli boşanma dava süreci hangi eşin kusurlu olduğunun saptanması amacıyla delillerin sunulması, tanık dinlenmesi, araştırma, bilirkişi gibi  olguları da kapsamaktadır. İşte çekişmeli boşanma davası hakkında merak ettikleriniz:

Çekişmeli Boşanma Süreci

Çekişmeli boşanma süreci eşlerden birinin mahkemeye sunacağı boşanma davası dilekçesi ile başlamış olacaktır. Taraflar dava açarken çoğunlukla çekişmeli boşanma davasında hakim neler sorar, çekişmeli olarak devam eden boşanmada ilk duruşma nasıl olur sorularının cevabını aramaktadır.

Boşanma davalarında hakim öncelikle tarafların gerçek iradelere bakacaktır. Dolayısıyla boşanmayı gerektiren olay veya olayların nasıl geliştiği, tarafların bu olaylar karşısındaki davranışlarının ne olduğu hakim tarafından sorgulanacaktır. Süreçte boşanmayı gerektiren olaylara şahit kimselerin tanıklık yapması mümkündür. Hakim ayrıca tarafların kusurluluk derecelerini tespit edecek, maddi durum incelemesi yapacaktır. Çekişmeli olan boşanma davalarında maddi durum incelemesi, tarafların maddi durumunun tespit edilmesi anlamına gelen bir değerlendirmeye denir. Maddi durum incelemesinin sebebi maddi hususlarla ilgili verilecek kararlar için dayanak olacak olmasıdır. Söz konusu maddi hususlar tazminat, nafaka ve velayettir.

Çekişmeli boşanma davasında anlaşma mümkün müdür sorusuna yanıtımız Evet olacaktır. Çekişmeli boşanmada şartlar oluştuğunda anlaşma gerçekleşebilmektedir. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi çekişmeli boşanma davaları eşlerin boşanmada anlaşmalarına rağmen boşanmanın sonuçlarında fikirbirliğine varamamış olmalarından ötürü de açılabilmektedir. Taraflar çekişmeli boşanma sürecinde üzerinde anlaşamadıkları konuları mahkeme nezdinde tartışacaktır. Anlaşmalı boşanmanın şartları gerçekleştiğinde ise bir anlaşmalı boşanma protokolü ile çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmaya dönüşebilecektir.


Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? sorusunun cevabı merak edilen soruların başındadır. Çekişmeli boşanma davası davayı açacak olan eş tarafından boşanma dilekçesi, deliller ve diğer ekler mahkemeye verilerek açılacaktır. Boşanma davasında görevli ise mahkeme Aile Mahkemeleridir. Fakat Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine boşanma dilekçesi sunulabilecektir. Yetkili mahkeme ise eşlerin son altı ayda birlikte oturdukları yer mahkemesi veya eşlerden birinin yerleşim yeri Aile Mahkemesidir. Son olarak belirtmek gerekir ki çekişmeli boşanmada hak kayıpları yaşanmaması için gerek davanın açılacağı mahkeme gerekse diğer konularda bir boşanma avukatı ile fikir teatisi önem arz etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer, çekişmeli boşanma kaç celsede biter soruları boşanmak isteyen eşler tarafından boşanmaya karar verme aşamasında önemli olarak görülmektedir. Çekişmeli boşanma ne kadar sürer sorusuna cevap vermeden önce birtakım önemli hususları açıklamak gerekir.

Dava süresini etkileyen hususlardan en önemlisi prosedürün doğru takip edilmesidir. Doğru ve talebi tam anlamıyla ifade eden bir dilekçenin yazılması, davanın doğru mahkemede açılması, bütün delillerin sunulması gibi konular sürecin uzalıp kısalmasında etki edebilecektir. Bu noktada alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak hususunun önemini tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Çünkü boşanma davasının bir avukat ile yürütülmesi dava sürecinin doğru ve hızlı yürütülmesine etki edecektir. İşte çekişmeli boşanma kaç celsede biter sorusunun cevabını da dava doğru bir şekilde yürütüldüğünde 4 ile 6 celse olarak verebilmekteyiz. Eğer dava kişi tarafından vekil yardımı olmadan açılırsa hukuki prosedürlerin doğru yürütülmemesi sonucu doğabilecek ve bu süre 4 veya 5 yıla kadar uzayabilecektir.

Boşanma davası süresini etkileyecek bir diğer husus başvurulacak olan mahkemenin iş yükü olarak karşımıza çıkar. Özellikle büyük şehirlerde mahkemelerin yoğunluğu sebebiyle duruşma süreleri uzayabilmektedir. Ayrıca tebligat süresi, karşı davanın açılması, davanın gerektirdiği takdirde bilirkişi incelemesi gibi hususlar da dava süresinde etkili olabilecektir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma esasen evlilik birliğinin temelden sarsılmasını ifade etmektedir. Kanun koyucu boşanma sebepleri arasında şiddetli geçimsizliği saymamıştır. Ancak halk arasında evlilik birliğinin temelden sarsılmasına ilişkin madde şiddetli geçimsizlik olarak bilinmektedir. Şiddetli geçimsizlik bir genel boşanma sebebidir.

Şiddetli geçimsizliği düzenleyen maddeye göre eşlerin şu iki şartın birlikte gerçekleşmesi halinde boşanma davası açması mümkündür:

1) Evlilik birliğinin temelden sarsılması

2) Ortak hayatın çekilmez hale gelmesi. Bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda hakim takdir yetkisini serbestçe kullanacaktır. Dolayısıyla sebebin ispatlanması bakımından tüm deliller davanın seyrini etkileyecektir. Ancak somut bir sebebin var olmaması ispatı güçleştirmekte, bu da davaların uzun sürmesine yol açmaktadır. Hakim bu anlamda özellikle yakın çevre, akrabalar, arkadaşlar ve varsa çocukların beyanlarını dinleyecek ve tanık beyanlarına dayanarak boşanma sebeplerini inceleyecektir.

Şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelden sarsılması) sebebine dayanılarak açılan davada davacının kusuru daha ağır ise davalı itiraz hakkını öne sürebilmektedir. Fakat bu itiraz hakkın kötüye kullanımı niteliğindeyse veya birliğin devamında korunmaya değer bir yarar bulunmuyorsa dikkate alınmayacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Örnekleri

Evlilik birliğinin temelden sarsılması genel bir boşanma sebebi olması dolayısıyla kesin bir sebep belirtmek mümkün değildir. Bu anlamda her bir somut olay ayrıca değerlendirerek şiddetli geçimsizliğin varlığı veya yokluğu anlaşılacaktır. Ancak evlilik birliğinin temelden sarsılması konusunun daha iyi anlaşılması amacıyla örnek vermek faydalı olacaktır:

-Kanunda anlaşmalı boşanma halinde evlilik birliğinin temelden sarsılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

-Daha önceden bir boşanma davası açılmış olup bu davanın reddine rağmen 3 yıl geçmesi halinde ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilir.

-Eşlerin birbiri ile sürekli olarak tartışması, ev ortamında huzuru kaçıracak derecede hakarete maruz kalınması, eşe karşı gereken özenin gösterilmemesi, aşırı kıskançlık, evin düzenini bozması muhtemel birtakım alışkanlıklara sahip olunması, eşlerin birbirine saygısızca davranması gibi hallerde ise hakim bu sebepleri somut olayın özellikleri ile birlikte değerlendirerek karar verecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası ve Velayet

Çekişmeli boşanma davasında velayet anneye verilir/bayaya verilir genellemelerini yapmak yanlış olacaktır. Burada önemli olan her zaman için çocuğun menfaatidir. Hakim çocuğun menfaatinin uygun düştüğü ölçüde velayeti almak isteyen tarafı değerlendirecektir. Bu değerlendirme çocuğun yaşı ve anne şefkatine olan ihtiyacı, bakım ve eğitim durumu, aile içinde herhangi birinin şiddet eğilimi bulunup bulunmadığı gibi hususları kapsamaktadır. Ayrıca çocuğun hangi taraf ile kalmak istediği de etkili olabilmektedir. Bununla birlikte değişen hayat koşullarının varlığı halinde çekişmeli boşanma davasından sonra da velayet davası açabileceğinizi hatırlatmak gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası ve Tazminat Talebi

Çekişmeli boşanma davasında tazminat talep edilebilmesi için birtakım şartların varlığı gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmaya sebep olan olaylarda kusursuz olması ya da diğer eşten daha az kusuru olması gerekir. Kusurlu ya da daha kusurlu olan eş maddi tazminat talep edemeyecektir. Manevi tazminat talebi ise ancak kişilik haklarına saldırı söz konusu ise mümkün olur. Kişilik haklarına yapılan bu saldırı boşanmayı gerektiren olayda bulunmalı ve ispatlanmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası ve Nafaka

Çekişmeli boşanma davasında nafaka olarak;  tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası talep edilebilecektir. Tedbir nafakası dava sürecinde talep edilebilir. Yoksulluk nafakası boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan eş tarafından boşanma sürecinde ya da dava kesinleştikten sonra 1 yıla kadar istenebilir. Yoksulluk nafakasında nafaka talep eden tarafın boşanmayı gerektiren olaylarda ağır kusururun bulunmaması gerekmektedir. Bu anlamda nafaka talep eden taraf ya kusursuz ya daha az kusurlu veya taraflar eşit kusurlu olmalıdır diyebiliriz.

İştirak nafakası ise velayeti kendisine verilmemiş olan taraftan talep edilecek  ve çocuğun bakım, eğitim giderlerini kapsayacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında bahsettiğimiz üç tür nafaka talebinde bulunulabilir.Talep edilebilecek nafakalar hakkında ayrıntılı bilgi için nafaka türleri, nafaka talebinde bulunmaya karar verdi iseniz nafaka davası nasıl açılır adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Sonucunda Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı rejimine ilişkin kurallar TMK madde 202-281 arasında düzenlenmiş olup eşler arasındaki mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak eşler evlenirken aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesi ile yasal mal rejimi dışında kanunda belirtilen diğer mal rejimlerini de benimseyebilmektedir. Dolayısıyla mal paylaşımı yapılırken eşlerin tabi oldukları mal rejimi dikkate alınacaktır. Konu ile yakından ilgili olan evlilik sözleşmesi de mal rejiminin belirlenmesi aşamasında eşler tarafından değerlendirilmektedir.

Boşanma davasında mal paylaşımı  hakim tarafından re’sen dikkate alınmayacaktır. Bunun için ayrıca mal rejiminin tasfiyesi talepli dava açılması gerekecektir. Bu davanın açılabilmesi için ise eşler arasındaki evliliğin sona ermesi gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Protokolü

Çekişmeli boşanma protokolü adında bir protokol esasında yoktur. Boşanma protokolü yalnızca anlaşmalı boşanma davalarında kullanılan anlaşmalı boşanma protokolü olarak bilinen bir evraktır. Çünkü protokol eşler boşanma ile boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde anlaşmışsa söz konusu olacaktır. Çekişmeli boşanma davasında ise böyle bir anlaşma yoktur. Aksine eşlerin ya tek taraflı açtığı ya da boşanmada anlaşıp sonuçlarında anlaşamadıkları bir boşanma süreci karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple çekişmeli boşanma protokolü belgesi mevzuatımızda ve uygulamamızda bulunmamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl olmalıdır? Çekişmeli boşanma dilekçesi anlaşmalı boşanma dilekçelerine kıyasla daha uzun ve ayrıntılıdır. Çünkü anlaşmalı boşanma protololünde eşler boşanmanın sonuçları da düzenlenmiş olacağından dilekçede protokole atıf yapmak yeterli olacaktır. Ancak çekişmeli boşanma dilekçesi tek taraflı hazırlanacaktır. Bu anlamda dilekçede açıklamalar, delil ve dayanaklar, sonuç ve istem doğru bir şekilde yazılmalı, talep açıkça belirtilmelidir.

Boşanma dilekçesi HMK’daki şartları sağlamalı, boşanma sebepleri ve olguları açıkça detaylı olarak belirtilmelidir. Dilekçe davanın sürecini ve süresini belirleyeceğinden dolayı boşanma dilekçesi yazımında bir avukattan destek alınmasını tavsiye etmekteyiz.Çekişmeli boşanma dilekçesi hakkında detaylı bilgi almak için boşanma dilekçesi makalemizi okuyunuz.

Çekişmeli Boşanma Avukatlık Ücretleri

Çekişmeli boşanma avukatı ücretleri ve mahkeme masrafları, dava açacak kimseler için önemli konulardandır. İstanbul Barosu tarafından yayınlanan tavsiye niteliğindeki avukatlık en az ücret çizelgesinde 2018 yılı için çekişmeli boşanma davaları ücreti 7300 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret çekişmeli boşanmanın maddi ve manevi tazminat istemli olmasında değişebilecektir. Ancak avukatlık ücretlerinin kişilerin mal varlığı, dava masrafları, davanın zorluğu gibi etkenlerle değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekir. Çekişmeli boşanma avukatı ücreti ayrıca danışılan avukata göre de farklılık gösterebilir.

Çekişmeli boşanma davası ücreti kalemleri arasında mahkeme masrafları davanın türüne, talep miktarına ve vekil ile temsil edilip edilmeme durumuna göre değişiklik gösterecektir. Örneğin bilirkişi deliline dayanılacaksa bilirkişi ücreti, keşif deliline dayanılacaksa keşif masrafları, vekil ile temsil mevcutsa vekalet harcı ödenmelidir. Bununla birlikte mahkeme veznesine ayrıca yargılama giderlerinin de yatırılması gerekeceğini söylemek gerekir. Çekişmeli boşanmalarda avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları hakkında detaylı bilgi almak veya boşanma davalarınız ile ilgili sorularınızı sormak için alanında uzman boşanma avukatı ekibi ile yıllardır çalışan Topo Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

1 Yorum. Yeni Yorum

  • İyi calismalar.
    Esim bilgim disinda cekismeli bosanma acmis,fakat saglikli bir kafayla acmadigni,derin derin dusundugunu,iki cocuk var,gelecekleri iyi analiz etmemis…ben dava dosyasini inceledim,dilekcede yalanlar var.Guya ben eve bakmiyorum.Hem cocuklara ve hem ona siddet uyguluyorum.Sahsimdan 1000 tl kendisi ve 2×750=1500 tl nafaka toplamda aylik 2500 tl para istemis.Benim sogortam yok,issizim..sizce hem cocuklari hemde aylik bu parayi alabilir mi?

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü