internet suclari

İnternet Suçları Ne Demektir?

İnternet suçları bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlara verilen genel isimdir. Aslında bilişim suçları ve internet suçları kullanılan iki doğru kavramdır. Zira internet suçları dediğimizde yalnızca internet üzerinden işlenen suçlar akla gelmektedir.

İnternet suçları diğer adıyla bilişim ya da siber suçlar, TCK’da Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Ancak internet suçları bunlardan ibaret değildir. TCK’da tanımlanan suçların internet kullanımı yoluyla işlenmesi halinde de internet suçları söz konusu olacaktır. Sözgelimi TCK 107-108’de düzenlenen tehdit ve şantaj suçlarının internet üzerinden iletişim sağlamaya yarayan bir platformda gerçekleştirilmesi halinde internet suçu oluşmuş sayılacaktır. İnternet suçlarının günümüzde en sık karşılaşılan örneklerinden biri de hakarettir. Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, anonim hesap yoluyla Twitter, Facebook vb. uygulamalarda kimliğin gizli tutularak insanların birbiriyle iletişim kurabilmesi buna zemin hazırlamıştır. Kişi tanınmayacağına güvenerek ünlülere dahi ulaşabilmekte ve hakaret, tehdit gibi suçları işleyebilmektedir.  Bu güvence kişiyi işlediği fiilin hukuki bir sonucu olmayacağına inandırmaktadır.

İnternet Suçları ve Cezaları Nelerdir?

İnternet suçları ve cezaları TCK’da Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında 4 farklı suç tipi şeklinde sayılmıştır. Bunlar: bilişim sistemine girme suçu; bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu ; banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, lisanssız yazılım kullanma.

Bir bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına izinsiz ve yetkisiz yani hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek bilişim sistemine girme suçunu oluşturacaktır. Bu suçun basit halinin cezası bir yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Girilen sistem bedeli karşılığında yararlanılabilen bir sistem ise verilecek ceza yarı oranına kadar indirim yapılacaktır. Eğer bilişim sistemine girme veya orada kalma sebebiyle sistem değişmiş veya yok olmuşsa altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bununla birlikte bilişim sistemindeki veri nakillerini izinsiz bir şekilde izleyen kimse hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Bir bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması TCK 244 kapsamında değerlendirilecektir. Bilişim sistemini bozma suçu halinde bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Maddenin ikinci fıkrası bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, değiştirmek, erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirmek veya var olan verileri başka bir yere göndermek fiilleri suç olarak tanımlamıştır. Bu fiilleri işleyen kimse hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına karar verilecektir. Maddenin üçüncü fıkrasında bu fiillerin banka veya kredi kurumuna ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılacağı düzenlenmiştir. Nihayet maddenin son fıkrasında ise bir ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin işlenmesi suretiyle failin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suçu oluşturmaması hususuna değinilmiştir. Bu durumda verilecek cezada suçun basit haline göre artırıma gidilmiş ve iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu aslen kredi kartı dolandırıcılığı suçunun internet yoluyla işlenmesi halidir. Başkasına ait bir kredi /banka kartını ele geçiren, elinde bulunduran kişi kart sahibinin rızası olmaksızın bunu kullanır, kullandırır ve yarar sağlarsa TCK 245 kapsamında cezalandırılır. Bu durumda hükmolunacak ceza üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Ancak söz konusu fiil haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin; üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın; aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmiş ise bu şahsi cezasızlık sebebi olarak karşımıza çıkacaktır. Maddede ayrıca sahte banka veya kredi kartı üretmek, devretmek, satmak veya kabul etmek fiilleri de suç olarak tanımlanmıştır. Bu fiillerin işlenmesi durumunda verilecek ceza üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır. Maddenin üçüncü fıkrasına göre sahte veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanarak kendisi ya da başkasına yarar sağlamak dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ile beş bin güne kadar adli para cezasını gerektirecektir.

Lisanssız yazılım kullanılması telif haklarıyla korunan bir yazılımın yasa dışı olarak kullanılmasıdır. Yasa dışı kullanım, yazılımın yetkisiz çoğaltılması, yayılması, ticari olarak kullanılması, kopyalanması ya da üretilmesi şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Lisanssız yazılım ile sayılan bu fiillerin işlenmesi halinde FSEK, TCK, TTK, MarKHK kapsamında çeşitli cezalar öngörülmüştür.

İnternet Üzerinden İşlenen Suçlar Nelerdir?

Günümüzde internet kullanımının oldukça yaygınlaştığı göz önüne alınırsa internetin yalnızca faydalı bilgiler edinmek amacıyla kullanılmadığı anlaşılabilirdir. İnternet kullanıcılarının sosyal medyada ne denli aktif olduğu düşünüldüğünde özellikle sosyal medya suçları şeklinde bir değerlendirmeye dahi gidilebilecektir. Yukarıda da aktardığımız üzere internet suçları yalnızca TCK’de sayılan bu dört suç ile sınırlı değildir. TCK’de tanımlanan diğer suçların internet ağı kullanımı suretiyle işlenmesi durumunda da internet üzerinden işlenen suçlar söz konusu olmaktadır. Örneğin tehdit, şantaj, müstehcenlik, hakaret gibi suçların internet üzerinden işlenmesi mümkündür. Söz gelimi sosyal medya sitesinden Cumhurbaşkanına hakaret suçu oldukça sık işlenmekte ve cezalandırıldığına dair örneklerle karşılaşmaktayız. Bununla birlikte fuhşa teşvik veya aracılık, cinsel taciz, intihara yönlendirme suçları da internet üzerinden işlenen suçlara örnek olarak gösterilebilecektir. Zira çocuk pornografisine dair materyal üretme ve bunları yayma internet üzerinden işlenebilen bir müstehcenlik suçudur.

İnternet Suçları Nereye Şikayet Edilir?

İnternet suçları nereye şikayet edilir, internette işlenen bu suçla karşılaşıldığında ne yapılmalıdır kullanıcılar tarafından oldukça merak edilen sorulardandır. Ülkemizde siber suçlar ile mücadele amacıyla Siber Suçlarla Görevli Şube Müdürlüğü görevli kılınmıştır.  İnternet suçlarına maruz kalan kimseler bunu öğrendikleri anda bir şikayet dilekçesi oluşturmalı ve ilgili kolluk görevlisi veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat etmelidir. Bununla birlikte bilinmelidir ki internet üzerinden internet suçları şikayet hattı bulunmaktadır. Bunun için internet üzerinden işlenen bir suçla karşılaşıldığında veya yasa dışı bir siteye rastlandığında internet suçları şikayet hattı olan https://www.egm.gov.tr/sayfalar/ihbar.aspx adresindeki ihbar forumu doldurulmalıdır. Bu form haricinde [email protected] adresine mail atmak da siber suçlar için ihbar niteliği taşımaktadır.

İnternet Suçları Kanunu Hangisidir?

Günümüzde internet suçları hakkında ülkemizde ayrıntılı ve yeterli mevzuat bulunmamaktadır. Dünyada dahi halen gelişme gösteren bir alan olan internet ve bilişim hukuku alanında ülkemizde de çalışmalara devam edilmektedir. İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele için 5651 sayılı Kanun yürürlükte olmakla beraber yeterli olmadığı söylenebilecektir. Bu Kanun internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin düzenlemelerde bulunmuştur. Bu anlamda internet üzerinden işlenen suçlara erişim engelleme kararı getirilmesi, içeriğin direkt olarak kaldırılması gibi yaptırımlar öngörülmüştür. Bununla beraber 5237 s. TCK ile burada düzenlenen suçların internet ortamında işlenmesi cezalandırılabilmektedir.

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere TCK bilişim alanında işlenen suçlara ilişkin bir bölüm oluşturmuş ve bu suçları sınırlı olarak saymıştır. Ancak internet suçları tanımı 5237 s. TCK’nin tamamında yer alan suçların internet üzerinden işlenebilmesi olanaklı olan suçları da kapsamaktadır.

İnternet Suçları Avukatı ve Önemi

İnternet suçları avukatı, bilinen adıyla bilişim avukatı internet üzerinden işlenen suçlar hakkında bilgi sahibi, konuya ve ilgili mevzuata hakim olan avukattır. Yukarıda bahsedildiği üzere internet suçları ile ilgili olarak ülkemizdeki mevzuat yetersizdir ve halen gelişmektedir. ülkemizde yeterli mevzuat bulunmamaktadır. Hal böyle olduğunda bilişim avukatı bilişim hukuku alanında oldukça büyük bir rol üstlenmektedir. Zira bilişim hukuku yeterli hukuki bilgiye sahip bir uzmanın eksikliği çekilev ve buna gereksinim duyulan bir alandır.

İnternet üzerinden işlenen suçlar haricinde internet kullanılarak edinilen deliller hususunda da  bilişim avukatının rolü büyüktür. Zira burada hem haberleşmenin gizliliği, özel hayatın gizliliği gibi hak ve suçlar hem de hukuka aykırı delilin varlığı söz konusu olabilmektedir. Bunların hukuki hak arama yollarında kullanılıp kullanılamayacağı ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda büyük bir soru işareti oluşturmakta, örneğin yazışmalar genellikle delil kabul edilmemektedir. Mahkemeye sunulan delillerin kabul edilmemesi açılan davada büyük bir sorun teşkil edecek ve hak kayıplarına neden olabilecektir.

İnternet Suçlarında Görevli Mahkeme

İnternet suçlarında görevli mahkemeye dair özel bir düzenleme bulunmadığında bahisle yetkili mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi söylenebilecektir. Bununla birlikte Ağır Cezanın görev alanına giren konularda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır.

İnternet Suçları Alanında Topo Hukuk Bürosunun Verdiği Hizmetler

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır bilişim hukuku alanında hizmet vermektedir. İnternet üzerinden işlenen suçlar ile internet suçları hakkında sitesinde makaleler yayınlamakta ve müvekkillerini bu konularda bilgilendirmektedir. Bununla birlikte internet suçları mağduru bireyler adına dilekçe yazarak şikayette bulunmalarına yardımcı olmaktadır. Dava sürecini titizlikle takip etmekte ve müvekkilin taleplerinde olumlu sonuç almasını hedeflemektedir. İnternet üzerinden işlenen suçlarda cezalandırılmanın yeterli olmadığını, gerekli durumlarda internetten içeriğin kaldırılması gerektiğini farkındadır. Bu anlamda içeriğin yayından çıkarılması, içeriğe erişimin engellenmesi ile bireylerin ve markaların online itibarını korumaları noktasında müvekkillerine hizmet vermektedir. İnternet suçlarıyla ilgili tüm hukuki problemlerinizi danışma formundan bize iletebilirsiniz.

İnternet Suçları Nelerdir? – Avukat Serdar Han TOPO

Yayım tarihi: 21 Ara 2018