İzinsiz Görüntü Veya Ses Kaydı
4
(5)

İzinsiz görüntü veya ses kaydı almanın suç teşkil edip etmeyeceği hususu günümüzde neredeyse herkesi yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiş bulunmaktadır. Bireylerin yalnızca iletişim amacıyla kullandığı tuşlu telefonların tarihe karışıp herkesin akıllı telefon sahibi olması ile birlikte çekilen fotoğraflar da anbean artış göstermektedir. Tüketici artık telefon satın alırken temel özelliklerindense ses ve görüntü kalitesine dikkat etmektedir. Bir şeyin keşfi veya çoğalmasında her zaman olduğu gibi görüntü ve ses konusunda da ikinci aşama olarak suç ve suçlular ortaya çıkmaktadır. Biz de ceza hukuku avukatları olarak makalemize başlamadan önce kısa ve öz bir şekilde izinsiz görüntü veya ses kaydı almanın suç olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. 

İzinsiz ses ve görüntü kaydı almanın suç olarak kabul edilmesini sağlayan uluslararası belgeler var olduğu gibi ulusal hukukumuzda da bu hususta gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu belgelerin neler olduğuna ve hukukumuzdaki düzenlemelere yazımızın ilerleyen bölümlerinde daha detaylı bir şekilde ele alacağız.

İzinsiz görüntü veya ses kaydının alınması konusu tartışmaya açık bir konu olup gerek TCK gerekse uluslararası anlaşmalarda yer alan hükümlere göre aykırı bir durumdur. Bazı istisnai hallerde bu durumun hukuka uygunluğu söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla bir suçun faili olmamak adına kimsenin izinsiz olarak görüntü veya ses kaydının alınmaması en doğru hareket olacaktır.

İzinsiz görüntü veya ses kaydı almanın suç sayılmasının en önemli nedeni özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor olmasıdır. Burada cevaplanması gereken soru özel hayat kavramından ne anlaşılması gerektiğidir. Özel hayat, bir kişinin gözden uzakta, kimseyle paylaşmadığı, kapalı kapılar ardındaki yaşantısı ve mahremiyetidir diyebiliriz. Herkesin bilmediği ya da bilmesi gerekmeyen ancak istenildiği takdirde başkalarına aktarılabilen bilgiler de özel hayat kapsamında değerlendirilmektedir. Hal böyle olunca da bir kimsenin izinsiz görüntü veya ses kaydını almak hukukumuz açısından suç teşkil etmektedir.

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suretiyle izinsiz görüntü ve ses kaydı alınması ünlü kimseler açısından ayrıca değerlendirilmelidir. Kamuya açık alanda bulunduğu esnada kişinin görüntüsünün alınması ya da sesinin kaydedilmesi sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına razı olduğu anlamına gelmeyecektir.  Söz konusu ihlalin var olduğunu söyleyebilmemiz için herhangi bir hak ya da yetkiye dayanılmıyor olması gerekir. Bu sebeple, özel yaşama ilgililerin açık ya da örtülü rızasına dayalı olarak müdahale eden kişi suç işlemiş olmayacaktır. Aynı zamanda bir hakkın kullanılması halinde de herhangi bir suç oluştuğundan söz etmek mümkün olmayacaktır. Örneğin gazetecilik mesleğinin icra edilmesi çerçevesinde işlenen fiiller bakımından hukuka uygunluk nedeni vardır. Fakat bu konuda uygulamada yoğun tartışmalara neden olmaktadır. Özellikle ünlü kişilerin özel yaşamlarına ilişkin olarak medyada yapılan yayınlar bu tartışmanın en önemli unsurudur.

Bir işadamının evlilik dışı ilişkisinin kitle iletişim araçları kullanılarak kamuoyuna duyurulması halinde işadamı, bu durum sebebiyle şikayetçi olmakta; fakat medya bu yayınların halkın ilgisine mazhar olduğunu ve görevlerini yaptıklarını ileri sürmektedir. Dolayısıyla bu tip sorunlar karşısında çözüme ulaşmak her zaman kolay olmamaktadır. 

Temel olarak şunu söyleyebiliriz ki izinsiz görüntü veya ses kaydı alınması yolu ile gazetecilik mesleğinin icra edildiğinin söylenebilmesi için olayın gerçek olmasının yanı sıra hakikaten bir kamu yararı bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan hareket suç teşkil edecektir.

İzinsiz Görüntü veya Ses Kaydı Almak Suç Mudur?

İzinsiz görüntü veya ses kaydı almanın bir suç olduğunu daha önce de belirtmiştik. Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu düzenlenmiş olup suçun işlenmesi halinde fail hakkında verilecek olan ceza yer almaktadır. İlgili madde hükmüne göre özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun görüntü veya ses kaydı alınması suretiyle işlenmesi halinde fail hakkında verilecek olan ceza arttırılacaktır. Aynı zamanda bu ses ya da görüntü kayıtlarının hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilmesi ise söz konusu suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. 

İzinsiz görüntü veya ses kaydı alınması neticesinde aynı zamanda haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ( TCK m.132) işlenmiş olabileceği gibi kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu ( TCK m.133) da işlenmiş olabilir. Dolayısıyla somut olayın özelliklerine bakılarak failin cezalandırılması gerekecektir. Dolayısıyla TCK bakımından bir kimsenin izinsiz görüntü veya ses kaydının alınması suçtur.

Kişilerin özel hayatının izinsiz görüntü ya da ses kaydı alınması suretiyle ihlal edilmemesi gerektiği Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de belirtilmiştir. Anayasada kişilerin özel hayatının gizliliği madde 20 ile güvence altına alınmıştır. İlgili maddeye göre, herkes özel hayatına ve aynı zamanda aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı da bu maddede belirtilmiştir. Bir kimsenin kamuya mal olmuş bir kişi olması, onu özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkından mahrum bırakmayacaktır. Ancak daha önce değinmiş olduğumuz gibi bazı hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı halinde özel yaşamın gizliliğini ihlal suçu gündeme gelmeyecektir. 

Anayasanın yanı sıra AİHS’nin 8. maddesine göre herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve aynı zamanda yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına müdahalenin ne şartlar altında gerçekleşebileceği de aynı maddede belirtilmiştir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki hukuka uygunluk sebepleri dışında bir kimsenin izinsiz görüntü veya ses kaydının alınması hukukumuz açısından suç kabul edildiğinden bu suçun failinin cezasız kalması da düşünülemeyecektir.

İzinsiz Görüntü veya Ses Kaydı Delil Olur Mu?

İzinsiz görüntü ve ses kaydının delil olup olamayacağı meydana gelen somut vakıanın incelenmesiyle cevaplandırılabilecektir. Delil kullanmak, ispat açısından hukuk sistemimizin kabul ettiği araçlardır. Fakat delillerin değerlendirilmesi konusunda birtakım sınırlamalar mevcuttur. Hakkın varlığını ispat etmede kullanılan delilin hukuka aykırı olması halinde esas kural bu delilin yargı makamı tarafından kullanılmamasıdır. Fakat yargı içtihatları ve uluslararası kurallar doğrultusunda bu kuralın bazı istisnaları da bulunmaktadır. 

Yargıtay kararlarına göre şunu söyleyebiliriz ki hukuka uygun olarak elde edilmiş, yani yaratılmamış olan ses kayıtlarının boşanma davalarında delil olarak kullanılması mümkündür. Fakat sonradan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bazı kararlarında ses kaydı delilini elde edilmiş ya da yaratılmış ayrımına gitmeksizin hukuka aykırı kabul etmiştir. Aynı şekilde bir kimsenin hukuka aykırı olarak görüntüsünün delil olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır; aksine suç teşkil etmektedir.

Günümüzde pek çok kurum, kuruluş ya da işyerinde güvenlik sebebiyle gizli kamera ile kayıt yapmaktadır. Bu durumda kayıt altında olan kamera altında suç işlenmesi halinde bu görüntülerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı da akla gelen sorular arasındadır. Gerek içtihatlar gerekse kararlar neticesinde şunu söyleyebiliriz ki bu görüntülerin delil olarak kullanılması izahtan varestedir. Çünkü yapılan kayıt kamusal alanda ve kamuya açık bir faaliyete ilişkindir. Gizli kamera ile denetim yapıldığına dair bir kaydın yer almasına bile gerek yoktur. Nitekim pek çok olayın çözümlenmesinde ve faillerin bulunmasında kamera kayıtları delil olarak kullanılmaktadır. 

Sonuç olarak izinsiz görüntü veya ses kaydı alınmasının içtihatlar ve Yargıtay kararları çerçevesinde bazı istisnaları mevcut olmasına rağmen kural olarak bu durum suç teşkil etmektedir.

İzinsiz Görüntü ve Ses Kaydı Yapmanın Cezası

İzinsiz görüntü veya ses kaydı yapılması neticesinde haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi söz konusuysa TCK m.132’ye göre suçun temel halinde verilecek olan ceza bir kat arttırılacaktır. Yani haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda fail hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunurken bu ihlalin söz konusu içeriklerin kayda alınması şeklinde gerçekleşmesi durumunda verilecek olan ceza bir kat artacaktır. Bu içeriklerin hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilmesi durumunda ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gündeme gelecektir. TCK m.133’te yer alan kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz olarak dinlenmesi veya kayda alınması halinde ise fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Aynı zamanda aleni olmayan bir konuşmaya katılan kişi konuşanların sesini rıza olmaksızın kaydettiği zaman 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceği gibi adli para cezasına çarptırılması da mümkündür.

İzinsiz görüntü veya ses kaydı alınması neticesinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşuyorsa bu durumda suçun temel halinde verilecek olan hapis cezası bir kat arttırılacaktır. Yani ceza, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyken bunun bir kat arttırılması söz konusu olacaktır. Suç teşkil eden ses veya görüntü kayıtlarının hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilmesi halindeyse fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Detaylı bilgi için “Bilişim Avukatı” adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Telefon Görüşmesi Kaydetmek Yasal mı?

Telefon görüşmesi kaydetmek TCK 132 kapsamında düzenlenmiş bir suç olup kesinlikle yasal kabul edilemeyecektir. Bu husus hükümde geçen “gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.” ifadesinde açıkça belirtilmiştir. Ancak Kanunun bu hükmüne karşılık Yargıtay belirli hallerde telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilmesini yasal olarak kabul edebilmektedir. 

Yargıtay’a göre kişinin bir daha kanıt elde etmesinin imkanı bulunmayan ani gelişen ve yetkili makamlara başvurmanın da mümkün olmadığı hallerde kendisine karşı işlenen hukuka aykırı fiili önlemek için, kaybolması muhtemel olan kanıtların kaybolmasını engellemek ve yetkili makamlara sunarak güvence altına almak maksadıyla saldırıyı gerçekleştirenin bilgisi olmadan ve rızası alınmadan konuşma ve haberleşme içeriklerini, özel hayata ilişkin ses ve görüntülerini dinlemesi, izlemesi veya kaydetmesi hukuka aykırı olarak nitelendirmemektedir (Yargıtay 12. C.D. E.2012/20608 K.2012/18217 T.11.09.2012). Zira Yargıtay, kişinin bu hallerde yapmış olduğu dinleme, izleme ve kayıt altına alma eylemlerinde hukuka aykırılık bilinciyle hareket ettiğinden söz edilemeyeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla belirtilen durumlarda telefon görüşmesi kaydetmek yasal olacaktır. 

İzinsiz Görüntü Alma Suçu

İzinsiz görüntü alma suçu TCK 134’te tanımlanmış özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu ifade etmektedir. Özel hayat kişilerin kendilerine özgü yaşayışlarını, yaşama tarzlarını açıklayan bir kavram olup kişilerin kendilerine özgü tutum ve davranışlarını kapsamaktadır. Esasen kişilerin kendilerinin belirledikleri bir alandır. Başkalarını bu alana almaya da istemediği kimseleri bu alana dahil etmemeye de yetkili olan kişinin kendisidir. 

Kişilerin görüntü ve sesleri, onların özel hayatının kapsamına giren verileridir. Bu sebeple bir kimsenin görüntülerinin izinsiz kaydedilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal oluşturacak olup bu kapsamda cezalandırılacaktır. 

İzinsiz görüntü alma suçu işleyen failler öncelikle özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi sebebiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılacak ardından bu ceza bir kat artırılacaktır. Bu artırım Kanun hükmündeki “Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.” ifadesi gereğince yapılmaktadır.

İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı Cezası

Kişilerden izinsiz fotoğraf paylaşımı özel hayatın gizliliğini ifşa suretiyle ihlal suçu oluşturmaktadır. TCK 134/2 hükmü özel hayatın gizliliğine ilişkin görüntülerin ifşa edilmesini yasaklamaktadır. 

İfşa etme fiilinin sözlük anlamı gizli bir şeyi açığa çıkarma, yaymadır. Kısaca bir özel hayat verisinin birçok kişinin bilgisine sunulması olarak açıklanabilecek bir fiildir.

İzinsiz fotoğraf paylaşımının suç teşkil ettiğini iddia edebilmemiz için ifşanın hukuka aykırı olarak yapılması gerekir. Diğer bir ifadeyle izinsiz fotoğraf paylaşımını hukuka uygun hale getirecek bir sebep bulunmamalıdır. 

İzinsiz fotoğraf paylaşımı cezası TCK 134/2’ye göre iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. İfşa edilen özel hayat verilerinin basın yayın yoluyla yayımlanması halinde de fail bu ceza ile cezalandırılacaktır. 

İşyerinde Ses Kaydı Yasal mı?

Kişilerin kendisinden izinsiz olarak işyerinde ses kaydı alınması izinsiz ses verisi elde edildiği ve kayıt altına alındığı için yasal olarak nitelendirilemeyecektir. Bu gerekçeyle TCK 134/1 ikinci cümlesi uyarınca işyerinde izinsiz ses kaydı alınmasının cezalandırılması gerekir. 

İşyerinde ses kaydı alınmasının işçi işveren ilişkisi bağlamında ayrıca incelenmesi gerekir. Elbette işverenin işyerinde işçiyi takip yetkisi bulunmaktadır. Fakat bu yetkinin yalnızca işin nasıl yapıldığı hususunda olduğu ve özel hayatı kapsamadığı unutulmamalıdır. Burada işçinin özel hayatı işin nasıl yapıldığına oranla üstün ve öncelikli bir haktır. Buna göre örneğin işverenin işçisinin telefonlarını dinlemesi söz konusu ise bu uygulama işçinin özel hayatının gizliliğini ihlal etmektedir. Bu örnekte işçinin kullandığı telefon ister işyerine ait ister işçiye ait olsun ihlal sorumluluğu gündeme gelecektir.

İşyerinde ses kaydının yasal olabilmesi için diğer alanlarda veya görüntü kayıtlarında da olduğu gibi ses kaydı alınan kimsenin önceden bilgilendirilmesi ve bunu kabul etmesi gerekmektedir. 

İzinsiz Telefon Ses Kaydı Suçu

İzinsiz telefon ses kaydı suçu haberleşmenin gizliliğini ihlal başlıklı TCK m.132 sorumluluğu doğurmaktadır. Haberleşmenin gizliliğini koruma altına alarak Kanun haberleşme fiilini kişiler arasında sınırlı kılmıştır. Kişiler haberleşme suretiyle açıkladıkları düşüncelerinin muhatabının dışında kimsenin bilmemesini isteyebilir. Zira hem Anayasa hem de TCK belirli kişiler arasında gerçekleştirilen haberleşmeyi koruma altına alarak bu talebe hukuki zemin hazırlamıştır. 

Haberleşmenin gizliliğini suçunun konusunu oluşturan haberleşme iletişime elverişli telefon, tablet, mektup, faks vb. her türlü iletişim aracı ile gerçekleştirilebilirdir. İletişimin belirli kişiler arasında yapılması gerekli ve yeterlidir. Buna göre haberleşmenin belirli olmayan kimselerce yapılması veya gazete, dergi gönderilmesi gibi hallerde gizliliğin korunması gereken bir iletişimin varlığından söz edilemeyecektir. 

İzinsiz telefon kaydı belirli kişiler arasında yapılan bir telefon görüşmesinin taraflarından en az birinin izni ve onayı olmaksızın kaydedilmesi suretiyle işlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Bu fiil sebebiyle fail ilk olarak TCK 132/1 ilk cümle uyarınca bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılıp ardından bu ceza bir kat artırılacaktır. Zira telefon görüşmesindeki iletişimin gizliliği yalnızca ihlal edilmemiş kayda da alınmıştır. 

Gizli Ses Kaydı Yapmanın Cezası Nedir?

Gizli ses kaydı yapmak fiilinin hukuki anlamı kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların taraflardan herhangi birinin onayı olmaksızın bir ses kayıt cihazı ile kayda alınmasıdır. Gizlice ses kaydı yapmak TCK 133’te düzenlenen kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması suçunu oluşturur. TCK 133’e göre gizli ses kaydı yapmanın cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. 

Gizli ses kaydı kişinin katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi diğer konuşanların onayını almadan ses kayıt cihazı kullanarak kaydetmesi şeklinde de söz konusu olabilir. Bu durumda gizli ses kaydı yapmanın cezası altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası olacaktır. 

İzinsiz Ses Kaydı Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İzinsiz ses kaydı şikayet dilekçesi bulunduğunuz il Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılmalıdır. Şikayet dilekçesinde suç ve suç tarihi belirtilmiş olmalı, şüphelinin kimliği biliniyorsa bu da dilekçede yer almalıdır. Şikayetçi izinsiz ses kaydı şikayet dilekçesi açıklamalar bölümünde maruz kaldığı hukuka aykırı fiilin ayrıntılarını kısa ve öz bir şekilde anlaşılır bir dille anlatmalıdır. Son olarak dilekçenin şikayetçi adı soyadı ile imzalanması gerektiği unutulmamalıdır. 

Haberleşmenin, konuşmaların, özel hayatın gizliliğinin ihlali veya kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı sebebiyle yapılacak suç duyurularında elde edilebiliyorsa delillerin toparlanması önemlidir. Soruşturmaya esas teşkil edecek deliller elde edildiğinde şikayet tarihine kadar korunmalı ve dilekçeye ek olarak sunulmalıdır. 

İzinsiz ses kaydı şikayet dilekçesi kişinin özel hayatının gizliliğine yapılan saldırıya karşı başlatılacak soruşturmanın temelini oluşturan belge olduğundan vakıaların açık ve net ifade edilmesi önemlidir. Bu hususta hukuki süreç hakkında bilgi almak, şikayet dilekçesi yazımı ve delillerin toparlanmasında destek almak için ceza avukatına başvurmak faydalı olmaktadır. 

Kamusal Alanda Fotoğraf Çekmek Yasal mı?

Kamusal alanda fotoğraf çekmek aslında gün içinde fark etmeden de olsa hepimizin yaptığı ancak yasallığı tartışılması gereken bir eylemdir. Özçekim sırasında dahi kadraja yolda yürüyen, arka masamızda kahvesini yudumlayan veya yemeğini yemekte olan birçok insan girebilmektedir. Günümüzde oldukça revaçta olan bir hobi diyebileceğimiz fotoğrafçılığın icrası sırasında insanların profesyonel veya analog fotoğraf makineleri ile “sokak fotoğrafları” çektiğine de sıklıkla şahit oluruz. Bu fotoğraflara yalnızca sokak ve sokaktaki cansız nesneler değil; içerisinde bulunan hayvanlar, insanlar da dahil olmaktadır. Fakat kendisinin izinsizce fotoğrafının çekildiğini fark eden bir insanın bu eylemden rahatsızlık duyması halinde hukuki durumun ne olacağı bilinmemektedir.

Kamusal alanda fotoğraf çekmek yasaldır. Ancak bu yasallık Yargıtay’ın da kararlarında belirttiği üzere insanların kamusal alanda dolaşarak fotoğraflarının çekilmesine rıza gösterdiği anlamına gelmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken “kişisel verilere” saygı gösterilmesidir. 

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi içerisine alan bir kavramdır. Bu verilerin izinsizce kayda alınması suç oluşturmaktadır. Kamusal alanda bir kimsenin fotoğrafını, yani görüntüsünü içeren kişisel verisini izinsizce kaydetmek yasal olmayacaktır. 

Bu bilgiler ışığında kısaca sokak fotoğrafçılığı adı altında insanların fotoğraflarını çekerken izin alınması gerektiği, kişilik haklarının sokakta da devam ettiği söylenebilir. Ancak gazetecilik faaliyeti kapsamında haber amaçlı olarak veya yüksek kamu yararının bulunduğu hallerde izin alınmaksızın çekim yapılmasının yasal kabul edilebileceği de belirtilmelidir. 

Habersiz Fotoğraf Çekiminin Cezası Nedir?

Habersiz fotoğraf çekimi bir kimsenin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek anlamına gelmektedir. Kişinin fiziki varlığına ilişkin bir kaydın alınmış kabul edileceği fotoğraf çekiminin yasal olabilmesi muhatabın onayının olmasına veya alınmasına bağlıdır. Şayet kişi fotoğrafının çekilmesini istemiyor, izin vermiyor veya çekildikten sonra bunu onaylamıyor ise özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlenmiş kabul edilecektir. 

Habersiz fotoğraf çekimi özel hayat gizliliğinin görüntü kaydı alınması suretiyle ihlal edilmesidir. Bu durumda habersiz fotoğraf çekiminin cezası TCK 134/1-ikinci cümle uyarınca bir yıldan üç yıla kadar verilecek hapis cezasında bir kat artırıma gidilmesi yoluyla hesaplanacaktır.  

İzinsiz görüntü veya ses kaydı alma suçları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Avukata Sor sayfasından Topo Hukuk Bürosu ceza avukatlarına başvurabilirsiniz. Ceza davalarınızda Topo Hukuk Bürosu avukatlarından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için bizlere iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Konuyla ilgili yayınlamış olduğumuz diğer makalelerimize göz atmak için:

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 4 / 5. Oy sayısı: 5

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

130 Yorum. Yeni Yorum

 • Iyi gunler avukat bey bizim bebegimiz 40 gundur bursa sevket yilmaz e. Arastirma hastanesi cocuk yogun bakim ünitesinde yatmakta. 10 gün önce kafasinin arkasinda cok derin para buyuklugunde yaralar olusmus yatak yarasi dediler sonradan. bize bilgi bile vermediler tesaduf eseri ögrendik. Cerrahi mudehale gerekenilir dediler. Bebekler cok sert zeminde yatiriliyor yastik olarak nevresinleri katlayip kafalarinin arkasina koyuyorlar bircok bebeklte ayni durum sozkonusu. Simdi sormak istedigim ben kendi bebegimin videosunu cekip sikayet etsem mesela tv kanallarina gondersem ne olur.

  Cevapla
 • Ben bir eski arkadaşımın fotoğrafını izinsiz 18+ sohbet yerlerinde paylaştım beni buldu tehtit ediyor polis yakınım var mahkemeye vericem diye 15 yaşındayım reşit değilim mahkemeye verirse sonuç ne olur ?

  Cevapla
 • Avatar
  Burhanettin
  2 Mart 2018 10:10

  Merhaba avukat serdarhan bey çalışmakta olduğum işletmede çok sayıda sigortasız eleman çalışıyor.Ve is güvenliği tedbirleri yok ben bu fabrikada gizli kamera ile kayıt yapsam ve işletmeyi dava etsem ben ceza alırmıyım.

  Cevapla
 • Merhaba
  Bir devlet okulunda ogretmen olarak calismaktayim. Okulda gorevli oldugum sure boyunca fotografimin izinsiz olarak cekilmesini istemiyorum. Bu konuda dilekce yazarak kurumu bilgilendirme hakkim var mi?

  Cevapla
 • İyi günler ses kayıt yüzünden eşimle boşanma aşamasına geldik ses kayıtlarını sildirdim telefonu kırdım ses kaydını baldızım ve kaynım yapmış bu kişilerden şikayetçi olmak istiyorum nasıl bi yol izlerim

  Cevapla
 • İyi günler ses kayıt yüzünden eşimle boşanma aşamasına geldik ses kayıtlarını sildirdim telefonu kırdım ses kaydını baldızım ve kaynım yapmış bu kişilerden şikayetçi olmak istiyorum nasıl bi yol izlerim

  Cevapla
 • İyi günler ben 8 yaşında bir kızı parayla taciz eden bir adam hakkında tanıklıkta bulundum
  Kızın konuyu anlatmasını ses kaydına aldım ve poliste var kaydın kopyası, sapık herifin ailesi beni ifademi çekmemi
  yoksa gizli ses kaydı almaktan dava açacaklarını söylüyorlar böyle bir şey mümkün mü

  Cevapla
 • İyi günler Apartmanımızda tek yaşayan bir adam bir yıla yakındır sekiz yaşındaki bir çocuğu taciz ediyordu para karşılığında bu olayı polise şikayet ettiğimde delil olmadan bir şey yapamayacaklarını söylüyorlardı
  Ben de kızı bu konuyla alakalı konuşturup ses kaydını aldım şuan adam cezaevinde ve ailesi beni ve ailemi tehdit ediyor hem fiziksel hem hukuksal olarak(ses kaydı almam)
  yasa dışı ses kaydı konusundaki yazınızı okudum fakat burda bahsettiğiniz türden bir istisna var değil mi
  Oldukça huzursuzum 18 yaşındayım ve vatandaşlık görevimi yaptığım bilinciyle bu olayı polise bildirdim, tehdit edildim, hakarete uğradım,iftira attılar üstüme-ben eve erkek atmak için kumpas kurmuşum!-
  Şimdi küçük kızın ailesi de davayı geri çekti
  Doğru olanla ben ve ailemin sağlığı,psikolojisi arasında kaldım
  Yardım edin lütfen

  Cevapla
 • Merhaba
  ben okulda bana karşı hoş düşünceler beslemeyen bir hoca tarafından kız arkadaşımla sarılırken videoya alındım ve okulda böyle şeyler yapmanın yasak olduğundan ve bir daha kendisine dikkatli davranmazsam bu videoyu okul idaresine göstereceğini kaba ve tehditkar bir biçimde kız arkadaşım ve bana söyledi bu durumda ne yapmam gerekir yardımcı olursanız çok sevinirim

  Cevapla
 • İş yerinde sesimiz kayıt yapılması yasalmı

  Cevapla
 • Ben lise öğrencisiyim bir kiz tarafından izinsiz fotoğrafım çekildi beni bir kiz gibi yapip instagramda arkadaşlarına paylaşmış

  Cevapla
 • Eşim hiçbir dayanağı olmadığı halde hayatımda başkalarının olduğunu düşünüyor. Bunun için de çalıştığım sirket üzerine kayitli olan ve benim kullandigim telefonu dinlemek için kendi telefonundan hukmedebilecegi özel bir program yüklemiş. İlk evlendigimiz yıldan beridir de sürekli beni takip ediyor. Namusumla alakali iftiralar atmaya çalışıyor ama olmayan birseyin delili de olmuyor tabii. Sürekli olarak hakaret ve iftira içeren sözler söylüyor bana. Eğer ondan ayrılmaya kalkarsam da beni vuracagini ifade ediyor. Bu dayanaksiz ve planlı dinlemeyle hakaretler ve iftira atmaya çalışmakla ilgili cezası ne olur. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba ben bir arkadasimla telefonda konusurken ses kaydini aldim ve bir kac whatsap grubunda parlastim karsi taraf bana dava acabilir mi rica etsem yardimci olabilirmisiniz

  Cevapla
 • Kamu kurumlarında izinsiz görüntü almak hangi kanuna göre suç teşkil eder?

  Cevapla
 • Açık bir alanda yapilan röportaj görüntüsünün şahsın bilgisi olmadan youtube ve sosyal medya paylaşılması suç mudur…(görüntü sadece şirket hatırası olarak ve dış mecrada kulanilacagi belirtilmemiş ve herhangi bir belge imza edilmemistir.reklam olarak kulanilmaktadir.)

  Cevapla
  • Merhaba Necibe Hanım,

   Söz konusu içeriğin yayınlanmasına izin verilmeden yayınlanması suç teşkil eder. Ayrıca youtube’dan video silme hizmeti de alıp videoyu sildirebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
  • Sayın avukatım
   Şimdi bizim köyde imam vardı imam köyden gitti köyün muhtarına olan bir kini yüzünde sosyal medyada sayfa açıp taciz aslı olmayan haberler ve muhtarımızın fotoğrafını izinsiz kullanıp fotomontajla utanç verici paylaşımlar yaptı ve bu hesabı ben buldum imam i arayınca ses kaydı alıyordum ve ben konuşmayı sürdürür iken bu hesabı kullandığını bu hesaptan gelen kötü kullandığını bildirdi açıkça belirtti ses kaydına gelince ben konuşmayı sürdürür iken bekle ses kaydı alayım dedi bende bunun üzerine ben ses kaydı alıyorum dedim ve tamam o zaman dedi bu konuda lütfen yardım edermisiniz askerdeyim ben

   Cevapla
  • Merhaba Kolay Gelsin.
   Rahmetli Babamın 2 katlı evi vardı kendisi yapmıştı. Ticaretle uğraştığı için evi Babaannemin üstüne yapmıştı Babaannem Rahmetli Oldu babamla annem boşanmıştı ölmeden önce. Babam öldükten sonra evi annemin üstüne vermiştiler sonra tekrardan geri aldı Babaannem. Babaannem öldüğü için Dedem ve halalarımda mirascı oldu bu oturduğumuz 2 katlı eve. Bu evi Babamın yaptığına dair dedemin gizli görüntüsü ve ses kaydını çeksem suç olurmu.?

   Cevapla
 • Merhaba bi ambulans gelip içkili bi şahsı hastaneye götürmek istiyor du ancak şahıs binmek istemiyordu bu sıra da ben olayı telefon dan çekmek istiyordum ancak ambulans görevlisi bayan çekmek yasak dedi ben de olayı çekiyorum dedim ancak bayan ben de video da çıkıyorum dedi sizi şikayet ederim dedi ben de et bu sıra da polis geldi içkili şahsa müdahale etmek için şahıs gene ambulansa binmemek için direniyor du bu sıra da bayan polis abiye benim için video çekiyor dedi polis de sil videoyu dedi seni mahkemeye verir ayrıca suç dur dedi ben de polis abime bakın telefona videoları sildim dedim polis abi de baktı tmm dedi ama bayan ben den şikayetci olursa mahkeme bana ceza verirmi ceza yermiyim

  Cevapla
  • Merhaba Yavuz Bey,

   Kişiden izinsiz özel görüntü almak suçtur. Şikayet ve delillendirme ile birlikte ceza alabileceğinizi belirtebiliriz. Yine de bir ceza avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba
  İş yerinde benim altım olan bir bayan benim hakaret olmayan ama serzeniş olan konuşmamı benim iznim olmadan kaydedip patrona gönderdi ve ben bunu gururuma yedirmeyip işten ayrılmayı göze aldım.bu olayın hukuki boyutu nedir.
  Teşekkürler

  Cevapla
 • Merhabalar
  Yaklaşık 3.5 yıldır özel sektör de çalışmaktayım çalışmış olduğum işyerinde üst yönecilerim tarafından uygulanan baskı ve haksız ithamlardan birçok problemler meydana gelmiştir daha sonra çalıştığım yerdeki müdür telefonuna seskaydı yapan uygulama yüklemiştir ve bunu üst yönecisiyle konuştuğunda konuşmaları kayıt altına almıştır söz konusu konuşmalarda üst yöneticinin müdürün tarafıma yaptırım uygulaması yapması için talimat vermiştir buduruma şait olan ve kayıt yaptığını gören başka bir çalışma arkadaşım bu kaydı alıp bana göndermiştir mahkemeye vermemi kendimi ispatlamamı sonra sında verdim mahkeme günü henüz gelmedi ancak avukatım benimde sıkıntı yaşayabileceğimi söylüyor suçu işleyen müdür özel hakkı ihlal eden diğer çalışan arkadaş yasal olmayan sürecekteydi pozisyonda 3.kişi olmuş oluyorum budurumda ne gibi cezalarla karşılaşabilirim yardımlarınızı rica ediyorum SAYGILAR …

  Cevapla
 • Merhaba kolay gelsin
  Resmi daire çalışanıyım.İs arkadasımla ciddi boyutta tartıştım.Olaydan bir kaç gün sonra resmi araçla göreve giderken tartıştığım kişi hakkında küfürlü konuştum.Tartistigim arkadaş resmi aracı daireye teslim eder etmez gidip araç takip kamerasının görüntüleri ve ses kaydını almış şimdi beni tehtid ediyor.Kurum amirine şikayet etmekle.Tamm bu konuda küfür kullandım diye hatalıyım ve suçta alırım ancak kendisi kurum amirinden veya aracı süren gorevliden izin almadan benim ses kaydımı alabilir mi?

  Cevapla
 • Birileri uyuşturucu satarken görüntüye cekmek suçmu

  Cevapla
 • merhaba ben resmi bir kurumda çalışıyorum. bir kac ay önce bir vatadaş arayıp bir konuyla ilgili bilgi istedi ve bende konu ile ilgili detaylı bilgim olmadığını söyledim. kibar bir dille yardımcı olmak istediğimi ancak konuya dair güncel bilgim olmadıgnı söyledim. şahıs görüşmeyi iznim dışında kayıt altına almış ve bikac ay sonra twitter hesabında paylaşmış. konu kurum amirlerime yansımış. ben kurumum ve amirlerim önünde ve içeriği görenler önünde küçük düşürüldüm. şahsa herhangi bir işlem yapılır mı? ne yapmam gerekir.

  Cevapla
 • merhaba kolay gelsin. ben bi kamu kurumunda çalışıyorum. birkac ay önce bi vatandaş tarafından kurumum arandı ve telefonu ben açtım şahıs sorular sordu yeterli bilgi veremedim çünkü konunun güncel haline dair bilgilere hakim değildim kibar bir dille araşrırıp numara bırakırlarsa geri dönüş yapacağımı bildirdim. şahıs konuşmayı bilgim dışında kaydetmiş ve bikac ay sonra twitter hesabı üzerinden eleştirir bir yorumla paylaşmış. bu konuda kurumumla problem yaşadım bir suçum olmadığı halde kötü tepkiler aldım. ve bir nevi alay konusu oldum. şahıs hakkında ne yapabilirim kayıt hala twitter hesabında mevcut durumda her gecen gün insanlar görüyor ve ben küçük düşürülmeye devam ediyorum.

  Cevapla
 • Merhaba. İş yerinde usulsüzlukleri ortaya çıkarmak için görüşme esnasında yapılan video kaydı da suç teşkil edermi? Bunu kamera kaydı olmadan ispat etmek mümkün değilse eğer.

  Cevapla
 • kendi hakkının korumak için ses ve görüntü kaydı almak suçmudur örneğin bir memur sürekli mobinge maruz kalıyorsa ve şikayet için başka delil elde edemiyorsa ve arkadaşları şahitlik yapmaktan korkuyorsa bu mazuriyet oluşturmazmı

  Cevapla
 • İzinsiz görüntülerim paylaşıldı ama konuşunca sildi yine de siciline işlesin istiyorum hukuksal süreç başlatabilir miyim

  Cevapla
 • Avatar
  Mehmet said t.
  29 Aralık 2018 00:52

  MERHABA,KAMUSAL YER OLAN CAMİDE OKUYUŞUMDA HATA VAR MI YOK MU DİYE SES KAYDI YAPTIM SES KAYDI SIRASINDA,BU ESNADA BİR VATANDAŞ TARAFINDAN , TEHDİT,HAKARET VE SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNULDUM BU DELİL OLURMU MAHKEMEDE?BU SES KAYDINI JANDARMAYA DELİL OLARAK SUNABİLİR MİYİM?

  Cevapla
  • Merhaba Mehmet Bey,

   Söz konusu ses kaydı izinsiz olarak alındığı için delil niteliği bulunmayacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Avukat bey, bugun bu konuyu araştırırken dolandırıcılık ve taciz tarzı, olay bittikten sonra kanıtlama şansımızın olmadığı durumlarda bu tarz yasadışı kanıtların, ” özel hayatı ifşa etme amacından ziyade nefsi müdafaa olarak kanıt toplama amacıyla” kullanıldığı için suç teşkil etmeyeceğine dair çok yazı okudum. Bu bilgiler hurafe midir? Eğer böyle bir içtihat varsa, Mehmet bey’in de olay sonrasında eğer darp edilmediyse kanıt elde etmesi imkansız oldugundan bu kapsama girmesi gerekez mi?

    Cevapla
 • Bir arkadaşımla konuştuğumuzu benim iznim olmadan cep telefonu programı ile kaydetmiş. Sonra bunu sosyal medya da ve ortak arkadaşlarımızla özelden paylaşmış.. Hukuki olarak suç işlemiş oluyor mu?

  Cevapla
 • MERHABALAR BEN ESİMİN İŞYERINDE YENI BASLADIM İŞE EŞİ OLARAK İKİTANE KIZIMIZ VAR COK SUKUR CALIŞMAMA GELİCEK OLURSA EŞİM BEN İŞE BAŞLAMADIĞIM ZAMN ONCE ANNESI DEVAM EDIYODU VE LEEMANLARIMIZIN VE KENDI KAMERALARIMIZIN VERMIŞ OLDUGU İFADE VE GORUNTULERLE PARA COK KACIRMASIYDI VE CALIŞTUIĞI YERDE BENIM ISE BASLAMAM SOZ KONUSUYDU BIARA ELEMANLARIN YANIND AKRIZE GIRMESI ESIMI BANA KARSI KISKIRMASI VE ELEMANLARIMIZIN YANINDA BANA FIZIKSEL VE HAKARET ETMESI SÖZ KONUSU BU ESİM EVE GITTIĞINDEDE BU SIDDET OĞLUNA SURUYO DEVAM ETTİRİIYO SOZLU LAFLARIYLA ARTIK EŞİM UMURSAMAZ GIBI DAVRANIYO AMA BANA KARSI ILGISIZ VE DINLEMEYE BASLADIĞINI GORDUM TABAI BEN BAŞLADIĞIM ZMAN DAHA TEHDITLER VE AYIRICAM DEMESI HERKESIN ICINDE BENI DERINDEN UZDU VE YIRATTI ELELMALAR VE ARKADASLARIM DA DUYDU BEN OLMAYINCA ISYERINDE VE HEP DEVAM EDIYO KISKIRTMASI BEN KAMERA ALSAM SESINI DINLESEM VE DAVA ACSAM BENIM HAKKIMDA KOTU KONUŞLMALARINDAN SIKAYETCI OLABLIRMIYIM KAMERA CEKSEM İŞYERINDE HERKESE ACIK BIYERDE BENI NASIL RENCIDE VE HAKARETLERİNİ CEKSEM DAVA EDEBILIRMIYIM

  Cevapla
  • Merhaba Duygu Hanım,

   İzinsiz görüntü ve ses kaydı almak birçok durumda özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa suçu oluşturmaktadır. Ancak boşanma avukatı olarak baktığımız dosyalarda görmekteyiz ki; çiftler arasında özel hayat kavramı farklı algılanmaktadır. Detaylı bilgi almak için uzman bir avukata başvurunuz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  Şerife N.
  19 Ocak 2019 23:42

  Bir kafede ben ve arkadaşlarımdan izinsiz bir şekilde videoya alındığımızı gördük herhangi bir yere başvurmadan kendi aramızda halletmek babında kişinin galeri kısmını açtırma hakkımız var mı acaba ya da yaptıkları suç mu?

  Cevapla
 • Topluma açık bir alanda , işlenen suçların görüntülenmesi yasal mıdır. ?
  Örnek: Sigara ve alkol tüketiminin yasak olduğu bir yerde sigara içip kanuna uymayanları ispat amacı ile videoya kaydetmek.

  Cevapla
 • Sayın Av. Serdarhan Bey,
  Örneğin bir AVM’ ye gittim. 5 dakikalık bir gezi videosu çektim. Sonra bu videoyu YouTube’a yükledim. İster istemez o videoda AVMdeki bazı insanlar da olacak. Videoyu YouTube’a yükleyerek o insanların gizliliğini ihlal etmiş olur muyum?

  Cevapla
  • Merhaba Halil Bey,

   Video içeriğini görüp sorunuzu daha net yanıtlayabiliriz. Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması gibi iki konu söz konusudur. Unutmayınız ki; ihlal içeren videolar youtube video kaldırma işlemine tabi tutulabilmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,
  Kız arkadaşımın çalıştığı giyim mağazasının bulunduğu yere gittim. Mağazanın karşısında ki yolda mağazanın içine baktım. Niyetim kız arkadaşımı görmekti. Esnaf hal ve hareketlerimi yanlış yorumlamış. Telefon vasıtasıyla yürürken yüzümü çekmiş. Bu durumda suçlu kim? Teşekkür ederim cevabınız için.

  Cevapla
 • İşten bir arkadaş benden habersiz benim ses kaydımı almış ve baskalariyla paylaşmış o kayıt ile benim işten çıkmama neden oldu şikayetçi olsam o arkadas ceza yer mi

  Cevapla
 • Merhabalar ben özel bir kurumda güvenlik görevlisiyim. Çalıştığım iş yerinde sırf mudurlere yaranmak için bir teknik görevlisi beni ve görev arkadaşlarımın resimlerini hatta video çekip. Mudur lere yolluyor. Sizce bu suç mudur? Eğer suç sa ne yapmalıyız?

  Cevapla
 • 18 yaş altı için izinsiz görüntü veya fotoğraf çekmenin cezası nedir acaba teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba , Özel sektörde kurumsal ve kamusal bir şirkette çalışanlar mesaide iken görüntü almak suç mudur?

  Cevapla
 • Merhabalar bir kaç gün önce evimde duş alirken disari pencereden birinin telefonu ile beni çektigini hissettim pencereye baktim fakat ilk basta isik yansimasi sanip aldiris etmedim fakat sonradan dikkatli faktigimda 15ten fazla fotografimi flash acik bir sekilde cektigini anladim. Fotograflarimin, videomun cekilmesi veya yayinlanmasi halinde suclu nasil bir ceza alir?

  Cevapla
 • Merhaba kolay gelsin benim sorum benim mahkemede iki kişi yalancı şahitlik yaptı bende onlara sizinle görüşecez dedim fakat bunlar beni konuşturarak çaktırmadan cep telefonu ile çekim yapıp bana dava açmak için hazırlanıyorlar bu şahıslardan şikayetçi olabilir miyim

  Cevapla
 • Bir kamu kurumunda calişmaktayım müdür gizli kamerayla cekipp toplantı yapıp öbür arkadaşlara gösterebilirmi

  Cevapla
 • iyi akşamlar ben bugün bi devlet hastanesine gittim eşim hamile ve bir çeşit ine kulanmalı yoksa düşük yapar doktorun yazmasını istedim yazmadı rapor getir dedi ama o ineleri sağlık ocağı ve her doktor yazıyor bende doktoru vidyoya aldım gizlice dil açıkça doktorun gördüğü şekilde vidyoya aldım hatta doktora dedim ilacı yazmıyormusunuz yazmıyorum dedi ama hastane polisi geldi sen suç işledin dedi sizce ben suçlumuyum burda ceza alırmıyım

  Cevapla
 • merhaba serdarhan bey bundan 2 yıl önce bi çıktığım kız (23 yaşında) bana kaçtı ve aileside beni 4 kişi olarak ciddi düzeyde darp etti ben kız bana kaçtı diyerek bu şahıslardan şikayetçi olmadım sonrasında kız arkadaşımla evlendik ve bir oğlumuz oldu sonrasındaysa ailesinin eşimi şişirmesiyle aramız açıldı ve anlaşarak boşandık.boşandıktan sonra ortak bir arkadaşımız dan eski eşimin dayısının 8 yaşındaki kız yeğenimi kaçırtıp tecavüz edeceği bilgisini aldım başka bir türlü delil elde etmem mümkün olmadığı için ortak arkadaşımızla sohbet ederek bunu kayıt altına aldım ve polis aracılığıyla ihbarda bulup aynı gün kaydı emniyete teslim ettim.savcı benimde ses kaydından ötürü şüpheli olarak ifademi istemiş gittim verdim. ortak arkadaşım benden şikayetçi olmamış durumum nedir sizce,saygılarımla.

  Cevapla
 • kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili olarak kamusal alanda vatandaşlarla yaşadıkları olayları üçüncü şahısların videoya çekmeleri suç mudur

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Dişçimle bazı problemler yaşamaktayım. Kendisi bana fatura vermedi bununla alakalı maliyeye şikayet ilettim ancak tutarı elden verdiğim için ödeme yapmadı diye iddia etmesin diye ödeme yaptığıma ve para iadesi istediğime dair kamera kaydı mevcut. İlerde ödeme yapmadığımı iddia ederse bu kayıtları delil olarak kullanmam mümkün müdür?

  Cevapla
 • Merhabalar. Bir şirkette çalışıyorum maaşım kartıma yattıktan sonra patron elden 700 lirasını geri alıyor. Vermezsek de işten çıkarılmakla tehdit ediliyoruz. Maaşımdan kesinti yapılırken gizli kamera ile kayıt almak istiyorum delil amaçlı. Başka nasıl kanıtlarım bilmiyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?

  Cevapla
 • Uyusturucu içen birinin videosunu çekip o kafayla izinli çektiğini söyleyen eşi mahkemede delil olarak kullandı uygulamış olduğu şiddete karsı kullanıyor ama..ixinsiz çıplak fotolarınıda çekmiş yatak bu kişi bunlarla eşini tehdit ediyordu.bu ses kayıt görüntü delil olurmu kafası iyi bir şekilde izin vermiş olsa dahi çünkü bayan hatırlamadını söylüyor izin verdini. birde karı koca arasında normal mi …

  Cevapla
  • Merhaba Esin Hanım,

   Bahsettiğiniz konuda özel hayatın gizliliğini ifşa suçu söz konusudur. Karı koca dahi olsa sunulması hukuken sorun oluşturacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merthaba benim dayımın eşi dayımı aldatı bızde hızlı boşansınlar diye video çektim boşanırken delil olsun diye fakat dayım sınırıne hakim olamayıp yengemi darp etti videodayken sonra video çektım dıye benı emıneyete şikayet ettiler vidolar emnıyete gıttı
  ben ceza alırmıyım izinsiz vido çektim dıye
  teşekurler

  Cevapla
 • Merhaba,

  Bir çalışanımla şirket önünde konuşurken cep telefonundan haberim olmadan ses kayıt işlemi gerçekleştirmiş ve bazı Çalışanlara bunu dinlettirmiş. Bu bir suç mu ve bu kişi hakkında nasıl bir dava açabilirim. İlgili ses kaydının telefonunda olduğunu nasıl ispat edebilirim

  Cevapla
 • Bir askeri personelin hırsızlık yaparken ses kaydı ve video kaydı çekmek ve bunları dogrulamak suçmudur

  Cevapla
 • Sayın avukatım
  Şimdi benin bir akrabam köyde muhtar ve bu köyde imam bu köyden gidince muhtardan intikam almak istercesine facebook denilen sosyal medyada hesap açıp taciz ve asli olmayan paylaşımlar muhtarın fotoğrafına montaj yapıp utanç verici hareketlerde bulundu bu hesabı ben bunun kullandığını bulduktan sonra bu hesap kapandı hesap kapanmadan önce ben aradım ses kaydı acıktı itiraf etti o hesabı kullandığını ve ses kaydı alacağım dediginde görüşme sürerken ben ses kaydı alıyorum size gönderirim dedim tamam sen aliyor isen sıkıntı yok dedi bana yardım edermisiniz ben askerim lütfen
  Saygilarimla

  Cevapla
 • Iyi günler iki ay önce bir köpek sahiplendim bir kac gun sonra sehir dısına gitmek zorunda kaldım bir arkadasa emanet ettim geldigim de arkadastan köpegi benim diye birileri almis simdi sahiplendigim köpegi sattigımı düşünüyor ama bende bir hayvan severim ne yaptiysam bulamiyorum sahiplendigim kisi facebook hesabimi evimin o gece attigim konum ve isyerimi ve telf numaramı hayvan seferler grubun da ve bir cok sahıs sayfalarinda beni ifsa ettiler bir cok hakarete mahsur kaldım ve simdide 1 hafta icinde köpegi bulmami yoksa hayvan koruma dernegiyle iş yerimin önünde eylem yapmakla tehdit ediyolar beni savciliga gidip suc duyurusunda bulunup şikayetci olacagim ama bu arada isyerimin önünde eylem yapabirlermi buna nasil engel olurum bana yardimci olurmusunuz bir kisinin ev is ve numarasini yayyinlamak suc degilmi

  Cevapla
 • Merhaba, ben 20 yasindayim ve youtubede videolar cekiyorum cektigim videolar genellikle kadinlarla oluyor,ve bir videomda 3 farkli kadini sakaliyorum ancak videoyu youtubede yayinlamak icin gerekli izinleri aliyorum arsivimde izinlerde mevcut ancak sakaladigim 3 farkli kisiden birisi 18 yasindan kucuk ancak videoyu yayinlamak icin izin aldim (arsivimde izin videosu var) ama ailesi kaldirilmasini istedi ve bende onlarin oldugu kismi tamamen sansurleyip koydum,sadece sesleri duyuluyor videoda bir sknti teskil eder mi dava etmeleri durumunda karsilasabilecegim durumlar nelerdir

  Cevapla
 • sınıfta bizi bir olayla tehdit etmek için bir ses kaydı alacaklar cezaya yaşları yetmiyo bu iş tazminat mı oluyo ?

  Cevapla
 • Merhaba, arkadaşım devlet kurumunda amiri ve iş arkadaşları tarafından düzenli mobbinge uğruyor. En son başına gelen olayda çay ocağı gibi ortak alanda arkadaşı tarafından taciz ve hakarete uğramış. Böyle ortamlarda diğerlerinin şahitliğine güvenemediği için kanıt olarak kullanmak için kayıt yapmasında sıkıntı olur mu? Nihayetinde pek de özel hayat gibi durmuyor, ortak alan ve tamamen kendisini savunmak için, suç unsurlarını tespit edip kanıt olarak kullanmak için bunu yapmayı istiyor.

  Cevapla
 • Merhaba, arkadaşım devlet kurumunda amiri ve iş arkadaşları tarafından düzenli mobbinge uğruyor. En son başına gelen olayda çay ocağı gibi ortak alanda arkadaşı tarafından taciz ve hakarete uğramış. Böyle ortamlarda diğerlerinin şahitliğine güvenemediği için kanıt olarak kullanmak için kayıt yapmasında sıkıntı olur mu? Nihayetinde pek de özel hayat gibi durmuyor, ortak alan ve tamamen kendisini savunmak için, suç unsurlarını tespit edip kanıt olarak kullanmak için bunu yapmayı istiyor.

  Cevapla
 • Merhaba. Bir kafede oturan bir polis grubunu çevreye verdikleri rahatsızlıktan dolayı uyardığım için beni sorguya çekmek istediler. Üzerimde spor kıyafetlerim olduğu için yanıma kimliğimi almamıştım. Kimliğim olmadığı sadece onları uyardığım için beni merkeze götürdüler. Ben bütün bu anları kameraya aldım. Polis aracında bir polis memuru da küfürlü konuşuyordu. Kayıt aldığımı öğrenince polisler tutanakta benim onlara küfür ettiğimi hakaret ve tehdit ettiğimi yazmışlar 🙂 şaka gibi bunu bizim polisimiz yapıyor. Ama çektiğim görüntülerde asla böyle bir şey yok. Elimdeki kamera görüntüleri delil olur mu acaba ? Sizce ne yapmam daha doğru olur ? Teşekkürler

  Cevapla
 • bazı esnafların fiş kesmedigini bu kesmeyenleri dışarıdan kamera kaydına alıp ihbar etmek istiyorum vergi kaçırma suçunu ortaya çıkarmak için kamera kaydı aldıgımda suçluluk oranım nedir

  Cevapla
 • Sitenizde yaptığım incelemeler sonucunda bir bayanın rızası olmadan topluma açık bir yerde mesela avm kabininde üstünü değiştirirken yüzü gözükmeyecek şekilde üstünde iç çamaşır varken gizlice videoya alınmasının suç olduğunu anlamaktayım. Peki videoya alan arkadaştan şikeyetçi olup dava açıldığında suçu işleyen kişinin daha önce hiç bir suça karışmamış olup sicilinin temiz olması alacağı cezada indirim sağlar mı? Mesela 1-2-3 yıl hapis cezası adli para cezasına veya kamu hizmetine çevrilebilir mi? Veya bu durumda hakim nasıl bir karara varır? Şimdiden teşekkürler…

  Cevapla
 • Kurumsal Bir şirkette müdürlük yapmaktayım ofisimde personelimin bitanesi diğer arkadaşlarla sohbet ederken ses kaydı yapmış saatlerce gizlice … Konuşmalarda Kendi hakkında bir tane küfür geçiyor maalesef
  Bu durumu yazılı olarak beyan etmiş soruşturma altındayız şuan tüm ekibimle
  Şimdi bizde mahkemeye başvuru yapmayı düşünüyoruz ancak şirket bize o beyanı vermezse ve ses kaydı silinmiş ise nasıl ispatlayabiliriz…

  Cevapla
 • Eski eşim cocuğumuzu ona gösterdiğim bir cafede haberim yokken sesimi kaydetmiş bende o an yakaladım ve sildirdim ama güvenmiyorum bu yaptığı suç mudur ?şikayet hakkım var mı?

  Cevapla
 • Merhaba,

  Bir çalışanım ile bire bir yaptığım her görüşmede sesimi kaydedip şirketteki başkalarına dinlettirmektedir. Bu konu ile nasıl bir yol izlemem gerekmektedir.

  Cevapla
 • Bazı programlar internet üzerinden para kazandırmak için gizli müşteri adında çalışanla müşteri arasınde bi iş sohbeti kurdurup bunu ses kaydına alıp bize atacagınız surette karşılığında belli bir ücret vereceklerini beyan ediyorlar sizce suçmudur.bu sorulacak sorularda program kendisi belirliyor özel hayat hiç yok sadece iş hakkında

  Cevapla
 • Merhaba bir öğretmen benim hakkımda söyle edicim şeyleri söylemiş gibi yaparak annem ve kardeşimle aramı açtı bende bunu ispatlamak için muhtar ve birkaç kişi ile birlikte yüzleşmeye gittim ama bunu yiyenim kayda aldı çokta saklı değildi telefon çok ortadaydı ve orda ben hatalıyım özürdilerim diyerek benden özür diledi ve hepsi kayıt altında bu suçmu

  Cevapla
 • merhaba, bir kurumda çalışıyorum.. başka bir memur arkadaşla telefonda konuşurken kurum amiri hakkında küfürlü ve hakaretli konuştum. bahsettiğim memur arkadaş ses kaydı almış ve bu ses kaydını aynı kurumdan üç dört memur arkadaşa da dinletmiş,,ben bu kişi hakkında şikayetçi oldum..üç dört kişiyi de şahit gösterdim.. onlarda dinlediklerine dair savcılığa ifade verdi..ve bu ses kaydından kurum amiri benim hakkımda hem adli hem idari şikayetçi oldu..şu anda başka bir ilçeye gönderildim,, hakkımda da kademe ilerlemesi cezası verildi,,bu kişiden yukarıdada söylediğim gibi hem ses kaydını aldığı hemde üçüncü kişilere dinlettiği için şikayetçi oldum. bundan bir sonuç alabilirmiyim,,bu sorumun cevabını aşağıda belirteceğim mail adresime gönderebilirmisiniz,, teşekkürler saygılar

  Cevapla
 • Merhaba Serdarhan bey. Evlilik temelden sarsılmış ve kadın kocasını aldatmış ve bir çocuk var ortada kadın kocasını aldattı diye çocuğun velayeti anneden alınıp babaya verilir mi ?

  Cevapla
 • Merhabalar,
  Üst kattaki komşuların çok fazla gürültüsü oluyor. Defalarca şikayet etmemize rağmen bizi anlayışsız olmakla suçladılar.
  Bu gürültülerin ses kaydını delil olarak almak suç teşkil eder mi?
  Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba Serdarhan Bey,

  Ben bir üniversite hocasıyım. Ofisime sık sık öğrenciler girip çikiyor. Malumunuz bayanların tek taraflı beyanı delil teşkil ettiği için, düşük not alan kız öğrencilerden tedirgin olmaya başladık. Ayrıca erkek öğrencilerin de tehditlerinden tedirgin oluyoruz.
  1.) Acaba okuldaki odama kamera koysam ve kapıya bunu yazsam yasal bir problemle karşılaşır mıyım?
  2.) Ayrıca sonuçta benim odamda kamuya ait, üniversite yönetimi veya öğrenciler bu kameraya itiraz edebilirler mi?
  3.) Bu kameradaki görüntü ve ses datasına sürekli yönetim erişmek isteme hakkı var mı?

  Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhaba. Birkaç gün önce instagramdan bir kişiyle tartıştım ve bu kişi benim konuşmalarımı benden izin almadan kendi hesabında paylaştı. Ayrıca çoğu kez konuşurken bana hakaret etti. Acaba dava açma hakkına sahip miyim?

  Cevapla
 • Merhaba ben gittiğim bir eğlence merkezinde haksız olduğunu düşündüğüm bir ceza yedim kapalı alanda sigara içme cezası ve görevli memura sordum burda herkes sigara içiyor neden sadece bana yazıyorsun dedim üstüme yürüyüp beni tehdit ettiler bende daha sonra cep telefonumla kayıt açıp tekrar sordum neden sadece bana yazıyorsun mekana ve diğer müşterilerede yazman gerekmiyormu dedim başka bir memur zorla elimden telefonu alıp galeride özel fotoğraflarımın bulunduğu yere girip videoyu sildi şimdi ben mi özel hayatın gizliliğini ihlal ettim yoksa zorla telefonumu alıp galerime giren polismi

  Cevapla
 • İyi günler biriyle bir ortamda oturdunuz haberiniz olmadan resim ve ses kaydı almış sucmudur

  Cevapla
 • merhabalar, ben universite öğrencisiyim ve evde tekrar yapmak amacıyla derste ses kaydı almak istiyorum. Fakat bana bunun suç olduğunu söylüyor. Bu doğru mu?

  Cevapla
 • Merhaba, bir kaç kişi tarafından bahçede otururken hakarete uğradım ve bunu olay anında video kaydına aldım, bu olaydan sonra da disariya çıkarken telefonumda ses kaydini hep açık tutarak çıktım ve bir kaç gün sonra telefonda ses kayıt cihazı açıkken aynı kişiler yine hakaret etti, gizlice ses kayıt aldığım için nasıl şikayetçi olabilirim bilmiyorum

  Cevapla
 • Merhabalar, babam dolmuş şöförü ve kendisi sigara içip telefona bakarken yaninda oturan bir bayan babamin haberi olmadan videoya almis ve 400k takipcisi olan bir instagram sayfasinda paylasmis ve babama cok kotu yorumlar yapilmis ve videoyu izlemeyen kalmamis bu ozel hayatin ihlaline ya da kisi haklarina girer mi dava acsak kazanabilir miyiz ?

  Cevapla
  • Merhaba Serkan Bey,

   Babanızın hakkında izinsiz çekilen videoları internetten video kaldırma hizmeti çerçevesinde kaldırabiliriz. Videoyu gördükten sonra da şikayet için değerlendirme yapılmalıdır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,
  Ben bir kurumda ögg çalışanıyım iş yerimde bir tehdit hakaret ve darp olayı yaşadım ve iş yerinde amire sözle şikayetçi olacağımı beyan ettim yani cctv cd si ni emniyetle paylaşmak adına haberleri vardı iş veren bu görüntüleri izinsiz kullandığım gerekçesiyle dava açabilir mi ?

  Cevapla
 • merhabe avukat bey araç kiralamadan dolayı açık senet imzalamıştım gittiğim yerde kiralamış olduğum araca çarptılar bende rent a car sahibini aradım kaza tespit tutanağını tutun aracın rent a car kaskosu var dedi . Daha sonra aracı teslim için geldim ve kaskoya yaptırıldı araç 1 gün sonra rent a car sahibi beni arayarak araçla alakalı ekstra para istedi bende neye göre ödiyeceğimi sordum ve bana elinde senedi icraya koycağını söyledi bende bu konuşmaları ses kaydına aldım çünkü ortada açık senet olduğu için kanıtlama şansım yoktu başka bir şekilde şu anda bana haberleşme ihlali diye dava açmışlar sonuç ne olur.

  Cevapla
 • Merhabalar oda arkadaşımla uzun süredir konuşmuyorduk birgün odadan çıkarken ses kaydı aldığını iddia ediyor ve bana hakaretler Edip vurdu bende karşılık verdim kavga başladı yaptığı suç mudur

  Cevapla
 • Merhaba özel bir hastanede teknisyen olarak vardiyalı çalışmaktayım ve gece vardiyası olarak 14 saat nöbet tutmaktayım akşam üzeri saat 18:00 de teslim aldığım nöbeti sabah saat 08:00 de bırakacak olduğum bir gün teknik hizmetler ofisinde saat sabaha karşı 05:00 civarında midem rahatsızlanıp başım dönerek ofiste bulunan koltuğa uzandım bu sırada Genel müdürlük te çalışan servis bakım müdürü ünvanlı kişi ofise çıka gelerek benim o halimden yararlanarak fotoğrafımı haberim olmadan gizlice çekmiş ve hastanedeki yöneticilerime bu fotoğrafı whatsapp aracılığı ile uyuduğum konusunda yanlış bilgi paylaşarak Fotoğrafımı birden fazla kişiye göndermiştir .(Bahsettiğim teknik hizmetler ofisinde güvenlik kamerası yoktur. ) Fotoğrafımı çeken şahıs hakkında suç duyurusunda bulunabilirmiyim ?

  Konu ile alakalı bilgi ve yardımlarınızı rica eder iyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
 • merhaba
  Çocukla kişisel ilişki kurmayı arttırma davası açtım,Çocuğum anemi hastası ve annede kalıyor,Çocuğumun sabit bakan doktoruna çocuğumun sağlığı hakkında sözlü açıklama talep ettim,Eski eşimin anne ve babası da oradaydı,Bu hastalığın ses kaydını mahkeme sunmak suç teşkil edermi

  Cevapla
 • merhaba öz dayımla tartışdım beni darp etti ve ben darp raporu alıp şikayetci oldum konusmalaımızı kayıt altına almış ve mahkemeye delil olarak sundu ben kufurlu konusmusdum telefonda ses kaydı delil olurmu ve ne yapmam gerek .

  Cevapla
 • Bir güvenlik CCTV kamera odasında ses kaydı dinlenmek suç mudur peki Ses kaydı almak suç ise ses kaydı dinlemekte suçtur diye düşünüyorum

  Cevapla
 • İzinsiz fotoğraf ve ses kaydını alıp sosyal medya da paylaşmak nasıl bir suçtur?

  Cevapla
 • profesörün tecavüzü diye bir yazı dizisi sonrası baya tartışma döndü.
  özetle üniversitede/iş yerinde tacize uğrayan kızlar şikayet ettikleri takdirde okuldan/işten atıldıkları için korkudan şikayet edemiyor. taciz edildiklerini gizlice kayda alsalar delil olur mu?
  yok delil olmaz derseniz tacize nasıl yasal delil edinilir?

  Cevapla
 • Merhaba, Kamuya hizmet veren bir işletmenin gizli veya aşikar olarak görüntü kaydının alınması ve firma hakkında ki görüşlerin olumlu veya olumsuz yorumlanması ve bu videonun youtube gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılması suç teşkil eder mi?

  Cevapla
 • merhaba, devlet hastanesini arayıp haklı olduğumu düşündüğüm bir tartışma içine girdim.. bunu telefonum kaydetti. karşı taraftaki hastane çalışanını bu ses kaydı ile şikayet edebilir miyim? eğer edemiyorsam ; hastane gibi birçok kurum görüşmeleri aylarca kayıt altında tutar. hizmet alan kişilerin rızası olmaksızın hizmet sunucuları nasıl bu kayıtları arşivleyebilir? özetle karşı taraf (hastane vs) beni kaydediyor iken , benim karşı tarafı kayıt etmem neden suç olsunki?

  Cevapla
 • Selam. Ben veysel ****. Esnafım. Bazı esnaflar benim imajıma ve esnaflık kimliğime zarar vermek için benden habersiz telefon görüşmelerimi kaydedip aralarında yaymışlar. Benim yasal haklarım ve bu suçun cezası nedir? Teşekkür ederim

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 12:39

   Merhaba Veysel Bey,

   İstemediğiniz görüntülerin yayılması özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa suçu teşkil eder. Suç duyurusunda bulunabilir ayrıca tazminat davası açabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  İbrahim Ç.
  25 Haziran 2019 01:19

  Merhaba İstanbulda bir sitede ikamet etmekteyim. Gerek oturduğum binadan gerek karşı bloktan akşamları dışarı bira şişesi, sigara vb.çöpler atılmaktadır. Yönetimle defaaten konuşulmasına rağmen “biz milletin evini dikizleyemeyiz” denilerek baştan savma bir şekilde bu sorun geçiştirilmiştir. Tek dayanak noktamız bu sorunu telefon ile video kaydına alarak veya görüntüleyerek mahkemeye taşımak. Çünkü uyarmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık.
  Evinden dışarı bira şişesi,sigara,çöp atan şahısları kayda alarak şikayetçi olmak yasal mıdır? Karşı taraf evimi çektiniz, beni fotoğrafladınız diyerek bizden şikayetçi olabilir mi?
  Teşekkürler

  Cevapla
 • bize küfür eden birini ifşalamak suçmudur?

  Cevapla
 • Güvenlik olarak çalıştığım özel bir iş yerinde. Saha denetimcisi adı altonda kontrolde bulunan görevli gizli bir şekilde resmimi çekmiş ve şirket kendi politikası adı altında cezai yaptırım da bulunacak. Böyle bir şey yapmaya yetkisi var mı? Resmimi cekmesi ne kadar doğru

  Cevapla
 • Merhabalar karşı Komşumu bize hakaret ve tehdit ederken gözü önünde alınan video ile savcılığa başvuracağım. Bu yasaya aykırımi. Oluyor

  Cevapla
 • Jandarma Komutanlığı eşini kendisine tahsis edilen araç ile makam aracıyla eşini işe bırakmasını delillendirmeye çalışmak suç teşkil eder mi

  Cevapla
 • Yaasadigim yerde beni sürekli rahatsız Edip özel numralardan arayan biri var okisiyi tanıyorum birgun beni ses kaydına alıp bunu yaşadığım yerdeki birkaç kişiye de dağıtmış bunun cezası nedir nereye basvurmaliyim

  Cevapla
 • Merhaba iş arkadaşım benim haberim olmadan telefon konuşmamızı kaydedip tamamen iyi niyetimden faydalanarak onu patronlar konusunda uyarmamı sanki onlar hakkında kötü birşey demişim gibi gösterip beni tehdit ediyor işten çıkartılırsam haklarım nedir bu kişi ceza alırım. Not:hakaret yada küfür yok patronlara karşı.

  Cevapla
 • bir sorum olacaktı arkadaşım xxxxx i bayanların arkadan resimlerini çektiği iddiasıyla 2 kişi şikayet etmiş .Birisi gördüğünü iddia etmiş.Diğeride tanık ama ortada mağdur yok.Şikayetçi başkaları durumu ne olur sizce?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   9 Ağustos 2019 13:10

   Merhaba Ural Bey,

   İzinsiz çekilen fotoğraflar ise ceza söz konusu olabilir. Şikayet üzerine cezalandırma mümkündür.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabaşar ben işe gitmediğim gün şefime ses kaydı attım ben uyuya kaldım gelemiyorum diye şef de müdür yardımcısına atıyo ses kaydını müdür yardımcısıda müdüre atıyor bu kişilarl veri korunmasına girer mi sonuçda benim 1 kişiye attıgım ses kaydını 3. Kişilerle paylaşmakta bu suçmudur?

  Cevapla
 • Hastanede tartıştım hemşirenin fotoğrafını çekip şikayet amaçlı cekersem suçmu halka açık bir yerde

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   15 Ağustos 2019 12:43

   Merhaba Mustafa Bey,

   İzinsiz olarak çekmiş olmanızdan dolayı sorumluluğunuz olabilecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba, güvenlik noktasında çocuğuma kötü muamele eden güvenlik görevlisinin görüntüsünü çektim. Bu suçmudur?

  Cevapla
 • İfade alınırken polis memurunu ses kaydına almak sucmudur sucsa cezası nedir karakolda ifade alırken küfürlü konusuup tehdit ediyo efade veren madurlarda ses kaydı yapıyor yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   31 Ağustos 2019 21:59

   Merhaba Hüseyin Bey,

   İzinsiz olarak alınmış bir ses kaydı olduğu için delil değeri taşımayacaktır. İspat için farklı yolları denemelisiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,
  Tır şoförü olarak çalışıyordum. Yük boşaltmak üzere bir antrepoya gittim. Sıra gelmeyecek durumdaydı ve boşaltma yarına kaldığından, bana zimmetli aracın içerisinde viski içiyordum. Bir süre sonra, benden sonra gelen bazı araçların içeri alınmış olduğunu fark ettim ve antrepo güvenlik görevlileriyle tartıştım. Ters cevap verince tartışma büyüdü. Trafik polisi çağırdılar. Ben aşağı indiğimde birisi arabama girmiş, içki bardağı ve şişenin resmini çekmiş. Şişeyi gizlemiştim üstelik, gizlediğim reri açıp öyle çekmiş resmi. Daha sonra aşağı inin, benim polisle olan konuşmalarımı görüntülü sesli video çekmiş. 2 ayrı video. Daha sonra videoları ve resimleri şirken çalışanlarına göndermiş. Birde aralarında tutanak tutup, benim alkollü araç sürdüğümü ve kendilerine hakaret eetiğimi yazmışlar. O tutanağı da çalıştığım işyerine yollamışlar. Bende savcılığa verdim. Şunu öğrenmek istiyorum. Arabaya benden izinsiz girip resim çekmeleri, eşyalarımı kurcalamaları, sonra video çekmeleri, polisle muhatap olurken yani polis zate gereğini yaparken onların kalkıp iki kez video çekmeleri benim kişilik haklarıma saldırı olmazmı? Videoyu çekenin telefonunu öğrendim ve adam antrepo sorumlusuymuş. Onun yaptıklarından antrepo da sorumlu olmazmı? Saygılar..

  Cevapla
 • slm kolay gelsin amcamın torunu vardı kız ve halmın torunuyla nişanlandılar ve gecimsizlik basladı ve ayrıldılar ayrılırlarken butun aile bıreylerı toplandılar ve cok tartısma yasandı ve bende video kaydı yaptım tehdıtler ve küfürler hakretler var ve beni sahit yazdırdılar ne görduysem en dogru sekilde anlattım simdi ise amcolum sahıt yazdırdı şimdi bana dava acmiş yalancı sahıtlık yaptı dıye bende kendımı ıspatlamak için bu videoyu mahkemede delil olarak yalan soylemedım dıye dogruları soyledım dıye versem sucmudur lütfen cvp verırsenız sevınırım saygılar

  Cevapla
 • İş yerinde bir arkadaş konuşmaları sürekli gizli e kaydediyor ve daha sonra diger arkadaşlarla kavgasında elimde delil var deyip o kayıtları, dinletip ortalığı geriyor bazen, bunu şantaj şeklinde kullanıyor. Ayrıca aynı kişi telefon açıp insanları konuşmaya sürükleyip alwcagı kelimeleri alıyor ve tüm konuşmayı teline kaydediyor. Bu suçmudur ve cezası nedir kendisini şikayet edebilirmiyiz ?

  Cevapla
 • Merhaba danışma gorevlisi adı altında özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmaktayım. Çalıştığım kurumun idari işler uzmanı gece 01:00 civarı kurumun tüm giriş çıkış anahtarlarının kendisinde olmasından faydalanarak gizli şekilde kuruma giriş yapmış. Ve beni film izlerken telefonuna video çekmiş. Danışma olduğum halde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmam dışında videoyu film izlediğimi kantlamak icin cekmesi ayrica bur suçmudur.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü